Nejdůležitější změny u daně z příjmů

20. února 2006, 00:00 - Ing. OLGA KRNÁČOVÁ
20. února 2006, 00:00

PŘEHLED NOVINEK Konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2005 se pomalu blíží. Připomeňme si proto nejdůležitější novinky a změny týkající se právě tohoto daňového přiznání. Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2005 uplyne 31. března 2006.

PŘEHLED NOVINEK Konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2005 se pomalu blíží. Připomeňme si proto nejdůležitější novinky a změny týkající se právě tohoto daňového přiznání. Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2005 uplyne 31. března 2006. Pokud je poplatník povinen nechat ověřit účetní závěrku auditorem nebo zplnomocní k podání přiznání daňového poradce či advokáta, prodlužuje se lhůta až do konce června 2006. Pro přiznání za hospodářský rok (odlišný od kalendářního) platí obdobná pravidla: přiznání k dani musí být předloženo správci daně do konce třetího měsíce po ukončení hospodářského roku, v případě povinného auditu či plné moci udělené daňovému poradci do konce šestého měsíce po jeho ukončení. Pozor však na to, že o udělení plné moci ke zpracování přiznání poradci nebo advokátovi se správce daně (finanční úřad) musí včas dozvědět. Tedy že plná moc musí být předložena správci daně nejpozději 31. března, případně do konce třetího měsíce po ukončení hospodářského roku. PAUŠÁLEM, NEBO PODLE SKUTEČNOSTI?

Mnozí podnikatelé-fyzické osoby stojí před otázkou, zda je pro ně výhodnější uplatnit výdaje takzvaným procentem z příjmů (paušálem), nebo uplatnit výdaje podle skutečnosti. Novela zákona o daních z příjmů č. 545/2005 Sb. totiž zavedla nové a v porovnání s dosavadním stavem vyšší paušály. Ty je možné použít již pro daňové přiznání za rok 2005. Změna této metody, konkrétně přechod z uplatňování výdajů podle skutečnosti v roce 2004 k uplatňování paušálem v roce 2005, by se mohla za určitých okolností stát problematickou. A to tehdy, jestliže podnikatel k 31. prosinci 2004 evidoval například nespotřebované zásoby nebo neuhrazené pohledávky. V tomto případě je totiž povinen zvýšit základ daně z příjmů za rok 2004 prostřednictvím dodatečného přiznání. Proto je nutné dobře zvážit, zda je vhodné přejít na uplatnění výdajů paušálem již v roce 2005, či zda by nebylo vhodnější počkat s přechodem až do roku 2006 a potřebnou korekci základu daně z důvodu změny metody provést v řádném přiznání za rok 2005, tedy bez rizika penále.

Paušální výdaje Uplatnění výdajů paušálem znamená, že podnikatel je povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek v souvislosti s jeho podnikáním. Od úhrnu příjmů z podnikání za rok 2005 pak odečte výdaje v následující výši:

 Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  80%
 Příjmy z řemeslných živností  60%
 Příjmy z ostatních živností 50%
 Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti,…) a znalci, tlumočníci, správci konkursní podstaty, autorská práva  40%

Kromě paušálních výdajů si podnikatel může ještě uplatnit skutečně zaplacené pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění.

Výdaje podle skutečnosti V případě, že podnikatel uplatňuje výdaje podle skutečnosti, je povinen vést takzvanou daňovou evidenci o příjmech a výdajích a evidenci o majetku (hmotný a nehmotný majetek, zásoby) a o pohledávkách a závazcích. Podnikatel musí být samozřejmě schopen tyto výdaje prokázat (má tedy k dispozici doklady).

Jako položku snižující základ daně lze uplatnit pouze výdaje, které lze v souladu se zákonem o daních z příjmů považovat za výdaje vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Jde například o odpisy hmotného a nehmotného majetku, nájemné (v případě finančního leasingu pouze nájemné v poměrné výši připadající ze sjednané doby nájmu), materiál a podobně. Pokud souvisejí některé výdaje i se soukromou spotřebou podnikatele, musí být pro účely stanovení základu daně z příjmu odpovídajícím způsobem zkráceny.

SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Další novinkou, kterou lze využít už v daňovém přiznání za rok 2005, je možnost společného zdanění manželů. Podmínkou je, že v poslední den zdaňovacího období byli jednak manželi a jednak vyživovali alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Společné zdanění manželů mohou využít i v případě, kdy jeden z nich neměl vůbec žádné příjmy.

Na druhé straně zákon stanoví, kdy společné zdanění využít nelze. Například pokud má jeden z manželů povinnost stanovit minimální základ daně. Stejně je tomu v případě, kdy je spolupracující osobou nebo rozděluje své příjmy na spolupracující osoby či rozděluje dosažené příjmy za více zdaňovacích období na několik částí. Rozhodnou-li se manželé využít společného zdanění manželů, pak všechny kladné dílčí základy (nikoliv ztráty) obou manželů sečtou a odečtou nezdanitelné částky za oba manžele. Tento základ daně pak sníží o nezdanitelné částky, následně rozdělí na polovinu a každý sám ho uvede do svého přiznání k dani z příjmů. Jeden z manželů uplatní slevu na dítě ve výši 6000 korun za rok (a dítě). Ostatní typy slev a zaplacené zálohy na daň z příjmů si každý manžel zohlední ve svém přiznání. Oba manželé musejí přiznání podat ve stejné lhůtě (odložení z důvodu udělení plné moci daňovému poradci tedy musí být platné pro oba manžele).

Lze předpokládat, že jednomu z manželů vznikne přeplatek na dani (pokud v průběhu roku 2005 platil zálohy na daň) a druhému z manželů vznikne daňová povinnost (například manželce bez vlastních příjmů). Přímo součástí přiznání k dani z příjmů fyzických osob je proto žádost o převedení přeplatku na dani jednoho z manželů na úhradu daně druhého manžela. Finanční úřad - podle příslibu ministerstva financí - tento přeplatek převede ke dni splatnosti daně druhého manžela, takže nedojde k vyměření penále.

MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ

Poplatníci s příjmy ze živností, ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo s příjmy z jiného podnikání musejí také pamatovat na minimální základ daně.

Pro rok 2005 činí minimální základ daně 107 300 korun, pokud podnikatel provozoval podnikatelskou činnost po celé zdaňovací období. Pro uplatnění minimálního základu daně je rozhodné, že souhrn všech dílčích základů daně poplatníka, na kterého se minimální základ daně vztahuje, nepřekročil výše uvedený limit. Dílčími základy daně se rozumějí příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy.

Ustanovení o minimálním základu daně se však nevztahuje na podnikatele, pokud v roce 2004 nebo 2005 zahájili podnikatelskou činnost nebo jestliže v roce 2005 tuto činnost ukončili. Netýká se ani podnikajících důchodců nebo studentů. Přesný výčet osob nepodléhajících minimálnímu základu daně je uveden v § 7c zákona o daních z příjmů.

PRÁVNICKÉ OSOBY BEZE ZMĚN

Metodika sestavení přiznání k dani z příjmů se ve srovnání s předchozími lety nezměnila: výsledek hospodaření je postupně v souladu s § 23 upravován o položky snižující a zvyšující základ daně.

Výchozím bodem pro sestavení správného základu daně obchodních společností je výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) zjištěný v účetnictví, a to bez vlivu mezinárodních účetních standardů a bez vlivu účtů skupiny 59 (odložená daň, dodatečně doměřené nebo vrácené částky daně z příjmů za minulá léta a podobně).

V zásadě platí, že při stanovení základu daně z příjmů za hospodářský rok, jehož začátek spadá do roku 2005, se bude postupovat podle zákona platného pro rok 2005, kromě sazby daně. V takovém případě se uplatní sazba daně platná v den, kdy hospodářský rok končí (do 31. prosince 2005 činí sazba daně pro právnické osoby 26 procenta, po 1. lednu 2006 pak 24 procent).

REGISTRAČNÍ POKLADNY

Poplatníci, kteří jsou subjekty povinnými podle zákona o registračních pokladnách a do 30. června 2006 zahájí provoz registrační pokladny, si mohou uplatnit slevu na dani ve výši 50 procent pořizovací ceny pokladny, maximálně však o 8000 korun na pokladnu.

Poplatníkům, kterých by se tato sleva mohla týkat, ale ještě nevědí, zda provoz registrační pokladny do konce června 2006 zahájí, lze doporučit uplatnit slevu v řádném přiznání za rok 2005. V případě, že pak k zahájení provozu pokladny nedojde, podat dodatečné přiznání na vyšší daňovou povinnost. Opačný postup možný není, protože nelze podat dodatečné přiznání na uplatnění slevy na dani.

Při technickém zhodnocení registrační pokladny platí obdobná sleva -30 procent hodnoty technického zhodnocení, maximálně 4000 korun na pokladnu. Pokud v roce 2005 poplatník vykáže ztrátu nebo nižší daň, než činí sleva, lze slevu uplatnit v nejbližším období, kdy vykáže daň -nejvýše však ve třech bezprostředně následujících obdobích.

KDO PODÁVÁ PŘIZNÁNÍ

Pod pojmem podnikatelé má obchodní zákoník na mysli jednak obchodní společnosti založené za účelem podnikání (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, družstva, veřejné obchodní společnosti, organizační složky zahraničních podnikatelů umístěné v České republice), tak i například fyzické osoby, které podnikají na základě živnostenského nebo jiného oprávnění (lékaři, advokáti a podobně). Patří sem také osoby provozující zemědělskou výrobu, zapsané do evidence podle zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Všechny tyto osoby jsou poplatníky daně z příjmů, a proto jsou povinny podávat příslušné daňové přiznání. Fyzické osoby jej podávají zásadně vždy za kalendářní rok, právnické osoby buď za kalendářní rok, nebo rok hospodářský, jestliže účetní období začíná jiným měsícem než lednem.

V této souvislosti je nutné zmínit se o specifiku veřejné obchodní společnosti, ta totiž přiznání k dani z příjmů sama nepodává. Podat přiznání k dani z příjmů musejí její jednotliví společníci. Obdobně jako společník veřejné obchodní společnosti musí postupovat i komplementář komanditní společnosti: svůj podíl na výsledku hospodaření firmy musí přiznat a zdanit sám ve svém přiznání.

DALŠÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY

(platné pro sestavení přiznání za rok 2005 a společné jak pro právnické, tak fyzické osoby)

  • Odpisy hmotného majetku: Došlo ke zkrácení doby odepisování hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 až 3. Změna odpisových sazeb a koeficientů platí i pro majetek, který byl zaevidován před rokem 2005
  • Osobní automobily: Limitovaná vstupní cena pro osobní auta se zvýšila na 1,5 milionu korun (z 900 tisíc korun platných v roce 2004). Limit 1,5 milionu platí i pro případy, kdy je osobní auto pořizováno formou finančního pronájmu
  • Změny v odpočtech: U hmotného majetku, který byl zaevidován v roce 2005 a který je zatříděn do odpisové skupiny 1-3, již nelze využít odpočet ze základu daně ve výši 10 % až 20 % ze vstupní ceny. Místo odpočtu ze základu daně je umožněno uplatnit v prvním roce odepisování zvýšený odpis hmotného majetku. Nemohl-li být odpočet u majetku zaevidovaného do konce roku 2004 uplatněn v letech předcházejících (z důvodu vykázané ztráty), je možné ho nadále v případě kladného základu daně uplatnit.
  • Odpisy nehmotného majetku: Zkrátila se doba odepisování některého nehmotného majetku pořízeného po 1. lednu 2004. Například doba odepisování software se zkrátila ze 48 na 36 měsíců
  • Výzkum a vývoj: Lze uplatnit odpočet výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně, a to ve výši 100 procent (bližší specifikaci obsahuje Pokyn D-288 ministerstva financí) 

Ing. OLGA KRNÁČOVÁ, daňový poradce společnosti IB Grant Thornton Consulting s.r.o.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké…
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Technologie
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
DVB-T2 bude od příštího týdne pro 94 % domácností. Přibude i nová stanice
Tip: Lidl prodává nejlevnější kabel Lightning MFI pro iPhone a iPad
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít