ODPOVĚĎ KRITIKŮM - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ODPOVĚĎ KRITIKŮM

, Kateřina Menzelová,
ODPOVĚĎ KRITIKŮM
Zdroj: Euro.cz

Třetí cesta

Poté, co Anthony Giddens vydal v roce 1998 knihu The Third Way (Třetí cesta), vyvolala nejen velký zájem, ale i kritiku. Jako reakce na tyto ohlasy vyšel v loňském roce druhý díl nazvaný The Third Way and its Critics (Třetí cesta a její kritici). Anthony Giddens, ředitel London School of Economics and Political Science, stoupenec moderního pojetí sociální demokracie, je ve Velké Británii přezdíván jako guru premiéra Tonyho Blaira.

„Myšlenka objevit třetí cestu se stala jedním z ústředních politických témat na celém světě. Mnoho lídrů ve Spojených státech, v Evropě, Asii a v Latinské Americe prohlašuje, že zastávají ideje třetí cesty. Na druhé straně je tento pojem i terčem kritiky. Podle některých totiž představuje pouze prázdný koncept bez reálného obsahu. Stoupenci levice se domnívají, že následování třetí cesty je zradou levicových ideálů, (str. 1) píše v úvodu své nové knihy Giddens. Jejím cílem je nejen blíže vysvětlit pojem třetí cesty, ale také odpovědět četným kritikům.

Termín „třetí cesta není nový. Byl po–užíván politickými uskupeními různého přesvědčení, dokonce i vyznavači extrémní pravice. Nejčastěji je však spojován s přívrženci sociální demokracie. V době studené války mnoho sociálních demokratů považovalo samu sociální demokracii za třetí cestu, která je odlišná od amerického tržního liberalismu i sovětského socialismu. Poté pojem třetí cesta ustoupil do pozadí a byl vzkříšen v posledních letech.

Dnes je koncept třetí cesty kuriózně spojován hlavně se Spojenými státy a s Velkou Británií. Giddens píše, že současní přívrženci amerických demokratů a britské Labouristické strany mají mnoho společného právě s myšlenkami třetí cesty.

Nejvíce prostoru věnuje Giddens ve své knize reakcím na kritiku modelu třetí cesty. Její odpůrci ji totiž považují za amorfní politický projekt, který nemá vymezen žádný směr a vymezuje se jen na základě negace starého pojetí sociální demokracie a neoliberalismu. Někteří z kritiků také poukazují na přílišné přiblížení k pravicovým zásadám.

S těmito názory Giddens zásadně nesouhlasí. Třetí cesta nemá vyplňovat mezeru mezi dvěma názorovými proudy. Její koncept je postaven na restrukturalizaci sociálnědemokratické doktríny tak, aby korespondovala s nastupující globalizací a společností postavenou na znalostech. „Třetí cesta naznačuje, že je možné spojit sociální solidaritu s dynamickou ekonomikou, a toto dílo ukazuje cíl, o který by měli současní sociální demokraté usilovat, tvrdí Giddens (str. 5).

„Veřejná sféra není totožná s dominantním postavením státu. Státní aparát se může zdiskreditovat v očích veřejnosti, pokud bude přebujelý a zbyrokratizovaný a nebude odpovídat potřebám lidí. Když neoliberalisté kritizovali stát v tomto duchu, měli skutečně pravdu. Mýlili se ale v tom, že trh může lépe zajišťovat veřejné statky, píše Giddens (str. 164). Toto je jedna ze základních myšlenek knihy. Z ní jsou též odvozena doporučení vládám.

Giddens považuje za nutné provést restrukturalizaci státu, který se ocitl v krizi. Stát musí plnit základní roli v hospodářském životě i v jiných oblastech. Hlavním úkolem vlády je zabezpečit makro–ekonomickou stabilitu, podporovat investice do vzdělání a infrastruktury, odstraňovat nerovnosti a garantovat rovné příležitosti individuální realizace. Tržní ekonomika může efektivně fungovat pouze ve spolupráci se sociálními institucemi. To pomůže založit rozvinutou občanskou společnost v globálním měřítku. Dobrá společnost je taková, která zabezpečí harmonii mezi vládou, trhem a občanským pořádkem. Ochrana a zlepšování veřejného sektoru je klíčovou starostí politiků zastávajících třetí cestu.

Autora silně ovlivnil model státu blahobytu. Sociálním otázkám v knize věnuje rozsáhlou pasáž. Jádrem celého systému má být podle něho silný sociální systém, nikoliv jen záchranná sociální síť. Bohužel ale nedává návod, odkud budou vlády na budování státu se štědrým sociálním zabezpečením brát finanční prostředky.

Zdravá fiskální a makroekonomická politika může redukovat chudobu, sociální vyloučení i ekonomickou nerovnost, tvrdí v knize Giddens. Nepatří mezi zastánce deficitního financování, které vyznávají stoupenci tradiční levice. Naopak obhajuje makroekonomická opatření, která podpoří redukci deficitu a povedou k vysoké pracovní participaci a ekonomické expanzi.

Tony Blair krátce po vydání knihy napsal: „Debata o třetí cestě je důležitým politickým tématem v 21. století. Tato kniha je významným příspěvkem do této debaty. S tímto názorem nelze nesouhlasit. Škoda jen, že Giddens při svých doporučeních zůstává v příliš obecné rovině.

Anthony Giddens: The Third Way and its Critics. Blackwell Publishers, Cambridge, 2000. 189 stran.