Nový zákon o zaměstnanosti s komentářem, IV. část

21. září 2004, 00:00 - JUDr. Ladislav Jouza, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
21. září 2004, 00:00

Pokračování komentáře JUDr. Ladislava Jouzy z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k novému zákonu o zaměstnanosti

Pokračování komentáře JUDr. Ladislava Jouzy z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k novému zákonu o zaměstnanosti

§ 74

(1) Pro osoby se zdravotním postiľením mohou být organizovány specializované rekvalifikační kurzy. Tyto kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako rekvalifikace (§ 109).

ý2) Osobě se zdravotním postiľením, která nepobírá dávky nemocenského pojiątění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleľí na základě rozhodnutí úřadu práce po dobu konání těchto kurzů podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleľí i v případě, ľe tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Komentář k § 74:

Pro osoby se zdravotním postiľením mohou být zabezpečovány i specializované rekvalifikační kurzy, a to za stejných podmínek jako rekvalifikace podle tohoto zákona. Pokud osoba se zdravotním postiľením není zabezpečena z jiných systémů (např. dávkami nemocenského pojiątění, starobním důchodem atd.), náleľí jí podpora při rekvalifikaci, a to i v případě, kdy není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

§ 75

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna

(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postiľením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa můľe poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

(2) Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postiľením můľe činit maximálně osminásobek a pro osobu s těľąím zdravotním postiľením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první aľ třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a “íce chráněných pracovních míst, můěe příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postiľením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těľąím zdravotním postiľením maximálně čtrnáctinásobek výąe uvedené průměrné mzdy.

(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, ľe zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojiątění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a -říspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

(4) ®ádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa obsahuje

a) identifikační údaje zaměstnavatele,

b) místo a předmět podnikání.

(5) K ľádosti o příspěvek je nutné přiloľit charakteristiku chráněných pracovních míst a jejich počet, potvrzení o stavu závazků ve věcech pojistného na sociální pojiątění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojiątění a doklad o zřízení účtu u peněľního ústavu.

(6) Dohoda o vytvoření chráněného pracovního místa obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) charakteristiku chráněného pracovního místa,

c) závazek zaměstnavatele, ľe na vytvořeném pracovním místě zaměstná osobu se zdravotním postiľením,

d) dobu, po kterou bude chráněné pracovní místo provozováno,

e) výąi příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,

f) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,

g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

h) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,

i) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyąąí, neľ náleľel, a lhůtu pro vrácení příspěvku,

j) ujednání o vypovězení dohody.

(7) Úřad práce je povinen v dohodě rozliąit podmínky pro poskytnutí příspěvku na

a) podmínky, jejichľ poruąení bude postihováno odvodem za poruąení rozpočtové kázně podle zvláątního právního předpisu,44)

) ostatní podmínky, jejichľ poruąení bude postihováno odvodem za poruąení rozpočtové kázně podle zvláątního právního předpisu.45)

Nedojde-li v dohodě k rozliąení podmínek, má se za to, ľe se jedná o podmínky stanovené podle písmene a).

‰8) Nedodrľení podmínek poskytnutí příspěvku podle odst. 7 nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je poruąením rozpočtové kázně.46)

(9) Úřad práce můľe uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postiľením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí podmínky stanovené v odstavcích 1 aľ 7 s tím, ľe vrácení příspěvku nelze poľadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.

(10) Úřad práce můľe na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postiľením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postiľením; roční výąe příspěvku můľe činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první aľ třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Komentář k § 75:

Nová právní úprava na základě předchozích zkuąeností umoľňuje hmotně stimulovat zaměstnavatele vytvářejícího nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postiľením. Ustanovení obsahuje podmínky pro uzavření dohody o vytvoření chráněného pracovního místa a maximální výąi příspěvku na jeho vytvoření. Konkrétní výąe příspěvku je uvedena v dohodě. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa je moľné na základě dohody poskytnout i osobě se zdravotním postiľením, která začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Tím se umoľní její uplatnění na trhu práce.

Jestliľe to bude vyľadovat situace, můľe úřad práce poskytnout i finanční příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů, aby provozování nebylo pro zaměstnavatele nebo pro osobu samostatně výdělečně činnou ztrátové. Mnozí zaměstnavatelé vytvářejí zdravotně postiľeným osobám vhodné pracovní podmínky a pracovní prostředí, aniľ by k tomu byli „nuceni“ právními předpisy. Jde o chráněné dílny a chráněná pracoviątě.

Chráněnou prací se rozumí pracovní činnost na vhodně zvoleném nebo upraveném výrobním programu, popřípadě vybrané pracovní náplni, vykonávaná zpravidla zaměstnancem s těľąím zdravotním postiľením za zcela mimořádných pracovních podmínek, upravených podle jeho fyzických a psychických schopností. Soubor více pracovią» přiměřeně upravených k chráněné práci ve vymezeném prostoru nebo samostatném celku tvoří chráněnou dílnu. Technické úpravy chráněných pracovią» a dílen jsou zaměřeny jednak na celá zařízení včetně umístění pracoviątě a přístupu k němu, prostorového uspořádání s ohledem na pouľívání osobních pomůcek, eventuálně invalidních vozíků a úpravy pracovního prostředí v nejąirąím slova smyslu, jednak na individuální úpra
vy jednotlivých pracovních stanovią», to je stolů, manipulačních desek, sedaček, ovládačů a prostředků strojního zařízení, vhodné umístění, uchopování, eventuálně tvarování nástrojů a nářadí, a to s přihlédnutím k uľívání osobních a pracovních pomůcek (i protetických).

Daląím poľadavkem pro realizaci chráněné práce je individuální přístup k ýaměstnancům při instruktáľi, znázorňování pracovních postupů, nácviku činností, odborný dohled zdravotních rehabilitačních zaměstnanců, popřípadě daląích (například sociálního pracovníka) při zdolávání psychických bariér při adaptaci na nové pracovní a společenské podmínky i při odstraňování sociálních problémů.

K tomu, aby chráněná dílna (chráněné pracoviątě) splnila své poslání a úsilí uvedených zaměstnanců bylo také optimálně ekonomicky vyuľito, je třeba, aby zaměstnavatel provedl řádnou přípravu. Úvaha o zřízení chráněné dílny musí vycházet z analýzy vąeobecných podmínek, výrobních a technických moľností s přihlédnutím k perspektivnímu rozvoji organizace a po stránce ekonomické z ýdhadu nákladů na zřízení (provoz) chráněné dílny (chráněného pracoviątě) včetně investičních stavebních nákladů, strojních investic, vybavení dílen zařízením, pomůckami, ąkolním materiálem, odměňování zaměstnanců chráněné dílny, nákladů na sociálních zařízení, případně ubytování a stravování zaměstnanců a způsob jejich úhrady. Stejně závaľná je i úvaha o moľnosti získání zaměstnanců, jimľ je chráněná práce určena.

Zřízení chráněné dílny se vyhlaąuje vydáním statutu chráněné dílny, v němľ je uvedeno, kterým dnem se dílna zřizuje, za jakým účelem a pro jaký okruh zaměstnanců s případným vyznačením, která místa jsou vyhrazena zdravotně postiľeným občanům s těľąím zdravotním postiľením. Dále se ve statutu uvádějí zpravidla odliąnosti v provozu, pracovních podmínkách, povinnostech zaměstnavatele i zaměstnanců.

Zaměstnavateli (včetně podnikatele), který zřídil jedno pracovní místo pro zdravotně postiľeného občana, můľe poskytnout přísluąný úřad práce příspěvek aľ do výąe osminásobku průměrné mzdy v národním hospodářství (v současnosti přibliľně 200 000 Kč).

Příspěvek se poskytne, jestliľe si zaměstnavatel sjedná přísluąné podmínky uvedené v zákoně, např. ľe vrátí úřadu práce příspěvek, pokud nesplnil sjednané podmínky.

Příspěvek můľe dostat nejen soukromý podnikatel jako zaměstnavatel, ale i samotný občan, který začne podnikat. Musí vąak být splněny daląí zákonné podmínky: je evidován u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (nezaměstnaný) a jedná se o osobu se zdravotním postiľením.

Daňové výhody pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postiľením, mají daląí výhody v daňové oblasti. Podle § 35 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu můľe kaľdý zaměstnavatel (právnická nebo fyzická osoba) sníľit daň z příjmu. Za kaľdého zaměstnaného pracovníka se zdravotním postiľením můľe zaměstnavatel uplatnit slevu na dani ve výąi 18 000 Kč ročně, za pracovníka s těľąím zdravotním postiľením ve výąi 60 000 Kč ročně.

Zaměstnavatel zaměstnávající více neľ 50 % těchto občanů je rovněľ zvýhodněn při zadávání veřejných zakázek v obchodní veřejné soutěľi. Při hodnocení jeho nabídky musí být jím předloľená nabídková cena hodnocena jako nejniľąí, jestliľe nepřekročí nejniľąí nabídkovou cenu tuzemské osoby o více neľ 20 %.

 

§ 76

(1) Chráněná pracovní dílna je pracoviątě zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postiľením, kde je v ¦růměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

(2) Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny můľe maximálně činit osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první aľ třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na kaľdé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním postiľením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těľąím zdravotním postiľením.Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více pracovních míst v chráněné pracovní dílně, můľe příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postiľením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těľąím zdravotním postiľením maximálně čtrnáctinásobek výąe uvedené průměrné mzdy.

(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, ľe zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojiątění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a -říspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

 

(4) Dohoda o vytvoření chráněné pracovní dílny obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) charakteristiku a počet pracovních míst v chráněné dílně,

c) závazek zaměstnavatele, ľe na vytvořených pracovních místech zaměstná osoby se zdravotním postiľením,

d) dobu, po kterou bude chráněná dílna provozována,

e) výąi příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,

f) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,

g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

h) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,

i) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyąąí, neľ náleľel, a lhůtu pro vrácení příspěvku,

j) ujednání o vypovězení dohody.

(5) Úřad práce je povinen v dohodě rozliąit podmínky pro poskytnutí příspěvku na

a) podmínky, jejichľ poruąení bude postihováno odvodem za poruąení rozpočtové kázně podle zvláątního právního předpisu,44)

) ostatní podmínky, jejichľ poruąení bude postihováno odvodem za poruąení rozpočtové kázně podle zvláątního právního předpisu.45)

Nedojde-li v dohodě k rozliąení podmínek, má se za to, ľe se jedná o podmínky stanovené podle písmene a).

(6) Nedodrľení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 5 nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je poruąením rozpočtové kázně.46)

(7) Úřad práce můľe na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout zaměstnavateli i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Výąe příspěvku můľe činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v “árodním hospodářství za první aľ třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postiľením, a maximálně ąestinásobek výąe uvedené průměrné mzdy na jednoho zaměstnance, který je osobou s těľąím zdravotním postiľením. Pro zjiątění počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postiľením a osobami s těľąím zdravotním postiľením, je rozhodný jejich průměrný roční přepočtený počet.

Komentář k § 76:

Zákon upravuje vymezení pojmu chráněná pracovn

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez…
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Podruhé a lépe. Surface Book 2 je rychlejší, lépe vybavený a může být zcela tichý
Příval malých crossoverů na český trh nebere konce. Dnes dorazil Citroën C3 Aircross
Technologie
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Tip: Jak získat Windows 10 Fall Creators Update co nejdříve?
Google překvapil. Kvůli lepším fotkám navrhl vlastní procesor
Už i pevným diskem se dá špehovat, funguje jako mikrofon. Hrozba pro bezpečnost
Podruhé a lépe. Surface Book 2 je rychlejší, lépe vybavený a může být zcela tichý
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít