Podnikatelský záměr je důležitým základem

30. září 2002, 00:00 - Alexandr Čestnější a Alexandr Čestnější ekonomičtí poradci, Brno
30. září 2002, 00:00

Nápad a první úspěchy už dávno nestačí pro odůvodnění žádosti o úvěrPlánování a plány považovali znovuobrození podnikatelé za nepotřebný přežitek předchozí epochy. Jsou ale nutné. Během čtyřiceti let se snažili komunističtí vládci úplně vystrnadit de jure i de facto veškeré podnikání na soukromé bázi.

Nápad a první úspěchy už dávno nestačí pro odůvodnění žádosti o úvěr

Plánování a plány považovali znovuobrození podnikatelé za nepotřebný přežitek předchozí epochy. Jsou ale nutné.

Během čtyřiceti let se snažili komunističtí vládci úplně vystrnadit de jure i de facto veškeré podnikání na soukromé bázi. Tehdejší ČSSR se stala záhy nejsocialističtější zemí celé tehdejší RVHP, pokud se týče zestátnění všech sektorů národního hospodářství. První vlaštovkou u nás bylo vládní nařízení č. 1/1988 Sb., kterým se v Česku a na Slovensku povolila drobná podnikatelská činnost pro služby živnostenského charakteru. Bezprostředně po schválení zákona o Ekonomické reformě ČSFR v červenci 1990 začalo u nás první, tzv. gründerské (zakladatelské) období znovuobjevení podnikatelských soukromých aktivit, s celou řadou neuvážených kroků. Především celá naše právní soustava, která nejvíc zabředla do protipodnikatelské ideologické atmosféry komunistického režimu, si po listopadu 1989 (z velké části dílem z neznalosti a dílem ze setrvávání na socialistických principech) nezabezpečila briskní odklon od bývalých chlebodárců. (Ti si zajistili, bohužel, kontinuitu socialistického právního řádu.) V podstatě sabotovala potřebnou změnu právních norem, podporujících nové podnikatelské prostředí.

Co bylo, bylo poučné

Tak se stalo, že na začátku tzv. malé privatizace poskytovaly banky úvěr bez složitých podkladů na čtyř až pětiletý nájem či koupi menších provozních prostor. I ve velké privatizaci, hlavně při metodě prodeje ve veřejné soutěži (tzv. forma B) nebo prodeje předem určenému kupci (forma C), banky rády dávaly příslib úvěru, což byla podmínka uzavírající celý základní či konkurenční privatizační projekt před jeho následným schvalováním v Praze. Nezkušenost nových podnikatelů, ale i začínajících úvěrových pracovníků bank, za několik let přivedla banky do prekérní situace nesplácení těchto úvěrů, protože jim chybělo to hlavní: na Západě už roky osvědčené dokonale podložené Business plans. Nesplácené úvěry se staly prakticky nevymahatelné, až po deseti letech jsou tehdejší manažeři bank hnáni k trestní zodpovědnosti. Dnes, kromě rostoucích spotřebitelských úvěrů, se banky brání udělit podnikatelský úvěr na nedoložené žádosti. Od těchto gründerských dob se vytvořil určitý přehled dokladů, který musí žadatel zpracovat sám nebo s pomocí poradenské kanceláře jako písemný dokument s názvem Podnikatelský záměr nebo pro zahraniční banky s názvem Business plan, doložený stále početnějšími a ověřenými doklady. Takový podnikatelský záměr má přesvědčit úvěrové pracovníky banky nebo jiné financující společnosti, že při jeho dodržování podnikatel vyprodukuje dostatek prostředků pro svou rozšířenou reprodukci, z nichž bude schopen bez těžkostí splácet úvěr. Například každý projekt grantu EU musí obsahovat tzv. matici logistického rámce projektu, která výstižně shrnuje popis celého obecného projektu. Z uvedeného je zřejmé, jaké argumenty musí žadatel v EU pro přijetí projektu doložit. Náš podnikatel proto musí brát do úvahy podněty z této matice, aby byl ještě před vstupem do EU na její tvrdší úvěrové klima připraven. Samozřejmě náměty z uvedeného logického rámce je nutno vždy adaptovat na konkrétní projekt, přičemž se dbá i na velikost podniků, rozdělených do různých kategorií ve srovnání ČR a EU. Postupně se ustálil i u našich bank určitý algoritmus postupu, kterým musí žadatel o úvěr projít, aby jeho žádost vzala v potaz úvěrová rada banky. Je to zcela nepochybně obrana všech bank, aby nenaletěly opět na krásné vize podnikatelských záměrů bez reálného podkladu. K tomu si banky vypracovaly přísně střežené software a programy jako své finančně analytické know-how, kterými vnitřně zdůvodňují zařazení žádostí o úvěr do různě klasifikovaných tříd. Navenek žadateli nejsou povinny ze zákona sdělit, proč je tomu tak anebo onak. Podnikatelský záměr, někde nazývaný projekt, je dnes základním věcným dokumentem, který je pro následnou žádost o poskytnutí úvěru a jiných cizích (vnějších) legálních finančních zdrojů nezbytný.

Ke konkrétnímu projektu pro MSP

Algoritmus podnikatelského záměru (projektu) pro MSP se v praxi ustálil do podoby trojdílného dokumentu, obsahujícího:

1. Samotný projekt

2. Odvozenou žádost o úvěr (vypracovanou na předepsaných formulářích bank s dokladujícími přílohami, mnohdy desítky stran)

3. Relevantní přílohy projektu

1. Podnikatelský záměr (projekt)

1.1 Reference o podnikatelích a historii jejich firmy aspoň tři roky zpět

1.2 Cíl projektu dosažitelný v době poskytnutí prostředků a na celou dobu úvěru

1.3 Majetkoprávní firemní vztahy a ekonomický rozbor činnosti za tři roky nazpět

1.4 Investice stavební, strojní, technologické, know-how s doložením zaměstnanosti

1.5 Výrobní program a jeho vývoj po dobu trvání úvěru + jeden rok, včetně (smluvního) zajištění odbytu (prodeje) v této době, tj. celé dodavatelsko-odběratelské vztahy

1.6 Marketingový průzkum včetně konkurenční schopnosti na dosažitelném trhu

1.7 Rozbor tržeb, návrh splátkového kalendáře a nákladová analýza projektu na všechny roky trvání úvěru a rok navíc

1.8 Sofistikované odhady úspěšnosti projektu včetně referencí

2. Žádost o úvěr

2.1 Název úvěru, obsah projektu a identifikační údaje firmy žadatele ze zákona

2.2 Velikost podniku podle základních ukazatelů THP a druh použitého účetnictví

2.3 Charakteristika projektu, jeho alokace, lokální podnikatelské preference

2.4 Výdaje na realizaci projektu a jeho financování

2.5 Zajištění úvěru nemovitým, movitým a jiným majetkem

2.6 Další podnikatelská činnost žadatele a majetkové podíly na ní

2.7 Prohlášení žadatele o pravdivosti nedoložených údajů

3. Přílohy

3.1 Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku), doklad o právní subjektivitě, výpis z rejstříku trestů

3.2 Výpis z evidence nemovitostí (LV - list vlastnictví), soudní znalecké posudky (ocenění), jiné úvěry (u své nebo u jiných bank), kupní, darovací nebo dědické smlouvy, prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku

3.3 Přiznání k dani z příjmu, resp. účetní uzávěrka aspoň za poslední dva roky, potvrzená příslušným finančním úřadem

3.4 Smlouvy o smlouvách budoucích, objednávky, resp. přísliby objednávek, podložené smlouvami o dodávkách, písemný závazný příslib eventuální dotace z jiných zdrojů.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že pro žadatele, kromě zavedených firem s dlouhou historií, se zkušeným ekonomem nebo aspoň účetní, je vyplnění všech dokladů a podkladů značně obtížné. Není to snadná práce ani pro poradce. Hlavně tehdy, když zákazník - budoucí podnikatel na počátku sice slibuje všemožnou pomoc při přípravě podkladů a hory doly, ale když má dodat podkladové dokumenty, připraví je v nepoužitelném stavu. Jak bylo už výše řečeno, ze zákona není na úvěr právní nárok .Banky, i když dokumenty byly zpracovány bezchybně a s ohledem na všechny okolnosti případu, nemusí bez udání důvodu úvěr udělit. Banky navíc zvyšují celkovou cenu služeb k úvěru i tím, že vybírají ještě před přijetím žádosti o úvěr poplatek za jeho prostudování (tzv. odměnu za zpracování úvěrového případu) ve výši 0,2 - 0,25 % z nominální vý
še úvěru, nejméně však 7500 Kč! Některé banky to zmírnily tím, že v případě udělení úvěru a dodržení podmínek úvěrové smlouvy tuto částku vracejí, ovšem až při posledních splátkách. Úvěr 100 000 Kč nebo 100 mil. Kč vyžaduje vyplnit tytéž dokumenty, takže základní ceny služeb poradenských firem jsou relativně vyšší u nižších úvěrů než u vyšších. Cena za tyto služby se dohaduje ve dvou položkách. Základní cena odpovídá náročnosti, množství a kvalitě zpracování veškerých podkladů pro podání žádosti o úvěr, bez ohledu na to, zda banka potom úvěr poskytne, nebo ne. Druhou část tvoří odměna, kterou poradenská kancelář obdrží, až když je úvěr poskytnut. Odměna se propočítává klesajícím procentem z výše dosaženého úvěru od cca 1,5 % okolo pěti mil. Kč a klesá až na zlomky % při úvěrech okolo a nad 100 mil. Kč. Místo konkrétní ukázky získání úvěru u běžné komerční banky doplníme a podle zkušeností z praxe dokreslíme čtenářům postup, který žadateli o úvěr nebo o podporu předepisuje naše Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., na své internetové stránce http://www.cmzrb.cz. (ta není k žadatelům vůbec vstřícná, dá se na PC jen číst).

Rubrika Obsah projektu, s předepsanou osnovou (bez komentáře)

a) historie firmy (není-li delší než tři roky, nemá smysl cokoliv chtít) b) profesní a osobní údaje žadatele (pokud možno co nejpodrobněji, takřka jako pro vrchnost do počtu hrdel a výčtu všech statků) v případě fyzických osob délka praxe v oboru, druh a délka předchozí praxe žadatele nebo odpovědného pracovníka(ů) využitelné pro předkládaný projekt, zastupitelnost ve vedení podniku u obchodních společností se uvedou obdobné údaje jako v předchozím odstavci u maximálně čtyř společníků firmy nebo u vedoucích pracovníků c) cíl projektu d) majetkoprávní vztahy související s projektem (vlastnictví či pronájem pozemků, budov, strojů a jiného vybavení) e) technicko-technologická charakteristika projektu (popis výrobního či jiného procesu, výkonové parametry) f) vstupy projektu - zajištěnost energie, vody, materiálu, zboží (charakteristika smluvního zajištění) g) dodavatelské zajištění stavby, strojů, termíny dodávek (smluvní zajištění) h) využití leasingu - výše, doba splatnosti, velikost splátek, příp. akontace i) zabezpečení prodeje okruh odběratelů (smluvní zajištění) j) stav konkurence, cenová konkurenceschopnost, zajištění servisu k) rozbor tržeb projektu l) rozbor nákladů projektu, komentář ke kalkulaci hlavních nákladových položek m) hlavní předpoklady úspěšnosti projektu - silné stránky, rizika projektu n) informace o dalších aktivitách firmy Je třeba dodržet pořadí bodů a pro přehlednost a orientaci v textu každou část zřetelně oddělit. Netýká se pořizovacích nákladů realizace projektu (hmotný, nehmotný majetek, oběžná aktiva).

Přehled příloh

- obsah projektu

- živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce, nebo jiné oprávnění k podnikání

- doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva se zaknihováním)

- ze stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud jsou součástí projektu

- platné úvěrové a leasingové smlouvy žadatele (veškeré, i nevztahující se k předkládanému projektu)

- údaje úvěrující banky (u žádosti o záruku za úvěr)

- údaje leasingové společnosti - (u žádosti o záruku za leasing)

- údaje ke zvýhodněnému úvěru - (u žádosti o úvěr)

- znalecká ocenění, kupní smlouvy, příp. jiné nabývací doklady k nemovitému a movitému majetku navrženému k zajištění úvěru, příp. k pořizovanému majetku (pouze při žádosti o úvěr od ČMZRB)

- souhlas manžela (manželky) s podnikáním - u fyzických osob (v případě nezúženého společného jmění) doklady o dodavatelském a odběratelském zajištění projektu

- daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) za tři roky nazpět

- potvrzení místně příslušného finančního úřadu o splnění závazků žadatele vůči státnímu rozpočtu v rámci jeho působnosti (ne starší než dva měsíce)

(tučně vytištěné jen v originále anebo v úředně ověřené kopii) Dále jsou požadovány četné přílohy účetních dokumentů, do tří let historie firmy nazpět. a) jednoduché účetnictví přehled o majetku, závazcích a jmění; výkazy o majetku a závazcích, výkazy o příjmech a výdajích; totéž ke konci posledního uzavřeného měsíce před přihlášením žádosti; příjmy, výdaje, hospodářský výsledek a jeho užití; tok peněžní hotovosti za firmu (cash-flow) a přehled závazků a pohledávek b) podvojné účetnictví - účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát s přílohou a auditorskou zprávou, je-li ze zákona povinná; totéž ke konci posledních dvou čtvrtletí a výkazy ke konci posledně účetně uzavřeného měsíce; bilance aktiv a pasiv; tvorba a rozdělení zisku; tok peněžní hotovosti za firmu (cash-flow) a přehled závazků a pohledávek.

Poznatek z konkrétních případů

Je třeba upozornit na zajímavou praxi. Banky udělí s menšími problémy a hladčeji (vyšší) úvěr tomu, kdo má u nich běžný podnikatelský účet, všechny své finanční transakce provádí přes jejich bezhotovostní styk, nejlépe prostřednictvím e-bankingu, a měl už předtím menší úvěr. Třeba jen krátkodobý, který však bez nejmenších problémů splatil! Jestliže takových dobře splacených úvěrů bylo více, může od banky očekávat za svou takto doloženou bonitu i úvěr prime rate (tzn. s úvěrovou sazbou bez přirážek), s nejnižší možnou úvěrovou mírou.

Dílny pro autoservis

Cena zařízení pro mechanickou dílnu k opravám automobilů: 914 638 až 984 638 Kč (bez DPH) (Opravy brzd, výfuků, výměny olejů, drobné opravy karoserie, zkoušení akumulátorů, testování motorů atp. - výběr z nabídky firmy Bosch) Za vybavení dílny zařízením k opravám autoelektroniky: 626 537 Kč (bez DPH) (Přístroje a zařízení pro diagnostiku motorů, testování a opravy elektronických systémů vozidla - výběr z nabídky firmy Bosch) Diagnostická linka SDL 260 (400V, 2WD, 50Hz), včetně zobrazovací jednotky, 17“ monitoru, tiskárny a příslušenství Cena: 564 070 Kč, DPH 5 %

Popis: Diagnostická linka SDL 260 (400V, 2WD, 50Hz) včetně zobrazovací jednotky, 17“ monitoru, tiskárny, sady brzdových válců (BSA 250), testeru zavěšení kol (metoda EUSAMA) a testeru směrové odchylky

Dvousloupový elektromechanický zvedák NUSSBAUM SMART LIFT 2.30SL ELECTRONIC + E-SET

Cena: 84 080 Kč, DPH 5%

Popis: - bez pevného propojení na podlaze (optimální pracovní prostor) - asymetrická nosná ramena s automatickou aretací, kratší výkyvná o 180 stupňů - prostor pro otevření dveří - rychlý zdvih - elektronická regulace rovnoměrnosti chodu - spojení obou sloupů pouze el. kabelem, volitelné umístění kabelu v horním propojení nebo v podlaze

Motortester MOT 240

Cena: 119 990 Kč, DPH 22 %

Popis: Mobilní motortester s digitálním osciloskopem pro diagnostiku zážehových i vznětových motorů. Napájení 9 až 28V nebo síťovým adaptérem, 10“ LCD displej s podsvícením, praktický držák snímačů, jednoduchá obsluha, integrovaná nápověda. Měřicí funkce: test motoru, test elektrických veličin, test vstřikování, dieseltest, analýza výfukových plynů. Ukládání měřených hodnot do paměti, možnost tisku proto
kolu. Jednokanálový digitální osciloskop s pamětí až 32 obrazů pro zjišťování a odhalování nepravidelností signálů či sporadických závad.

Modul KTS 520 pro diagnostiku elektronických systémů

Cena: 69 990 Kč, DPH 22 %

Popis: Je určen k připojení na PC nebo notebook s operačním systémem WIN95/98/NT/ME/2000, 128 MB RAM a volnou kapacitou HD min. 5 GB. Ve spolupráci se softwarem BOSCH ESI[tronic] a připojením na diagnostickou zásuvku prostřednictvím adaptérových vedení slouží ke komunikaci s řídicími jednotkami elektronických - systémů řízení zážehových motorů - systémů řízení vznětových motorů - protiblokovacích systémů ABS

Poznámka

Hlavní údaje účetních dokumentů se vyplňují za období pěti let, tj. skutečnost za rok předcházející roku předložení žádosti, očekávaná skutečnost v roce předložení žádosti, výhled na následující tři roky.

Pro praxi

V žádném případě nelze vázat jednorázovou cenu pouze od výše poskytnutého úvěru, protože na něj není ze zákona právní nárok! Poradenské kanceláře, které slibují získání úvěru v každém případě, vědomě svého zákazníka podvádějí.

Kategorie malých a středních podniků (MSP) v ČR a EU podle velikosti

Podnik Zaměstnanců Roční obrat Aktiva (majetek)

ČR EU ČR EU ČR EU

Mikro

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Vznikl velký výrobce procesorů ARM pro servery, Marvell a Cavium se spojí za 6 miliard $
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít