O PĚT TÝDNŮ DŘÍVE - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

O PĚT TÝDNŮ DŘÍVE

, Josef Michl,
O PĚT TÝDNŮ DŘÍVE
Zdroj: Euro.cz

Připravují se rychlé odhady HDP

První odhady hrubého domácího produktu (HDP) jsou v Česku v současné době zveřejňovány zhruba dva a půl měsíce po konci sledovaného období. Tento klíčový národohospodářský ukazatel tudíž v době, kdy spatří světlo světa, reflektuje období časově vzdálené natolik, že zatím může nastat i zásadní obrat ve vývoji ekonomiky. Perou se zde dva statistické principy: snaha o co nejaktuálnější údaje a snaha o co největší přesnost. Dosažení optimálního mixu je limitováno řadou objektivních okolností, z nichž Český statistický úřad (ČSÚ) často zmiňuje například krátké časové řady.

Tři metody.
Východisko by měla přinést některá ze tří metod, které se v ČSÚ nyní ověřují. Vrchní ředitel Centra rozvojových studií ČSÚ Jiří Křovák říká, že jde o metodu bleskových

  1. flash – odhadů, metodu leading a coincident indikátorů a takzvanou nepřímou metodu odhadu HDP. Flash metoda je metoda uživatelského odhadu, s jejíž pomocí by si mohli kvantifikovat tempa růstu HDP i běžní uživatelé statistiky. Vychází z informací produkčních statistik publikovaných s měsíční periodicitou a výsledkem jsou signální odhady celkové změny HDP ve stálých cenách. Její předností je to, že kromě tradičních čtvrtletních údajů o HDP umožňuje počítat – v meziročním srovnání – i měsíční tempa.

Druhá metoda je založena na indikátorech, které ekonomický vývoj měřený HDP předbíhají (leading), anebo se pohybují souběžně s ním (coincident). Využívá ji řada institucí včetně OECD, uplatňuje se i v Polsku a Maďarsku. Přestože patří ke skupině kvalitativních metod odhadu

  1. sloužících především k určení bodů obratu ve vývoji – tvrdí Křovák, že s její pomocí byly získány slušné kvantitativní odhady tempa růstu HDP.

Třetí metoda počítá s využitím nepřímých, matematicko–statistických modelů při zpracovávání národních účtů a čtvrtletních odhadů HDP a je zatím ve fázi konstrukce a ověřování modelu.

Za dva roky?
Praktické uplatnění výsledků této výzkumné a experimentální činnosti není dosud za dveřmi. Například u flash modelu se plánují čtyři až šest čtvrtletí zkušebního provozu. Hovořit o konkrétních termínech považují pracovníci ČSÚ za předčasné, nicméně z uvedeného vyplývá, že za příznivých okolností bychom se rychlostí blesku mohli začít dozvídat údaje o HDP v roce 2003. Blesková rychlost znamená o pět týdnů dříve – zhruba půldruhého měsíce po skončení sledovaného období.

Návrat.
Centrum rozvojových studií existuje při ČSÚ od počátku letošního roku. Což neznamená, že by aplikovaný výzkum na Invalidovně začal teprve letos. Jde hlavně o to dát dosavadní experimentální činnosti pevnější rámec a rozšířit ji o aktuální otázky. Docentka Marie Bohatá přišla do čela ČSÚ z výzkumné sféry a je znát, že má pro tuto dimenzi statistické činnosti pochopení. Zřízením Centra rozvojových studií navázala na vývoj, který byl přerušen rozdělením bývalé federace. Do té doby měl statistický úřad svůj výzkumný ústav, který vznikl v šedesátých letech za pomoci OSN. Sídlil na Slovensku a tam také zůstal, přičemž jeho pražské pracoviště bylo zrušeno.

Nová ekonomika.
Vedle metod rychlého odhadu HDP hovoří koncepce výzkumné činnosti ČSÚ například o metodice hodnocení kvality údajů, o metodách zdokonalování ochrany dat, o podílu ČSÚ na budování regionálního informačního systému. Křovák zvlášť zdůrazňuje výzkum způsobů zachycení Nové ekonomiky, jejímž vývojem se dlouhodobě zabývá: „Je evidentní, že globální ekonomika a národní ekonomiky počátku třetího tisíciletí se svými rysy kvalitativně liší od ekonomiky dvacátého století. Je nutné zformulovat kvantifikovatelnou definici podmínek, faktorů a projevů Nové ekonomiky a vystihnout ty rysy, jimiž se liší od ekonomiky tradiční. Lze předpokládat, že některé ukazatele ztratí svou vypovídací schopnost, měření jiných bude muset být nově zavedeno.
Statistika Nové ekonomiky je celosvětově v plenkách. Eurostat teprve loni v lednu předložil členským zemím pracovní návrh klasifikační soustavy ukazatelů Nové ekonomiky. Je však zřejmé, že vývoj bude neobvykle rychlý a česká statistika bude muset trend přechodu na nové ukazatele zachytit. To, že Česká republika v reálném uplatnění Nové ekonomiky zaostává, je v této souvislosti podružné. Odstup se bude rychle zkracovat.