Pod hesly konvergence a konkurence schopnost

09. května 2006, 00:00 - David Vondrák, Jakub Štark
09. května 2006, 00:00

Nové programovací období 2007-2013 je obrovskou a pravděpodobně i poslední příležitostí tuzemských podnikatelů získat tak masivní podporu pro svůj rozvoj. Rozšíření Evropské unie o deset nových zemí způsobilo další prohloubení nerovností mezi jednotlivými regiony a přimělo tak Evropskou komisi k reformě regionální politiky.

Nové programovací období 2007-2013 je obrovskou a pravděpodobně i poslední příležitostí tuzemských podnikatelů získat tak masivní podporu pro svůj rozvoj.

Rozšíření Evropské unie o deset nových zemí způsobilo další prohloubení nerovností mezi jednotlivými regiony a přimělo tak Evropskou komisi k reformě regionální politiky. Nedávné i plánované rozšíření o Bulharsko a Rumunsko však nebylo zdaleka jediným důvodem pro reformu. Unie se potýká s nepříznivým demografickým vývojem v Evropě a s vlastní neschopností pružně reagovat na požadavky měnící se globální ekonomiky. Celá reforma politiky soudržnosti se proto nese v duchu zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i Evropské unie jako celku. Politika soudržnosti by po reformě měla být nadále strategičtější, méně byrokratická a lépe zacílená.

NOVÉ PRIORITNÍ CÍLE

Strategie a zdroje politiky soudržnosti budou reorganizovány kolem tří nových prioritních cílů strukturálních akcí. Evropská komise pro další programovací období navrhuje systém tří priorit: Konvergence; Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.

Cíl Konvergence bude určen na podporu nejméně rozvinutých členských států a regionů v rozšířené Unii.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost bude uplatňován ve členských státech a regionech, které se nekvalifikují pro prioritu Konvergence. Je zaměřen na posilování konkurenceschopnosti a atraktivity regionů, podpoře inovací, ochraně životního prostředí a společnosti založené na znalostech. V rámci tohoto cíle bude také podporována adaptabilita pracovníků a podniků a rozvoj trhů práce.

Cíl Evropská územní spolupráce má být realizován ve formě přeshraničních a mezinárodních programů. Bude zaměřen na specifické problémy v oblastech, které jsou rozděleny národními hranicemi a vychází z pozitivních zkušeností s iniciativou Interreg.

Někdejší Cíl 1 z předchozího období se tedy mění na cíl Konvergence, Cíl 2 na cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a dosavadní iniciativa Interreg se transformuje do třetího cíle Evropské územní spolupráce. Nastavení přijatelnosti pro jednotlivé cíle se zásadně neliší od současných principů. Pro cíl Konvergence se kvalifikují všechny regiony na úrovni NUTS II, které mají průměrné HDP na obyvatele menší než 75 procent unijního průměru (tentokrát ovšem již průměru EU-25, nikoliv EU-15, jako v předchozím období).

ZÁSADNÍ ZMĚNY PRO ŽADATELE Celkové zdroje na politiku soudržnosti pro období 2007-2013 ve výši 308,4 miliardy eur představují zhruba třetinu víceletého rozpočtu Unie. Pro nové členské státy bylo schváleno uvolnění pravidel pro čerpání, zejména zvýšení míry spolufinancování ze 75 na 85 procent a její vztahování k celkovým a nikoli pouze veřejným nákladům. Pro Českou republiku dojde dále k významnému posunu v tom, že do roku 2010 bude umožněno prodloužení realizačního pravidla na tři roky („n+3“) a bude rovněž možno financovat určité výdaje v oblasti bydlení. Po roce 2010 do konce programovacího období v roce 2013 bude opět platit pravidlo „n+2“. Pro volitelnost výdajů budou v novém období z velké části platit pravidla národní s výjimkou omezeného počtu oblastí, jako je DPH, která zůstane nevolitelnou. Pouze nevratná DPH bude klasifikována jako uznatelný výdaj. Akce každého strukturálního fondu bude transparentnější díky principu „jeden fond pro jeden program“. Tento princip monofondovosti bude doplněn možností financovat až do výše 10 procent činnosti spadající pod jiný fond. Fond soudržnosti nebude již financovat jednotlivé projekty, ale priority (včetně velkých projektů), které přesahují výši 25 milionů eur v oblasti životního prostředí a 50 milionů eur v ostatních oblastech. Fond soudržnosti zároveň nově podléhá stejným pravidlům čerpání jako ostatní fondy, tedy včetně pravidla o automatickém vyřazení prostředků nevyužitých do tří (dvou) let po jejich přidělení (pravidlo „n+3“; respektive „n+2“). PŘÍPRAVA NA ČERPÁNÍ V NOVÉM OBDOBÍ Na základě výsledné podoby víceletého rozpočtu Evropské unie bude mít Česká republika v letech 2007-2013 k dispozici z unijních fondů prostředky ve výši zhruba sto miliard korun ročně. Pro srovnání - v tomto, zkráceném programovacím období 20042006 bylo v českých programech celkově na tři roky k dispozici zhruba 80 miliard korun. Potřeba absorbovat tento objem financí a efektivně je využít nejlépe ilustruje důležitost příprav, které v tuto chvíli na české straně probíhají. Současně je třeba si uvědomit, že v roce 2013 české a moravské regiony s největší pravděpodobností překročí 75procentní hranici průměru HDP na obyvatele. Z tohoto pohledu je příštích sedm letech pro Českou republiku jedinečnou příležitostí, která se již nebude opakovat. ZAMĚŘENÍ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Podle dosavadních návrhů by v novém období mělo být k dispozici celkem 24 operačních programů (OP), tedy podstatně více než v období stávajícím. Z tohoto počtu však tvoří poměrně velkou část programy regionální (celkem sedm) a pět programů přeshraniční spolupráce (dříve iniciativa Interreg). Níže uvedený přehled uvádí pracovní názvy operačním programů, jež mohou být posléze upraveny. Není rovněž vyloučeno, že po jednáních s Evropskou komisí na podzim tohoto roku ještě dojde ke sloučení některých programů či dokonce k jejich úplnému vyřazení. Regionální operační programy mají odrážet podmínky každého regionu soudržnosti, jeho vlastní rozvojové strategie a priority. Většinou mají být orientovány na modernizaci technické infrastruktury, vytváření prostředí pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí pro inovace a zvyšování podílu cestovního ruchu. Integrovaný operační program se pak má zaměřit na koordinaci vyváženého a harmonického rozvoje celého území České republiky. Cíl Konvergence má být kromě zmíněných sedmi regionálních programů, Integrovaného OP a jedním asistenčním programem (OP Technická pomoc) naplňován dalšími šesti operačními programy. Ty jsou zaměřeny na oblast dopravy, podnikání, inovací, životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání a zvyšování zaměstnanosti. Operační program Podnikání a inovace má ze všech navrhovaných operačních programů pro potřeby podnikatelů největší význam, proto jeho plánované struktuře a obsahu věnujeme zvláštní prostor v samostatné části tohoto textu. Zde ve zkratce pouze zmíníme ty části ostatních operačních programů, jež budou ovlivňovat podnikatelské prostředí nebo by mohly být využity soukromými podnikatelskými subjekty. Operační program Zaměstnanost se bude snažit o zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím odborného vzdělávání pracovníků. Dalšími stěžejními tématy tohoto programu jsou například podpora celoživotního vzělávání prostřednictvím zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího profesního vzdělávání nebo zlepšování přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost bude ministerstvo práce a sociálních věcí. Operační program Vzdělávání klade rovněž důraz na podporu celoživotního učení a mimo jiné se chce soustřeďovat i na rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji. Řídicím orgánem Operačního programu Vzdělávání bude ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Operační program Výzkum, vývoj, inovace má přispět k rozvoji kapacit ve výzkumu a vývoji s cílem zapojení výzkumných a vysokoškolských institucí do inovačního procesu. Dále si klade za cíl větší zpřístupnění znalostí a zajištění mobility mezi výzkumnými institucemi a inovujícími podniky. V jeho rámci má docházet například k zakládání center/pólů excelence jako center spolupráce výzkumných či vysokoškolských institucí a malých a středních podniků působících v oblasti špičkových technologií. Řídicím orgánem OP Výzkum, vývoj, inovace bude opět ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, do implementace tohoto programu bude zapojeno Technologické centrum Akademie věd. Operační program Doprava se chce soustředit zejména na výstavbu a modernizaci regionálních sítí drážní dopravy a výstavbu a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy. Zvýšená pozornost má být věnována také zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy. Řídicím orgánem Operačního programu Doprava bude ministerstvo dopravy. Specifické cíle Operačního programu Životní prostředí se vztahují na zlepšení situace v následujících oblastech: vodní hospodářství a protipovodňová ochrana; ovzduší a hluk; využití obnovitelných zdrojů energie; odpady, obaly a staré zátěže; environmentální rizika, omezování průmyslového znečištění; příroda a krajina; environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta. Řídicím orgánem operačního programu bude ministerstvo životního prostředí. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost bude realizován na území hl. m. Prahy dvěma operačními programy: Operačním programem Praha - Konkurenceschopnost a Operačním programem Praha - Adaptabilita a zaměstnanost. Jde víceméně o nástupce současných JPD 2 a JPD 3. Operační programy přeshraniční spolupráce pro cíl Evropská územní spolupráce zase víceméně kopírují své vzory ze stávající iniciativy Interreg IIIA včetně rozdělení na příslušné příhraniční oblasti. Jsou ještě doplněny dvěma operačními programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Veškeré navrhované operační programy by měly být předloženy ke schválení vládě v průběhu měsíce května 2006, vyjednávání s Evropskou komisí o jejich finální podobě však bude probíhat až do podzimu a formální schválení můžeme očekávat spíše až koncem tohoto či počátkem roku 2007. PŘEHLED PRACOVNÍCH VERZÍ NÁVRHŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2007-2013 Operační program Priorita OP Podnikání a inovace Priorita 1 - Podnikání a inovace Priorita 2 - Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 - Služby pro rozvoj podnikání Priorita 4 - Technická pomoc OP Výzkum Priorita 1 - Posilování kapacit výzkumu a vývoje a jejich začlenění do EVP a vývoj pro inovace Priorita 2 - Spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji pro inovace Priorita 3 - Technická pomoc Potenciální priorita 4 - Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání OP Vzdělávání Priorita 1 - Modernizace vzdělávacích systémů základního a středního vzdělávání včetně vyššího odborného školství Priorita 2 - Modernizace vysokoškolského vzdělávání včetně přípravy lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Priorita 3 - Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání Priorita 4 - Technická pomoc OP Lidské zdroje Priorita 1 - Adaptabilita a zaměstnanost Priorita 2 - Aktivní politika trhu práce Priorita 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Priorita 4 - Veřejná správa Priorita 5 - Mezinárodní spolupráce Priorita 6 - Technická pomoc OP Doprava Priorita 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury sítě TEN-T včetně aspektů bezpečnosti, interoperability a vlivu na životní prostředí a rozvoj další infrastruktury železniční dopravy s jasným pozitivním vztahem k životnímu prostředí - FS Priorita 2 - Rozvoj navazujících sítí silniční infrastruktury a podpora multimodality nákladní dopravy z důvodů ochrany životního prostředí Priorita 3 - Hl. m. Praha - rozvoj důležitých dopravních spojení - FS Priorita 4 a 5 - Technická pomoc OP Životní prostředí Priorita 1 - Ochrana vod Priorita 2 - Ochrana ovzduší Priorita 3 - Odpady a staré ekologické zátěže Priorita 4 - Snižování environmentálních rizik a omezování průmyslového znečištění Priorita 5 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Priorita 6 - Infrastruktura pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Priorita 7 - Udržitelné využívání přírodních zdrojů Priorita 8 - Technická pomoc Integrovaný Operační Priorita 1 - Aktivizace regionálního potenciálu program Priorita 2 - Modernizace veřejné správy a rozvoj informační společnosti Priorita 3 - Cestovní ruch a kultura OP Praha Priorita 1 - Infrastruktura a dostupnost - Konkurenceschopnost Priorita 2 - Inovace a podnikání Priorita 3 - Technická pomoc OP Praha Priorita 1 - Rozvoj ekonomiky znalostí - Adaptabilita Priorita 2 - Podpora vstupu na trh práce Priorita 3 - Rozvoj počátečního vzdělávání Priorita 4 - Technická asistence OP Přeshraniční Priorita 1 - Podpora podnikání a rozvoj cestovního ruchu v příhraničí spolupráce Priorita 2 - Posilování dostupnosti dopravy, informačních a komunikač. technologií Priorita 3 - Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí a rozvoj venkova Priorita 4 - Sociální a kulturní rozvoj Priorita 5 - Technická pomoc ROP Jihozápad Priorita 1 - Dostupnost center Priorita 2 - Stabilizace a rozvoj sídel ROP Severozápad Priorita 1 - Regenerace a rozvoj měst Priorita 2 - Dostupnost a obslužnost regionu Priorita 3 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ROP Střední Čechy Priorita 1 - Doprava Priorita 2 - Cestovní ruch Priorita 3 - Kvalita života v regionu Priorita 4 - Absorpční kapacita Priorita 5 - Technická pomoc ROP Jihovýchod Priorita 1 - Infrastruktura Priorita 2 - Rozvoj cestovního ruchu Priorita 3 - Podnikání a služby Priorita 4 - Rozvoj lidských zdrojů Priorita 5 - Životní prostředí ROP Severovýchod Priorita 1 - Rozvoj infrastruktury Priorita 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí Priorita 3 - Cestovní ruch Priorita 4 - Rozvoj podnikání a inovací Priorita 5 - Technická pomoc ROP Střední Morava Priorita 1 - Doprava Priorita 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Priorita 3 - Cestovní ruch Priorita 4 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Priorita 5 - Technická pomoc ROP Moravskoslezsko Priorita 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost Priorita 2 - Rozvoj cestovního ruchu Priorita 3 - Regionální podpora podnikání Priorita 4 - Rozvoj městského a venkovského prostředí Priorita 5 - Technická pomoc

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít