Na rozhraní privátní a státní sféry - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Na rozhraní privátní a státní sféry

, Jan Schneider,
Na rozhraní privátní a státní sféry
Zdroj: Euro.cz

Pátý ročník mezinárodní konference se zaměří na personální bezpečnost

Konference bezpečnostního managementu se koná každoročně již od roku 2004. Účastní se jí odborníci z bezpečnostních složek, státní správy, samosprávy a ze soukromé sféry. Stala se bezesporu největší událostí svého druhu. Letos v dubnu se na Policejní akademii České republiky bude konat pátý ročník, nad nímž převzal záštitu ministr vnitra ČR Ivan Langer. Shrňme stručně program dvou posledních ročníků a zastavme se nad programem konference letošní.

Rok 2006

Bezpečnostní situaci státu úvodem shrnul Ivan Langer, tehdy poslanec Parlamentu ČR. Korupci v České a Slovenské republice porovnala Adriana Krnáčová z Transparency Interantional. První workshop byl zaměřen na „nežádoucí jevy“ ve spojení se zaměstnanci, zejména na korupci ve veřejné správě, ale i v soukromém sektoru. Velmi zajímavé bylo konstatování, že sami zaměstnanci požadují funkční firemní etické kodexy. Jedním z nejdiskutovanějších témat bylo zneužívání nemocenských dávek a škody takto působené zaměstnavateli. Druhý workshop se zabýval problematikou ochrany duševního vlastnictví: padělky oblečení, průmyslového a spotřebního zboží.

Loni

Nevyčerpatelné téma korupce bylo tentokrát diskutováno z hlediska problematiky takzvaného agenta provokatéra. Většina zúčastněných s jeho nasazením souhlasí, přestože si je vědoma jak legislativních překážek, tak jisté míry rizika. Zazněl požadavek, aby korupce nejen nebyla mlčky trpěnou normou, ale aby byla zdůrazňovaná její závadnost. Smělý, ale naprosto logický byl související morální imperativ – aby vláda dala jednoznačně najevo svůj aktivní postoj k boji proti korupci tím, že sama půjde příkladem.
Krizové řízení a řízení kontinuity činností je důležité pro státní i soukromé subjekty. Není sporu, že zvyšování „odolnosti“ organizací i kritické infrastruktury jako celku vůči aktuálním hrozbám je nezbytné.
Počet druhů plagiátů se rozšiřuje. Dříve šlo spíše o textil, sportovní zboží a motocykly. Začínají se objevovat plagiáty léků, autodoplňků, hodinek, parfémů, audio-video techniky a tak dále. Boj proti plagiátům se přesunuje z distributorů na výrobce. Nezbytná je informovanost občanů, neboť některé plagiáty (léky) mohou být zdraví škodlivé, jiné (motocykly) nebezpečné.
Nejzajímavější prezentací byla problematika Information Security Management Systém (ISMS). Jde o standardy v oblasti řízení rizik souvisejících s vlastnictvím informací.
Diskutován byl též trh soukromých bezpečnostních služeb (SBS) a jeho regulace. Nízká kvalita služeb úzce souvisí s nízkou cenou bezpečnostních služeb, která je výsledkem cenové války na úkor konkurenčního boje v oblasti kvality. Vášnivá debata byla kolem nové normy o bezpečnostních službách.
Generál Miroslav Štěpán, náměstek ministra vnitra, hovořil o rostoucí pravděpodobnosti teroristické akce v Česku. S tím, že toto téma by bezpečnostní manažeři neměli v žádném případě podceňovat. Pojednána byla i problematika financování terorismu a centrální evidence organizací s ním spojených.

A letos

Ve dnech 8. a 9. dubna 2008 se tedy uskuteční pátý ročník mezinárodní Konference bezpečnostního managementu. Hlavním tématem bude problematika personální bezpečnosti. Ta zahrnuje širokou škálu společensky velmi aktuálních témat. Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti programu bude letos konference dvoudenní – včetně společenského večera, na němž bude vyhlášen vítěz soutěží Bezpečnostní manažer roku a Bezpečnostní projekt roku pro rok 2007.
Žhavé téma korupce bude opět předmětem přednášek předních odborníků, ale také navazujícího workshopu. Bude pojednáno z hlediska personální bezpečnosti a nezbytně se dotkne i korupce v politické sféře. Bude představen nový Antikorupční program realizovaný v České obchodní inspekci.
Případy G4S Cash Services v Česku nebo Société Genérále ve Francii dosvědčují, že největší škody působí vlastní zaměstnanci. Personální bezpečnost je citlivým místem všech institucí napříč podnikatelskými odvětvími či státní a soukromou sférou. Pozornost bude věnována celému profesnímu cyklu zaměstnance – od jeho náboru, přes působení v organizaci až po problematiku související s odchodem ze zaměstnání. Nebude chybět případ zjištění trestné nebo jinak nežádoucí činnosti zaměstnance a jejího vyšetřování. Diskuse bude nejen o interním, ale i o externím vyšetřování zaměstnanecké kriminality v organizaci a o možnostech využití jak soukromých detektivů, tak Policie ČR. Bude prezentována metodika prověřování zaměstnanců před nástupem do zaměstnání (takzvaný pre-employment screening) a právní rozbor úzce související problematiky ochrany osobních údajů. Stranou nezůstanou ani další témata z oblasti personální bezpečnosti – prevence na pracovišti či metodika detekce drogové závislosti.
Problematiku bezpečnosti ve zdravotnictví právem zařadily mezi témata letošní konference medializované případy trestné činnosti, například takzvaný „heparinový vrah“, krádeže majetku pacientů či vybavení nemocnic nebo útoky na zdravotnický personál. Téma Podvodné nemocnosti zaměstnanců je pro podnikatele s blížícím se začátkem roku 2009 stále aktuálnější.
Plagiátorství je již v programu konference evergreenem. Letos uslyšíme názory odborníků ze státní správy (Česká obchodní inspekce, Úřad průmyslového vlastnictví, Celní správa) a chybět nebudou ani rozbory advokátních kanceláří. O aktuálních trendech v boji proti plagiátům poreferují vlastníci ochranných známek.
Důležitost informační bezpečnosti roste každým dnem stejně jako škody způsobené její nedostatečností. Zjevná je ochrana před vnějším napadením (ochrana před viry, bankovními podvody, krádežemi celých počítačů, průniky do počítačových sítí, informační válkou a podobně). Méně atraktivní, ale z hlediska podniků zásadnější je ochrana před napadením zevnitř (know-how, personalistika, obchodní strategie, finanční situace, výzkum a vývoj, hodnoty, zdroje, zájmy a podobně, ale také prostředky ICT). Studie dokazují, že největší ohrožení pro firmu představují nedbalost uživatelů a zneužívání dat zaměstnanci.

Témata konference

Personální bezpečnost, metodika přijímacích prověrek, detekce drogové závislosti.
Zaměstnanecká kriminalita a její vyšetřování.
Protikorupční prevence a programy, etické kodexy.
Ochrana kritické infrastruktury a kontinuita provozu.
Plagiátorství a strategie protiopatření.
Bezpečnost ve zdravotnictví.
Ochrana informací a osobních dat.

Souvislosti

Krizové řízení.
Podniková bezpečnost.
Terorismus.
Ochrana duševního vlastnictví.
Součinnost státu a soukromé sféry.
Informační bezpečnost.