Nastal čas vzít si peníze zpět

28. srpna 2006, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ <br />
28. srpna 2006, 00:00

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Česká republika stále patří na poli platební morálky k nejhorším zemím Evropy. V žebříčku dvaadvaceti sledovaných evropských států je předposlední. Podnikatelé, kteří chtějí dostat za svoje dodávky včas zaplaceno, jsou na tom hůře jen v Portugalsku.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Česká republika stále patří na poli platební morálky k nejhorším zemím Evropy. V žebříčku dvaadvaceti sledovaných evropských států je předposlední. Podnikatelé, kteří chtějí dostat za svoje dodávky včas zaplaceno, jsou na tom hůře jen v Portugalsku. Přitom řešení, jak se zajistit proti nesplácení, leží na dlani. Ale řada firem o nich neví nebo nechce vědět.

Podle posledního průzkumu inkasní společnosti Intrum Justitia je Česká republika druhou nejhorší evropskou zemí co se týče platební morálky. Přibližně dvě třetiny pohledávek jsou v tuzemsku vyřízeny až po době splatnosti. Průměrné lhůty splatnosti se pohybují kolem 20 dnů (jsou vzhledem k evropským relativně krátké), zpoždění platby ale bývá 23 dnů. Firmy tedy na své peníze v průměru čekají více než 40 dnů. Více než desetina tuzemských pohledávek je pak dokonce starší než 90 dní. Průzkum, který Intrum Justitia organizuje pravidelně od roku 2002, se podle jejího ředitele Petra Klimeše zaměřuje především na platební morálku a riziko ztrát z platebního styku. Podíl neprovedených plateb v Česku už třetí rok po sobě přesahuje tři procenta. V Evropě je přitom průměrná míra nedobytných pohledávek 1,9 procenta. Podobně jako Česko jsou na tom například pobaltské státy nebo Portugalsko, nejméně nesplacených pohledávek mají ve Finsku a Itálii.

Po předem domluvené lhůtě se v Evropě splácí 45 procent pohledávek. Jejich účetní hodnota dosahuje 250 miliard eur. Objem zpožděných plateb tak od roku 2004 stoupl o 25 miliard eur. Sankce, které firmy i úřady uplatňují vůči svým dlužníkům, jsou přitom podle průzkumu poměrně mírné. Více než polovina respondentů upomíná dlužníky telefonicky nebo zadrží další dodávky, pouze pětina se ale uchýlí k připočítávání úroku za pozdní platbu.

Nejhorší, co může firma v této věci udělat, je domnívat se, že odběratel zaplatí sám rád a včas, a o splacení své faktury se vůbec nestarat. V podobné situaci je firma, která žije v domnění, že neexistuje nikdo, kdo by jí s vymáháním pohledávek pomohl, vyjma soudní cesty.

ZKUSTE TO S PROSTŘEDNÍKEM

Jak si tedy zajistit, aby odběratelé platili včas? Mají vůbec české firmy zájem o tuto službu? Podle odborníků zčásti již ano, nicméně celá řada především menších firem ještě žije ve „sladké“ nevědomosti. Přitom v této oblasti platí jasná rovnice: Zajistit si inkaso pohledávek rovná se snížit vlastní podnikatelské riziko.

„Naše zkušenost je taková, že čím je klient větší, tím má zpravidla lepší pozici u svých odběratelů a menší problémy s platební morálkou,“ říká například ředitelka faktoringové společnosti Cash Reform Šárka Voříšková. „Menší společnosti, jejichž vyjednávací pozice u obchodních partnerů není tak dobrá, mají větší zájem o outsourcing inkasa, respektive správu pohledávek,“ dodává.

A tím se dostáváme k první možnosti, jak si zajistit své peníze: Uzavření smlouvy se společností zabývající se komplexní správou pohledávek. Ta za vás bude komunikovat s dlužníky a postará se o vaše faktury.

Takových společností je na trhu řada, lze je bez větší námahy vyhledat například internetovým vyhledávačem. Podnikatel by si však měl dobře vybrat. Kvalita nabízených služeb a profesionalita se totiž různí. Správce pohledávek může svého klienta provázet od počátku potenciálního obchodního kontraktu. „Náš zákazník může s našimi specialisty již v rané fázi obchodní spolupráce konzultovat spolehlivost a bonitu svého obchodního partnera a od toho odvozovat podmínky spolupráce, zajistíme mu ohodnocení jeho potenciálních partnerů,“ vyjmenovává Klimeš. „Dál samozřejmě provádíme celý fakturační servis, kdy nám klient vydá své faktury, my sledujeme jejich splatnost a upozorňujeme druhou stranu na nedodržení obchodních podmínek kontraktu,“ dodává.

Většina klientů v případě, že faktura není uhrazena, přechází podle Klimeše k využívání dalšího produktu, a tím je mimosoudní inkaso pohledávek. „Zde již obchodní partner porušil obchodní podmínky a naše společnost provádí kombinaci administrativního a osobního vymáhání pohledávky. Ve většině případů máme tyto případy ve správě minimálně na šest měsíců po splatnosti. Tento servis nabízíme jak na tuzemské, tak i na zahraniční bázi,“ vysvětluje Klimeš.

V případě, že dlužník nereaguje nebo s ním lze obtížně komunikovat, doporučuje Intrum Justitia další variantu, a tou je soudní vymáhání. „Umožníme klientovi využít našeho právního servisu včetně výkonu soudního rozhodnutí,“ dodává Klimeš.

FAKTORING JAKO JISTOTA

Přenechat správu pohledávek odborné firmě je tedy možnost, jak lze nesplácení předejít. Ale neznamená to stoprocentní záruku toho, že od svého odběratele skutečně dostanete zaplaceno. Takovou jistotu vám dají faktoringové společnosti.

Oč se jedná? V zásadě jsou faktoringové společnosti na trhu proto, aby firmám pomohly zajistit si dostatek volných finančních zdrojů. Svým klientům totiž proplácejí pohledávky u jejich obchodních partnerů. Buď dočasně (jde tedy o službu podobnou bankovnímu úvěru), nebo nastálo. Současně ovšem plní dvě další role, protože jsou schopny nabídnout i kompletní správu pohledávek firmy, i možnost převzetí rizika nesplacení na sebe. Faktoring znamená profinancování pohledávek před lhůtou jejich splatnosti. Jeho dnes již standardní součástí je i správa a inkaso pohledávek. Faktoring existuje ve dvojí podobě. Jako regresní, kdy na základě dohody s klientem faktor komunikuje s jeho odběrateli a snaží se zajistit úhrady pohledávky v termínu splatnosti. Ovšem pokud dlužník nezaplatí, klient musí půjčenou finanční částku faktorovi vrátit, a ten mu vrátí zpět pohledávku.

Anebo jako bezregresní, kdy faktor na sebe přebírá riziko nesplacení pohledávek, a klient tedy jen dodá zboží odběrateli (bez závad), zinkasuje za ně peníze od faktora, a dál se již o nic nestará, vymáhání pohledávky je na faktorovi.

ZA JISTOTU - ZAPLAŤ Třetí možností, jak si pojistit zaplacení dodaného zboží či služby, je pojištění. Pojištění pohledávek přenáší riziko nezaplacení pohledávek na pojišťovnu, která zároveň pomáhá dodavatelům s volbou spolehlivých odběratelů, protože jejich finanční stabilitu neustále kontroluje. Společností, které pojištění pohledávek nabízejí, na našem trhu není zatím mnoho. Mezi nejznámější patří společnosti Atradius, Euler Hermes Kreditversicherung a Komerční úvěrová pojišťovna EGAP.

V případě, že odběratel nezaplatí, začíná pojišťovna s vymáháním pohledávky. Když ani poté nezaplatí, dostane dodavatel peníze od pojišťovny.

Aby pojištění mělo smysl, většinou se nesjednává jen na jednu pohledávku či odběratele. Nejčastěji jde o smlouvy rámcové, aby kryly obrat a podnikatel měl jistotu, že nezaplacení pohledávek neohrozí rozvoj jeho firmy. V praxi to pak funguje tak, že klient pravidelně oznamuje pojišťovně obrat z uskutečněného prodeje a pojišťovna vyfakturuje pojistné.

Kolik si specializované firmy na pojištění pohledávek účtují? Záleží na mnoha okolnostech. Cena se odvíjí především od platebních podmínek, oboru činnosti, hodnocení portfolia odběratelů, ztráty pohledávek v minulosti a podobně. Velkou roli hraje i pojištěný obrat.

Rozlišují se rovněž hrozby, proti kterým se lze pojistit. V první skupině jsou politická rizika - například znemožnění platby, zrušení vývozní licence a podobně. Do druhé skupiny, kam patří komerční rizika, patří například hrozba, že odběratel spadne do konkurzu. Většina pojistných událostí však vzniká z takzvané platební nevůle.

Pojistnou smlouvu uzavírá firma s pojišťovnou rámcově většinou na rok a je v ní stanovena cena, spoluúčast, územní krytí a další speciální ujednání. Pojistná ochrana se vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením z důvodu platební nevůle nebo platební neschopnosti. Výsledkem pojištění pohledávky je její úhrada, a to buď přímo odběratelem na základě vymáhání pohledávky partnery pojišťovny, nebo pojišťovnou v rámci pojistného plnění.

Žádná služba však není zadarmo, firma se musí rozloučit s určitou částkou z pohledávky. Pojištěný také většinou musí počítat se spoluúčastí. Pojistné se odvíjí od výše obratu, historie nedobytných pohledávek, stavu a rizikovosti oboru a odběratelů.

Zpravidla se cena pohybuje v desetinách procenta z obratu (mezi 0,2 až 0,8 procenta), spoluúčast činí 10 až 15 procent u komerčních rizik, 0 až 10 procent u politických. Roční poplatek za služby činí zhruba 1500 až 2500 korun. Většinou zahrnuje monitoring (průběžné prověřování bonity zákazníků firmy) a poradenské služby, jejichž výhodou je především přístup do široké databáze světových firem.

„Zisk začíná slůvkem ANO.“ Abe WalkingBear Sanchez

MOŽNOSTI, JAK SI ZAJISTIT POHLEDÁVKY * správa a inkaso pohledávek na klíč * faktoring * pojištění pohledávek PROČ PŘESUNOUT POHLEDÁVKY NA ODBORNOU FIRMU * kvůli pohledávkám omezíte starosti s likviditou a výnosy a zároveň zamezíte ohrožení existence podniku * pojištěním pohledávek nahradíte neodhadnutelná rizika smluvním pojistným ve výši, kterou vám firma vypočítá * pojištění odpovídá požadavkům na stabilní podnikové a finanční řízení rizika; při nepojištění pohledávek jsou ztráty na pohledávkách pohyblivé, což představuje hrozbu pro výnosy a likviditu * zlepšíte vztahy s novými zákazníky, se kterými můžete díky službám pojistitele komunikovat a obchodovat stejně otevřeně a přátelsky jako s vašimi dlouhodobými partnery * pojištěním pohledávek zvýšíte kredibilitu vašeho podniku v očích bank; bankovní instituce ocení vyšší jistotu v oblasti pohledávek, když ve spolupráci s pojišťovnou účinně snížíte riziko * v pojistiteli získáte objektivního rádce v otázkách, které se mj. týkají kreditů a platebních podmínek pro různé zákazníky * pojištění pohledávek vám pomůže při výběru bonitních zákazníků PŘEHLED FAKTORINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ * D.S. Factoring, www.factoring24.cz * Factoring České spořitelny, www.factoringcs.cz * Factoring KB, www.factoringkb.cz * HVB Factoring, www.hvbfactoring.cz * NLB Factoring, www.nlbfactoring.cz * O.B. Heller (nyní ČSOB Factoring), www.obheller.cz * Transfinance, www.transfinance.cz * Cash Reform, www.cashreform.cz NEJVĚTŠÍ SPOLEČNOSTI ZABÝVAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍM POHLEDÁVEK**

  • Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna,

www.eulerhermes.cz * Atradius, www.atradius.cz * Komerční úvěrová pojišťovna

EGAP, www.kupeg.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít