Pojišťovny zodpověděly otázky kolem povinného ručení

25. listopadu 2002, 00:00 - Vlastimil Zima
25. listopadu 2002, 00:00

Při výběru pojistného produktu je třeba porovnávat více informací než jen nabízené sazby Regulace pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel skončila letos 30. července. Do 1. října 2002 poskytovalo uvedené pojištění třináct pojišťoven. Nyní je jich už méně, až na jednu zdražily.

Při výběru pojistného produktu je třeba porovnávat více informací než jen nabízené sazby

Regulace pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel skončila letos 30. července. Do 1. října 2002 poskytovalo uvedené pojištění třináct pojišťoven. Nyní je jich už méně, až na jednu zdražily.

Jako v jiných oblastech hospodaření dochází i na pojistném trhu k pohybu, k vývoji a ke změnám, které se mohou dotknout každého z klientů. Vždyť jde, na obou stranách, o peníze - o obchod. Protože v rámci podnikání tvoří pojistné odpovědnosti velké nákladové položky, zejména v nákladní autodopravě, zeptala se redakce na některé problémy, které se váží k vývoji povinného ručení, respektive k určení výše ceny pojistného. Některé odpovědi, zejména ke konkrétním sazbám, již v médiích zazněly. Komplexní řešení ale také souvisí s obchodními a jinými plány pojišťoven. Ne všechny se k nim vyjádřily.

Anketní otázky

1. Dosavadní stanovení sazeb vychází ze zatřídění vozidel podle objemu motoru, resp. druhu. Vyhovuje toto třídění? V případě že ne, uveďte stručný návrh jiného řešení.

2. Jak velká část pojistných smluv se ročně mění?

3. Kolik pojistných událostí v souvislosti s povinným ručením pojišťovna likvidovala v letech 2000, 2001, případně za 1. pololetí 2002, a o jaký podíl na likvidacích za všechny pojistné události (zejména u pojištění života a zdraví, majetku a odpovědnosti) jde?

4. Vyplatila již pojišťovna nějakému klientu (případně kolika) maximálně stanovenou částku pojistného plnění (desítky milionů korun)?

Komerční pojišťovna, a. s.

* Odpovídá Markéta Dvořáčková, divize komunikace Komerční banky

Komerční pojišťovna uzavřela 1. srpna 2002 s pojišťovnou Kooperativa dohodu o převedení kmene pojistných smluv pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a části havarijního pojištění do Kooperativy. Převod kmene schválilo Ministerstvo financí ČR. Komerční pojišťovna tedy přestala produkt Povinné ručení nabízet a všechny stávající smlouvy převedla do Kooperativy. Převod se týká asi 380 tisíc pojistných smluv.

Union pojišťovna, a. s.

* Odpovídá Viktor Zvelebil, ředitel úseku pojištění motorových vozidel

1. Jde-li o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, pak kubatura, resp. výkon vozidla se jeví jako nejpřirozenější vyjádření „nebezpečnosti“ provozu vozidla. Jiným, resp. dalším kritériem může být „nebezpečnost“ řidiče tohoto vozidla. V í se však vždy předem, kdo s vozidlem pojede? Případné členění způsobů provozování (užívání) vozidel nutně přináší komplikace při sjednávání pojištění a může přinést i komplikace při vyřizování škod a možná i zvýšení ceny pojištění pro většinu provozovatelů vozidel. 2. Jde přibližně o 10 % pojistného kmenu povinného ručení. 3. Přibližně 1500 škod. Škod na zdraví je asi 10 %, ale finančně reprezentují více jak 60 % pojistného plnění. 4. Ne. Největší byla jedna škoda za 1,5 mil. Kč.

Triglav pojišťovna, a. s.

* Odpovídá Petr Kučera

1. Dosavadní řazení motocyklů, osobních vozidel a nákladních vozidel o největší přípustné hmotnosti do 3500 kg do tarifních skupin pro stanovení pojistného podle objemu motoru je podle našeho názoru neobjektivní a přežité. Ta to metoda se až na nepatrné výjimky ve státech EU nepoužívá. Od 1. ledna 2003 může jakákoliv pojišťovna - člen České kanceláře pojistitelů (ČKP) - přijmout jakýkoliv tarifní systém. V praxi ovšem budeme v několika následujících letech narážet na nedostatek statistických údajů o průměrných nákladech na likvidaci škod vztažených ke kritériím, která ČKP doposud povinně nesledovala, např. výkon motoru, stáří vozidla, věk řidiče apod. V případě Triglav pojišťovny, a. s., je možné výhledově předpokládat přechod k tarifnímu systému, ve kterém bude výše pojistného ovlivněna především: - bonusy a malusy; - typem motorového vozidla (kategorie L, M1, N1), a to: výkonem motoru, stářím vozidla, charakterem jeho použití; - průměrným počtem ujetých kilometrů za rok; - věkem řidiče, který vozidlo převážně používá. Pojistné smlouvy již nyní umožňují zaznamenat potřebné údaje. 2. a 3. Zahájili jsme prodej pojištění odpovědnosti z provozu vozidla teprve na jaře tohoto roku, nemohu proto na obě otázky odpovědět. 4. Nevyplatila.

IPB Pojišťovna, a. s.

* Odpovídá Kateřina Hamerská, tajemnice a tisková mluvčí

1. Jako základní třídění tento systém vyhovuje, nemělo by být ovšem jediným hlediskem při stanovení výše pojistného pro konkrétní vozidlo. Je věcí každého pojistitele, jak (samozřejmě v souladu s příslušnými právními předpisy) pojistné stanovuje a je součástí jeho know-how. Zájemcům o pojištění předkládáme nabídky na pojištění flotil v roce 2003. Před výročím pojistné smlouvy budeme klienty informovat o nové výši pojistného na další pojistné období. 2. V našem portfoliu se ročně obmění přibližně 25 % smluv. 3. V roce 2000 bylo hlášeno cca 12 500 pojistných událostí, v roce 2001 cca 13 500 a v 1. pololetí 2002 necelých 6800 pojistných událostí. Neporovnáváme tyto údaje s ostatními produkty, a pokud vyhodnocujeme pojistné události, sledujeme výši vyplacených pojistných plnění. 4. Odpověď na takto položenou otázku zní ne. To ovšem neznamená, že nemáme registrovány pojistné události, kde odhadovaná výše pojistného plnění přesahuje v pojistné smlouvě sjednané limity. Jde o škody na zdraví, kde pojistné plnění je vypláceno formou renty.

Pojišťovna České spořitelny, a. s.

* Odpovídá Oldřich Konvalina, ředitel úseku neživotního pojištění

1. Zmíněné parametry, ač kritizované, jsou charakteristické významným prvkem. Existuje totiž souvislá statistická řada umožňující hodnotit a prognózovat jednotlivé kategorie vozidel. Vývoj v příštích letech se může ubírat cestou známou především z vyspělých evropských států. To znamená individuálně oceňovat riziko přijímané do pojištění a vytváření segmentů s očekávaným průběhem pojištění, diferencované cenou pojištění. Použití parametrů je předmětem diskuzí. Některé zahraniční pojišťovny používají až desítky různých parametrů, které však kladou nároky na zpracování a vyhodnocování. Výsledkem je složitá tarifikace, která nemusí přinést předpokládaný efekt. Pro český trh je specifické to, že žádná z pojišťoven nedisponuje vlastní věrohodnou statistickou řadou, zohledňující případné další parametry pro tarifování. 2. Jde zhruba o 15 % pojistných smluv. 3. V roce 2000 jsme likvidovali 7421 událost. Rok 2001 - 10 988 událostí, předpoklad pro rok 2002 - 10 tisíc událostí. Podíl událostí z povinného ručení na všech pojistných událostech: - z neživotních pojištění cca 22 % - z životních + neživotních pojištění cca 18 %. 4. Naše pojišťovna nabízí jako standard, bez navýšení základních sazeb, limity pojistného plnění ve výši 50/50 mil. Kč. Zatím jsme nezaznamenali případ, kdy by pojistné plnění dosáhlo základních (nenavýšených) limitů pojistného plnění.

Česká pojišťovna, a. s.

* Odpovídá Eva Rojková, odbor kumunikace

1. Už od dubna loňského roku, tedy více než rok a půl jsme pracovali na projektu segmentace, který přináší nový pohled na tvorbu cen v povinném ručení. Udělali jsme k segmentaci trhu teprve první krok a vozidla jsme rozdělili do čtyř skupin podle kritéria nehodovosti. 2. a 3. Odpovědi vyžadují některé výpočty, které aktuálně nelze provést. 4. Česká pojišťovna již v několika případech vyplácela milionové částky. Podrobnosti nelze kvůli ochraně klientů sdělit.

Komentáře k tvorbě aktuálních sazeb

Z éry zákonného pojištění převzalo povinné smluvní pojištění, provozované na základě zákona č. 168/1999 Sb., některá specifika. Spočívala zejména v neodůvodněných proporcích sazeb pojistného za jednotlivé kategorie vozidel, bez vazby na dosahovaný škodní průběh. Úpravami sazeb v regulovaném období (min. sazeb určovaných Českou kanceláří pojistitelů) se nepodařilo v předchozích třech letech tyto anomálie zcela odstranit. Změnami, které jsme připravili pro rok 2003, se snažíme cenu přizpůsobit riziku, při zohlednění našich výsledků a vývoje na trhu.

(Pojišťovna České spořitelny, a. s.)

D íky našim údajům, které jsme pečlivě shromažďovali, jsme vytipovali kategorie vozidel, které mají příznivý škodní průběh, průměrný a naopak ty hodně rizikové z hlediska nehodovosti, a podle toho jsme upravili sazby povinného ručení pro příští rok. V první skupině bude pojistné stejné jako v loňském roce a díky přiznaným bonusům za bezeškodní průběh de facto ještě nižší, majitelé vozů zařazených do druhé kategorie zaplatí sazbu srovnatelnou s rokem letošním. Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout řidiči vozů třetí kategorie, kde jsou mimo jiné například osobní automobily do 1000 ccm. Domníváme se, že tímto krokem jdeme vstříc větší kompaktnosti sazeb a pomalu tak začínáme odstraňovat nesmyslnou disproporci v sazbách osobních vozů původně striktně dělených pouze podle kubatury. Nejrizikovější kategorií je čtvrtá, v níž jsou zařazeny traktory a tahače návěsů, z nichž zejména ty druhé v pořadí dlouhodobě vykazují špatný škodní průběh. U této skupiny vozidel dojde k nejvýraznějšímu nárůstu cen, ale vůči ostatním účastníkům silničního provozu jde o rozhodnutí spravedlivé.

(Česká pojišťovna, a. s.)

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel

(Leden až červenec 2002)

Hlavní příčina Počet Počet

nehod tj. % usmrcených tj. %

Nepřiměřená rychlost 13 872 14,74 269 44,98

Nesprávné předjíždění 2 331 2,48 32 5,35

Nedání přednosti 16 364 17,39 100 16,72

Nesprávný způsob jízdy 61 557 65,40 197 32,94

PRAMEN: MV ČR

Limity pojistného plnění podle zákona čís. 168/1999 Sb.

Pro škody na majetku - minimálně 5 mil. Kč celkem pro všechny poškozené z jedné škodné události

Pro škody na zdraví a usmrcením - minimálně 18 mil. Kč pro každého z poškozených z jedné škodné události

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za…
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Galaxy S9 uvidíme už za sedm týdnů. Samsung jej přiveze na CES 2018
Herní počítač pod stromeček II: levná sestava do 20 tisíc [Vánoce 2017]
T-Mobile se skamarádil s Netflixem. Ale nejde o to, na co myslíte…
Tržní podíly výrobců grafik v Q3 2017: Nvidia vylétla nahoru, získává tržní podíl
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít