Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Nezaměstnanost je nízká, poptávka po personalistech vysoká

Nezaměstnanost v ČR se už spoustu měsíců drží na minimu. Od roku 2014 s občasnými výkyvy…

Oslavy výročí vzniku ČSR potrvají celý měsíc od 28. září

Národní oslavy 100 let Československa začnou 28. září znovuspuštěním staroměstského…

Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Informace o předání petice na podporu biotroniky do Poslanecké sněmovny a Senátu…

Organizace oficiálních českých účastí

17. prosince 2007, 00:00 - Vojtěch Kučera
17. prosince 2007, 00:00

Kategorizace českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

KATEGORIE A

Národní výstava, eventuálně účast Česka na veletrhu, kde má statut „země partner“. Jedná se o akce zaměřené především na prioritní teritoria, kde vystupuje do popředí partnerství státu a podnikatelských subjektů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytne zúčastněným firmám zdarma výstavní plochu o velikosti devět metrů čtverečních a uhradí i základní stavbu české expozice včetně osvětlení a „státní“ grafiky. MPO uhradí jednotnou grafiku oficiálního názvu vystavující firmy na límci stánku. Rezort navíc uhradí vystavovateli rovněž plochu pro prezentaci jeho exponátů. Vystavovatel si bude hradit nadstandardní vybavení své expozice (nadstandardem se rozumí nábytek, vitríny, podstavce, vnitřní členění své expozice, případně vlastní grafika, která musí zohledňovat grafickou podobu české expozice).

Realizační zázemí české výstavy hradí MPO (kuchyňka, sklad, jednací místnosti), bude k dispozici pro všechny vystavovatele. Jeho rozsah bude dán počtem vystavovatelů a rozsahem expozice. Společné zázemí (uzamykatelné) – kuchyňka – je vybavena dřezem, boilerem, vařičem, minimálně jedním kávovarem a varnou konvicí, sadou nádobí pro 18 osob plus nádobím na jedno použití dle potřeby, několika lednicemi, skladové prostory s regály a věšáky, koši, eventuálně několika uzamykatelnými skříňkami.

MPO hradí ze společné expozice hrubou stavbu (nutné stěnové panely, informační pult, koberec), dále poutače se státní grafikou, oficiální nápisy dle projektu, vybavení zázemí (lednice, regály, stolky, židle). MPO dále hradí připojení elektřiny, přívod a odpad vody, spotřebu energie a vody a úklid. Pojištění celé expozice hradí MPO, nicméně exponáty si musí pojistit vystavovatelé.

Rozšířenou doprovodnou propagaci včetně případného kulturního a doprovodného programu hradí MPO.

Společná účast se řídí podmínkami, stanovenými MPO, co do rozsahu české účasti, projektu uspořádání expozice, scénáře akce, vizuální podoby expozice a doprovodného programu.

Všechny firmy jsou povinny poslat na MPO předběžnou žádost o účast v expozici na veletrhu kategorie A nejpozději šest měsíců před zahájením akce, rozhodující je razítko podatelny MPO.

KATEGORIE B

Společná expozice ČR – (jedná se o jednotnou státní „otevřenou“ expozici).

MPO hradí výstavní plochu do devíti metrů čtverečních na vystavovatele a současně i základní výstavbu české expozice včetně jejího označení („státní“ grafika). MPO uhradí jednotnou grafiku oficiálního názvu vystavující firmy na límci stánku. Společná expozice bude realizována v souladu se schváleným projektem MPO. Z přidělené plochy bude část expozice určena na společné prostory a zázemí v zájmu jednotnosti expozice. V případě, že firma bude požadovat větší výstavní prostor, hradí si jej sama, včetně výstavby, a tuto skutečnost neprodleně oznámí realizátorovi české účasti. Vystavovatel si bude hradit nadstandardní vybavení své expozice.

Firma se bude podílet na vybavení společných prostor a částečně i na úhradě technických služeb (alikvotní část celkových nákladů na technické služby).

Doprovodná propagace bude hrazena MPO a bude zaměřena především na služby poskytované vystavovatelům (odborné semináře, prezentace a podobně). Firmy, které budou vystavovat mimo českou expozici, nemají nárok na žádný finanční příspěvek, ale mohou se zúčastnit doprovodných programů organizovaných MPO v rámci veletrhu.

Společná účast se řídí podmínkami, stanovenými MPO, co do rozsahu české účasti, projektu uspořádání expozice, scénáře akce, vizuální podoby expozice a doprovodného programu.

Společné zázemí (uzamykatelné)– kuchyňka – je vybavena dřezem, boilerem, vařičem, min. jedním kávovarem a varnou konvicí, sadou nádobí pro 18 osob a nádobím na jedno použití dle potřeby, několika lednicemi, skladové prostory s regály a věšáky, koši, eventuálně několika uzamykatelnými skříňkami.

MPO hradí ze společné expozice hrubou stavbu (nutné stěnové panely, informační pult, koberec, osvětlení), dále poutače se státní grafikou, oficiální nápisy dle projektu. Vystavovatelé hradí podíl na vybavení zázemí (lednice, regály, stolky, židle). MPO zaplatí připojení elektřiny, přívod a odpad vody, všichni účastníci si hradí podíl na spotřebě energie a vody a na úklidu. Pojištění celé expozice hradí MPO, nicméně exponáty si musí pojistit vystavovatelé. Firmy si hradí vlastní grafiku samy a v případě společné účasti musí být její umístění v souladu s projektem expozice.

KATEGORIE C

Finanční příspěvky českým zastupitelským úřadům v zahraničí, oborovým svazům, asociacím a dalším organizacím při organizování prezentací na významných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

MPO přispívá žádajícím subjektům na pronájem výstavní plochy, a to tak, že uhradí maximálně šest metrů čtverečních na jednu firmu, přepravu tiskových materiálů, doprovodné aktivity odborného zaměření. Celkový příspěvek však může činit maximálně 1,5 milionu korun na jednu akci. Přihlášky zasílají podniky přímo žádajícímu subjektu, který je povinen MPO předložit originály přihlášek všech zúčastněných.

S platností od března 2008 si budou žádající subjekty vybírat pro zajištění jejich účasti na veletrhu pouze takového realizátora, který má s MPO uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci. Důvodem je transparentní vyúčtování přidělených peněz. Po schválení návrhu expozice bude žádajícímu subjektu převedeno 50 procent příspěvku. Zbylá část bude doplacena po závěrečném vyúčtování veletrhu.

Žádající subjekt předloží nejpozději šest týdnů před zahájením veletrhu projekt expozice ke schválení MPO. Expozice musí obsahovat informaci o tom, že je podpořena státem.

OBECNÉ PODMÍNKY

1. Základním předpokladem pro uspořádání kategorie účasti A je fyzická přítomnost alespoň 20 vystavovatelů, přičemž její rozsah stanoví MPO.

2. V kategorii B je pro její uspořádání limit minimálně 10 firem.

3. Kategorie C - finanční příspěvky – podpora je limitována minimálním počtem tří firem a prezentací a fyzickou přítomností žádajícího subjektu.

4. Stanovená kategorie účasti je charakterem akce a je závazná se všemi finančními důsledky vyplývajícími ze smlouvy. Změnu kategorie zcela výjimečně navrhuje a schvaluje MPO.

5. Podmínky pro účast v rámci společných prezentací na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí – kategorie A, B:

- musí se jednat o tuzemskou právnickou osobu se sídlem v Česku nebo fyzickou osobu s bydlištěm v České republice.

- exponátová náplň oficiální expozice Česka musí představovat nabídku zboží nebo služeb výhradně české provenience tuzemských výrobců a exportérů v souladu s unijními pravidly o původu zboží. Dále musí odpovídat jak normám a požadavkům příslušného trhu, tak i nomenklatuře dané veletržní správou. U zboží české provenience je třeba dbát na to, aby byla dodržena minimální míra přidané hodnoty, vyjádřená v procentech z konečné hodnoty zboží. Toto procento bude stanoveno Evropskou unií na základě ekonomické analýzy v souladu s cíli každého z preferenčních režimů (procento nebude stejné pro každou zemi).

- v případě, že bude vystavovatel ve společném stánku se zahraničním partnerem, musí být na límci této expozice výrazně uveden především název české firmy.

- fyzická účast vystavovatele ve společné účasti na veletrhu je povinná. Účast na veletrhu potvrdí v rámci „Dotazníku pro vystavovatele“. Dotazník vyplní vystavovatel ve spolupráci se zástupcem realizační firmy a managerem projektu.

- vystavovatelé minimálně šest měsíců před zahájením akce vyplní a zašlou na MPO (odbor 07300) formulář „Předběžná žádost o umístění firmy v rámci společné účasti na mezinárodním veletrhu“ (originál). Tento formulář je ke stažení na webových stránkách MPO.

- jestliže se u kategorií A a B vystavovatel odhlásí po uzávěrce přihlášek k účasti, bude povinen nést vzniklé náklady realizační firmě.

6. Jednotný vizuální styl české účasti bude dán scénářem a projektem MPO. Projekt expozice musí být bezpodmínečně dodržen; zcela výjimečně lze projekt upravovat na základě objektivně vzniklé situace, ale pouze se souhlasem zadavatele.

7. V případě, že vystavovatel má v zemi konání české oficiální účasti své zastoupení, lze akceptovat jako fyzickou účast přítomnost tohoto zástupce, který musí mít oficiální písemné pověření vystavovatelem.

8. Seznam firem na veletrh uzavře MPO nejpozději šest měsíců před zahájením výstavy či veletrhu a sdělí vystavovatelům jméno realizační firmy.

9. Součástí smluvního vztahu mezi realizační firmou a vystavovatelem bude i závazek vystavovatele poskytnout manažerovi oficiální účasti údaje o komerčním efektu, jehož vystavující firma na akcích dosáhla a vyplnění „Dotazníku pro vystavovatele“ obsahujícího hodnocení akce.

10. Závěrečná zpráva realizátora musí obsahovat informaci o průběhu veletrhu, skutečné náklady na doprovodnou propagaci i technickou realizaci. Dále kolaudační protokol o předání expozice projektovému manažerovi české účasti včetně přílohy, tabulku příspěvků, seznam vystavovatelů s adresami, kontakty a exponátovou náplní. Kolaudační protokol včetně přílohy opatří potřebnými údaji realizační firma.

11. Pracovníci realizačních firem, zajišťující technickou realizaci a doprovodnou propagaci na místě konání akce, jsou povinni v průběhu konání veletrhu respektovat pokyny manažera projektu, být mu po celou dobu akce k dispozici a rovněž úzce spolupracovat nejen s vystavovateli, ale i zástupci orgánů a organizací, které se uvedeného veletrhu zúčastní.

12. MPO může zpětně provádět kontrolu těchto zásad formou kontrolních režimů nastavených v rámci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zvláště pak č. 563/1991 Sb., o účetnictví (všechny zákony ve znění pozdějších předpisů).

V případě nejasností je třeba konzultovat příslušné projektové manažery, kteří jsou uvedeni na seznamu oficiálních akcí na příslušné období.

Kontakt: http://www.mpo.cz tel.: 224 062 145, 224 062 280, 224 062 518

e-mail: partl@mpo.cz, brozkova@mpo.cz, horakova@mpo.cz

Veškeré uvedené informace jsou převzaty z otevřených zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o návštěvnosti pochází ze serveru auma-messen.de a ze závěrečných zpráv jednotlivých akcí. Organizátor české účasti, respektive české zastoupení veletrhu je uvedeno v případě, že byl k datu přípravy přehledu znám.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Taky už vám přišel spam, že si vás někdo natočil?
Trumpovy obchodní války a proměna čínské ekonomiky
S novým školním rokem se shánějí pronájmy. Na co si dát pozor?
Od 1. října se zpřísňují podmínky k získání hypotéky!
S čím při změně zdravotní pojišťovny nepočítejte?
Auta
Právě vychází časopis Auto motor a sport 10/2018
Automobilka Lotus nemůže najít své první auto. Žádá proto o pomoc každého z vás
Co ukáže Škoda v Paříži? Vision RS, Kodiaq RS, Karoq Sportline i Alexu
Donald Trump se dočkal. Jeho nová limuzína je konečně hotová
Poprvé za volantem Audi Q3 2019: Je prostornější, líp jezdí a vypadá jako zmenšená Q8
Technologie
Zprávy pro Android: vzdušný design, brzy i propracované vyhledávání
Co se dělo na Měsíci před Apollem? (video s CZ titulky)
Nedostupnost čipů Intel udeřila. Procesory Coffee Lake jsou vyprodané, ceny vystřelily
Office 2019 byl uvolněn pro první firmy. Jaké novinky nabízí?
VDSL skokově zrychluje. Místo 20 Mb/s můžete mít až pětinásobek
Hry pro příležitostné hráče