Plátce může požádat pojišťovnu o prominutí vyměřeného penále

03. února 2003, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet
03. února 2003, 00:00

Pokud plátce platí pojistné na zdravotní pojištění nepravidelně, opožděně nebo v nižší částce, než je zákonem stanoveno, vydá mu zdravotní pojišťovna platební výměry na dlužné pojistné a penále. Plátce může podat do platebního výměru tzv. žádost o odstranění tvrdosti.

V systému zdravotního pojištění evidujeme tři základní skupiny subjektů: samoplátce (osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů), zaměstnavatele a zaměstnance a konečně osoby, za které je plátcem pojistného stát. V tomto článku budeme hovořit výhradně o prvních dvou subjektech - plátcích pojistného, neboť osoby, za které platí pojistné stát, nejsou plátci pojistného a poněvadž pojistné neplatí, nemůže jim vzniknout žádné penále. Naopak, pokud samoplátci nebo zaměstnavatelé nezaplatí pojistné včas a ve správné výši, vznikne těmto skupinám plátců penále z titulu nezaplacení pojistného nebo jeho odvedení opožděně či v nesprávné výši, jehož sazba činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto penále je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat.

Dlužné pojistné a penále

Velmi častým případem vzniku pohledávek zdravotních pojišťoven na pojistném a penále bývá skutečnost, že plátce pojistného v průběhu několika let platí pojistné nepravidelně, opožděně nebo v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem. V důsledku tohoto porušení zákona ze strany plátce pojistného vydá příslušná zdravotní pojišťovna na základě prokazatelných podkladových materiálů (Vyúčtování, Zpráva o výsledku kontroly a Závěrečný protokol aj.) ve správním řízení platební výměry na dlužné pojistné a penále. Plátce se tak najednou ocitne v situaci, kdy „drží v rukou“ dva platební výměry a přemýšlí, co má vlastně udělat. Předně, pokud plátce uznává dlužné pojistné co do důvodu a výše, měl by toto ve svém vlastním zájmu urychleně zaplatit, popřípadě se domluvit se zdravotní pojišťovnou na splátkovém kalendáři. Zaplacení dlužné částky pojistného má totiž dvě výhody - jednak dnem úhrady dluhu přestává běžet penále, jednak je zaplacení dlužné částky pojistného nezbytným předpokladem pro rozhodování o odstranění tvrdosti ve věci dlužného penále, pokud si plátce pojistného tuto žádost podá. Pro úplnost je zapotřebí uvést, že v žádném případě nelze podat žádost o odstranění tvrdosti do dlužného pojistného. Nesouhlasí-li však plátce s výší vyčíslené částky dlužného pojistného, popřípadě namítá-li, že ničeho nedluží, může si do platebního výměru na pojistné podat v zákonné patnáctidenní lhůtě od jeho písemného doručení odvolání, o kterém rozhodne Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

Penále lze odpustit

Souhlasí-li plátce pojistného s vyměřeným penále co do důvodu a výše, může si podat do platebního výměru žádost o odstranění tvrdosti. V předchozím textu jsme popsali typickou situaci, ke které u plátců pojistného - dlužníků velmi často dochází. V praxi se však vyskytuje celá řada obdobných případů, u kterých za podmínky zaplacení dlužného pojistného lze důvodně předpokládat, že žádosti o odstranění tvrdosti bude zcela nebo částečně vyhověno. Může se jednat především o tyto případy: pojištěnci vzniklo dlužné pojistné v období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1996 jako zaměstnanci, který onemocněl v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru a v této době neplatil pojistné, ačkoliv se na něho tato povinnost vztahovala

* dlužné pojistné vzniklo pojištěnci - osobě, která byla prokazatelně zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo její způsobilost k právním úkonům byla omezena

* dlužné pojistné vzniklo do 30. 6. 2002 pojištěnci - osobě bez zdanitelných příjmů, která byla v této kategorii plátců pojistného zařazena po dobu kratší než jeden celý kalendářní měsíc. Například pojištěnec rozvázal pracovní poměr ke dni 31. 5. a do dalšího zaměstnání nastoupil (vznikla mu účast na nemocenském pojištění) až dne 17. 6. V období 1. 6.-16. 6. neměl žádné jiné zaměstnání, nebyl osobou samostatně výdělečně činnou a ani za něho neplatil pojistné stát.

* dlužné pojistné vzniklo z titulu neoprávněného vrácení přeplatku pojistného (následnou kontrolní činností ze strany zdravotní pojišťovny bylo zjištěno, že plátce neměl nárok na vrácení přeplatku - např. plátce nesprávně vyplnil „Přehled“ a naopak vznikl nedoplatek na pojistném včetně penále)

* penále bylo vyměřeno za dobu splácení dlužného pojistného na základě sjednaného splátkového kalendáře

* penále, které bylo do 30. 6. 2002 vyměřeno z důvodu prokazatelné platby pojistného pod jiným variabilním symbolem. S účinností od 1. 7. 2002 zdravotní pojišťovna ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., v platném znění, penále nepředepíše, pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

* penále vzniklo v důsledku poukázání platby pojistného na účet jiné zdravotní pojišťovny. V tomto případě totiž zaplacené pojistné bylo začleněno do systému veřejného zdravotního pojištění. Výše uvedený výčet možností vzniku dlužného penále, kdy může plátce požádat o odstranění tvrdosti, není zdaleka úplný. Uvedli jsme pouze často se vyskytující případy. V této souvislosti je zapotřebí vycházet z ustanovení § 53a, odst. 1 a 2 zák. č. 48/1997 Sb. v platném znění, podle kterého je možné vždy požádat o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti.

Žádost o odstranění tvrdosti

O žádosti plátce pojistného o odstranění tvrdosti rozhoduje u penále do částky 20 000 Kč základní článek zdravotní pojišťovny, nad tuto částku pak její Rozhodčí orgán. Rozhodne-li o odstranění tvrdosti ať již Rozhodčí orgán nebo sama zdravotní pojišťovna, je toto rozhodnutí konečné.

Rada Profitu

V měsících červenci a srpnu 2002 byla značná část území České republiky postižena ničivými povodněmi. V této souvislosti mnozí plátci pojistného, ať již zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby bez zdanitelných příjmů, buď vůbec nezaplatili pojistné (zálohy na pojistné) nebo toto uhradili opožděně, popřípadě v nižší částce. Vzniklo jim tak penále, které je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vymáhat. V takových případech doporučujeme, aby si plátce pojistného podal žádost o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V rámci urychlení rozhodovacího řízení zdravotní pojišťovny nebo jejího Rozhodčího orgánu o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti je vhodné, aby žadatel ke své písemné žádosti přiložil doklady o postižení povodní, například potvrzení od obecního, městského či okresního úřadu, krizového štábu, Policie ČR apod. Lze předpokládat, že žádostem o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti vzniklého v důsledku povodní bude vyhověno za předpokladu úhrady dlužného pojistného v plné výši.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Bitcoin na novém rekordu. Právě pokořil cenu 6000 dolarů
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít