Nové pokyny a informace k uplatňování DPH v praxi

09. listopadu 2004, 00:00 - Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce
09. listopadu 2004, 00:00

 

V narychlo schváleném zákoně o dani z přidané hodnoty chybějí mnohé potřebné definice pojmů a podrobnosti o postupech pro určité situace. Přinášíme proto několik dalších doplňujících informací k uplatňování zákona v praxi.

Doplňující informace k zákonu o DPH vydává ministerstvo financí. Upozorňujeme, ľe tyto doplňky a upřesnění nejsou závazným právním předpisem. Vyjadřují „pouze“ názor ministerstva financí na to, jak by konkrétní ustanovení nového zákona o DPH měla být uplatňována v praxi. Přesto lze předpokládat, že správci daně budou většinou podle těchto instrukcí ministerstva postupovat.

Novému zákonu o DPH jsme se v příloze Legislativa jiľ podrobně věnovali:

Profit č. 19 a 20/2004: Zákon o DPH v odkazech a komentářích

Profit č. 26 a 27/2004: Placení DPH – příklady a komentáře

Profit č. 28/2004: Přehled vydaných informací a stanovisek ministerstva financí k zákonu o dani z přidané hodnoty

1. Uplatňování DPH ve výstavbě

Do 30. 4. 2004 platila pro uplatňování daně z přidané hodnoty na stavební práce sníľená sazba daně. Od 1. 5. 2004 se vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon“) a uplatňuje se v souladu se 6. směrnicí EU základní sazba daně, pouze pro bytovou výstavbu je v ‘eské republice umoľněno na základě výjimky, která byla České republice udělena na přechodné období do 31.12.2007, uplatnění sníľené sazby daně.

 

A. Základní pojmy

1. Stavba – veąkerá stavební díla jako výsledek stavební činnosti, tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem, včetně bytů a nebytových prostor.

2. Nedokončená stavba – stavba, na kterou nebylo doposud vydáno kolaudační rozhodnutí, a stavba, na které byly provedeny změny vyľadující stavební povolení podle § 54

a § 55 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona

č. 83/1998 Sb., a k těmto změnám dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Za nedokončenou stavbu se nepovaľují zařízení a stavby, které nevyľadují stavební povolení ani ohláąení podle § 56 stavebního zákona. Tyto stavby a zařízení jsou vľdy povaľovány za stavbu.

3. Nemovitost – pozemky vľdy a dále stavby, pokud jsou spojeny se zemí pevným základem.

z. Nebytový prostor (převoditelný) – místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům neľ k bydlení.

5. Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níľ je více neľ polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům můľe mít nejvýąe tři samostatné byty, nejvýąe dvě nadzemní podlaľí a jedno podzemní podlaľí a podkroví.

6. Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, dále jen „ZoVB“.

7. Bytovým domem je stavba pro bydlení, v níľ z úhrnu podlahových ploch vąech jejich místností a prostorů připadá víc neľ polovina na byty.

Mezi bytové domy a rodinné domy nepatří budovy, které jsou zapsány v katastru nemovitostí jako stavby pro individuální rekreaci. Dále mezi bytové domy a rodinné domy nepatří stavby, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako stavby určené k shromaľďování větąího počtu osob. Jsou to ubytovací zařízení pro různá společenství (komunity), ubytovací zařízení pro studenty a pro ostatní sociální skupiny, např. ubytovny pracujících, studentské koleje, ubytovny, které jsou samostatnými budovami internátních ąkol, různé útulky, např. pro bezdomovce apod. U ubytovacích zařízení a domů se sluľbami sociální péče pro staré nebo postiľené osoby a domovů důchodců lze uplatnit sníľenou sazbu daně, pokud tyto stavby odpovídají definici bytové výstavby podle § 48 zákona o DPH.

8. Stavebními a montáľními pracemi se rozumí práce při výstavbě nových budov a inľenýrských děl a také práce při rekonstrukcích, modernizacích, roząíření, stavebních úpravách, opravách a údrľbě těchto budov a inľenýrských děl. Součástí stavebních a montáľních prací jsou konstrukce, materiály, stroje a zařízení, které se do staveb (budov a inľenýrských děl) jako jejich součást montáľními a =tavebními pracemi zabudují nebo zamontují. Součástí staveb a stavebně-montáľních prací nejsou předměty vnitřního vybavení, stroje a zařízení, které nevyľadují zabudování nebo montáľ (např. obrazy, stroje a zařízení nevyľadující montáľ, mobilní provozní a technické vybavení včetně ledniček, praček, myček nádobí apod., pokud nejsou konstrukčně určeny k zabudování, tzn. ľe jejich povrchová úprava nedává předpoklad jejich umístění ve volném prostoru).

Stavební práce jsou podrobněji popsány ve Standardní klasifikaci produkce v sekci F oddílu 45 – Stavební práce. Montáľní práce jsou klasifikovány jako průmyslové sluľby v oddílech Standardní klasifikace produkce, kde je klasifikováno přísluąné zařízení nebo stroj.

 

B. Podlahová plocha, výpočet podlahové plochy

Pro určení bytového nebo rodinného domu je podstatné vymezení podlahové plochy připadající na byty nebo pro bydlení.

Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní náąlapná plocha mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu. Do úhrnu podlahových ploch se započítává podlahová plocha vąech místností a prostorů určených k bydlení, nebytových prostorů, plocha hal, chodeb, schodią, sklepů, balkonů, teras, prádelen, suąáren, kočárkáren, podloubí, průjezdů, pasáľí apod.

Do úhrnu podlahových ploch se nezapočítává plocha těch místností či prostorů, které nejsou běľně přístupné uľivatelům domu a obvykle slouľí jako technologické zázemí (transformovny, kotelny, místnosti a prostory pro vzduchotechniku, dílny pro údrľbu). Dále se do úhrnu podlahové plochy nezapočítávají ąachty výtahů.

Podlahovou plochou bytu se rozumí součet podlahových ploch vąech místností a prostor, včetně těch tvořících přísluąenství bytu ve smyslu ustanovení § 2 písm. g) ZoVB, a to i v případě, ľe přísluąenství je umístěno mimo byt. Do podlahové plochy bytu se započítává plocha vybavení bytu, slouľící uľivateli bytu (nábytek, vestavěné skříně a kuchyňské linky, otopná tělesa apod.).

Vzhledem k tomu, ľe se pro stanovení, zda se jedná o bytovou výstavbu, bere téľ v úvahu poměrná část společné podlahové plochy (např. chodby) vyuľívaná společně pro bytové a nebytové účely, doporučujeme pro výpočet následující postup:

– u bytového domu se nejprve od úhrnu vąech podlahových ploch odečtou části společných podlahových ploch vyuľívaných společně pro byty i nebytové prostory a správný poměr se určí jako procentuální podíl podlahových ploch bytů k nebytovým prostorům,

– u rodinného domu se nejprve od úhrnu vąech podlahových ploch odečtou části spo
lečných podlahových ploch vyuľívaných společně pro bydlení i pro nebytové účely a správný poměr se určí jako procentuální podíl místností a prostorů určených pro bydlení k nebytovým prostorům.

Úhrn podlahových ploch v uvedeném vymezení ze zjistí z projektové dokumentace stavby schválené stavebním úřadem. Pokud tato dokumentace neodpovídá skutečnému stavu, podlahová plocha se zjistí jiným způsobem.

 

C. Uplatnění DPH a osvobození od daně u převodu nemovitosti

Podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona se u převodu nemovitosti uplatňuje základní sazba daně s výjimkou převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, kdy se uplatní sníľená sazba daně, pokud se nejedná o osvobozené plnění podle § 56 zákona.

Převodem se rozumí:

– převod nemovitosti (včetně převodu přísluąenství hlavní nemovitosti),

– přechod nemovitosti v draľbě.

Vľdy se jedná o případ, kdy vlastnické právo nabyvatele se odvíjí od vlastnického práva předchozího vlastníka.

Při převodu stavby sleduje přísluąenství stavby právní reľim věci hlavní, a to jak v případě sazby daně, tak i v případě osvobození od daně podle § 56 zákona.

Přísluąenstvím stavby mohou být například drobné a jednoduché stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (§ 139b zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon) a ostatní stavby, například:

– stavby s jedním nadzemním podlaľím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výąka 4,5 m (zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům),

– podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m (např. jímky, jámy pro měřicí zařízení, čističky odpadních vod slouľící domu),

– oplocení,

– přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace,

– připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby slouľící domu),

– studny, septiky.

Sníľená sazba daně se uplatňuje při převodu bytu jako jednotky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, který je vymezen prohláąením vlastníka budovy (např. garáľové stání, které je společnou částí domu).

Pokud jsou ale současně převáděny jak byty jako jednotky a nebytové prostory jako dvě zdanitelná plnění, tak je nezbytné uplatnit pro kaľdé zdanitelné plnění samostatně přísluąnou sazbu daně (garáľové stání, jako samostatné jednotky nebytového prostoru).

Při převodu nebytového prostoru jako jednotky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, který je vymezen prohláąením vlastníka budovy, se uplatní základní sazba daně.

Při prodeji staveb, které se nezapisují do katastru nemovitostí, se uplatní základní sazba daně jako u dodání zboľí.

 

Osvobození při převodu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor

(§ 56 zákona)

V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona je převod staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace.

U fyzické osoby se za nabytí pozemků a staveb povaľuje den jejich převedení do jejího obchodního majetku.

 

Finanční pronájem

(§ 56 odst. 2 zákona)

Od daně je osvobozen finanční pronájem staveb, bytů a nebytových prostor, s výjimkou uzavření smlouvy o finančním pronájmu do pěti let po nabytí nebo kolaudaci stavby nebo před nabytím či kolaudací stavby.

 

Převod pozemků

(§ 56 odst. 3 zákona)

Převod pozemků, včetně finančního pronájmu, je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém můľe být podle stavebního povolení provedena stavba spojená se zemí pevným základem.

Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.

_okud na tomto pozemku (sumě parcel) je stavba jako věc, pak stavební pozemek přestává být stavebním pozemkem jako celek. Stavební pozemek musí být převoditelný a musí být nutně věcí, tj. minimálně jednou parcelou (viz § 118 a § 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dále jen „OZ“). Přitom je nepodstatné, na které z parcel stavba jako věc vznikla, nebo na které parcele byla umístěna.

 

D. Uplatnění DPH při dodání stavby

Podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona se uplatňuje u dodání stavby, včetně nedokončené stavby, stavebních a montáľních prácí spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich součást montáľními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak.

Výjimky jsou uvedeny v ustanovení § 48 odst. 2 zákona, kdy se uplatní sníľená sazba daně u dodání bytového domu, rodinného domu a bytu jako součásti těchto domů, a to i nedokončených, včetně stavebních a montáľních prácí spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást (§ 120 OZ) montáľními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

Dodáním stavby se rozumí:

– vznik bytového domu, rodinného domu nebo bytu výstavbou. Objednatel je prvním vlastníkem nové věci. Nejde o případy, kdy stavební firma provede stavbu ve svém vlastnictví a převádí ji na objednatele. Rovněľ nejde o pojem dodání ve smyslu „dodání zboľí“ podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona,

– rekonstrukce, modernizace a opravy bytového domu, rodinného domu a bytu, obvykle na základě smlouvy o dílo; nevzniká nová věc, jde o stavební zásahy na majetku. Jde o takové práce, ke kterým se v zákoně o daních z příjmů (dále jen ZDP) váľou tyto právní kategorie:

• technické zhodnocení ve smyslu § 33 ZDP,

• výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP,

• opravy a údrľbu ve smyslu účetních předpisů.

Sníľená sazba daně se uplatní:

– pro zdanění stavebních a montáľních prací spojených s 0ýstavbou, rekonstrukcí, modernizací, opravami a údrľbou bytového domu, rodinného domu a bytu, který je součástí bytového nebo rodinného domu včetně zabudovaných materiálů, výrobků a konstrukcí (zboľí), tzn. ľe zboľí se stane pevnou součástí stavebního díla. Jedná se o práce prováděné uvnitř vnějąího půdorysu bytového nebo rodinného domu, tj. nadzemní stavby prostorově soustředěné a navenek převáľně uzavřené obvodovými stěnami a střeąní konstrukcí, součástí domu mohou být pouze ty podzemní prostory, které s domem konstrukčně a stavebně souvisí.

Za součást vnějąího půdorysu domu se povaľují rovněľ konstrukce připevněné na fasádě (okapy, deąové svody), předloľené schody umoľňující vstup do budovy, rampa pro vstup tělesné postiľených, zastřeąení terasy náleľející k domu, přístřeąek nad vchodem. Sníľené sazbě daně rovněľ podléhají subdodávky stavebních a montáľních prací provedené na stavbách pro bydlení,

– v případě dodání bytu, který je součástí byto
vého nebo rodinného domu,

– pro dodání spojené se zabudováním a pro rekonstrukci, modernizaci, opravu a údrľbu stávajících strojů a zařízení zabudovaných do rodinného nebo bytového domu a tvořících jeho součást. Jedná se například o technologie osobního výtahu, centrálního vysavače, klimatizačního zařízení, dále o zabudované kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů, bojlery, kotle a radiátory ústředního topení, části tepelných čerpadel pevně zabudovaných do stavby, ľaluzie, rolety, markýzy, svítidla, podlahové krytiny apod. v ytovém domě, rodinném domě a bytě jako součásti těchto domů,

– pro stavební opravy a stavební údrľbu bytového nebo rodinného domu. Materiály a zařízení dodávané se stavební opravou, včetně výměny, pokud jsou součástí bytového nebo rodinného domu, se zdaňují stejnou sazbou jako oprava, např. opravy truhlářských a zámečnických výrobků pevně spojených se stavebním dílem, oprava dveří oken včetně zasklívání, opravy zámků, opravy vestavěného nábytku.

Sníľenou sazbu daně nelze uplatnit:

– pro stavební a montáľní práce prováděné při výstavbě, rekonstrukci, modernizaci, opravách a údrľbě drobných a vedlejąích staveb, by tyto stavby pro účely převodu se povaľují za přísluąenství stavby hlavní. Znamená to, ľe základní sazbě daně podléhá výstavba, rekonstrukce, modernizace, oprava a údrľba staveb, které se nacházejí mimo vnějąí půdorys domu, jako garáľí, skladů, skleníků, kůlen, zahradních altánů, oplocení, studní, septiků, přístupových cest, přípojek inľenýrských sítí atd.,

– pro činnosti nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajiątění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inľenýrských prací (např. revize), které nejsou uvedeny v říloze č. 2 zákona, a proto se zdaňují základní sazbou bez ohledu na druh výstavby. Takto se tyto sluľby zdaňují, pokud jsou samostatným zdanitelným plněním.

Pokud jsou tyto sluľby poskytovány jako nedílná součást sluľby jiné, např. provedená revize v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny přísluąné sluľby – oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá sluľba.

U dodání bytu (přístavbou, nástavbou, půdní vestavbou….) v domě, který není bytovým či rodinným domem, není splněna podmínka, ľe takový byt je součástí bytového či rodinného domu a uplatní se základní sazba daně v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona.

 

E. Místo plnění

Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází (§ 7 odst. 6 zákona).

Za místo plnění při poskytnutí sluľby vztahující se k nemovitosti, včetně sluľby realitní kanceláře, odhadce nebo sluľby architekta a stavebního dozoru, se povaľuje místo, kde se nemovitost nachází (§ 10 odst. 1 zákona).

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona při poskytnutí sluľby vztahující se k nemovitostem zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, plátci nebo osobě identifikované k dani, je osoba, které je sluľba poskytnuta, povinna daň přiznat a zaplatit podle § 108 zákona, pokud je místo plnění v tuzemsku.

Podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona při poskytnutí sluľby vztahující se k nemovitostem zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, osobě, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, je osoba, která sluľbu poskytla povinna daň přiznat a zaplatit podle § 108 zákona, pokud je místo plnění v tuzemsku.

 

F. Věcná břemena

Předmětem daně je v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona vznik a zánik věcného břemene podle ustanovení § 151n) a následující OZ, pokud je poskytnut za úplatu. Předmětem daně není například zánik věcného břemene smrtí nebo zánikem oprávněné osoby, uplynutím sjednané lhůty pro věcné břemeno ani omezení věcného břemene.

 

G. „Zádrľné“

Částka, kterou je smluvené procento z fakturované ceny, které bude zaplaceno po odstranění vad a nedodělků, je platební podmínkou, která nesniľuje základ daně.

2. Uplatňování DPH při přeúčtování sluľeb a energií

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není výslovně stanoven postup při přefakturaci sluľeb a elektrické energie, tepla, plynu a vody, který byl v zákoně číslo 588/1992 Sb. uveden v § 14 odst. 13, avąak v návaznosti na předpisy platné pro účely daně z příjmů a účetní předpisy lze dovodit, ľe v případě, kdy plátce neposkytuje uvedené zboľí nebo sluľby z vlastních kapacit, ale pořizuje je od jiných osob a přeúčtovává je daląím osobám, můľe postupovat jedním z následujících způsobů:

1. Pořízení uvedených druhů zboľí nebo sluľeb zaznamená ve své evidenci pro daňové účely jako přijaté zdanitelné plnění a za podmínek stanovených zákonem o DPH můľe uplatnit nárok na odpočet daně. Při přeúčtování na daląí osobu uplatní daň na výstupu a zaznamená v daňové evidenci jako plnění na výstupu. Základem daně je podle § 36 odst. 1 zákona o DPH peněľní částka, kterou plátce jako úplatu za toto plnění obdrľel nebo má obdrľet, sníľená o daň.

2. V případě, ľe na základě sjednaných smluvních podmínek plátce pouze poľaduje úhradu výdajů zaplacených za jinou osobu a neuplatní si při pořízení sluľeb či uvedených druhů zboľí nárok na odpočet daně, nejedná se při přeúčtování daląí osobě o zdanitelné plnění a daň na výstupu se neuplatní. O zvoleném způsobu musí plátce účtovat odpovídajícím způsobem v souladu s přísluąnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějąích předpisů.

3. Informace pro stanovení místa plnění u sluľeb

Místo plnění při poskytování sluľeb se stanoví podle § 9 a § 10 zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Jestliľe sluľba patří svou podstatou mezi sluľby uvedené v § 10, stanoví se místo plnění podle tohoto ustanovení.

Ve vąech ostatních případech se místo plnění při poskytování sluľby stanoví podle § 9.

§ 9

Mezi sluľby, u kterých se místo plnění stanoví podle tohoto ustanovení patří také sluľby:

– veterinární,

– rozhodců,

– aukčních síní apod.

§ 10 odst. 1

Mezi sluľby vztahující se k nemovitosti patří:

– stavební práce včetně sluľeb architekta a stavebního dozoru,

– projektové práce, týkající se nemovitosti,

– sluľby realitních kanceláří, odhadců, znalců apod.

§ 10 odst. 4

Mezi sluľby, u kterých je místem plnění místo, kde je taková sluľba uskutečňována, patří:

– v písm. a) vzdělávací sluľby, pořádání výstav, veletrhů, seminářů, konferencí, včetně organizování těchto sluľeb a poskytnutí sluľeb s nimi přímo souvisejících,

– v písm. c) sluľby odhadců, znalců v případě oceňování movitého majetku, stanovení vzniklé ąkody na movitém majetku apod. a Zráce na movité věci jako oprava, údrľba, montáľ, instalace, brouąení, lakování, leątění a jiné zuąlechovací práce na movité věci jiné osoby.

Upozorňujeme, ľe ke stanovení místa plnění při pořádání veletrhů a výstav je zveřejněna samostatná informace.

§ 10 odst. 6

Mezi sluľby uvedené v § 10 odst. 6 patří svou podstatou i daląí sluľby jako:

– propagace výrobků firmy,

– zasílání informačních katalogů a prospektů zastupovaných firem, předvádění jejich výrobků na specializovaných tuzemských výstavách,

– reklamní a marketingová podpora,

– sluľby průzkumu trhu,

– marketingové a konzultační sluľby,

– manaľerské sluľby,

– překladatelské, tlumočnické sluľby,

– výzkum a vývoj,

– zpracování odborných posudků, vědeckých zpráv,

– technické zkouąky a analýzy zboľí (zahrnuje testování a analýzy vzorků). Jedná se o sluľby, které zahrnují také technickou a vědeckou práci odborníků, jejichľ výsledky jsou zpravidla shrnuty do zprávy, která obsahuje poľadované informace pro zákazníka. Ve své podstatě se jedná o sluľby, které mohou být oąetřeny jako sluľby konzultační a poskytnutí informací ve smyslu § 10 odst. 6) písm. c). Těmito sluľbami není stanovení hodnoty zboľí, stanovení částky vzniklé ąkody apod.,

– sluľby návrhářů.

Při poskytování sluľeb podle § 10 odst. 6 plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je místem plnění sídlo, místo podnikání nebo provozovna osoby, pro kterou je tato sluľba poskytnuta.

Plátce vystaví daňový doklad podle § 33 nejpozději do 15 dnů od uskutečnění sluľby (tj. poskytnutím sluľby nebo vystavením daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve) nebo přijetí platby, pokud předchází uskutečnění sluľby.

Daňový doklad musí obsahovat náleľitosti uvedené v tomto ustanovení, plátce uvede pouze základ daně a sdělení, ľe místo plnění je podle § 10 odst. 6 v přísluąném členském státě nebo ve třetí zemi, a pokud je sluľba poskytnuta osobě registrované k dani v jiném členském státě, sdělení, ľe tato osoba má povinnost přiznat a zaplatit daň v přísluąném členském státě.

Pokud jsou sluľby podle § 10 odst. 6 poskytnuty osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě, které mají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, místo plnění je v tuzemsku a daň přizná a odvede plátce poskytující tyto sluľby, protoľe se místo plnění stanoví podle § 9.

V případě, ľe tyto sluľby budou poskytnuty osobě z jiného členského státu, která není registrovaná k dani v jiném členském státě (např. běľnému spotřebiteli), místo plnění je v tuzemsku a daň přizná a odvede plátce poskytující tyto sluľby, protoľe se místo plnění stanoví podle § 9.

4. Informace k zahrnování příjmů nebo výnosů z finančních činností

do obratu pro účely DPH

K posuzování výąe obratu podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), sdělujeme, ľe přijaté úroky z vkladových produktů (např. běľných účtů, termínovaných vkladů apod.), přijaté úroky a dividendy z investičních nástrojů (např. cenných papírů) nejsou úplatou za poskytnutou sluľbu a tedy nejsou předmětem daně podle zákona o DPH. Tyto příjmy či výnosy nejsou finanční činností podle § 54 zákona o DPH.

V případě předloľení cenných papírů např. obligací, státních pokladničních poukázek apod. emitentovi k proplacení ve lhůtě splatnosti se ze strany subjektu, který předkládá cenné papíry, rovněľ nejedná o plnění, které je předmětem daně podle zákona o DPH a nejedná se o finanční činnost ve smyslu § 54 zákona o DPH. Protoľe výąe uvedené příjmy nejsou finanční činností podle § 54 zákona o DPH a nejsou předmětem daně podle zákona o DPH, nezahrnují se do obratu daně podle § 6 zákona o DPH.

5. Uplatňování zákona o DPH při poskytnutí pracovní síly

Podle zákona č. 588/1992 Sb. platného do 30. 4. 2004 i podle zákona č. 235/2004 platného od 1. 5. 2004 zůstává poskytnutí pracovní síly za úplatu na základě obchodnězávazkového vztahu poskytnutím sluľby za úplatu, která je předmětem daně.

Od uvedeného se liąí dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě v souladu se zákoníkem práce a přísluąnými vyhláąkami, které není stejně jako do 30. dubna 2004 poskytnutím sluľby za úplatu a tedy není předmětem daně, pokud jsou splněny níľe uvedené podmínky.

Při dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě podle § 38 odst. 4 zákoníku práce a v souladu s § 2 nařízení vlády č.108/1994 Sb., ve znění č. 461/2000 Sb., kterým se provádí zákoník práce, není toto dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě poskytnutím sluľby za úplatu, pokud neexistuje mezi zaměstnavatelem a osobou, ke které byl zaměstnanec dočasně přidělen, obchodnězávazkový vztah o poskytnutí pracovníka za úplatu.

Při dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě podle zákoníku práce zaměstnavatel, u něhoľ je zaměstnanec v pracovním poměru, můľe se zaměstnancem sjednat v písemné dohodě, ľe ho dočasně přidělí k výkonu práce k jiné osobě, a odpadnou-

-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo uplynula-li doba, na kterou byla změna sjednána, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na jeho původní pracoviątě, pokud se nedohodnou jinak.

Podle § 2 odst. 2 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb. zaměstnavatel a osoba, ke které byl zaměstnanec dočasně přidělen, mohou uzavřít dohodu, podle níľ tato osoba uhradí zaměstnavateli, který k ní zaměstnance přidělil, dohodnutou část poskytnuté mzdy (případně zdravotního a _ociálního pojiątění), popřípadě téľ náhrady cestovních výdajů, odpovídající rozsahu plnění úkolů zaměstnance pro osobu, ke které byl zaměstnanec dočasně přidělen. V takovém případě refundace nákladů za zaměstnance podle těchto předpisů, jestliľe neexistuje mezi zaměstnavatelem a osobou, ke které byl zaměstnanec dočasně přidělen, obchodnězávazkový vztah o poskytnutí pracovníka, není předmětem daně, protoľe se nejedná o poskytnutí sluľby za úplatu. Jedná se např. o uvolnění zaměstnance v obecném zájmu podle § 124 zákoníku práce k výkonu funkce v odborové organizaci, v místním zastupitelstvu apod.

Pokud vąak existuje obchodnězávazkový vztah mezi zaměstnavatelem a jinou osobou o poskytnutí pracovníka k výkonu práce k Féto jiné osobě (např. dodání pracovní síly agenturou), pak se jedná o poskytnutí sluľby, která je předmětem daně v !uzemsku, pokud je místo plnění v tuzemsku.

6. Informace k uplatňování DPH při pořádání výstav a veletrhů

Podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. je předmětem daně poskytnutí sluľby nebo dodání zboľí osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku. Z hlediska určení státu, kde se bude daň přiznávat při pořádání výstav a veletrhů a jejich organizování, je nutné stanovit, jaké plnění je poskytováno a kde bude místo plnění.

A. Místo plnění u sluľeb poskytovaných pořadatelem

nebo vlastníkem vystavovatelům

Při pořádání výstav a veletrhů jsou poskytované sluľby rozdílné podstaty a poskytnutí výstavního místa zahrnuje např.:

– pronájem samotného místa,

– přepravu vystavovaných předmětů,

– poskytnutí zařízení (strojů),

– poloľení kabelů,

– dodání vody a elektřiny,

– pojiątění,

– skladování (nájemné, skladné),

– dodání informačních materiálů apod.

Pro stanovení místa plnění se rozliąuje:

1. Pořadatel poskytuje soubor sluľeb souvisejících s výstavou nebo veletrhem jako jednu sluľbu vystavovateli.

Na základě smluvního vztahu mezi pořadatelem a vystavovatelem, kdy je vystavovateli poskytnut soubor sluľeb jako jedna sluľba zahrnující různé sluľby, případně zboľí tak, jak jsou uvedeny výąe, a —e stanovena celková cena jako za jednu sluľbu, na kterou je vystaven jeden doklad, je místo plnění této sluľby ve státě, kde se uskutečňuje výstava, a to podle § 10 odst. 4 písm. a).

2. Pořadatel poskytuje jednotlivé sluľby jako samostatná plnění.

Jestliľe pořadatel poskytuje vystavovateli jednotlivé sluľby jako samostatná plnění, jsou stanoveny ceny jednotlivých samostatných plnění (např.: pronájem místa) a vystaveny samostatné doklady na jednotlivá plnění, potom se jedná o poskytnutí jednotlivých plnění, u nichľ se posuzuje místo plnění jednotlivě, tj. jsou zdaněna ve státě, kde je místo plnění jednotlivých sluľeb (pronájem místa) nebo dodání zboľí (dodání propagačního materiálu).

 

B. Místo plnění u sluľeb poskytovaných osobou, která obstarává realizaci výstavy pro vystavovatele (výstavářskou realizační firmou)

Činnost výstavářské realizační firmy zastupující specifické skupiny vystavovatelů spočívá v tom, ľe koupí část výstavního místa od vlastníků nebo pořadatelů a ¶aké vyuľívá různé dodavatele zboľí nebo sluľby (přepravní firmy, reklamní agentury, tiskaře, atd.), aby poskytla vystavovateli soubor sluľeb jako jednu sluľbu zahrnující jak zboľí a sluľby získané od jiných dodavatelů, tak vlastní sluľby nebo zboľí.

Soubor sluľeb poskytnutých vystavovateli zahrnuje vedle poskytnutí stánkového místa jednotlivému vystavovateli daląí sluľby jako:

– návrh stánku,

– postavení stánku,

– pronájem vybavení stánku,

– přepravní sluľby,

– propagační sluľby,

– poradenské sluľby atd.

Při rozliąení místa plnění se postupuje obdobně jako v bodě A, tzn., ľe při poskytnutí souboru sluľeb, který se povaľuje za jednu sluľbu, je místo plnění ve státě, kde se uskutečňuje výstava nebo veletrh, a to podle § 10 odst. 4 písm. a) a při poskytnutí jednotlivých samostatných plnění jsou tato zdaněna ve státě, kde je místo plnění pro jednotlivé sluľby případně zboľí.

7. Informace k uplatňování zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

při uskutečňování výzkumných projektů

Na základě daląího rozboru problematiky související s poskytováním dotací na výzkumné projekty příjemcům a spolupříjemcům dotací se upřesňuje výklad zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Při uskutečňování výzkumných projektů, pokud nejsou součástí akreditovaných studijních programů a jsou financovány z účelových prostředků poskytnutých formou dotace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, např. M©MT, MPO, Mzdr nebo GA ČR, GA AV ČR, a to na základě výsledků veřejné soutěľe nebo veřejné zakázky se postupuje takto:

1. Poskytnutí dotace se nepovaľuje za úplatu za poskytnutou sluľbu a příjemce dotace z přijaté dotace nepřiznává daň.

2. V případě účasti daląích spolupříjemců, kteří jsou uvedeni ve smlouvě o poskytnutí podpory (§ 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2002 Sb.), se převedení stanovené části účelové podpory příjemcem na účet spolupříjemce povaľuje pouze za převod finančních prostředků, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. i) uvedeného zákona s tím, ľe tento způsob převodu finančních prostředků je stanoven ve smlouvě mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace podle § 10 odst. 5.

Takovýto převod finančních prostředků se nepovaľuje za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění a není tedy předmětem daně. Jestliľe spolupříjemce poskytuje příjemci sluľby případně dodává zboľí za úplatu, jedná se o uskutečňování zdanitelných plnění, které jsou předmětem daně.

3. Jestliľe výsledky výzkumných projektů jsou vyuľity příjemcem a spolupříjemcem k uskutečňování ekonomické činnosti (poskytování sluľeb nebo dodání zboľí za účelem získání příjmů), tj. k uskutečňování zdanitelných plnění, má příjemce dotace stejně jako spolupříjemce nárok na odpočet daně v souladu s § 72 zákona o DPH u přijatých zdanitelných plnění pouľitých k uskutečnění ekonomické činnosti.

Vzhledem k tomu, ľe bylo v červnu 2004 vydáno stanovisko k uplatňování zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ľe část účelové podpory převáděná na spolupříjemce není jiľ dotací a ľe příjem těchto prostředků spolupříjemcem je úplatou za zdanitelné plnění, je postup podle výkladu uvedeného v této informaci závazný od 1. 10. 2004.

Pokud plátce-spolupříjemce části účelových prostředků postupoval v období od 1. 5. 2004 do 30. 9. 2004 podle stanoviska vydaného v červnu 2004 a vystavil daňový doklad na přijaté finanční prostředky, měl by mít plátce-příjemce dotace nárok na odpočet daně z tohoto dokladu za podmínek stanovených v § 72 zákona o DPH.

 

8. Informace pro kraje a obce k dani z přidané hodnoty

 

Stav do 30. dubna 2004

Podle právní úpravy účinné do 30. dubna 2004 patřily kraje a obce mezi subjekty, které nejsou zaloľeny nebo zřízeny za účelem podnikání. U těchto subjektů byla plnění prováděná v rámci hlavní činnosti povaľována za osvobozená od daně. Výnosy z hlavních činností se nezapočítaly do obratu pro povinnou registraci plátců.

 

Stav od 1. května 2004

Podle nové právní úpravy DPH účinné od 1. 5. 2004 se u veřejnoprávních subjektů pro uplatňování daně z přidané hodnoty nerozliąuje zařazení činností do hlavní nebo hospodářské činnosti, ale posuzuje se, zda tento subjekt vykonává veřejnou správu, nebo zda vykonává také ekonomickou činnost.

Veřejnoprávní subjekty jsou definovány v ustanovení § 5 odst. 3 nového zákona o DPH.

Znění:

„Stát, kraje, obce, jakoľ i právnické osoby, které byly zaloľeny nebo zřízeny zvláątním právním předpisem nebo na základě zvláątního právního předpisu (dále jen „veřejnoprávní subjekt“) se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovaľují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za to přijímají úhradu.

Pokud vąak uskutečňováním některých z těchto výkonů doąlo podle rozhodnutí přísluąného orgánu k výraznému naruąení hospodářské soutěľe nebo vykonává-li veřejnoprávní subjekt rovněľ ekonomickou činnost podle odstavce 2, povaľuje se, pokud jde o tento výkon nebo o ekonomickou činnost, za osobu povinnou k dani. Osobou povinnou k dani se pro účely registrace plátce rozumí účetní jednotka veřejnoprávního subjektu.

Pokud veřejnoprávní subjekty v rámci své vlastní nebo přenesené působnosti vykonávají výkon veřejné správy, nejsou podle výąe uvedeného ustanovení z uskutečnění takové činnosti osobou povinnou k dani, a to i v případě, kdy tyto výkony provádějí za úplatu.“

Příklad:

 

Obec vykonává činnosti v rámci samostatné i přenesené působnosti, vykonává státní správu, zajiąuje výkon finanční kontroly podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vydává nařízení, obecně závazné vyhláąky, uskutečňuje daląí činnosti, jako je vydávání potvrzení, vyhotovuje zprávy, osvědčení, ověření, vyjádření, stanoviska, vystavuje průkazy nebo provádí úkony informační apod.

Z výkonu takové činnosti, i kdyľ by ji vykonávala za úplatu, není povaľována pro účely zákona o DPH za osobu povinnou k dani. Pokud by vąak výkonem činností v oblasti výkonu veřejné správy podle rozhodnutí přísluąného orgánu výrazně naruąila hospodářskou soutěľ (mohlo by se jednat např. o ověřování listin, které zajiąují podle přísluąných předpisů vedle obcí i notáři), byla by z této činnosti povaľována za osobu povinnou k dani.

Důvodem by byla skutečnost, ľe notáři-plátci DPH tuto činnost zdaňují, notáři – neplátci výnosy z této činnosti budou započítávat do obratu pro povinnou registraci k DPH a na druhé straně obec by tuto činnost vykonávala jako osoba nepovinná k dani. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 by vąak veřejnoprávní subjekty mohly být z důvodu naruąení hospodářské soutěľe povaľovány za osobu povinnou k dani, avąak aľ po vydání přísluąného rozhodnutí. Do té doby nebudou veřejnoprávní subjekty započítávat výnosy z výąe uvedených činností do obratu pro povinnou registraci plátců.

Jiné činnosti vykonávané veřejnoprávními subjekty, které nejsou výkonem působnosti v oblasti veřejné správy, jsou ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 povaľovány za ekonomické činnosti. Ekonomické činnosti mohou být zdanitelné (podléhají sníľené nebo základní sazbě daně) nebo osvobozené od daně podle dílu 8 a 9 zákona.

Znění:

„Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících sluľby, včetně důlní činnosti a emědělské výroby a činnosti vykonávané podle zvláątních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakoľ i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inľenýrů, architektů, dentistů a účetních znalců.

Za ekonomickou činnost se také povaľuje vyuľití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek vyuľíván soustavně.

Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, které mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níľ vznikne mezi zaměstnavatelem a áaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláątního právního předpisu (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějäích předpisů) nebo jako příjmy, z nichľ je uplatňována zvláątní sazba daně podle zvláątního právního předpisu (§ 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějąích předpisů).“

Pokud bude veřejnoprávní subjekt uskutečňovat ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 2 nového zákona o DPH, zejména činnosti uvedené v příloze 3 zákona, a je jiľ plátcem DPH, bude povinen odvádět daň z plnění, která jsou zdanitelná podle přísluąných ustanovení zákona o DPH nebo bude uskutečňovat plnění osvobozená od daně.

`konomickou činností je např. také provozování placených parkovacích zón, odvoz odpadků apod., u kterých se bude uplatňovat základní sazba daně, ale i provozování kulturních a sportovních zařízení, které za splnění podmínek stanovených v § 61 zákona, budou plněními osvobozenými od daně.

Pokud veřejnoprávní subjekt dosud není plátcem DPH, vznikne mu povinnost registrovat se jako plátce DPH, pokud jeho obrat za nejbliľąích 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 111 bod 7 přechodných ustanovení, se nepřihlíľí k jbratu dosaľenému před účinností tohoto zákona, tzn. ľe uvedený limit obratu se počítá aľ od 1. 5. 2004.

Pro účely registrace je podstatná definice obratu veřejnoprávního subjektu uvedená v ustanovení § 6 odst. 2, tj. ľe obratem veřejnoprávního subjektu se pro účely DPH rozumí výnosy za zdanitelná plnění uskutečněná účetní jednotkou, tzn. ľe výnosy za výkon veřejné správy a za plnění osvobozená od daně se do uvedeného limitu nezapočítávají a rovněľ se do tohoto limitu nezahrnují částky, které nejsou v souladu s platnými účetními postupy účtovány do výnosů (veřejnoprávní subjekt o nich účtuje na zúčtovacích vztazích). Uskutečnění ekonomických činností, jako je např. dodávka vody, plynu, tepla, odvoz odpadků apod., můľe územně samosprávný celek realizovat také prostřednictvím jiných subjektů.

Příklad:

 

Jestliľe veřejnoprávní subjekt hospodaří se svým majetkem tak, ľe uskutečňuje pronájem staveb, bytů a nebytových prostor, nebude do obratu pro registraci zahrnovat výnosy z těchto pronájmů osvobozených od daně podle § 56 zákona.

Do obratu se také nezahrnuje převod pozemků, který je plněním osvobozeným od daně, s ýýjimkou převodu stavebních pozemků, jejichľ převod je zdanitelným plněním (§ 56 odst. 3). Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém můľe být podle stavebního povolení provedena stavba, spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.

V případě, ľe obec pronajímá movitý majetek, jedná se o zdanitelné plnění a výnos se do obratu obce započítává, stejně jako výnosy za jiná zdanitelná plnění.

 

Postup plátců DPH po 1. 5. 2004

Od data uvedeného na osvědčení o registraci je veřejnoprávní subjekt povinen u uskutečněných činností, které jsou zdanitelnými plněními, uplatňovat daň a současně můľe uplatňovat nárok na odpočet daně podle ustanovení § 72 aľ § 79 zákona, tzn. u přijatých plnění, která pouľije pouze pro zdanitelná plnění nebo pro plnění osvobozená s nárokem na odpočet, můľe uplatnit plný nárok na odpočet a u plnění, která pouľije současně pro uskutečnění zdanitelných i osvobozen
ých plnění, uplatní zkrácený nárok na odpočet.

Vzhledem k tomu, ľe výkon činností ve veřejné správě není pro účely zákona o DPH ekonomickou činností, nelze uplatňovat nárok na odpočet daně u přijatých plnění, která pouľije veřejnoprávní subjekt pouze pro tento výkon.

Pokud pouľije přijatá plnění současně pro ekonomickou činnost i pro výkon veřejné správy, je povinen stanovit rozsah pouľití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomickou činnost a pro výkon veřejné správy, protoľe nárok na odpočet daně má pouze v boměrné výąi odpovídající rozsahu uskutečňované ekonomické činnosti. Pokud veŢejnoprávní subjekt z přijatých plnění neuplatňuje krácený nárok na odpočet daně, není povinen vést údaje o osvobozeném plnění v evidenci pro daňové účely.

Upozornění:

Pokud je obec investorem stavby, která není určena k bydlení, a dodavatel jí do 30. 4. 2004 vystavil daňové doklady či faktury za uskutečněné plnění (i dílčí plnění), kdy uskutečnění můľe nastat jeho zaplacením nebo převzetím a předáním díla (nebo jeho části), uplatní se u zdanitelného plnění sníľená sazba daně. Zatímco po 1. 5. 2004 je uplatňována jiľ sazba základní.

