Návrhy Svazu průmyslu ČR pro zlepšení situace

29. října 2002, 00:00 - (dr)
29. října 2002, 00:00

V oblasti malého a středního podnikání Vypracovat analýzu podmínek pro rozvoj sektoru malých a středních podniků, aktualizovat politiku malých a středních podniků a přijmout ji jako závazný dokument vlády. Zajistit poměr podpor a pobídek v relaci k podílu malých a středních firem na hospodářském růstu.

V oblasti malého a středního podnikání

Vypracovat analýzu podmínek pro rozvoj sektoru malých a středních podniků, aktualizovat politiku malých a středních podniků a přijmout ji jako závazný dokument vlády. Zajistit poměr podpor a pobídek v relaci k podílu malých a středních firem na hospodářském růstu. Zvýšit rozsah a zjednodušit dostupnost státních programů podpory malých a středních podniků a současně je přehodnotit podle rozsahu využívání. Přehodnotit a upřesnit zaměření a strukturu agentur CzechTrade, CzechInvest, Agentury pro rozvoj podnikání, CzechIndustry.

Podporovat přístup malých a středních podniků na trhy. Rozvíjet informační systémy marketingového charakteru, vypracovat střednědobý program státních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Přijmout účinná legislativní opatření zajišťující ochranu vnitřního trhu proti nelegálním dovozům. Vytvořit podpůrné programy pro „zviditělnění“ českých výrobků oproti zahraničním. Rozvíjet podporu malých a středních podniků a jejich účast v odbytových a dodavatelských sítích velkých nadnárodních firem prostřednictvím subdodavatelských programů. Zamezit přístupu na trh výrobkům ze zahraničí, které neodpovídají požadované kvalitě, technickým požadavkům, zdravotním normám a které porušují autorská práva a ochranné známky. Zamezit přístupu na trh výrobkům, jejichž zahraniční výrobce je dotován, nebo zatížit toto zboží clem do výše dotace. Přijmout opatření zabraňující zahraničním obchodním řetězcům zneužívat svého dominantního postavení na trhu vůči malým a středním podnikům jako jejich dodavatelům i jejich drobným konkurentům.

Podpořit přístup malých a středních podniků ke kapitálu. Zvýšit objem prostředků pro podporu těchto firem s důrazem na formy podpory zvyšující dostupnost úvěrů pro malé a střední podniky ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech. Vytvořit podmínky pro čerpání fondů Evropské unie. Vytvořit nabídku rizikového kapitálu s účastí veřejných zdrojů pro inovační projekty.

V oblasti trhu práce

Preferovat opatření na podporu rekvalifikace.

Využívat další nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, například institut společensky účelných pracovních míst. Účinné řešení není pouze na straně nabídky, ale spočívá i v podpoře strany poptávky, tj. podnikové sféry.

Přehodnotit systém sociálních dávek ve vazbě na pracovní příjmy tak, aby byli občané pobírající tyto dávky dostatečně motivováni k hledání pracovního místa.

Problematiku zaměstnávání zdravotně postižených řešit motivací zaměstnavatelů, např. jejich finančním zvýhodněním, nikoli nadměrnou pracovněprávní ochranou postižených, která se nakonec obrací proti nim.

Otevřít větší prostor pro zaměstnance i zaměstnavatele s možností vyjednávat si konkrétní úpravu pracovních vztahů s ohledem na specifické podmínky zaměstnavatele a možnosti a požadavky zaměstnance.

Urychlit modernizaci školského systému, aby odborné vzdělávání a výcvik lépe odpovídaly požadavkům trhu práce a ekonomiky.

Vytvářet podmínky pro rozvoj technického školství - zvýšit počty absolventů.

Zvýšit společenské uznání pedagogických pracovníků v učňovském školství, zejména mistrů odborné výchovy.

Vypracovat systém financování dalšího vzdělávání - stanovit výdaje za vzdělání jako daňově odpočitatelnou položku.

Vytvořit jednotou politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Změnit způsob úrazového pojištění část prostředků vyčlenit na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a založit fond prevence.

Přehodnotit systém nemocenského pojištění, především nastavením principu solidarity a upravením výše dávek nemocenského pojištění tak, aby lépe korespondovaly s výší pojistného.

Nezbytná je reforma důchodového systému.

Svaz průmyslu doporučuje, aby se v pilíři průběžného státem financovaného důchodového pojištění (státem garantované výše důchodů) posilovala spravedlivější relace mezi zaplaceným pojistným a výší dávek, a tím se omezila jejich nadměrná nivelizace.

V oblasti paliv a energetiky

Vytvořit komplexní dlouhodobý výhled energetického hospodářství alespoň na třicet let. Ten by měl být základem priorit výzkumu a vývoje a jeho klíčové prvky by měly platnost nezávislou na volebním období jedné vlády. Měl by respektovat tržní prostředí pomocí systému ovlivňujícího činnost firem a společností. Neměly by v něm chybět ani kontrolní mechanizmy, podle nichž se bude upřesňovat další postup.

Energetická nezávislost a bezpečnost. To vyžaduje maximálně racionalizovat spotřebu energie, podporo vat obnovitelné zdroje, které mají reálné uplatnění v našich podmínkách. Zvýšit vytváření strategických energetických rezerv. Odblokovat a podpořit domácí zásoby tuhých paliv. Rozvíjet technické know-how obchodu s energetickými technologiemi. Stanovit časově odstupňovaný ukazatel maximální výše dovozní energetické závislosti jako novou prioritu ve státní energetické koncepci.

Vypracovat stabilizační program trhu hnědého uhlí na roky 2002 - 2005. Znovu posoudit rozsah státem organizovaného útlumu těžby černého uhlí. Dořešit problémy trhu s elektrickou energií. Přijmout opatření na ekonomickou podporu kombinované výroby.

V oblasti dopravy

Důsledně naplňovat dopravní politiku státu a trvale ji aktualizovat.

Zajistit účast podnikatelské sféry při přípravě a realizaci významných dokumentů ovlivňujících dopravní podnikání.

Urychleně uzavřít kapitolu Doprava, podmiňující vstup Česka do EU.

Zajistit účinnou kontrolu dodržování platné legislativy a z neplnění vyvozovat postihy.

Podporovat ekologizaci dopravy.

Dokončit transformaci české železnice s důrazem na její obchodní a investiční rozvoj s vědomím nutnosti vyřešit státem zaviněnou vysokou zadluženost Českých drah.

Vyřešit systémově podmínky financování veřejné dopravy osob v rámci dopravy železniční, autobusové, městské a integrované a přesně vymezit povinnosti státu, regionů a provozovatelů. Podporovat rozvoj dopravní infrastruktury za využití stálých zdrojů, ale i všech forem fondů, včetně strukturálních fondů z EU. Zabezpečit stabilizaci a zkvalitnění podnikatelského prostředí v mezinárodní kamionové a autobusové dopravě zejména vyřešením opakujících se problémů v průchodnosti hraničních přechodů, rychlosti celního odbavování, provádění technické kontroly apod.

Dokončit dálniční propojení se sousedními státy, zejména s Německem a Rakouskem.

Postupovat koordinovaně a v časové návaznosti při opravách dálnic a dokončit výstavbu obchvatu hl. m. Prahy.

Řešit financování prací na odstraňování havarijních stavů vozovek nižších tříd a mostů a jednoznačně vymezit odpovědnost krajů a příslušných státních orgánů za tuto činnost.

Připravit návrhy řešení rozvoje říční dopravy, zejména pak realizaci stavebních záměrů na vodních tocích tak, aby hlavně dolní tok Labe byl celoročně splavný pro plavidla s ponorem do 140 cm.

Řešit napojení vodních cest ČR na evropskou kanalizovanou vodní síť. Podporovat systém financování protipovodňové ochrany.

Zrovnoprávnit podmínky našich leteckých dopravců s leteckými dopravci vyspělých států zrušením povinnosti platit clo za letadlovou techniku dovezenou do Česka.

Vymezit podmínky přístupu k pozemním odbavovacím službám na letištích, a to zákonem nebo prováděcím předpisem.

Deklarovat povinnost státu zajistit podporu leteckým společnostem v případech mimořádných událostí s následkem škod velkého rozsahu tak, jak ji plní vlády vyspělých států.

Stanovit podíl státu na rozvoji kombinované dopravy spočívající v poskytnutí státní podpory.

Řešit možnost poskytování záruky státu za systémovou podporu obnovy a rozvoje městské hromadné dopravy v oblasti dopravní infrastruktury i vozového parku.

Změnit podmínky čerpání prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury tak, aby se z něho mohly hradit iinvestice do městské hromadné dopravy.

Vytvářet legislativní podmínky pro důslednou preferenci městské hromadné dopravy před dopravou individuální.

Zaručit podporu výstavby metra v hlavním městě.

V oblasti investičních aktivit

Úprava daňového systému a poplatků nákladově zatěžujících podniky tak, aby stimulovaly inovační procesy a investiční rozvoj. Rozšířit daňovou uznatelnost o tyto výdaje: zvýšení procentní výše odpočtu od základu daně při pořízení nového hmotného majetku z deseti procent na patnáct a u ekologických investic až na 25 procent, výdaje na modernizaci a rekonstrukci do výše 50 procent z hodnoty prováděných úprav majetku ve všech odpisových skupinách, rozšíření možnosti vytváření zákonných rezerv z daňových nákladů na výzkum a vývoj, exportní rizika apod.

Ovlivňování úvěrové politiky bank.

Koordinace měnové a hospodářské politiky vlády.

Příprava České republiky na čerpání předstrukturálních a strukturálních fondů zahrnující institucionální přípravu, přípravu zdrojů a stimulaci vhodných projektů.

Změna systému investičních pobídek, která odstraní nerovné postavení mezi novými a stávajícími daňovými poplatníky a bude stimulovat vyšší podíl národní práce na produkci pobídkových projektů a klást větší důraz na rozvoj strukturálně postižených regionů. Cílem musí být nejen získání zahraničních investorů, ale i jejich dlouhodobé působení na našem území.

Vytváření kvalitního a stabilního institucionálního prostředí.

V oblasti zahraničního obchodu

Zvýšit kapitálové vybavení ČEB a EGAP, a tím jejich pojistnou a úvěrovou schopnost, zvláště v případě velkých vývozních kontraktů. Při poskytování zvýhodněného financování zjednodušit postupy a zavést komplexní obsluhu celého vývozního obchodního případu.

Rozvíjet systém krátkodobých revolvingových refinančních úvěrů exportérům a refinančních úvěrů komerčním bankám pro exportní financování.

Přijmout opatření podporující zájem komerčních bank o rozvoj proexportního financování.

Využívat institut dlouhodobých vládních úvěrů.

Vytvořit systém vystavování státních záruk u velkých vývozních projektů, zejména tam, kde je zapojeno více tuzemských dodavatelských subjektů a kde má vláda zájem na podpoře rozvoje hospodářských vztahů s příslušnými zeměmi.

Podpořit vývoz na dynamicky se rozvíjející trhy.

Posílit vzájemný obchod v rámci celní unie se Slovenskem.

Podporovat příhraniční spolupráci.

Koordinovat činnost státních institucí poskytujících podporu vývozcům tak, aby se netříštily prostředky.

Personálně posílit obchodně-ekonomické úseky zastupitelských úřadů, zejména v regionech s velkým ekonomickým růstem. Nebo tam, kde se zhoršuje bilance vývozu.

Rozvíjet činnost CzechTradu jako národní proexportní agentury v obdobné struktuře produktů a služeb jako v zemích Evropské unie.

Podporovat účast průmyslových podniků v tendrech tak, aby se zvyšoval vývoz investičních celků a finálních výrobků.

Finanční účastí státu podpořit zahraniční zastoupení významných vývozců na důležitých trzích.

Systém obchodní politiky státu přizpůsobit podmínkám vstupu České republiky do Evropské unie.

V oblasti vědy, výzkumu a vývoje

Posilovat výzkum a vývoj na akademických pracovištích, univerzitách a pracovištích aplikovaného výzkumu, podporovat sbližování neuniverzitních pracovišť s vysokoškolským výzkumem, vývojem a realizační sférou.

Podporovat základní a aplikovaný výzkum tak, aby veřejné prostředky vynakládané na tuto podporu v roce 2004 dosáhly 0,7 procenta hrubého domácího produktu.

Motivovat investice do výzkumu a vývoje z nestátních zdrojů zavedením nástrojů nepřímé podpory.

Klást zvláštní důraz na urychlenou realizaci výsledků výzkumu a vývoje, především progresivních high-tech výrobků a technologií.

Vypracovat Národní inovační strategii České republiky, s ní související novou Národní politiku výzkumu a vývoje a zákon o inovacích.

Přijmout program, v němž vláda určí, jak se výdaje na výzkum a vývoj budou zvyšovat, aby bylo možné naplnit doporučení tzv. Barcelonské deklarace zemí Evropské unie. Podle ní by výdaje na výzkum a vývoj měly do roku 2010 dosáhnout tří procent hrubého domácího produktu, z toho státní podíl by měl být jedno procento hrubého domácího produktu.

Vypracovat ucelený systém nepřímé podpory výzkumu a vývoje.

Posílit zastoupení Svazu průmyslu v odborných komisích Rady vlády pro výzkum a vývoj, hodnotitelských a poradních orgánech jednotlivých rezortů.

Vytvořit podmínky pro účast Svazu průmyslu při přípravě národní politiky inovací a Národní politiky výzkumu a vývoje a při zabezpečování programů, respektive projektů programů Evropské unie v této oblasti.

Zřídit Technologickou agenturu ČR, jejíž hlavní náplní by byla podpora aplikovaného výzkumu a vývoje, transfer poznatků výzkumu do hospodářské praxe a podpora inovačních procesů.

V oblasti ochrany životního prostředí

Zpracovat za účasti Svazu průmyslu analýzu dopadu environmentálních předpisů do podnikatelské praxe.

Zajistit, aby zástupci průmyslu byli rovnoprávnými a odpovědnými účastníky zavádění zákona o integrované prevenci a omezování znečištění.

Při přijímání mezinárodních závazků České republiky na ochranu světového klimatu a jejich implementaci prosazovat klíčovou úlohu moderních technologií a mechanizmů k podpoře jejich zavádění.

Odstranit poplatky za znečišťování. Při reformě daňové soustavy zohlednit záměry v ochraně životního prostředí zavedením ekologické daně plně harmonizované s Evropskou unií.

Podporovat dobrovolné aktivity průmyslu na ochranu životního prostředí.

Zajistit, aby se při přijímání české legislativy pro obchodování s emisemi skleníkových plynů vytvořily podmínky, které nebudou narušovat konkurenceschopnost některých průmyslových oborů.

Zajistit, aby se na implementaci nové chemické politiky Evropské unie v Česku podílel Svaz průmyslu se Svazem chemického průmyslu.

Napomáhat uplatnění odpovědného environmentálního přístupu i v malých a středních podnicích.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít