Smlouva o převodu obchodního podílu - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Obchodní podíl můžete převést na společníky i třetí osobu. Povolen je i prodej či bezúplatný převod

,
Obchodní podíl můžete převést na společníky i třetí osobu. Povolen je i prodej či bezúplatný převod
Zdroj: Profimedia.cz

Převod obchodního podílu se může uskutečnit mezi současnými společníky v rámci společnosti, ale i třetí osobě. Pravidla určuje Zákon o obchodních korporacích, který připouští prodej i bezúplatný převod. Smlouva o převodu obchodního podílu musí být vždy uzavřena v písemné podobě.

Převod obchodního podílu

Převod obchodního podílu řeší Zákon o obchodních korporacích, což je v praxi běžně užívaný zkrácený název Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti od 1. ledna 2014.

Jde o zákon, který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník číslo 513/199 Sb.

Společenské smlouvy

Základním dokumentem upravujícím fungování obchodních korporací je jejich společenská smlouva.

Společenské smlouvy obchodních společností vzniklých za účinnosti obchodního zákoníku musely splňovat požadavky jím předepsané, zatímco obchodní korporace vzniklé od 1. ledna 2014 se již řídí novým Zákonem o obchodních korporacích.

Přechodné období pro společnosti vzniklé podle obchodního zákoníku skončilo 1. ledna 2016. K tomuto datu musely tyto společnosti provést změnu svých společenských smluv a podřídit je Zákonu o obchodních korporacích. O této skutečnosti musely učinit zápis do obchodního rejstříku.


Naše rada: Založení s. r. o.: co vše musíte udělat a kolik zaplatíte


Smlouva o převodu obchodního podílu

Převod podílů mezi společníky ve společnosti s ručením omezeným může nabýt účinnosti uzavřením smlouvy, udělením souhlasu valné hromady, popřípadě jiného orgánu společnosti stanoveného společenskou smlouvou. O převodu se pak sepíše smlouva o převodu obchodního podílu.

Společník může převést podíl i na tak zvanou „třetí osobu“, která není ve firmě společníkem. K tomu je nutný souhlas valné hromady. Rozhodnutí valné hromady o převodu podílu musí být schváleno kvalifikovanou většinou dvou třetin všech společníků.

Smlouvou o převodu podílu se může uskutečnit prodej obchodního podílu i bezúplatný převod obchodního podílu. Ve smlouvě se konkrétní způsob převodu musí uvést.

Zapamatujte si: Zákon o obchodních korporacích vyžaduje smlouvu o převodu obchodního podílu v písemné formě a úředně ověřené podpisy. Požadavek písemné formy smlouvy o převodu vyplývá mimo jiné z nutnosti jejího doručení společnosti. Účinky převodu obchodního podílu nastávají dnem doručení smlouvy o převodu příslušné společnosti.
Obsah smlouvy převodu obchodního podílu
• identifikační data obou smluvních stran
• odkaz na právní předpis, podle kterého se řídí
• předmět smlouvy a smluvní ujednání
• kupní cena nebo odkaz na bezúplatný převod
• platební podmínky
• datum účinnosti převodu a bližší podmínky plnění
• odkaz na přistoupení ke společenské smlouvě společnosti
• důvěrnost informací obsažených ve smlouvě
• smluvní pokuta při nedodržení smlouvy
• upřesňující a závěrečná ustanovení
• datum a ověřené podpisy smluvních stran

Převod majetkové účasti v dalších formách obchodních společností – akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a evropská společnost Societas Europaea – se pak liší podle jejich právní formy.

Zprostředkovatelská smlouva převod obchodního podílu

Převod obchodního podílu se může uskutečnit i prostřednictvím zprostředkovatele. K tomu je třeba sepsat zprostředkovatelskou smlouvu, její vzory jsou dostupné zdarma na internetu, využít se dají i placené právní služby.

Základní ustanovení pro zprostředkovatelské smlouvy řeší paragraf 2445 občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb.

Konkrétní práva a povinnosti zúčastněných stran pro uzavírání smluv pak řeší paragrafy 1811 a 1820 občanského zákoníku.

Obsah zprostředkovatelské smlouvy
• identifikační data obou smluvních stran
• odkaz na právní předpis, podle kterého se řídí
• předmět smlouvy a smluvní ujednání
• délka trvání smlouvy
• důvěrnost informací obsažených ve smlouvě
• dojednaná provize
• platební podmínky
• smluvní pokuta při nedodržení smlouvy
• upřesňující a závěrečná ustanovení
• datum a podpisy smluvních stran

Čtěte také:

Smlouva o smlouvě budoucí předchází problémům v obchodních i pracovních vztazích

Každý kupující může odstoupit od smlouvy. Podnikatelé to ale mají těžší

Darovací smlouva vás ochrání před problémy. Zejména u nemovitostí

Pět rad jak rozjet byznys a nezkrachovat

15 důvodů, proč ještě nejste bohatí. A nejspíš ani nebudete

Ohodnoťte tento článek
Diskuze