Podnikatelský monitoring Sbírky zákonů

10. května 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
10. května 2004, 00:00

DRUHÁ POLOVINA LETOŠNÍHO DUBNA PŘINESLA OČEKÁVANOU LEGISLATIVNÍ SMRŠŤ Těsně před květnovým vstupem do Evropské unie finišovalo přijímání právních norem souvisejících s členstvím ČR v Unii. Pro lepší orientaci podnikatelů jsme připravili oborově členěný přehled nových zákonů, vyhlášek a nařízení.

DRUHÁ POLOVINA LETOŠNÍHO DUBNA PŘINESLA OČEKÁVANOU LEGISLATIVNÍ SMRŠŤ

Těsně před květnovým vstupem do Evropské unie finišovalo přijímání právních norem souvisejících s členstvím ČR v Unii.

Pro lepší orientaci podnikatelů jsme připravili oborově členěný přehled nových zákonů, vyhlášek a nařízení.

CLA

* Zákon č. 185, o Celní správě České republiky (částka č. 62)

* Zákon č. 186, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky (částka č. 62)

* Zákon č. 187, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 62)

* Vyhláška č. 199, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží (částka č. 66)

* Sdělení č. 251 Ministerstva financí ČR, kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností (částka č. 81)

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

* Vyhláška č. 200, o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství (částka č. 66)

* Zákon č. 255, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 83)

DANĚ

* Zákon č. 235, o dani z přidané hodnoty (částka č. 78)

* Zákon č. 237, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 78)

PRÁVNÍ SLUŽBY

* Vyhláška č. 233, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměnách a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (částka č. 77)

* Sdělení č. 253, Ministerstva spravedlnosti ČR, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii (částka č. 82)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

* Vyhláška č. 239, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby (částka č. 79)

* Vyhláška č. 240, o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti (částka č. 79)

INVESTIČNÍ POBÍDKY

* Vyhláška č. 250, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky (částka č. 81)

FINANCE, KAPITÁLOVÝ TRH

* Zákon č. 189, o kolektivním investování (částka č. 63)

* Zákon č. 190, o dluhopisech (částka č. 63)

* Zákon č. 191, o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (částka č. 63)

* Zákon č. 254, o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 83)

* Zákon č. 256, o podnikání na kapitálovém trhu (částka č. 84)

* Zákon č. 257, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech (částka č. 84)

* Vyhláška č. 258, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky (částka č. 85)

* Vyhláška č. 259, o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce (částka č. 85)

* Vyhláška č. 260, o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů (částka č. 85)

* Vyhláška č. 261, o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele (částka č. 85)

* Vyhláška č. 262, o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě (částka č. 85)

* Vyhláška č. 263, o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru (částka č. 86)

* Vyhláška č. 264, o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech (částka č. 86)

* Vyhláška č. 265, o podrobnostech plnění povinností depozitáře (částka č. 86)

* Vyhláška č. 266, o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu (částka č. 86)

* Vyhláška č. 267, o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění (částka č. 86)

* Vyhláška č. 268, o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (částka č. 87)

* Vyhláška č. 269, o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (částka č. 87)

* Vyhláška č. 270, o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (částka č. 87)

* Vyhláška č. 271, o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti (částka č. 87)

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE

* Zákon č. 215, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje (částka č. 72)

ODPADY

* Zákon č. 188, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 62)

OCHRANA ZDRAVÍ - PITNÁ VODA

* Vyhláška č. 252, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (částka č. 82)

EKOLOGIE

* Zákon č. 218, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 72)

* Vyhláška č. 227, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (částka č. 74)

CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY, PALIVA A MAZIVA

* Vyhláška č. 219, o zásadách správné laboratorní praxe (částka č. 73)

* Vyhláška č. 220, kterou se
stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence (částka č. 73)

* Vyhláška č. 221, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (částka č. 73)

* Vyhláška č. 222, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí (částka č. 73)

* Vyhláška č. 223, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí (částka č. 73)

* Vyhláška č. 229, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti (částka č. 75)

* Vyhláška č. 230, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 75)

* Vyhláška č. 231, stanovující podrobný obsah bezpečnostního lisu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku (částka č. 75)

* Vyhláška č. 232, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (částka č. 76)

* Vyhláška č. 234, o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (částka č. 77)

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

* Vyhláška č. 184, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 61)

* Vyhláška č. 192, o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu (částka č. 64)

* Vyhláška č. 193, o ochraně zvířat při přepravě (částka č. 64)

* Vyhláška č. 194, o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti (částka č. 64)

* Vyhláška č. 195, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organizmů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 64)

* Vyhláška č. 197, k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (částka č. 65)

* Vyhláška č. 201, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (částka č. 67)

* Vyhláška č. 202, o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat (částka č. 67)

* Nařízení vlády č. 203, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č.500/2001 Sb. (částka č. 68)

* Nařízení vlády č. 204, o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy (částka č. 68)

* Nařízení vlády č. 205, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol (částka č. 68)

* Vyhláška č. 206, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby (částka č. 68)

* Vyhláška č. 207, o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat (částka č. 69)

* Vyhláška č. 208, o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat (částka č. 69)

* Vyhláška č. 209, o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a genetickými produkty (částka č. 70)

* Vyhláška č. 210, o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu (částka č. 71)

* Vyhláška č. 211, o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků (částka č. 71)

* Vyhláška č. 212, o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci (částka č. 71)

* Vyhláška č. 213, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství (částka č. 71)

* Nařízení vlády č. 224, o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (částka č. 74)

* Nařízení vlády č. 225, o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky (částka č. 74)

* Nařízení vlády č. 241, o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními (částka č. 80)

* Nařízení vlády č. 242, o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 243, o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004 (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 244, o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 245, o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem (částka č. 81).

* Nařízení vlády č. 246, o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem (částka č. 81)

* Nařízení vlády č. 247, o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny (částka č. 81)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Tip: Jak získat Windows 10 Fall Creators Update co nejdříve?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít