Nejdynamičtější růst má před sebou operativní leasing,

16. června 2003, 00:00 - Martina Šrámková, Lidové noviny
16. června 2003, 00:00

říká marketingový ředitel společnosti D. S. Leasing Pavel StrašákVedle velkých bankovních a komoditních společností najdeme na českém leasingovém trhu i nebankovní subjekty. Mezi největší a nejdynamičtější z nich patří společnost D. S. Leasing, člen finanční skupiny Dimension.

říká marketingový ředitel společnosti D. S. Leasing Pavel Strašák

Vedle velkých bankovních a komoditních společností najdeme na českém leasingovém trhu i nebankovní subjekty. Mezi největší a nejdynamičtější z nich patří společnost D. S. Leasing, člen finanční skupiny Dimension. Působí na trhu 12 let a orientuje se na poskytování leasingových služeb především malým a středním podnikatelům.

Jak se v současné době stavíte k zákonu na ochranu spotřebitele? Dozví se potenciální klient leasingové společnosti bez problémů předem konkrétní číslo, kolik skutečně zaplatí za svůj vůz či cokoliv jiného, aby mohl jednoduše srovnávat nabídky různých společností, případně i jiný způsob financování?

Finanční služba leasingu je v současné době na českém trhu poskytována ve vysoce konkurenčním prostředí. Řada společností tak nabízí klientům „konkurenční výhodu“ například formou pojištění zdarma, nulové akontace, nulového leasingu či doplňkových služeb zdarma. Zákazník v této situaci může jen velmi těžko nabídky na financování porovnat. Skutečně lze porovnat pouze součet všech výdajů po dobu financování nákupu příslušné investice a současné vyhodnocení nabídnutého komfortu, jako je přístup ke klientovi, rychlost a komplexnost nabízených služeb či daňových výhod. Ochranu spotřebitele v našem oboru řeší Etický kodex Asociace leasingových společností ČR, jehož se jako jeden ze členů asociace při nabídce leasingu držíme. Kodex mimo jiné ukládá poskytovat spotřebiteli přesnou a srozumitelnou informaci o výšce jednotlivých výdajů a rozsahu služeb. Vychází také spotřebiteli vstříc při reklamačních řízeních a požadavcích na změnu leasingové smlouvy po dobu jejího trvání.

* Co říkáte fungování registru dlužníků? Podle dřívějších vyjádření měl tím, že sníží náklady společností na vymáhání peněz od problémových klientů, snížit ceny služeb pro normálního zákazníka. Došlo k tomu?

V současné době bohužel registr dlužníků využíváme spíše okrajově. Vzhledem k tomu, že do registru přispívá pouze část společností poskytujících leasing a úvěry v České republice, bereme data z registru nebo černé listiny neplatičů pouze jako orientační a využíváme je doplňkově při proceduře hodnocení leasingové žádosti. Snížení cen finanční služby v důsledku lepší vymahatelnosti pohledávek je podle našeho názoru ještě stále spíše v nedohlednu. I když musím konstatovat, že v posledním roce nás potěšilo úspěšné završení několika dlouholetých soudních sporů s neplatícími nájemci a získání prostředků, které jsme již považovali za ztracené. Zvlášť v době, kdy díky nekonečným soudům má stále jistou převahu dlužník nad věřitelem, je tato zkušenost povzbuzující. Jenom toho času a úsilí věnovaného na mnohaleté řešení neproduktivních sporů bylo na můj vkus až příliš.

* Má tento registr vůbec nějaký smysl, pokud s ním nespolupracují všechny splátkové a leasingové společnosti a banky?

Je nutné říci, že výhledově mají registry jednoznačný smysl. Nejen v okamžiku, kdy začne přispívat skutečně většina účastníků trhu, ale už i nyní jako první prevence proti nevůli dlužníků platit. Řada nesplácených úvěrů a leasingů v posledním desetiletí totiž vznikla nikoliv neschopností dlužníka platit, nýbrž v důsledku pochybných operací vedoucích k odčerpání prostředků, či samotnou neochotou dlužníků přistoupit k zaplacení.

* Má hodně klientů leasingových společností problémy se splácením? Jak společnosti postupují při vymáhání svých dluhů?

V této otázce nemohu hovořit za ostatní společnosti, ani nelze použít žádných oficiálních statistik. Konkrétně naše společnost za dvanáct let podnikání eviduje výši nesplacených pohledávek pod 1 % z celkového objemu realizovaných leasingových obchodů. Toto finální číslo ale nepostihuje několikanásobnou řadu případů, kdy se nám díky precizně nastavenému systému správy pohledávek, upomínkování a vymáhání podaří nesplácené pohledávky inkasovat. Procesy upomínkování a vymáhání se u většiny leasingových společností v posledních letech značně standardizovaly. Ať už jde o opakovanou upomínkovou činnost, návrh na dobrovolné či nedobrovolné ukončení leasingové smlouvy či o odebrání a prodej předmětu leasingu, popř. o následné právní řešení. Členové Asociace leasingových společností jsou pak v celém průběhu procesu vedeni k využití maximálně etických postupů a realizaci spravedlivého finančního vypořádání s klientem.

* Jakou část problémových dlužníků tvoří soukromé osoby a kolik firmy či dokonce státní instituce či instituce samosprávy?

Přesná čísla z oboru bohužel nejsou dostupná. Naše společnost pracuje převážně se zákazníky z řad malých a středních podnikatelů a v životě je běžné, že určitá část podnikatelských záměrů neuspěje. V našem případě se tedy historicky jedná především o společnosti s ručením omezeným a podnikatele - živnostníky. V některých případech figurují ve smlouvách jako ručitelé fyzické osoby zúčastněné v transakci, neboť vymahatelnost pohledávek vůči fyzickým osobám považujeme obecně za dostupnější. Ze státních institucí nám aktuálně žádná nedluží.

* Jak dlouho trvá běžné vyřízení leasingu? A jaké podmínky musí zájemce splňovat například ohledně výše příjmů či záruk?

Konkurence na finančním trhu hraje do karet žadatelům o leasing i z pohledu maximálně rychlého vyřízení jejich žádostí. V nejvíce frekventovaném leasingu automobilů již dnes není výjimkou vyřízení leasingu během jediného dne. Nejrychlejší možný proces posouzení žádosti až po uzavření leasingové smlouvy odhaduji někde mezi jednou až dvěma hodinami. V naší společnosti garantujeme, že v rutinních případech proběhne celý schvalovací proces během půlhodiny. Podmínky schvalovacího procesu nelze zobecnit. Záleží na tom, zda zákazník žádá o schválení leasingu manažerského vozidla za dva miliony, či běžné Škody Fabia. Do rozhodovací procedury pak vstupují kromě jeho příjmů, výdajů a charakteristik další kritéria - například doba trvání leasingu či výška akontace. Jinou kategorií je samozřejmě leasing jednoúčelových strojů či složitějších technologií. U klientů bez platební historie musíme provádět kompletní posouzení jejich bonity, které trvá řádově týden. Do časového průběhu celé leasingové operace vstupuje mimo jiné i vyjednávání s dodavatelem investice.

* Ve které oblasti leasingu očekáváte nejdynamičtější růst? Běžný finanční leasing především automobilů už v loňském roce v podstatě stagnoval. Bude to tedy operativní leasing, nemovitosti…?

Nejdynamičtější růst v procentuálním vyjádření očekáváme u operativního leasingu, jehož přednosti začínají být zřejmé celému širokému spektru podnikatelů. Za jeden z výhledově dynamických sektorů lze podle mého názoru považovat ještě leasing technologií a strojů pro malé a střední podniky. Poptávka v tomto sektoru je poměrně stabilní a vždy se najdou leasingoví klienti, jejichž obchody i díky dobré spolupráci s leasingovou společností výborně expandují a vyžadují si tak další investice. Navrch budou mít leasingové společnosti, které během své historie již regionálně vytvořily vztahy právě s tímto typem klientů. Podíl leasingových společností na zajišťování investic do nemovitostí je stále nízký a na celkovém objemu l
easingu v ČR se nemovitosti v roce 2002 podílely asi 5 %. Rozsah leasingu nemovitostí je velmi skokový a jeho vývoj je víceméně závislý na rozsahu nových investic do nemovitostí ze strany velkých, především zahraničních firem a také obecně na makroekonomickém vývoji. Pravděpodobnost růstu je tedy v současné době v podstatě stejná jako pravděpodobnost poklesu.

* Vyplatí se malému či střednímu podnikateli operativní leasing automobilů či čehokoliv jiného? Od jaké velikosti firmy má smysl o operativním leasingu uvažovat?

Operativní leasing se při vyhodnocení všech kladů a záporů podnikateli vyplatí vždy. Jeho přijetím se podnikatelé zbaví přitěžující administrativy, řady drobných úkonů spojených s provozem firemního vozu a maximálně zprůhlední své náklady. Zákazník získá vozidlo za lepší cenu díky velkoodběratelským smlouvám leasingové společnosti. Operativní leasing zároveň váže menší objem finančních prostředků díky obecně nižším až nulovým akontacím. V ýhodou pro zákazníka rovněž je, že odpadají starosti s provozem a „servisováním“ vozidla. Tuto odpovědnost přebírá leasingová společnost, která provádí důslednou kontrolu všech servisních nákladů, a tím opět šetří peníze zákazníka. Z uvedených skutečností je zřejmé, že tyto výhody jsou zajímavé pro každého podnikatele a velikost firmy sice hraje roli v sumě celkových úspor a starostí, ale není rozhodujícím faktorem.

* Jak se v Česku vyvíjí zájem o operativní leasing ve srovnání se západní Evropou?

Operativní leasing v České republice neustále zvyšuje svůj podíl na celkovém objemu leasingových operací. Zpočátku byl tento způsob financování a provozu automobilového parku doménou výhradně poboček zahraničních velkých korporací, které kvality této služby dobře znaly, resp. operativní leasing přímo vyžadovaly. V posledních dvou letech lze zaznamenat podstatnější nárůst poptávky i od středních a menších českých firem. Zatímco v ČR se operativní leasing podílel na celkovém objemu obchodů cca 5 %, v zahraničí je tímto způsobem financována zhruba jedna čtvrtina vozidel, v některých zemích dokonce až polovina všech firemních vozidel. Podle mého názoru z uvedených skutečností vyplývá, že potenciál pro růst objemů operativního leasingu v České republice je v řádech desítek procent ročně, a to i na úkor leasingu finančního.

* Vraťme se ještě k nemovitostem: může rodinný dům na leasing konkurovat nákupu na hypotéku, nebo je leasing nemovitostí vhodný výhradně pouze pro nákup výrobních hal, hotelových komplexů atd.?

Hypotéka je určitě rozšířenějším a dostupnějším prostředkem pro financování rodinných domů soukromých osob. Leasing nemovitostí je v České republice zatím stále bohužel zatížen dvojí daní z převodu nemovitosti, což kalkulaci prodražuje o 5 až 10 %. Leasingové smlouvy na nemovitosti je zvykem uzavírat se splatností již od osmi let, zatímco hypotéka na dvacet let není dnes žádným problémem. Ani výhoda rychlejšího odepisování nemovitostí není pro nepodnikatele využitelná. Proto se dá říci, že leasingem nemovitostí se zabývají úzce specializované leasingové společnosti. Tyto pracují převážně pro nadnárodní firmy, které jsou zvyklé financovat i investice do nemovitostí prostřednictvím leasingu a vlastní kapitál zhodnocují ve svých obchodních operacích.

* Vyplatí se zpětný leasing i soukromým osobám, nebo je vhodný pouze pro firmy v případě přeúvěrování společnosti apod.?

Zpětný leasing je vždy zejména otázkou získání likvidních prostředků z již existujícího dlouhodobého majetku klienta. Nezáleží přitom na jeho právní formě, ale pouze na stanovení aktuální odhadované ceny předmětu leasingu, přiměřené akontace a výnosu leasingové společnosti. Metoda spočívá v prodeji hmotných majetků (nejčastěji strojů nebo aut) leasingové společnosti, která je podniku zpět pronajímá. Aniž by došlo k přerušení užívání majetku, získává podnik či osoba při uzavření leasingové smlouvy pohotové finanční prostředky.

* Asociace leasingových společností by měla pro klienty garantovat, že všichni její členové postupují v souladu s právem a chovají se k zákazníkům korektně. Jak často se řeší problémy s nekorektními společnostmi? Byla už některá z těchto důvodů z asociace vyškrtnuta?

Údaje o plnění či porušování povinností jednotlivými členy asociace bohužel nemám k dispozici. Za D. S. Leasing jen mohu konstatovat, že být dlouhodobým členem Asociace leasingových společností je pro nás velkým závazkem. Pravidla jednání s nájemci a dodavateli zakotvená v Etickém kodexu se tedy snažíme naplňovat beze zbytku. Kromě toho jsme se opakovaně přesvědčili, že důraz na korektnost a důvěryhodný vztah s klientem se v oblasti finančních služeb dlouhodobě vyplácí i po obchodní stránce. Nejlepší reklamou nám je spokojený klient. Proto jsme se již před léty rozhodli budovat důvěru s obchodními partnery a prosazovat kvalitu služeb bez jediného kompromisu.

Ing. Pavel Strašák (32 let, ženatý, dvě děti) je marketingovým ředitelem firmy D. S. Leasing. Ta vznikla v létě roku 1991 jako společnost s ručením omezeným, od roku 1992 je členem Asociace leasingových společností a následujícího roku se stala akciovou společností. Loni dosáhla zisku před zdaněním ve výši 20 mil. Kč. Obrat se meziročně zvýšil o více než 20 % na 785 mil. Kč.

Hospodaření firmy

V roce 2002 poskytla firma do leasingového užívání stroje, zařízení a dopravní pro středky v celkové hodnotě (pořizovací cena bez DPH) 655 mil. Kč. Tento objem reprezentovalo 1300 uzavřených smluv o průměrné hodnotě 505 tis. Kč. Ve struktuře portfolia nově nasmlouvaných předmětů leasingu významně převažuje dopravní technika. Největší podíl tvoří s 58,3 % osobní automobily, následovány užitkovými vozy s 19,3 % a stroje, technologie a ostatní s 18,4 %. Meziročně došlo navzdory růstu aktiv k výraznému poklesu pohledávek z leasingových smluv, a to na 58 mil./2002, oproti 60 mil./2001, 73 mil./2000. Tento úspěch společnost deklaruje jako výsledek zvýšené obezřetnosti při schvalování leasingových smluv a zkvalitnění práce s dlužníky. D. S. Leasing aktuálně spravuje ve svém portfoliu předměty v celkové pořizovací ceně 1,85 mld. Kč., a to prostřednictvím více než 3500 leasingových smluv. Čistý zisk ve výši 13,4 mil. Kč bude ponechán v kolonce nerozděleného zisku a využit k další expanzi na leasingovém trhu. Společnost s centrálou v Brně vloni nově otevřela pobočky v Ostravě, Žďáru n. S. a v Praze a zastoupení ve Zlíně a Pardubicích. Ve druhém pololetí roku 2002 se na obchodním růstu projevila širší aplikace internetového obchodního modulu www.leasing24.cz. Tento produkt umožňuje on-line schvalovat a uzavírat leasingové operace pomocí internetu, a to i na vzdálených pracovištích a přímo v autosalonech prodejců vozidel. Společnost si klade za cíl i letos udržet stoupající trend vývoje tržeb a zisku. Plán pro rok 2003 je ambiciózně nastaven na růst obchodů o více než 30 %, tj. 900 mil. Kč nově leasovaných movitých věcí. Za první čtyři měsíce roku 2003 společnost realizovala obchody, kdy objem uzavřených leasingových smluv přesáhl 305 mil. Kč.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Cnews FM: Sžili jsme se s Firefoxem Quantum, nebo jsme ho vyhodili z okna? [podcast]
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít