Národní podpůrné programy

21. března 2005, 00:00 - David Vondrák
21. března 2005, 00:00

Programy na podporu podnikání mají přispívat zejména ke zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství. Dotace ze státního rozpočtu České republiky zahrnují vedle dotací státním příspěvkovým organizacím a nestátním subjektům v oblasti vědy, kultury či vzdělávání také řadu programů určených k rozvoji podnikání.

Programy na podporu podnikání mají přispívat zejména ke zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství.

Dotace ze státního rozpočtu České republiky zahrnují vedle dotací státním příspěvkovým organizacím a nestátním subjektům v oblasti vědy, kultury či vzdělávání také řadu programů určených k rozvoji podnikání. Jedná se zejména o zvýhodněný přístup k finančním prostředkům přes programy Záruka, Trh, Progres, Poradenství, Design, Aliance a Zastoupení. Na tyto programy je v letošním roce vyčleněno z rozpočtové kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu celkem 550 milionů korun.

TŘI PROGRAMY OD ZÁRUČNÍ BANKY

První tři programy jsou administrovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Program Záruka umožňuje realizaci podnikatelských záměrů zaměřených na investice. Děje se tak pomocí zvýhodněných záruk za bankovní úvěry, za leasing, pomocí záruk za návrhy do obchodních veřejných soutěží a také pomocí záruk za rizikový a rozvojový kapitál.

Program Progres umožňuje realizovat rozsáhlejší rozvojové podnikatelské projekty malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Prostředky ze zvýhodněného podřízeného úvěru mohou firmy využít například na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how.

Program Trh poskytuje příspěvek na získání certifikace a je poskytován na poradenské služby externími konzultanty v souvislosti s přípravou na získání certifikátu. Zvýhodněné úvěry jsou v tomto případě poskytovány malým podnikatelům a bezúročné úvěry jsou určeny pro malé začínající podnikatele.

ALIANCE POMOHOU VÝVOZU

Prostřednictvím agentury CzechTrade je realizován program Aliance. Aliancí se rozumí seskupení nejméně tři a nejvýše 25 podniků, jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje a které mají uzavřenu dohodu o spolupráci v rámci programu. Prosazována je tak myšlenka posilování spolupráce malých a středních podnikatelů při expanzi do zahraničí. Podporováno je zejména zpracování marketingových cizojazyčných materiálů aliance, prezentace aliance na veletrzích a výstavách, zpracování studie vstupu sdružení na konkrétní zahraniční trh.

Program Zastoupení, který dosud nebyl spuštěn, bude realizován stejnou agenturou a má rovněž přispívat k internacionalizaci českého malého a středního podnikání. Podporováno bude zakládání přímého zastoupení v zahraničí mimo EU a opět půjde o spojení alespoň tří podniků.

Cílem programu Design je poskytovat podnikatelům podporu při začleňování designu do jejich strategie. Žadatelé mohou získat příspěvek na úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského díla a propagovat takto vzniklé nové produkty s kvalitním designem.

Program Poradenství poskytuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Umožňuje začínajícím podnikatelům získat cenově zvýhodněné vzdělávání a poradenské služby externích poradců.

PŘÍSPĚVKY PODNIKATELŮM OD ÚŘADŮ PRÁCE

Zcela zvláštní skupinou jsou programy a příspěvky poskytované podnikatelským subjektům ze strany ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadů práce. Jedná se například o příspěvky na nová pracovní místa, podporu podnikatelů v regionech s vysokou nezaměstnaností, příspěvky na veřejně prospěšné práce, hmotnou podporu investorům, překlenovací příspěvky, příspěvky na dopravu zaměstnanců, příspěvky na zapracování, příspěvky při přechodu na nový podnikatelský program nebo příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Příspěvek na dopravu zaměstnanců může čerpat zaměstnavatel, jehož zaměstnanci nemají možnost dopravit se veřejnými dopravními prostředky nebo MHD do zaměstnání. Výše příspěvku může pokrýt až 50 procent nákladů, které vynaloží zaměstnavatel na zabezpečení dopravy těchto zaměstnanců. Příspěvek na zapracování může dostat zaměstnavatel, který přijal uchazeče o zaměstnání, jemuž úřad práce věnuje zvýšenou péči (absolventi, ženy po rodičovské dovolené, zdravotně postižení, lidé nad 50 let). Příspěvek může zaměstnavatel pobírat po dobu tří měsíců a jeho výše může dosahovat až poloviny minimální mzdy.

Zřídí-li zaměstnavatel pracovní místo v oblasti, ve které je průměrná míra nezaměstnanosti nejméně o 25 procent vyšší, než je průměrná míra v České republice, dostane příspěvek ve výši 100 tisíc korun. Pokud na toto pracovní místo přijme na déle než jeden rok osobu se zdravotním postižením nebo uchazeče o zaměstnání, který byl v evidenci déle než 3 měsíce, bude příspěvek vyšší o dalších 25 tisíc korun. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může zaměstnavatel pobírat, pokud zavádí nový způsob výroby.

Překlenovací příspěvek může dostat člověk, který jako uchazeč o zaměstnání vyřešil za pomoci úřadu práce svou nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti. Kromě výše uvedených existují další cílené programy k řešení zaměstnanosti.

Podrobně jsme se těmto příspěvkům věnovali v příloze Legislativa v Profitu č. 2/2005.

PROGRAMY DALŠÍCH MINISTERSTEV

Podpůrné prostředky uvolňované z rozpočtů dalších ministerstev jsou obvykle směřovány do příspěvkových a neziskových organizací a cílená podpora podnikatelských aktivit bývá spíše výjimkou. Také zde je však možné občas nalézt programy zajímavé z pohledu malého a středního podnikatele. Týká se to zejména programů ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí.

U prvně jmenovaného ministerstva mohou zemědělci žádat nejen o přímé dotace (tzv. přímé platby do zemědělství), ale rovněž o podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství nebo o finanční podporu za uvádění půdy do klidu. Zcela specifické podmínky mají zvláštní příspěvky poskytované v rámci vodního hospodářství (např. výstavba a obnova čistíren odpadních vod a kanalizací) či v rámci lesního hospodářství.

Ministerstvo životního prostředí zajišťuje podporu zejména prostřednictvím programů Státního fondu životního prostředí. Podpůrné programy pro města, obce i podniky nabízí ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Z jeho zdrojů je podporován zejména rozvoj cestovního ruchu a lázeňství a regionální rozvoj obecně. Samostatně je ze strany MMR podporován rozvoj bydlení (např. podpora výstavby nájemních bytů, rekonstrukce panelových domů a podobně).

Dotační tituly samozřejmě nabízejí kromě uvedených i jiná ministerstva, nicméně jejich použitelnost pro podnikatelské subjekty je ojedinělá. Vzhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu lze navíc do budoucna očekávat, že dojde k částečnému utlumení některých národních programů a jejich převedení na programy spolufinancované z evropských strukturálních fondů. To se však bude týkat jen některých typů dotací, zejména pak těch, u nichž zatím dochází ke zdvojování, tedy k cílení do stejných oblastí, kam směřují podpory ze strukturálních fondů.

Tabulka

* PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Název Program Vypisovatel

ZÁRUKA - Program Programy podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu

záruk pro malé malého a středního podnikání / Českomoravská záruční

a střední podnikatele s platností na roky a rozvojová banka

2005 a 2006

TRH - víceúčelový Programy podpory malého Ministerstvo průmyslu a obchodu

program podpory malých a středního podnikání / Českomoravská záruční

a středních podnikatelů s platností na roky a rozvojová banka

2005 a 2006

PROGRES - program Programy podpory malého Ministerstvo průmyslu a obchodu

podpory dynamicky a středního podnikání / Českomoravská záruční

se rozvíjejících malých s platností na roky a rozvojová banka

a středních podnikatelů 2005 a 2006

PORADENSTVÍ - program Programy podpory malého Ministerstvo průmyslu a obchodu

podpory poradenských a středního podnikání / CzechInvest

a vzdělávacích služeb s platností na roky

pro MSP 2005 a 2006

DESIGN - program Programy podpory malého Ministerstvo průmyslu a obchodu

podpory designu pro malé a středního podnikání / Design centrum České republiky

a střední podnikatele s platností na roky

2005 a 2006

ALIANCE - Program Programy podpory malého Ministerstvo průmyslu a obchodu

vytváření aliancí a jejich a středního podnikání / CzechTrade

prezentace v zahraničí s platností na roky

2005 a 2006

Popis Uzávěrka Kontakt

Zvýhodněné bankovní záruky 31. prosince 2006 Českomoravská záruční

k bankovnímu úvěru, leasingu, a rozvojová banka, a.s.

rizikovému a rozvojovému kapitálu, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

záruky za návrhy do obchodních tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110

veřejných soutěží a záruky e-mail: info@cmzrb.cz

za provozní úvěry.

Program podporující získání certifikace 31. prosince 2006 Českomoravská záruční

ISO a investičně zaměřené projekty a rozvojová banka, a.s.

začínajících a malých podnikatelů

na území hl.m. Prahy.

Program umožňuje realizovat rozsáhlejší 31. prosince 2006 Českomoravská záruční

rozvojové podnikatelské projekty a rozvojová banka, a.s.

malých a středních podnikatelů,

pro které je bariérou externího

financování nižší vlastní kapitálová

vybavenost nebo omezená možnost

poskytnout zajištění úvěru.

Program umožňuje osobám připravujícím 31. prosince 2006 CzechInvest, Štěpánská 15,

se na podnikání a malým a středním 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500

podnikatelům v ČR získat cenově fax: 296 342 502

zvýhodněné všeobecné vzdělávání e-mail: marketing@czechinvest.org

a poradenské služby externích poradců.

Program pro zvýšení konkurenceschopnosti 31. prosince 2006 Design centrum České republiky

malých a středních podnikatelů tvorbou Radnická 2, 602 00 Brno

špičkového designu, který zvyšuje tel.: 542 211 423, 542 214 125

konkurenční schopnost průmyslové fax: 542 210 432

produkce. e-mail: design@designcentrum.cz

Program usnadní podnikatelům přístup 31. prosince 2006 CzechTrade, Dittrichova 21

na zahraniční trhy, zvýší jejich 128 01 Praha 2

konkurenceschopnost a podpoří jejich tel.: 224 907 579

přímé mezinárodní marketingové fax: 224 911 308

aktivity. e-mail: info@czechtrade.cz

* PODPORA EXPORTU

Vedle jmenovaných programů Aliance a Zastoupení a programu OPPP Marketing nabízí agentura CzechTrade (www.czechtrade.cz) podnikatelům celou řadu dalších proexportně zaměřených služeb.

Na exportní financování a pojištění se zaměřují také služby dalších dvou specializovaných institucí se státním podílem - České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). U ČEB se jedná zejména o různé typy záruk a exportních i předexportních úvěrů. V případě EGAP jde hlavně o exportní pojištění, jehož uzavření bývá nezbytnou podmínkou i pro získání finančních produktů ČEB.

Název Program

Prospekce Pojistné produkty EGAP

Pojištění se státní podporou Pojistné produkty EGAP

Komerční pojištění Pojistné produkty EGAP

Advance payment quarantee Bankovní záruky ČEB

(záruka za vrácení akontace)

Vypisovatel Popis

Exportní garanční a pojišťovací agentura (EGAP) Pojištění úvěru na financování prospekce zahraničních trhů proti riziku nezaplacení.

Exportní garanční a pojišťovací agentura (EGAP) Pojištění českých exportérů a českých investorů, kteří podnikají v zahraničí.

Exportní garanční a pojišťovací agentura (EGAP) Pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky.

Česká exportní banka (ČEB) Zajišťuje závazek prodávajícího vrátit akontaci nebo její poměrnou část,

pokud nedodá zboží včas nebo jen částečně.

Bid bond (záruka za nabídku) Bankovní záruky ČEB

Performance bond (záruka za Bankovní záruky ČEB

dobré provedení smlouvy o vývozu)

Předexportní úvěr Produkty střednědobého

a dlouhodobého financování ČEB

Exportní dodavatelský úvěr Produkty střednědobého

a dlouhodobého financování ČEB

Exportní odběratelský úvěr Produkty střednědobého a

dlouhodobého financování ČEB

Úvěr na investice v zahraničí Produkty střednědobého

a dlouhodobého financování ČEB

Refinanční předexportní úvěr Produkty střednědobého

a dlouhodobého financování ČEB

Refinanční exportní úvěr Produkty střednědobého

a dlouhodobého financování ČEB

Krátkodobé předexportní úvěry Produkty krátkodobého

financování ČEB

Krátkodobé předexportní úvěry Produkty krátkodobého

v kombinaci s exportními úvěry financování ČEB

Krátkodobý exportní Produkty krátkodobého

dodavatelský úvěr financování ČEB

Krátkodobý exportní Produkty krátkodobého

odběratelský úvěr financování ČEB

Krátkodobý refinanční Produkty krátkodobého

předexportní úvěr financování ČEB

Krátkodobý refinanční Produkty krátkodobého

exportní úvěr financování ČEB

Česká exportní banka (ČEB) Zajišťuje závazek prodávajícího uzavřít smlouvu o vývozu v případě, že prodávající

uspěl v tendrovém řízení.

Česká exportní banka (ČEB) Zajišťuje závazek prodávajícího řádně splnit podmínky smlouvy o vývozu.

Česká exportní banka (ČEB) Přímý úvěr výrobci a vývozci na financování výroby pro vývoz.

Splatnost úvěru 2 až 10 let (vybrané komodity až 12 let).

Česká exportní banka (ČEB) Přímý úvěr vývozci na financování vývozu. Splatnost úvěru 2 až 10 let

(vybrané komodity až 12 let).

Česká exportní banka (ČEB) Přímý úvěr zahraniční osobě na financování vývozu. Splatnost úvěru 2 až 10 let

(vybrané komodity až 12 let).

Česká exportní banka (ČEB) Úvěr na investice v zahraničí. Splatnost úvěru 2 až 10 let

(vybrané komodity až 12 let).

Česká exportní banka (ČEB) Refinanční úvěr bance výrobce a bance vývozce na financování výroby pro vývoz.

Splatnost úvěru 2 až 10 let (vybrané komodity až 12 let).

Česká exportní banka (ČEB) Refinanční úvěr bance vývozce na financování vývozu. Splatnost úvěru 2 až 10 let

(vybrané komodity až 12 let).

Česká exportní banka (ČEB) Přímý úvěr výrobci a vývozci na financování výroby pro vývoz

(bez nebo včetně materiálového předzásobení, bez financování následného vývozu).

Splatnost úvěru do dvou let.

Česká exportní banka (ČEB) Přímý úvěr výrobci a vývozci na financování výroby pro vývoz (bez nebo včetně

materiálového předzásobení), s následným financováním vývozu.

Splatnost úvěru do dvou let.

Česká exportní banka (ČEB) Přímý úvěr na financování vývozu. Splatnost úvěru do dvou let.

Česká exportní banka (ČEB) Přímý úvěr zahraniční osobě na krátkodobé financování vývozu.

Splatnost úvěru do dvou let.

Česká exportní banka (ČEB) Refinanční úvěr bance výrobce a refinanční úvěr bance vývozce na financování

výroby pro vývoz. Splatnost úvěru do dvou let.

Česká exportní banka (ČEB) Refinanční úvěr bance výrobce a refinanční úvěr bance vývozce na financování

výroby pro vývoz. Splatnost úvěru do dvou let.

Kontakt: Exportní garanční a pojišťovací agentura, a. s., Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1. Tel.: 222 841 111, fax: 222 844 001, e-mail: info@egap.cz, www.egap.cz

Česká exportní banka, a. s., Vodičkova 34, 111 21 Praha 1. Tel.: 222 843 111, e-mail ceb@ceb.cz, www.ceb.cz.

* PODPORA INVESTIC

Původním úkolem agentury CzechInvest, jež nyní hraje ústřední roli při podpoře domácího podnikání, bylo podporovat příliv zahraničních investic do země.

Programy zaměřené tímto směrem v portfoliu služeb agentury stále přetrvávají, byť mnohdy v modifikované podobě, tak aby byly využitelné i pro české subjekty.

Kromě standardních investičních pobídek se jedná zejména o skupinu čtyř programů zaměřených na podporu rozvoje průmyslových zón. Na podporu malých a středních podniků.

a investování jsou zaměřeny další programy, jako například Program rozvoje českých dodavatelů nebo Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb.

Název Program Vypisovatel

Akreditace Program na podporu Ministerstvo průmyslu

průmyslových zón rozvoje průmyslových zón a obchodu / CzechInvest

Příprava Program na podporu Ministerstvo průmyslu

průmyslových zón rozvoje průmyslových zón a obchodu / CzechInvest

Regenerace Program na podporu Ministerstvo průmyslu

průmyslových zón rozvoje průmyslových zón a obchodu / CzechInvest

Výstavba Program na podporu Ministerstvo průmyslu

a rekonstrukce rozvoje průmyslových zón a obchodu / CzechInvest

nájemních objektů

Podpora rozvoje Program rozvoje českých CzechInvest

subdodavatelů dodavatelů

(Twinning)

Technologická Rámcový program pro Ministerstvo průmyslu

centra podporu technologických a obchodu / CzechInvest

center a center

strategických služeb

Centra Rámcový program pro Ministerstvo průmyslu

strategických podporu technologických a obchodu / CzechInvest

služeb center a center

strategických služeb

Program pro Ministerstvo průmyslu

podporu tvorby a obchodu /

nových pracovních Ministerstvo práce

míst v regionech a sociálních věcí /

postižených CzechInvest

nezaměstnaností

Investiční pobídky Ministerstvo průmyslu

- zákon a obchodu / CzechInvest

72/2000 Sb.

Popis Uzávěrka Kontakt

Předmětem podpory je školení zajišťované určenou 31. prosince 2006 (Žádosti budou CzechInvest

organizací, nákup technického vybavení, programového uspokojovány podle množství Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálů finančních prostředků, které jsou tel.: 296 342 579, fax: 296 342 543

průmyslových zón. v daném roce k dispozici.) e-mail:regiony@czechinvest.org

Předmětem podpory je příprava projektu, jímž je průmyslová 31. prosince 2006 (Žádosti budou CzechInvest, viz výše

zóna v rámci nezastavěného území nebo strategická uspokojovány podle množství

průmyslová zóna o výměře nejméně 200 ha stanovená finančních prostředků, které

usnesením Vlády ČR nebo průmyslová zóna jsou v daném roce k dispozici.)

připravovaná pro strategického investora.

Předmětem podpory je příprava projektu, jímž je průmyslová 31. prosince 2006 (Žádosti budou CzechInvest, viz výše

zóna v rámci zastavěného, ale nevyužívaného území nebo uspokojovány podle množství

strategická průmyslová zóna o výměře nejméně 100 ha nebo finančních prostředků, které

průmyslová zóna připravovaná pro strategického investora. jsou v daném roce k dispozici.)

Předmětem podpory je příprava a realizace projektu, jímž 31. prosince 2006 (Žádosti budou CzechInvest, viz výše

je výstavba či rekonstrukce nájemního objektu na území uspokojovány podle množství

průmyslové zóny o výměře nejméně 5 ha, včetně finančních prostředků, které jsou

technické přípravy území. v daném roce k dispozici.)

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost středně Další kolo Programu rozvoje CzechInvest

velkých českých dodavatelů. Podpora je poskytována českých dodavatelů bude vyhlášeno Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

prostřednictvím tematických seminářů, poradenství, v prvním čtvrtletí roku 2005. tel.: 296 342 570, fax: 296 342 502

budování sítí a poskytování kontaktů na potenciální zákazníky. Firmy, které mají o účast v tomto e-mail: suppliers@czechinvest.org

Současně jsou společnostem poskytovány informace programu zájem, se mohou

o požadavcích nadnárodních firem na jejich dodavatele. předběžně přihlásit.

Podpora je určena k rozvoji tecnologických center Žádost o podporu projektu se CzechInvest

společností zabývajících se inovačními aktivitami v oblasti předkládá pro daný projekt jen Odbor investičních pobídek,

high-tech výrobků a technologií ve vymezených sektorech. jednou, a to kdykoli v průběhu roku. Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,

Žádost o poskytnutí dotace se tel.: 296 342 661,

předkládá každoročně po celou fax: 296 342 574

dobu čerpání podpory vždy e-mail: pobidky@czechinvest.org

v termínu od 1. ledna do 30. června.

Strategické služby představují služby s mezinárodním Žádost o podporu projektu se CzechInvest

zaměřením, s vysokou přidanou hodnotu, podporující předkládá pro daný projekt jen Odbor investičních pobídek

zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj jednou, a to kdykoli v průběhu roku.

softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro Žádost o poskytnutí dotace

opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, se předkládá každoročně po

centrech zákaznické podpory (např. „call centra“) a ústředích celou dobu čerpání podpory vždy

nadnárodních firem. v termínu od 1. ledna do 30. června.

Podpora tvorby nových pracovních míst v regionech ČR, Program je vypsán pro období CzechInvest

které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností, formou 2004-2006. Odbor investičních pobídek

podpory projektů směřujících do zpracovatelského průmyslu,

případně některých druhů strategických služeb.

Investičními pobídkami se rozumí: průběžně CzechInvest

- sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let, Odbor investičních pobídek

- převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,

- hmotná podpora vytváření nových pracovních míst,

- hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců,

- převod pozemků podle zvláštního právního předpisu.

Přílohu „Podpory a dotace“ připravila společnost Nexus Group, s. r. o.

Tabulkové přílohy: Jakub Štark

Foto autor| foto: Profit - Martin Siebert

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít