Otázky kolem pojištění odpovědnosti

29. října 2002, 00:00 - Karel Kopecký, právík
29. října 2002, 00:00

I pojištění motoristé se mohou ocitnout v nesnázích Právní úprava je sice platná více než dva roky, přesto se v praxi občas vyskytují potíže. Čtenářům Profitu radí vedoucí oddělení právní služby v Pojišťovně České spořitelny.

I pojištění motoristé se mohou ocitnout v nesnázích

Právní úprava je sice platná více než dva roky, přesto se v praxi občas vyskytují potíže. Čtenářům Profitu radí vedoucí oddělení právní služby v Pojišťovně České spořitelny.

Pojistná smlouva je smlouva uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem. Ve smlouvě se pojistitel zavazuje poskytnout pojistné plnění v rozsahu sjednaném ve smlouvě, pokud nastane pojistná událost označená ve smlouvě a pojistník (tj. fyzická nebo právnická osoba) se zavazuje platit pojistné. Pojištění odpovědnosti vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojišťovnou. Pojišťovna je povinna pojistnou smlouvu uzavřít, jestliže návrh na její uzavření neodporuje zákonu nebo všeobecným pojistným podmínkám pojistitele.

Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Co mám dělat po zániku pojištění odpovědnosti? Dostanu nějaké potvrzení o skončení pojištění?

Zanikne-li pojištění odpovědnosti, odevzdá pojistník (ten, který měl s příslušnou pojišťovnou uzavřenu pojistnou smlouvu) bez zbytečného odkladu pojišťovně doklad o pojištění a zelenou kartu. Požádá-li o to, musí mu pojišťovna vydat potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu. Potvrzení je pro každého majitele vozidla důležitým dokladem. Jestliže totiž nezavinil žádnou nehodu, může mu být po roce pojistné sníženo o 5 % pod hranici minimálního pojistného. Do konce roku 2002 je podle tohoto zákona zatím minimální výše pojistného regulována. Dá se reálně předpokládat, že všechny pojišťovny vlastnící licenci budou po skončení regulace svým klientům na základě tohoto potvrzení zohledňovat výši pojistného podle délky doby provozu bez nehod, a to jak směrem dolů, tak i směrem nahoru v závislosti na délce provozu bez nehod (bonus nebo malus). Náležitosti tohoto potvrzení jsou stanoveny ve vyhlášce č. 205/1999 Sb. Potvrzení má obsahovat:

jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby,

obchodní jméno a sídlo pojišťovny,

registrační značku (státní poznávací značku) a další údaje o vozidle uvedeném v zaniklé pojistné smlouvě,

číslo pojistné smlouvy a dobu trvání pojištění odpovědnosti,

údaje o slevách nebo přirážkách,

údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání zaniklého pojištění,

údaje o slevách nebo přirážkách k pojistnému k datu zániku pojištění,

datum a důvod zániku pojištění, podpis, datum vydání a razítko pojišťovny.

Dokud pojistník neodevzdá doklad o pojištění a zelenou kartu, není pojišťovna povinna mu potvrzení vydat.

Mám uzavřenu smlouvu na povinné ručení a platím čtvrtletní splátky. Zapomněl jsem jednu splátku zaplatit. Jsem ještě pojištěn, nebo pojištění zaniklo?

Vzhledem k tomu, že jste nezaplatil předepsanou splátku, je zde možný zánik pojištění z důvodů neplacení pojistného. Byla-li vám doručena upomínka k zaplacení dlužného pojistného a vy jste v uvedené lhůtě nezaplatil, pak marným uplynutím lhůty 30 dnů od doručení upomínky pojištění zaniká ze zákona. Zánikem pojištění však nezaniká váš závazek zaplatit dlužné pojistné a pojišťovna je oprávněna je vymáhat i po skončení smluvního vztahu. Bez dokladů, které vystavuje pojistitel při zániku pojištění, by s vámi jiná pojišťovna třeba nemusela novou smlouvu uzavřít a své vozidlo byste tudíž nemohl provozovat bez nebezpečí sankcí. Pokud vám nebyla doručena upomínka k zaplacení dlužného pojistného, může se stát, že vám pojistitel pojistnou smlouvu vypoví výpovědí ke konci pojistného období.

Vrácení pojistného

Prodali jsme auto a nevíme co dělat s povinným ručením. Nové auto si budeme kupovat až později. Co se stane se zaplaceným pojistným?

V tomto případě zaniká pojištění písemným oznámením změny vlastníka. Je tedy ve vašem zájmu co nejdříve ohlásit pojistiteli, že jste přestali být vlastníkem auta. Zanikne-li pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo pojistné zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Zbývající část pojistného je pojistitel povinen vrátit.

Změna vlastníka

Může nový majitel smluvit pojištění odpovědnosti u jiné pojišťovny?

Nový majitel vozidla má samozřejmě volnost ve volbě pojišťovny. Stejně tak i dosavadní majitel automobilu má možnost vybrat si podle svého uvážení pojišťovnu k uzavření nové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti, když koupí jiné auto.

V havarijním pojištění jsou v pojistce zahrnuty i asistenční služby. Jak je to u povinného ručení?

Některé pojišťovny poskytují pojistníkovi i při povinném ručení navíc výhody nad rámec zákona. Mezi ně patří například asistenční služba v ČR i po celé Evropě, to znamená pomoc v nouzové situaci způsobené poruchou, nehodou, vandalským poškozením, pokusem o odcizení (tedy nejen při dopravní nehodě, ale i když je vozidlo nepojízdné z jiných důvodů - např. únik vzduchu z pneumatiky, vybitá baterie, ztráta klíčků atd.).

Prokazování pojištění

Budu muset nějak prokazovat, že mám uzavřeno pojištění odpovědnosti, třeba při silniční kontrole?

Zákon stanoví v § 17 povinnost řidiče při provozu vozidla na pozemní komunikaci mít u sebe doklad o pojištění, zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání je předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla složky Integrovaného záchranného systému a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.

Přihlášení a odhlášení vozidla

Kupuji auto, na které majitel neměl uzavřeno pojištění odpovědnosti. Jak mám teď po koupi postupovat u dopravního inspektorátu?

Dojde-li ke změně vlastníka, pojištění zaniká dnem, kdy pojistník oznámil pojišťovně změnu vlastníka vozidla. Při tomto oznámení je vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojišťovně doklad o pojištění a zelenou kartu, pokud byla vydána. Ve vašem případě dochází k paradoxní situaci, že vozidlo mělo být pojištěno, ale vlastník tuto povinnost zanedbal. Vzhledem k tomu, že pojištění u dřívějšího vlastníka vozidla nevzniklo, nelze ani provést změnu v pojištění odpovědnosti vozidla. Na tuto situaci je možné pohlížet ze dvou hledisek: Z pohledu nového vlastníka je situace jednodušší. Zákon jednoznačně určuje, že nový vlastník je povinen do sedmi dnů od zániku pojištění sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu daného vozidla. Při převodu na něm bude příslušný registr silničních vozidel vyžadovat doklad o sjednaném pojištění a bez něj nemůže vyhovět žádosti o provedení převodu. Uzavřete-li tedy toto pojištění u některého z pojistitelů, bude vám doklad vystaven.

Kupuji si nové auto, ale plánuji, že ho začnu používat až za několik měsíců. Musím hned při koupi uzavřít pojištění odpovědnosti?

Je možné zvolit dvě varianty řešení. První možností je uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou s účinností od data, kdy chcete zahájit se svým vozidlem provoz na veřejných pozemních komunikacích. Je samozřejmé, že provozem vozidla před datem účinnosti smlouvy byste se dopustil přestupku ve smyslu § 23a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcíc
h, a mohla by vám být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Druhou možností by mohlo být dočasné odevzdání registrační značky a osvědčení o technickém průkazu vozidla do úschovy v okamžiku převodu vozidla, tzn. při provedení změny v registru silničních vozidel. Je však třeba si uvědomit, že i stání na ulici takto odstaveného a neprovozovaného vozidla bez registrační značky může být nebezpečné. Vozidlo vám může být odcizeno a pachatel může způsobit škodnou událost, za kterou případně bude pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění. Po viníkovi pak bude požadovat náhradu poskytnutého plnění. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla má ze zákona provozovatel vozidla, pokud neprokáže, že vozidlo bylo před vznikem škody odcizeno.

Auto na leasing

Mám automobil na leasing, musím si auto pojistit?

Pojistnou smlouvu je podle § 4 povinen uzavřít vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch těchto osob.

Můžete říci, co se stane v případě, když se srazím s jiným autem stejné leasingové společnosti?

V případě nehody mezi vozidly stejného vlastníka, tedy stejné leasingové společnosti, je z obecného pohledu situace složitější. Zákon v § 7 odst. 2 stanoví, že byla-li škoda způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, je podle zákona pojistitel povinen uhradit pouze škodu na zdraví nebo usmrcením tomuto vlastníku vozidla. Znamená to tedy, že podle zákona by pojistitel byl povinen hradit pouze škody na zdraví nebo usmrcením. Vzhledem k množství automobilů pořízených na leasing u velkých leasingových společností by se pravděpodobnost střetu vozidel stejného vlastníka zvyšovala úměrně s množstvím vozidel v leasingovém pronájmu. Pojistné plnění věcných škod z pojištění odpovědnosti je tedy lépe sjednat jako zvláštní ujednání v rámci celkové pojistné smlouvy leasingové společnosti s pojišťovnou tak, aby bylo zřejmé, ve kterých případech pojišťovna plnění poskytne.

Odcizení vozidla

Musím smlouvu rušit, když je vozidlo ukradeno?

Pokud dojde k odcizení vozidla, není třeba pojistnou smlouvu rušit, protože smlouva zaniká ze zákona dnem odcizení vozidla. Není-li možné tento den zjistit, zaniká pojištění dnem, kdy Policie ČR přijala oznámení o odcizení vozidla. V případě odcizení vozidla je třeba tuto skutečnost pojišťovně co nejdříve oznámit, protože odcizeným nebo neoprávněně užívaným vozidlem může být samozřejmě způsobena škoda.

Ušlý zisk

Auto je denně používáno pro potřeby podnikání. Hradí se ušlý zisk v případě, že podnikateli je při nehodě způsobena taková škoda na autě, že je nepojízdné? Jak se stanoví jeho výše?

Poškozenému pojišťovna hradí všechny uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody. Škody se v podstatě dají rozdělit na škody věcné a škody na zdraví a na životě. Věcnými škodami jsou podle zákona škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat. Věcné škody dělíme do dvou skupin. Prvou skupinou je skutečná škoda, kterou je dále možné rozdělit na jiné majetkové škody a škody na věci. Druhou skupinou věcných škod pak je škoda, která má povahu ušlého zisku. Tím se rozumí újma spočívající v tom, že u poškozeného nedošlo v důsledku škodné události, v tomto případě dopravní nehody, k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo s ohledem na pravidelný běh věcí očekávat. V praxi to znamená ztrátu předpokládaného zisku za dobu, kdy poškozený nemohl vykonávat svoji činnost stejně jako před dopravní nehodou. Samozřejmě, že dokázání výše ušlého zisku je vždy podstatně komplikovanější než u prosté škody na věci.

Plnění pojišťovny

Stal jsem se účastníkem dopravní nehody jako poškozený. Jaký bude postup pojišťovny?

Podle § 9 odst. 1 zákona má poškozený právo uplatnit svůj nárok na plnění přímo na pojistiteli škůdce. To znamená, že nejenom oznámí vznik škodné události, ale rovněž uplatní své právo na plnění bez ohledu na to, zda viník (pojištěný) škodnou událost oznámil. Pokud škodnou událost oznámí pouze poškozený (např. pojištěný při nehodě zemřel, leží v nemocnici, odcestoval do zahraničí atd.), vyčká pojišťovna na dodání protokolu policie. Může se rovněž stát, že pojištěný nebude souhlasit s vyplacením náhrady škody z jeho pojištění, aby neztratil bonus. Pojišťovna na základě vlastního šetření posoudí okolnosti celého případu a dojde-li k závěru, že pojištěný za škodu odpovídá a poškozenému náleží náhrada škody, pak vyplatí plnění bez ohledu na souhlas či nesouhlas pojištěného. Po provedení prohlídky pracovníkem pojišťovny, pořízení fotodokumentace a došetření celé pojistné události se poškozený po dohodě s pojistitelem může rozhodnout, jakým způsobem mu má být poskytnuta náhrada této škody. Pojistitel může poskytnout například pojistné plnění na základě faktury autoopravny předložené poškozeným. Pokud se poškozený rozhodl, že si opravu provede svépomocí, je možné vyčíslit škodu a poskytnout pojistné plnění na základě rozpočtu přímo poškozenému. Může nastat i případ, kdy poškozený nemá dostatečnou finanční hotovost na úhradu zálohy autoservisu, který má provádět opravu. Jestliže prošetření pojistné události nebylo skončeno do jednoho měsíce od data, kdy se pojistitel o pojistné události dověděl, může poškozený požádat o poskytnutí dílčího plnění (zálohy).

Výše pojistného plnění

Do jaké výše by poškozenému hradila pojišťovna škodu z pojištění odpovědnosti škůdce?

V pojistné smlouvě je určena i hranice nejvyššího plnění za škodu, jaké poskytne pojišťovna poškozenému, pokud by pojištěný byl označen jako škůdce.

K pojištění odpovědnosti mám sjednáno pojištění řidiče pro případ smrti následkem úrazu. Kdo má právo na pojistné plnění v případě smrti řidiče pojištěného vozidla?

Na přijetí pojistného plnění má podle občanského zákoníku (§ 816 a násl.) právo oprávněná osoba, kterou je v případě úrazu pojištěný, tedy řidič pojištěného vozidla (užil-li toto vozidlo oprávněně). V případě smrti pojištěného je jím manžel pojištěného. Není-li manžela, jsou oprávněnými osobami děti pojištěného. Není-li ani těchto oprávněných osob, nabývají právo na pojistné plnění rodiče pojištěného řidiče. Není-li jich, pak jsou oprávněnými osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na pojištěného. Není-li ani těchto osob, právo na pojistné plnění nabývají dědici pojištěného. Pokud vznikne právo na pojistné plnění několika osobám a jejich podíly nejsou určeny, má každý z nich právo na stejný díl.

Řetězová havárie

Jak bude pojišťovna u pojištění odpovědnosti postupovat při poskytování plnění u hromadné dopravní nehody, případně u tzv. řetězové havárie?

Je-li naplněn základní předpoklad, tzn. že všichni řidiči účastní na hromadné dopravní nehodě mají platně uzavřeno pojištění odpovědnosti, bude každému poškozenému plněno podle jeho oprávněných nároků z příslušné pojistn

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
8 smartphonů do 10 000 Kč: kompakt, phablet, odolňák i vlajková loď [Vánoce 2017]
Robot Atlas je zase mrštnější. Podívejte, jak udělá salto (video)
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít