Pojištění majetku podnikatelů

17. března 2008, 00:00 - Martina Martinovičová
17. března 2008, 00:00

VŠE POD JEDNOU SMLOUVOU - Možnost získat pojištění v jenom balíčku je u firem velmi populární. Komplexní produkty poskytuje většina pojišťoven, i když nabídka není tak rozmanitá jako u bankovních služeb. Pro střední a menší firmy mají pojišťovny speciální balíčky.

Kouzlo balíčků objevily pojišťovny stejně jako banky. U majetkového pojištění firem se ostatně přímo nabízí. A byla to zřejmě trefa do černého, protože jak potvrzuje většina pojišťoven trhu, menší a střední firmy je s chutí a stále více využívají. Balíčky šetří čas a jsou řešením především pro ty, kteří se chtějí pojistit proti standardním událostem a přitom se nezabývat studiem detailů jednotlivých pojistek, které jsou na trhu dostupné.

Pro menší a střední firmy, ovšem třeba i pro živnostníky, mají pojišťovny speciální produktové balíčky zaměřené na jejich specifické potřeby. „Především menším a středním podnikatelům pojišťovny svými balíčkovými produkty značně ulehčují práci. Jsou v nich již předem vybrány produkty, která jsou nejvhodnější pro danou podnikatelskou činnost. Pojišťovny již umí vytvořit podnikatelům balíček na míru,“ zdůrazňuje Česká asociace pojišťoven.

Mohou se i skály lámat

Například u Kooperativy mohou středně velké firmy sáhnout po balíčku Trend. Je poměrně variabilní a obsahuje prakticky veškeré druhy pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. Je určen pro podnikatele s hodnotou firemního majetku do 100 milionů korun a s výší ročních příjmů do 200 milionů korun.

Zahrnuje v sobě živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, vandalismu, ale i pojištění strojů a elektronických zařízení, pojištění věcí během silniční dopravy a pro případ přerušení nebo omezení provozu. Samozřejmostí je i pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. To znamená, že zahrnuje škody způsobené vichřicemi, povodněmi, výbuchem, zemětřesením, ale třeba i zřícením skal nebo letadla.

Pro řadu firem bude jistě důležité pojištění poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy. Tedy jak při dopravní nehodě, tak třeba i vlivem působení nějakého „živlu“; tím může být podle pojišťoven jak živel přírodní, tak například i zloděj. Zahrnuje též pojištění škody způsobené jinému, za kterou pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání (škoda na životě, zdraví nebo věci), anebo ty, které byly způsobeny vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. Ve smlouvě je nutné specifikovat územní platnost pojistky. Tedy například jen Českou republiku, sousední státy nebo celou Evropu či celý svět (s výjimkou USA a Kanady).

Start s jednodušší variantou

Poněkud jednodušší variantou tohoto pojištění je balíček Start, který je šitý na míru především živnostníkům a malým a středním podnikatelům. Je určen pro podnikatele s hodnotou firemního majetku do 50 milionů korun a s výší ročních příjmů do 10 milionů korun. Zahrnuje v sobě živelní pojištění, pojištění skel, pojištění pro případ odcizení, pro případ přerušení nebo omezení provozu (třeba z důvodu požáru). Obsahuje jistě důležité pojištění odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací.

Zájem malých a středních podniků o pojištění podle odborníků roste. Podnikatelé si uvědomují, že takové živelní události, jako byly třeba povodně, mohou jejich firmy ohrozit nebo dokonce zničit. U společností se zahraniční majetkovou účastí je sjednání pojištění běžnou záležitostí, v posledních letech se postoj k pojištění ale mění pozitivním směrem i u českých firem. Za nejčastější chyby pojištovny stále označují podhodnocení majetku firmy, uzavření smlouvy na nízkou částka, a pak podceňování rizik, zejména těch živelních.

Pojištění jako lego

Komplexní pojištění podnikání menších a středních firem by měl zajistit i balíček TopGen od pojišťovny Generali. Umožňuje pojistit na jedné smlouvě majetek podnikatelů proti živelním nebezpečím, proti odcizení či proti vandalismu. Připojistit lze i další předměty, tedy třeba peníze a cennosti nebo osobní věci zaměstnanců. Součástí smlouvy mohou být také nestandardní pojištění, jako jsou elektronická rizika, strojní rizika, přerušení provozu či pojištění přepravy. Do balíčku lze prostě přiřadit produkty podle výběru a potřeb firmy, je možné kombinovat předměty pojištění a pojistná nebezpečí a seskládat si jej jako stavebnici lego.

Ve své základní sestavě má TopGen chránit firmu před následky živelných událostí jako jsou vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo pád stromu. Dále pak před účinky požáru, úderu blesku, výbuchu, kouře či pádu letadla. Jeho součástí je i pojištění proti nebezpečí úniku vody z potrubí.

Součástí základního pojištění nejsou takové věci, jako peníze v hotovosti a cennosti, osobní věci zaměstnanců, věci na volném prostranství či nosiče dat. Nezahrnuje ani veškerý výčet pojistných nebezpečí, jako je lavina, zemětřesení, sesuv půdy, škody způsobené povodní či nepřímým úderem blesku. Tato a další je nutno si u Generali připojistit.

Pro drobných pět milionů

Pro malé podnikatele s hodnotou majetku do pěti milionů korun má Generali připravena balíček s příznačným názvem Drobný podnikatel. Lze jím pojistit firmy s ročním obratem do deseti milionů korun a s jedním místem pojištění.

Pro svou jednoduchost se hodí především pro podnikatele vykonávající administrativní nebo obchodní činnost, provozující malovýrobu nebo montáž. Vhodný je i pro provozovatele restaurací, penzionů a jiných služeb. Lze jej použít i pro pojištění neziskových organizací.

Právní forma podnikatelské činnosti přitom není pro sjednání tohoto produktu důležitá. Tímto balíčkem lze pojistit majetek proti základním pojistným nebezpečím a movité věci proti nebezpečí odcizení. Lze do něj formou připojištění zahrnout i další nebezpečí – vandalismus, katastrofická nebezpečí včetně povodně, elektronická rizika, rozbití skla, loupež při přepravě. Připojistit lze i předměty, jako například peníze, ceniny a cennosti, osobní věci zaměstnanců, prodejní automaty, vzory, modely, prototypy, exponáty, nosiče dat včetně záznamů nebo předměty na volném prostranství.

Generali nabízí v rámci tohoto balíčku možnost pojistit si odpovědnost za škodu. Pojistka zahrnuje všechny nejdůležitější druhy odpovědnosti – například odpovědnost za výrobek, odpovědnost z držby nemovitosti, odpovědnost za škody na najatých prostorách, odpovědnost za škody na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti a podobně.

KDE DĚLAJÍ PODNIKATELÉ NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

• podhodnotí nebo dokonce neznají hodnotu svého podnikatelského majetku a s tím souvisí neodpovědné stanovení pojistné částky

• podcení a nebo se nezajímají o pojištění pro případ škod z příčin pojistných nebezpečí, které se delší dobu ve významné míře nevyskytly a opožděný horečný zájem o jejich dopojištění, kdy se již nemusí jednat o nahodilou škodní událost

• podceňují možnost připojistit si stavební součásti místa pojištění (dveře, zámky, prosklené části a podobně) při pojištění pojistného nebezpečí krádeže nebo loupeže; klient velmi často odmítá tato zařízení připojistit a přitom při každé škodě krádeží nebo loupeží jsou tyto věci minimálně poškozeny

• často zapomínají na další připojištění – odpovědnost za škodu na věcech převzatých, to jsou například věci převzaté k opravě (auto převzaté do opravy), ke zpracování (film k vyvolání) nebo k úschově (kabát uložený v divadelní šatně), dále je možno připojistit odpovědnost za škodu na věcech užívaných,

tj. třeba věci, které má podnikatel v nájmu nebo na leasing, nebo finanční škody (například ušlý zisk)

• dělají chyby nejen při uzavírání pojištění, ale v i v jeho průběhu, které se pak projeví u likvidace (například nezálohují účetní data mimo místo pojištění – ta originální jsou při totálních škodách často zničena a klient se pak dostává do takzvané důkazní nouze)

Pramen: Česká pojišťovna

Archa proti povodni

U Allianz pojišťovny si mohou menší a střední firmy v rámci Komplexního pojištění podnikatelů Noe Plus vybrat dokonce ze třech balíčků. Tři varianty pojištění – Normal, Optimal a Exkluziv – by měly pokrývat celý segment rizik. Určeny jsou speciálně středním a menším podnikatelům v oblasti obchodu, výroby i služeb. Stejně dobře je mohou využít i majitelé nemovitostí.

Noe Plus v sobě tedy ve třech různých variantách obsahuje tři základní druhy pojištění, a to majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění přepravovaného nákladu. Varianty se od sebe liší předmětem pojištění (co vše je pojištěno), pojištěnými nebezpečími (proti čemu), limitem pojistného plnění (do jaké výše bude poskytnuta náhrada škody), územním rozsahem (pro jaké státy pojištění platí) a výší pojistného.

Noe Plus zahrnuje pojištění všech obvyklých podnikatelských komodit, tedy pojištění provozního a výrobního zařízení a zásob, pojištění přepravovaného nákladu, budov i jiných staveb sloužících k podnikání, stejně jako pojištění odpovědnosti za škodu.

Stačí jedna smlouva

V rámci jedné pojistné smlouvy mohou podnikatelé sjednat najednou více druhů pojištění i u České pojišťovny. Každé z nich zabezpečí firmu proti jinému riziku. Její nabídka ale zatím postrádá specifický balíček s vlastním názvem, který by byl sestaven s ohledem na potřeby menších a středních společností. Je tedy více na vlastním rozhodnutí firmy, na jaká všechna rizika se bude smlouva vztahovat.

Základem nabídky majetkového pojištění je živelní pojištění movitých věcí, které je určeno pro případ poškození nebo zničení věci takovými nebezpečími, jako jsou požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a zemětřesení. Bohužel potřebné je do balíčku zařadit pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže. Riziko škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením je tak velké a časté, že může snadno omezit nebo dokonce i zastavit podnikatelské aktivity, a to zejména menších firem.

Třetí důležitou součástí balíčku by mělo být pojištění přerušení provozu. Sjednání tohoto pojištění zaručuje firmám náhradu následných finančních ztrát vzniklých v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Tato pojistka hradí podnikateli zisk, o který přijde po dobu obnovy přerušeného provozu, a náklady, které musí obvykle vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz – například nájemné, odpisy, mzdy. Podnikatelé pronajímající nemovitosti pro bydlení nebo podnikatelskou činnost by si měli samostatně pojistit ušlé nájemné.

Podle podnikatelského zaměření je pak možné do sestavovaného balíčku přihodit pojištění staveb určené především pro případ škod způsobených živelní událostí nebo úmyslným poškozením, pojištění strojů a strojních zařízení nebo elektronických zařízení. Rozumné je přiřadit i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, protože náhrada škod takto způsobených může dosahovat vysokých částek a vést i k ukončení činnosti.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za…
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Technologie
Hodinky Misfit Command jsou trochu chytré a vydrží nabité celý rok
Vypnete lokalizační služby a vyjmete SIM. Android vás může sledovat i tak
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Galaxy S9 uvidíme už za sedm týdnů. Samsung jej přiveze na CES 2018
Herní počítač pod stromeček II: levná sestava do 20 tisíc [Vánoce 2017]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít