NEUCHOPITELNÁ VODA - Euro.cz

Přihlášení

NEUCHOPITELNÁ VODA

, Jiří Pšenička,
NEUCHOPITELNÁ VODA
Zdroj: Euro.cz

Ministr Jan Fencl požádá vládu o zpomalení transformace

Kdyby Guinessova kniha rekordů evidovala i úctyhodné výkony úředního šimla, na zápis by již mohla kandidovat transformace pěti podniků Povodí (Povodí Vltavy, Labe, Moravy, Odry a Ohře). Poněkud svévolné rozhodnutí bývalého ministra životního prostředí Františka Bendy umožnilo vznik soukromých akciových společností Povodí, v nichž stát vlastní sto procent akcií. Již 9. května 1996 rozhodla Klausova vláda o jejich přeměně na státní podniky. Úkol dokázal bez „úhony přežít čtyři vlády a zůstává nesplněn. Letos 17. května přijala v duchu rozhodnutí Klausova kabinetu nové usnesení Zemanova vláda (EURO 21/1999) a opět se objevují „objektivní překážky .

Nekonečný příběh inventarizace.

Do konce června měl být hotov první z pěti vládou zadaných úkolů – inventarizace a ocenění majetku akciových společností Povodí. Vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Jan Plechatý, po d nějž úkol spadá, na otázku týdeníku EURO, zda je splněn, odpovídá „ano a vylučuje, že by se objevily vážnější komplikace bránící splnění dalších zadání. Například do konce srpna má být převedeno právo hospodaření k „říčnímu majetku státu na státní podniky. Plechatého slova ale vůbec nekorespondují s prohlášeními manažerů Povodí a zdá se, že tato část vládního usnesení byla pochopena trochu jinak, než asi bylo zamýšleno.

„Inventarizace u nás zatím žádná neproběhla, posunula se, protože ministerstvo zemědělství rozhodlo, že transformace bude provedena později, uvádí tiskový mluvčí Povodí Odry Petr Kudela. Generální ředitel Povodí Moravy Stanislav Novotný naproti tomu prohlašuje, že jejich podnik měl inventarizaci hotovou již v polovině června. Z následného rozhovoru v šak vyplynulo, že ani oni inventarizaci majetku akciové společnosti neprováděli. Alespoň ne tak, jak je obvykle chápána, tedy ověření si formou fyzické a dokladové inventury, zda údaje vykázané v účetnictví o majetku a závazcích odpov ídají skutečnosti, a pokud ne, pak i přešetření a zúčtování inventarizačních rozdílů. Na ministerstvo poslali pouze soupis majetku, který vlastnila koncem roku 1993 státní příspěvková organizace Povodí Moravy, která předcházela akciové společnosti, vzniklé v lednu 1994.

Generální ředitel Povodí Labe Tomáš Vaněk poté potvrzuje, že tak postupovala všechna Povodí. Zároveň dodal, že jejich podnik je na inventarizaci, která by podchytila i aktuální stav majetku, plně připraven, čeká na pokyny jediného akcionáře, mini sterstva zemědělství. V podnicích Povodí se nyní již jaksi automaticky předpokládá, že k přechodu na novou formu podniku dojde až od ledna příštího roku, nikoliv od letošního září, jak chtěla vláda. Bylo by to logičtější, jelikož by změny nemus ely probíhat uprostřed roku. Je však s podivem, proč úředníci ministerstva zemědělství tvrdí, že usnesení vlády plní, když to není pravda.

Nájezd advokátů.

Není přitom těžké pochopit, proč inventarizace nezačaly. Vyplývá to z podstaty letitého problému Povodí. Od samého vzniku společností není jasné, zda jim vykazovaný majetek skutečně patří. Největší pochybnosti se týkají pozemků a koryt řek, u majetku movitého a nehmotného se právníci spíše kloní k názoru, že jej tyto nové firmy vlastní. „Jenom totální laik si může myslet, že je to jednoduché. Dnes se tím zabývají renomované advokátní kanceláře, které pitvají, ja k a co by se mělo dělat, aby to bylo podle zákonů, uvádí šéf Povodí Labe Tomáš Vaněk. Podle některých výkladů by například představenstva měla nyní podat žalobu soudu o určení vlastnictví. Objevují se i názory, že pokud akciové společnost i majetek, který byl jako nepeněžitý vklad vložen do základního jmění, skutečně nevlastní, mohou nyní po zakladateli žádat uhrazení rozdílu v penězích – jeho účetní hodnota je 18 miliard korun. Svůj obsáhlý právní výklad poskytl státní správě již lo ni profesor Jan Dědič z VŠE Praha na objednávku ministerstva dopravy. Letos pak expremiér Marián Čalfa, advokát Miroslav Váňa či advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. Jmenovaní zpracovávali právní expertizu pro ministerstvo zemědělství. Otázka nejasného vlastnictví je umocněna tím, že neexistuje žádné právní know-how na přetvoření akciových společností na státní podnik. „Náš právní řád nepočítá s etatizací, uvádí Stanislav Novotný z Povodí Moravy. Stejně jako jeho kolegové u siluje o to, aby státní podniky byly prohlášeny za právní nástupce akciových společností. Jinak by prý hrozily vážné problémy ohledně smluv s dodavateli, bankami, zaměstnanci a tak dále.

Ministr zemědělství Jan Fencl týdeníku EURO řekl, že bude tento týden žádat vládu o formální souhlas se založením státních podniků Povodí a současně o „posun termínů a mezitermínů transformace . V žádném případě nemá v úmys lu měnit princip transformace. „Objevila se určitá rizika, která bych chtěl eliminovat. Když mi vláda vyhoví, tak mezikroky budou změněny, pokud ne, budou dodrženy původní termíny, řekl Fencl minulé úterý.

Diskuze