U bytové výstavby po 1. 5. 2004 se podle § 48 uplatňuje i nadále sníľená sazba DPH. V souladu s výjimkou vyjednanou pro ČR v přístupové smlouvě je vąak moľno uplatňovat sníľenou sazbu pouze u samotných objektů pro bydlení, tzn. u bytových či rodinných domů a bytů. Kritériem pro uplatnění této sazby u bytových a rodinných domů je, ľe více neľ polovina podlahové plochy je určena pro bydlení.

Sníľenou sazbu tedy není moľné uplatňovat u jiných samostatných objektů a staveb, i kdyľ s bytovou výstavbou souvisejí (např. komunikace, oplocení, přípojky elektrické energie, plynu, vody apod. aľ k patě domu). Sníľená sazba je naopak uplatňována při rekonstrukcích, modernizacích či opravách uvedených bytových objektů.

 

Příloha č. 3 k zákonu

_eznam plnění, při jejichľ provádění se veřejnoprávní subjekt povaľuje vľdy za osobu povinnou k dani

Dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektrické energie.

Dodání nového zboľí vyrobeného nebo nakoupeného za účelem dodání v nezměněném stavu.

Sluľby telekomunikační uvedené v kódu SKP 64.

Doprava pozemní a potrubní nákladní, doprava pozemní osobní uvedená v kódu SKP 60.

Doprava vodní osobní a nákladní uvedená v kódu SKP 61.

Doprava letecká pravidelná a nepravidelná osobní a nákladní doprava uvedená v kódu SKP 62.

Skladování, přístavní a letiątní sluľby v kódu SKP 63.

Sluľby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské sluľby uvedené v kódu SKP 63.

Reklamní sluľby uvedené v kódu SKP 74.

Sluľby pořádání výstav, veletrhů a kongresů, uvedené v kódu SKP 74.

Sluľby prodejen pro zaměstnance, kantýn, závodních a podobných jídelen uvedené v kódu SKP 55

Sluľby provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ze zákona jiné neľ osvobozené od daně podle § 53 zákona.

Plnění uskutečněná Státním zemědělským intervenčním fondem týkající se dodání zemědělských a potravinářských výrobků podle předpisů platných pro činnost tohoto fondu.

9. Informace o uplatňování DPH pro kraje a obce II

Na základě nejčastějąích dotazů, které se týkají vymezení výkonu působností v oblasti veřejné správy a činností uskutečňovaných v rámci ekonomických činností územně samosprávným celkem (dále jen obce) se Informace pro kraje a Lbce, která je zveřejněna na internetových stránkách www.mfcr.cz, doplňuje a po provedení daląího rozboru se v tomto materiálu upřesňují některé zveřejněné informace.

 

Výkony veřejné správy

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se obec, která provádí výkony působností v oblasti veřejné správy, nepovaľuje za osobu povinnou k dani, a to i případě, kdy za tyto výkony přijímá úplatu. Úplatou za takové výkony je úhrada, kterou obec přijímá ve formě správních poplatků, místních poplatků nebo ve formě poplatků za výkony, které je povinna podle zvláątních předpisů vykonávat.

Jestliľe výkonem působností v oblasti veřejné správy obec naruąí hospodářskou soutěľ, stane se z činnosti, kterou hospodářskou soutěľ naruąila, osobou povinnou k dani, a to po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného přísluąným orgánem, kterým je v současné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěľe.

Příklady:

– vybírání poplatků za zajiątění systému shromaľďování, sběru, přepravy, třídění, vyuľívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem,

– provozování sběrných míst, kde občan bez úhrady můľe uloľit vyjmenovaný odpad, organizování a zajiąování třídění odpadů a provozování třídicích zvonů (např. i v případech, kdy obec získává od autorizované společnosti EKO-KOM, a. s., peněľní částku, která pokrývá náklady na třídění odpadu),

– pronájem nebo propůjčení místa k uloľení ostatků, tedy hřbitovní poplatky, s výjimkou provozování sluľeb pohřebnictví, prodeje pohřebních předmětů, hrobek apod.,

– vydávání a bezúplatné poskytování informačních materiálů, časopisů, pohlednic, broľur apod., s výjimkou poskytnutí místa, které je věnováno reklamě za úhradu,

– vymezení zón placeného stání v rámci organizování dopravy na území obce, poplatky za uľívání veřejné komunikace,

– výkony související se zajiątěním bezpečnosti a veřejného pořádku – zřízení obecní policie jako orgánu obce a vybírání pokut za přestupky.

Pokud vąak policie např. nařídí odtaľení vozidla na vyhrazené místo a řidič platí za poskytnutou sluľbu jiné osobě, kterou je odtahová sluľba, nejedná se o výkon veřejné správy, ale o úhradu za poskytnutou sluľbu.

O poskytování sluľby se jedná také v případě, kdy obecní policie v rámci zajiątění bezpečnosti, na základě smluvního vztahu s občanem, zajiąuje ochranu jeho majetku,

– provozování útulku pro zatoulaná zvířata, odchytové stanice, zajiątění poľární ochrany, zajiątění obecní zeleně, veřejného osvětlení.

 

Ekonomická činnost

Ekonomickou činností jsou činnosti osvobozené od daně i çinnosti zdanitelné. Do obratu veřejnoprávních subjektů se zahrnují pouze výnosy za zdanitelná plnění. Ekonomickou činností obce je např. soustavné vyuľívání majetku za účelem získání příjmů. Osvobozenými plněními jsou například:

– pronájem staveb, bytů a nebytových prostor a pozemků podle § 56 zákona o DPH (dále jen ZDPH),

– poskytování sluľeb sociální péče podle § 59 ZDPH (domovy důchodců, domy s pečovatelskou sluľbou, apod.), která zahrnuje i poskytování sluľeb oprávněným osobám, které jsou umístěny mimo tato zařízení,

– poskytování sluľeb a dodání zboľí podle § 61 písm. b) ZDPH, které je určeno k ochraně dětí a mládeľe (dětské domovy, domovy mládeľe),

– poskytování sluľeb podle § 61 písm. d) ZDPH, které jsou poskytovány ve sportovním zařízení, bazénu, zimní hale, tenisových kurtech apod. a poskytování sluľeb a dodání zboľí podle § 61 písm.e) ZDPH v kulturním zařízení, divadle, kině, knihovně apod.,

– případně poskytnutí sluľeb nebo dodání zboľí podle § 61 písm.f) ZDPH při pořádání jednorázových akcí např. bazar obnoąených věcí, akce ke dni dětí, ke dni matek, ukončení ąkoly apod.

Příkladem zdanitelného plnění je např. převod stavebního pozemku, kterým se pro účely zákona rozumí nezastavěný pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení, pronájem movitého majetku, krátkodobý pronájem stavby, kterým se rozumí nájem včetně vnitřního vybavení, případně dodání elektrické energie, vody, tepla, plynu nejdéle na 48 hodin nepřetrľitě, poskytnutí věcného břemene za úhradu, poskytnutí výpůjčky nemovitosti, těľba dřeva.

Jestliľe obec provádí shromaľďování, odvoz a ukládání odpadu, který je zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu na základě smlouvy o poskytnutí sluľby s původci, kterými jsou právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, jedná se o poskytnutí sluľby za sjednanou cenu.

 

Vedení evidence a nárok na odpočet daně

Podle § 100 ZDPH je plátce povinen vést evidenci pro účely správného stanovení daně.

Podle odst. 2 tohoto ustanovení je plátce také povinen vést evidenci uskutečněných plnění, která jsou osvobozená od daně a plnění uskutečněných, která nejsou předmětem daně.

Výkon veřejné správy není podle zákona o DPH ekonomickou činností a není předmětem daně, avąak vzhledem k tomu, ľe podle § 72 odst. 5 ZDPH má plátce nárok na odpočet daně pouze v poměrné výąi odpovídající rozsahu pouľití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomickou činnost (po vyloučení přijatých plnění pro výkon veřejné správy), je povinen správci daně doloľit údaje, které pouľil k výpočtu této poměrné výąe, a obec pokud se stane plátcem musí nějakým způsobem vedení evidence o veřejné správě správci daně doloľit.

Pokud pro obec na základě smluvního vztahu zajiąuje poskytování sluľeb jiná osoba, jedná se ze strany této osoby o ekonomickou činnost. Např. jestliľe obec pro shromaľďování, odvoz a uloľení odpadu nebo pro zajiątění daląích činností, které je povinna zajiąovat, uzavře smlouvu s jinou právnickou osobou, která jí bude fakturovat, nejedná se o výkon veřejné správy, ale o poskytnutí sluľby touto osobou.

Upozornění:

Podle § 96 odst. 1 ZDPH se obce stávají osobami identifikovanými k dani, které jsou povinny přiznat a zaplatit daň ze zboľí pořizovaného z jiného členského státu, pokud jeho hodnota přesáhne uvedenou částku a podle odst. 2 uvedeného ustanovení se stávají osobami identifikovanými v případě, kdy pořizují zboľí z jiného členského státu, které je předmětem spotřební daně.

Podrobnosti k registraci jsou uvedeny na internetových stránkách ministerstva financí v Informaci o registraci právnické osoby, která nebyla zaloľena nebo zřízena za účelem podnikání.

 

Daląí informace

Pro provozovatele skládky, který v rámci své činnosti provádí shromaľďování, odvoz a uloľení odpadu na skládku, kterou provozuje, není výnosem za uskutečněné plnění poplatek, který je povinen odvést obci, v jejímľ katastrálním území je skládka nebo Státnímu fondu ľivotního prostředí.

Poplatek, který získává obec, která má na svém katastrálním území skládku, není příjmem za poskytnutou sluľbu a nevstupuje obci do obratu pro registraci.

Pokud několik obcí uzavře svazek, který je samostatnou právnickou osobou podle zákona o obcích, není povinností členů svazku (jednotlivých obcí) se samostatně registrovat jako plátce, protoľe ekonomickou činnost uskutečňuje svazek obcí jako samostatná právnická osoba.

Prodej majetku, který obec uľívala k výkonu veřejné správy, u kterého nebyl uplatněn odpočet daně, není předmětem daně.

Pokud obec v souvislosti s pronájmem nemovitosti poľaduje na základě smluvních vztahů od nájemníka pouze úhradu výdajů za něho zaplacených a účtuje o této skutečnosti odpovídajícím způsobem, potom tuto peněľní částku podle § 36 odst. 5 zákona o DPH nezahrnuje do základu daně, a nesmí si uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých sluľeb a energií. Vybraná částka nevstupuje do obratu pro registraci.

10. Uplatňování DPH u bytových druľstev

V tomto výkladu je řeąena aplikace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty u bytových druľstev. Plnění, která spočívají v zajiąování bytových potřeb a daląích plnění přímo souvisejících s bytovými potřebami členů druľstva, nejsou povaľována za ekonomickou činnost bytového druľstva, pokud jsou poskytována pro členy druľstva-fyzické osoby.

Jedná se zejména o následující plnění:

1. Výstavba druľstevních objektů (obytných domů a garáľových objektů, bytů a garáľí) realizovaná vlastními kapacitami druľstev nebo realizovaná druľstvem jako investorem.

2. Pronájem bytů, garáľí a garáľových stání a plnění poskytovaná s jejich uľíváním (s výjimkou dodávky tepla a teplé vody z vlastního zdroje).

3. Zajiąování správy společných částí domu podle zákona o vlastnictví bytů a plnění poskytovaná s uľíváním bytů a garáľí v domě pro jejich vlastníky (s výjimkou dodávky tepla a teplé vody z vlastního zdroje).

4. Převody druľstevních bytů, garáľí a garáľových stání a spoluvlastnických podílů na pozemcích, které k nim přísluąejí.

Pokud jsou obdobná plnění poskytována právnickým osobám, jedná se o ekonomickou činnost i v případě, kdy tyto právnické osoby jsou členy druľstva, nebo u právnických osob se nejedná o zajiąování bytových potřeb členů druľstva.

Ekonomickou činností jsou uvedená plnění rovněľ v těch případech, kdy jsou poskytována pro osoby, které nejsou členy druľstva.

Ekonomickou činností je rovněľ účtování různých administrativních poplatků (např. za zpracování smlouvy o převodu členského podílu, povolení stavebních úprav, povolení podnájmu, zápisné nového člena a podobně) a dále to jsou dodávky tepla a teplé vody z vlastního zdroje a to členům druľstva i osobám, které členy druľstva nejsou.

Do obratu bytového druľstva rozhodného pro registraci k DPH podle § 6 odst. 2 zákona dále vstupují:

• Výnosy za plnění poskytovaná pro osoby, které nejsou členy druľstva, a členy právnické osoby (např. nájemné z bytů, nebytových prostor, pozemků a staveb, plnění poskytovaná s jejich uľíváním, údrľba, opravy, rekonstrukce, poplatky za administrativní úkony, správa domů).

• Nájemné z nebytových prostor (vyjma garáľí a garáľových stání) staveb a jejich částí a plnění poskytovaná s jejich uľíváním i v případě, kdy jsou poskytovány členům druľstva-fyzickým osobám.

• Úhrada vlastníků nebytových jednotek (vyjma garáľí a garáľových stání) za správu domu podle zákona o vlastnictví bytů a úhrady za plnění poskytovaná s jejich uľíváním i v případě, kdy jsou poskytov

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
Apple má v iMacu Pro ARM procesor A10. Běží na něm Siri a náhrada Intel ME, i po vypnutí
Herní pocta metalové hudbě jménem Brütal Legend je teď ke stažení zdarma
6 tipů na profesionální programy. Fotoeditory, e-maily či myšlenkové mapy [Vánoce 2017]
Google vytvoří lepší Street View. Budovy už nebudou roztrhané
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít