Odměňte zaměstnance automobilem!

03. října 2005, 00:00 - Ing. IVAN MACHÁČEK
03. října 2005, 00:00

ZDANĚNÍ POSKYTNUTÍ MANAŽERSKÉHO VOZIDLA PRO SOUKROMÉ ÚČELY K manažerským výhodám často patří bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele také k soukromým účelům. Jaké možnosti a zároveň povinnosti mají v takovém případě firma i její pracovník? A jak v takovém případě správně postupovat z daňového hlediska?

ZDANĚNÍ POSKYTNUTÍ MANAŽERSKÉHO VOZIDLA PRO SOUKROMÉ ÚČELY K manažerským výhodám často patří bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele také k soukromým účelům. Jaké možnosti a zároveň povinnosti mají v takovém případě firma i její pracovník? A jak v takovém případě správně postupovat z daňového hlediska? Jednou z oblíbených forem zaměstnaneckých výhod je situace, kdy zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo nejen k pracovním, ale i soukromým účelů. Na straně zaměstnance jde o nepeněžní příjem, který podléhá zdanění daní z příjmů. Započítává se do základu daně pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tento nepeněžní příjem se však nezahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení ani pro výpočet pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. AUTO I MOTORKA

Bezplatné poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely upravuje zákon o daních z příjmů.

Vozidlo může zaměstnanci poskytnout každý zaměstnavatel, ať se jedná o právnickou osobu, nebo o podnikající fyzickou osobu. Lze tak učinit u každého motorového vozidla -nemusí jít tedy pouze o osobní automobil, ale také třeba o dodávku, nákladní automobil či motocykl. K používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely může zaměstnavatel poskytnout jak vozidlo zahrnuté v obchodním majetku podnikatele a v majetku firmy, tak vozidlo najaté formou finančního pronájmu nebo operativního leasingu. Lze takto poskytnout dokonce i vůz vypůjčený z půjčovny.

Podmínkou používání motorového vozidla k soukromým účelům je platný smluvní vztah (dohoda), uzavřený mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na jeho základě pak o použití poskytnutého vozidla pro konkrétní soukromou potřebu rozhoduje už přímo zaměstnanec - k jednotlivým soukromým jízdám tedy už není třeba žádného dalšího souhlasu zaměstnavatele.

NEMUSÍ JÍT JEN O ZAMĚSTNANCE Možnosti bezplatného využívání poskytnutého služebního motorového vozidla i pro soukromé účely mohou využít: * Osoby mající příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, které jsou při výkonu práce povinny dbát příkazů této firmy. Jedná se tedy nejen o zaměstnance v řádném pracovním poměru, ale i zaměstnance vykonávající činnost na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. * Osoby mající příjmy za práci členů družstev, komanditistů komanditních společností, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným - a to i když nejsou povinny při výkonu práce pro společnost nebo družstvo dbát jejích příkazů. * Členové statutárních a dalších orgánů (představenstva akciových společností, dozorčí rady) právnických osob. VÝŠE ZDANITELNÉHO NEPENĚŽNÍHO PŘÍJMU

Za nepeněžní příjem na straně zaměstnance se považuje částka ve výši jednoho procenta vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí této výhody. Výše tohoto nepeněžního příjmu (jedno procento) nezávisí na skutečném rozsahu užívání vozidla pro soukromé účely, směrodatná je již samotná skutečnost poskytnutí této možnosti. Nejnižší výše částky tohoto nepeněžního příjmu je přitom zákonem stanovena na 1000 korun měsíčně.

Jak postupovat, pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více vozů k používání i pro soukromé účely? Za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši jednoho procenta z nejvyšší vstupní ceny, „započítává“ se tedy jen jedno motorové vozidlo. Ale v případě, že by zaměstnanec mohl bezplatně v průběhu kalendářního měsíce používat více aut či motorek současně (nikoliv postupně za sebou), považuje se za jeho příjem částka ve výši jednoho procenta z úhrnu vstupních cen všech poskytnutých motorových vozidel.

Časté dotazy směřují také na postup v případě, kdy je jedno motorové vozidlo poskytnuto pro služební i soukromé účely více zaměstnancům. V takové situaci je zdanitelným příjmem jedno procento vstupní ceny vozidla měsíčně u každého z nich.

Jestliže je vozidlo poskytnuto pro služební i soukromé účely společníkovi společnosti s ručením omezeným, který nemá žádné příjmy z práce pro společnost, je částka odpovídající jednomu procentu vstupní ceny poskytnutého vozidla jeho jediným zdanitelným příjmem ze závislé činnosti, který podléhá zdanění.

JAK STANOVIT VSTUPNÍ CENU

V předchozí kapitole jsme hodně hovořili o vstupní ceně. Jak ji pro účely výpočtu nepeněžního příjmu zaměstnance stanovit?

Vstupní cenou vozidla je v případě zakoupeného vozidla jeho pořizovací cena. Nepeněžní příjem zaměstnance se přitom vždy vypočte z této pořizovací ceny, ať se jedná o zcela nový, nebo naopak starší vůz - a to dokonce i v případě, že vozidlo je již pro daňové účely zcela odepsané.

Jde-li o vozidlo najaté formou operativního nebo finančního pronájmu, počítá se výše zmíněné jedno procento ze vstupní ceny vozidla u pronajímatele. Po ukončení smlouvy o finančním pronájmu s následným odkupem najatého vozidla zaměstnavatelem zůstává nepeněžní příjem ve výši jednoho procenta ze vstupní ceny stále stejný. Součástí vstupní ceny, z níž se vypočítá nepeněžní příjem zaměstnance, je vždy i daň z přidané hodnoty.

UPLATNĚNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ

Při popisovaném způsobu využívání motorového vozidla, které je zahrnuto v obchodním majetku zaměstnavatele nebo v pronájmu, se neuplatňuje režim poměrné výše nákladů. Z toho vyplývá, že na straně zaměstnavatele jsou v plné výši daňově uznatelné odpisy, náklady na opravy a udržování vozidla, silniční daň, pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění, náklady na garážování a podobně. Nedochází tedy k daňovému snížení nákladů v poměru ujetých kilometrů pro podnikatelské účely k celkovému počtu ujetých kilometrů včetně soukromých jízd.

Výjimkou jsou výdaje za pohonné hmoty. Ty jsou daňově uznatelné pouze při použití vozidla pro služební účely. Výdaje za spotřebované pohonné hmoty na cesty pro soukromé účely si hradí zaměstnanec sám, nejsou tedy daňově uznatelné u zaměstnavatele. Jak ale v praxi toto poměrné financování zajistit? Zaměstnanci mohou být na základě dokladů o nákupu pohonných hmot proplaceny veškeré náklady za provedený nákup (tedy jak pro služební, tak pro soukromé účely). Na konci měsíce se pak na základě počtu kilometrů ujetých pro soukromé účely stanoví částka, která odpovídá spotřebě pohonných hmot pro soukromé jízdy, a to včetně vyúčtování DPH. Tuto částku pak zaměstnanec uhradí buď hotovostně v pokladně, nebo je mu stržena ze mzdy.

PŘÍKLAD č. 1

Společnost s ručením omezeným uzavře s vedoucím odboru smlouvu o bezplatném používání osobního vozidla firmy pro služební i soukromé účely od 29. července 2005. Vstupní cena vozidla dle účetnictví činí 720 tisíc korun.

Řešení: Počínaje červencem 2005 činí nepeněžní příjem zaměstnance 7200 korun, který bude připočten ke zdanitelné mzdě pro výpočet měsíční zálohy na daň. PŘÍKLAD č. 2 Mana
žer zemědělské společnosti má poskytnuto služební vozidlo k používání pro služební i soukromé účely od 10. února 2005. Vstupní cena automobilu činí 510 tisíc korun. Na podzim manažer dlouhodobě onemocní a je nepřítomen v zaměstnání od 10. září 2005 do 29. listopadu 2005.
Řešení: K příjmu ze závislé činnosti se připočítává nepeněžní příjem ve výši 5100 korun měsíčně počínaje únorem 2005. V době dlouhodobé nemoci je stále nepeněžním příjmem manažera podléhajícím zdanění ze závislé činnosti částka 5100 korun (za měsíc říjen, kdy zaměstnanec pobírá pouze nemocenské dávky, je to jeho jediný zdanitelný příjem ze závislé činnosti).

PŘÍKLAD č. 3

Jednatel společnosti s ručením omezeným má pro služební i soukromé účely poskytnuto vozidlo, které společnost pořídila v rámci smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Pořizovací cena vozidla u leasingové společnosti činí včetně DPH 520 tisíc korun, hodnota nájemného podle leasingové smlouvy činí 640 tisíc korun. Po ukončení leasingové smlouvy firma vozidlo odkoupí za kupní cenu dva tisíce korun.

Řešení: Manažer, který má toto vozidlo k bezplatnému používání i pro soukromé účely, má nepeněžní příjem 5200 korun měsíčně jak po dobu trvání leasingové smlouvy, tak po odkupu automobilu za dva tisíce korun společností. Při stanovení výše nepeněžního příjmu se vychází ze vstupní ceny vozidla u leasingové společnosti a nikoliv z celkové hodnoty leasingové smlouvy.

PŘÍKLAD č. 4 Akciová společnost zakoupila v dubnu 2004 osobní automobil o pořizovací ceně 1,15 milionu korun a počínaje srpnem 2004 jej poskytla svému obchodnímu řediteli k bezplatnému používání ke služebním i soukromým účelům. Řešení: Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 438/2003 stanovila limit pro vstupní cenu nebo zvýšenou vstupní cenu u osobního automobilu kategorie M1 maximálně ve výši 900 tisíc korun. Toto řešení se vztahuje na osobní automobily pořízené dnem vyhlášení tohoto zákona a později, tj. na osobní automobily pořízené 18. prosince 2003 a později. Výjimkou jsou automobily, využívané provozovatelem silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základě vydané koncese a automobil druh sanitní a druh pohřební. Pro rok 2004 byl tedy limitován nepeněžní příjem zaměstnance při bezplatném poskytnutí osobního automobilu k používání pro služební i soukromé účely zaměstnancem ve výši 9000 korun za kalendářní měsíc. Zákon č. 669/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005 však zrušil použití limitu vstupní ceny vozidla pro výpočet nepeněžního příjmu zaměstnance při bezplatném poskytnutí osobního automobilu pro služební i soukromé účely zaměstnance. Z výše uvedeného vyplývá, že nepeněžním příjmem zaměstnance bude: * za měsíce srpen až prosinec roku 2004 částka 9000 korun za každý kalendářní měsíc, * za měsíce leden až prosinec roku 2005 částka 11 500 korun za každý kalendářní měsíc. PŘÍKLAD č. 5

Zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci v září 2005 k bezplatnému používání pro služební i soukromé účely osobní automobil pořízený v roce 2001. K datu uzavření smlouvy o poskytnutí vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely je vozidlo zcela odepsáno jak daňově, tak účetně, přičemž vstupní cena vozidla při jeho zakoupení činila 580 tisíc korun.

Řešení: Přestože má vozidlo nulovou zůstatkovou hodnotu, bude nepeněžní příjem zaměstnance vycházet ze vstupní ceny při koupi vozidla. Počínaje měsícem září 2005 přichází ke zdanění u zaměstnance nepeněžní příjem ve výši 5800 korun za kalendářní měsíc.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít