Nová mačeta do právní džungle

27. listopadu 2006, 00:00 - DUŠAN ŠRÁMEK
27. listopadu 2006, 00:00

ZJEDNODUŠENÍ LEGISLATIVYVláda minulý týden projednala materiál, který by měl radikálně zjednodušit zákonnou úpravu podnikání. Pro začátek by mohlo být „odstřeleno“ 200 norem.Málokdo by dokázal zcela přesně spočítat, kolik zákonů, vládních nařízení či ministerských vyhlášek upravuje podnikání v České republice.

ZJEDNODUŠENÍ LEGISLATIVY Vláda minulý týden projednala materiál, který by měl radikálně zjednodušit zákonnou úpravu podnikání. Pro začátek by mohlo být „odstřeleno“ 200 norem.

Málokdo by dokázal zcela přesně spočítat, kolik zákonů, vládních nařízení či ministerských vyhlášek upravuje podnikání v České republice. Ještě složitější je vystopovat ty normy, které zbytečnou regulací nepřinášejí žádný společenský efekt, ale pouze finančně či administrativně zatěžují jednotlivé podnikatelské subjekty.

Vláda minulý týden schválila materiál ministerstva průmyslu a obchodu, jehož cílem je především odstranění zbytečné administrativní zátěže drobných živnostníků a malých podniků. Návrh počítá s vynecháním předpisů, které svým zaměřením dopadají pouze nebo převážně na velké podnikatelské subjekty. Autoři materiálu každý předpis prozkoumali nejenom z hlediska existujících zákonů, ale především v další návaznosti na nařízení vlády a vyhlášky odpovědných rezortů. „To je správné, že s tím konečně začal někdo něco dělat. Právě podzákonné normy jsou kolikrát tou největší žábou na prameni, protože na naše bedra nakládají daleko víc, než byl původní záměr tvůrců zákona,“ míní šéf českých živnostníků Bedřich Danda.

Duchovním otcem změny podnikatelské legislativy je ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. „Už jako opoziční strana jsme častokrát upozorňovali na skutečnost, že výkladové normy často překračují povinnosti dané zákonem, což je protiústavní stav. Legislativní rozbory navíc ukazují, že jsou často nadbytečné či duplicitní. Tam, kde bude určitá povinnost nutná, bude muset být vyjádřena přímo v zákoně; v ostatních případech navrhujeme buď úplné zrušení, anebo novelizaci na úrovni vlády či jednotlivých rezortů,“ vysvětluje další proces Říman.

DVĚ STOVKY MRTVÝCH A STÁLE MÁLO

Přestože v podkladovém materiálu je téměř na dvě stě norem, určených „na odstřel“, jeho tvůrci přiznávají, že „není kompletním seznamem všech norem, které nadměrně zatěžují podnikatelské prostředí“. Přestože se to zdá být číslo úctyhodné, konečný účet za dosavadní praxi to zdaleka není.

„V tomto směru jde o přehled administrativně zatěžujících norem, které byly v daném čase a z dostupných poznatků identifikovány. Materiál byl postupně zpřesňován a doplňován, přičemž časové hledisko hrálo při zpracování a výběru norem podstatnou roli,“ píše se v návrhu. Sami státní úředníci, tedy ti, kteří předpisy vymýšlejí a dávají do oběhu, tím přiznávají, že nejsou schopni ani několikatýdenním úsilím podat komplexní přehled toho, co požadují po někom jiném, tedy po podnikatelích. „Zaměření na vybrané oblasti není možné chápat tak, že v ostatních částech české legislativy nejsou žádné předpisy, které zatěžují podnikatele. Tento prvotní nástřel slouží pouze ke stanovení priorit a nevylučuje rozšíření oblastí v budoucnu,“ vysvětluje pojetí analýzy ministr Říman.

KAŽDÝ PES, JINÁ VES

Jedním z problémů, který dopadá na drobné živnostníky a malé podniky z pohledu právní regulace, je úprava kontrolních pravomocí státních orgánů. „Podnikatelé pociťují negativně zejména skutečnost, že pravomoci jsou roztříštěny a kontrolní orgány spolu nespolupracují a nekoordinují postup. Podnikatel se pak může dostat snadno do situace, kdy je souběžně kontrolován několika orgány nebo kdy následuje několik kontrol v krátkém sledu za sebou. V takovém případě je pak zcela ochromen chod firmy,“ kritizuje současný stav prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Připomíná, že komora na tento stav upozorňuje již dlouhodobě. V červnu loňského roku byly kontroly tématem Rady pro zlepšení podnikatelského prostředí, ale od té doby se nic nestalo.

Odstranit by se měla i dosavadní praxe, kdy různé právní normy dávají odlišné pravomoci kontrolním orgánům a dále vykládají shodné nebo podobné termíny různě. „Podnikatel se pak může v praxi setkat s tím, že při kontrole stejné věci budou dva orgány postupovat odlišně a budou mít jiné požadavky na splnění zákonných povinností podnikatele,“ popisuje Říman současný stav.

Výše uvedené problémy je podle zprávy možno odstranit především změnou příslušných zákonných úprav, včetně zavedení adekvátních náhrad v případě, že je kontrolou způsobena podnikateli ztráta.

OBÍHAT MAJÍ INFORMACE, NE PODNIKATEL

Mezi závažné problémy, které uvádějí drobní živnostníci a malé podniky ve vztahu ke komunikaci se státem, patří problém duplicitních požadavků na dodávání různých údajů, podkladů a potvrzení. „Stát se v této oblasti stále chová převážně tak, že nedodržuje pravidlo nevyžadovat si opakovaně údaje, které o podnikateli již má,“ tvrdí Drábek. Jádrem problému je způsob komunikace mezi jednotlivými úřady veřejné správy a otázka vzájemného sdílení dat.

Snaha o změnu tohoto systému je dlouhodobá, ale dosud nepřinesla zásadnější výsledek. Jedním z dílčích pokusů o zavedení nového přístupu k dané problematice byla poslední novela zákona o živnostenských úřadech a živnostenského zákona, která zavedla systém Centrálních registračních míst.

Cílem by měl být stav, kdy podnikatel každou skutečnost nebo její změnu ohlásí pouze jednomu úřadu, a ten ji zapíše do příslušné databáze, která bude přístupná všem ostatním dotčeným úřadům. Podle vládního materiálu není ale dosažení tohoto cíle jednoduché a vyžádá si určitý čas pro realizaci. V mnoha směrech by bylo totiž žádoucí prolomit územní působnost a umožnit provádění některých úkonů na jakémkoli úřadě bez ohledu na místo bydliště podnikatele nebo sídlo podniku.

UDĚLEJ A PODEJ O TOM HLÁŠENÍ

Jednou z povinností, které musí podnikatelé vůči státním orgánům plnit, je povinnost poskytování údajů pro účely statistických zjišťování. Řada podnikatelů a podnikatelských svazů v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že jde o značnou administrativní zátěž, která navíc narostla po vstupu České republiky do Evropské unie. Mezi nejvíce zatěžující úkony patří v tomto směru poskytování údajů pro účely statistiky vyváženého a dováženého zboží a způsob sdělování údajů o vývoji obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie.

„Po vstupu Česka do Evropské unie došlo totiž k situaci, kdy na základě vnitřního obchodu mezi členskými státy nemohou celní orgány sledovat pohyb zboží uvnitř území Unie. Tímto stavem došlo k faktickému přesunutí administrativní zátěže z orgánů státní správy (celní orgány) na podnikatele. Řešení výše uvedeného problému lze spatřovat v úpravě právních předpisů tak, aby od povinnosti poskytovat údaje v oblasti statistických zjišťování byli osvobozeni drobní živnostníci a malé podniky,“ navrhuje ministr průmyslu. V budoucnosti by rovněž měly být zavedeny kompenzace nákladů, které jsou s poskytováním těchto údajů spojeny.

K SOUDU? LÉPE A RADOSTNĚJI!

Změnit by se mělo i celkové legislativní prostředí. „Pro podnikatele má zásadní význam rychlost a kvalita, jakými lze vymáhat platné právo. V této oblasti pak hraje důležitou úlohu především právní úprava obsažená v procesních normách,“ připomíná Drábek. Podle přijaté analýzy půjde především o úpravy, které se dotknou občans
kého soudního řádu, trestního řádu a správního řádu.

Změny by se měly dotknout i formálních postupů, problematická je zejména délka řízení a jeho složitost. Materiál naráží i na další problém, a to na různé postavení účastníků řízení, což by se mělo rovněž změnit. „Negativně je vnímána také skutečnost, že podnikatel musí dodržovat řadu procesních lhůt. Na druhou stranu orgán, který řízení vede, není často vázán žádnou lhůtou (zejména v případě soudního řízení) nebo je vázán pouze tzv. pořádkovou lhůtou. Obrana proti nečinnosti správních a soudních orgánů je stále nedostatečná a vyžaduje podstoupit opět další řízení,“ píše ve své studii ministerstvo.

KONTROLUJÍ ZKONTROLOVANÉ

Kontroly se opírají zejména o následující zákony:

 • zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění pozdějších předpisů

PODEJ O SOBĚ HLÁŠENÍ

Podávání statistických údajů se týkají hlavně tyto předpisy:

 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • příslušná prováděcí vyhláška k zákonu o státní statistické službě, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok
 • jednotlivá rezortní statistická zjišťování upravují samostatné předpisy

ZNAJÍ VÁS UŽ VŠUDE?

Soupis zákonů, které podnikatelům ukládají informační povinnost

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUDY A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Soudní a správní řízení upravují tyto předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • další procesní předpisy v oblasti stavebního řízení, daňového řízení či řízení před katastrálními úřady

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít