Legislativa

24. února 2003, 00:00 - admin
24. února 2003, 00:00

ZÁKON č. 320 (částka 117 Sb., rozeslána dne 18. července 2002) ze dne 13. června 2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (Pokračování z výtisku Profitu číslo 7/2003.) ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky Čl.

ZÁKON č. 320 (částka 117 Sb., rozeslána dne 18. července 2002) ze dne 13. června 2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (Pokračování z výtisku Profitu číslo 7/2003.)

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

Čl. LXXXIX

V § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, se slova „přednostové okresních úřadů, primátoři měst, která vykonávají působnost okresního úřadu, primátoři měst“ nahrazují slovy „hejtmani krajů“.

ČÁST DEVADESÁTÁ

Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Čl. XC

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 8 zní:

“(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Plán obrany státu tvoří obranné plánování, operační plánování, mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů.“

2. V § 3 se slova „obranné plánování“ nahrazují slovy „plánování obrany státu“.

3. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní: „c) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu a časové etapy pro jejich zpracování,“.

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: „e) k plnění úkolů při zajišťování obrany státu využívá Ústřední krizový štáb zřízený podle zvláštního právního předpisu.“.

5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „obranného plánování“ nahrazují slovy „plánování obrany státu“.

6. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní: „b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizují je“.

7. § 7 včetně nadpisu zní: „§ 7 Krajské úřady Krajské úřady k zajišťování obrany státu

a) vyhodnocují objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují vládě, cestou ministerstva, způsob jejich ochrany; tato opatření se nevztahují na objekty v působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády České republiky, ministerstev, Správy státních hmotných rezerv, zpravodajských služeb České republiky, České národní banky a na objekty, které střeží ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,

b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

c) stanovují a realizují opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a plní další nezbytná opatření k obraně státu,

d) řídí evakuaci obyvatel a zabezpečují jejich nezbytné životní potřeby,

e) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,

f) vedou soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

g) zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.“.

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

„§ 7a Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu

a) podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany,

b) plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,

d) vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci; zvlášť vedou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 1) pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu,

e) provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků; výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů,

f) rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu; k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním předpisem 2) (dále jen „obvod“),

g) rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu; koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady práce a dalšími správními úřady,

h) podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,

i) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,

j) podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,

k) plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů,

l) ukládají sankce za nesplnění povinnosti,

m) provádějí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72,

n) rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

9. § 8 zní:

„§ 8 Obce v přenesené působnosti Obce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státu a) plní úkoly a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle požadavků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,

b) zabezpečují výběr a povolávání f
yzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) podílejí se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

d) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

e) poskytují potřebnou součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů; sepisují škody způsobené právnickým a fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu,

f) uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu,

g) plní úkoly spojené s evakuací obyvatel podle rozhodnutí krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností a poskytují potřebnou součinnost při ochraně majetku evakuovaných osob.“.

10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní: „§ 9a Vztah ke krizovému řízení

(1) Ústřední správní úřady, správní úřady, orgány krajů a orgány obcí jsou povinny při plnění úkolů zajišťování obrany státu vzájemně spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace z informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů zajišťování obrany státu využívají pracovišť krizového řízení, pracovních a poradních orgánů zřízených podle zvláštních právních předpisů.2a) Vzájemnou spolupráci a výměnu informací koordinuje ministerstvo.

(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu mohou orgány krizového řízení nařizovat také opatření podle zvláštního právního předpisu, nejsou-li v rozporu s tímto zákonem.

(3) Krizové plány zpracované podle zvláštního právního předpisu za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu tvoří samostatnou část plánu obrany státu.

11. V § 10 písm. a) se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

12. V § 10 písm. b) se slova „pověřených pracovníků okresního úřadu“ nahrazují slovy „pověřených zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu“.

13. V § 10 písm. c) se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

14. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Ostatní věcné prostředky se k zajišťování obrany státu použijí v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.“.

15. V § 14 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

16. V § 14 odst. 2 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

17. V § 14 odst. 3 úvodní větě se slova „Okresním úřadem“ nahrazují slovy „Obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

18. V § 14 odst. 3 písm. a), b) a c) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

19. V § 14 odst. 4 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

20. V § 15 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

21. V § 16 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

22. V § 18 odst. 1 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

23. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

24. V § 19 odst. 3 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

25. V § 20 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

26. V § 20 odst. 4 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a slova „okresnímu úřadu“ se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

27. V § 22 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

28. V § 23 odst. 1, 3, 5 a 6 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

29. V § 23 odst. 7 se slova „příslušný okresní úřad“ nahrazují slovy „příslušná obec“.

30. V § 25 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

31. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní: “(1) Povolávací příkaz k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci lze vydat v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.“. Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

32. V § 26 odst. 5 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

33. V § 27 odst. 1 a 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

34. V § 47 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

35. V § 48 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

36. V § 49 odst. 1, 2 a 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

37. V § 51 odst. 1 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

38. V § 51 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

39. V § 52 odst. 4 se slova „okresními úřady“ nahrazují slovy „obecními úřady obcí s rozšířenou působností“ a slova „školskými úřady“ se nahrazují slovy „krajskými úřady“.

40. V § 57 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

41. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Rada kraje nařízením může stanovit sazby a způsob výpočtu maximální výše náhrad za poskytnutí jednotlivých druhů věcných prostředků použitých v souvislosti s prověřením podle věty první.“.

42. V § 63 odst. 2 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

43. V § 67 odst. 1 větě první se slova „okresní úřad nebo obec“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“, slovo „jejichž“ se nahrazuje slovem „jehož“ a ve větě druhé se slova „státního rozpočtu nebo“ zrušují.

44. V § 70 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

45. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisu znějí:

㤠73a

Příslušnost území újezdu ke kraji Území újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto: a) Území V ojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje, b) Území V ojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje, c) Území V ojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje, d) Území V ojenského újezdu Hradiš
tě náleží do Karlovarského kraje, e) Území V ojenského újezdu Libava náleží do Olomouckého kraje.

§ 73b Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 1 1 1/1994 Sb., o silniční dopravě

Čl. XCI

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 20 zní: “(20) Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.“.

2. V § 19a odst. 1 větě první se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

3. V § 19a odst. 1 věta druhá zní: „Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek území kraje a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný kraj.“.

4. V § 19b odst. 1 písm. a) se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovem „kraje“.

5. V § 19b odst. 3 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „kraje“.

6. V § 19c odst. 1 větě první se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

7. V § 34 odstavec 1 zní: “(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady a ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém správním obvodu státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží ministerstvu dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.“

8. V § 34 odst. 4 větě druhé se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti a“ zrušují.

9. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slova “ %, orgán kraje v přenesené působnosti“ zrušují.

10. V § 35 odst. 1 se slova “ %, orgán kraje v přenesené působnosti“ zrušují.

11. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní: „§ 40c Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Čl. XCII

Zákon číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona číslo 189/1999 Sb., zákona číslo 23/2000 Sb., zákona číslo 71/2000 Sb., zákona číslo 132/2000 Sb., zákona číslo 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslo 144/2002 Sb., zákona číslo 175/2002 Sb. a zákona číslo 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

2. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

3. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova „s okresním úřadem“ nahrazují slovy „s krajem“ a slova „okresní úřad je povinen projednat“ ve větě za středníkem se nahrazují slovy „kraj projedná“.

4. V § 39 odst. 6 v předvětí se slova „jménem státu“ zrušují.

5. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“, slova „územního obvodu okresu“ se nahrazují slovy „území kraje“ a slova „příslušným okresním úřadem je okresní úřad“ ve větě za středníkem se nahrazují slovy „příslušným krajem je kraj“.

6. V § 39 odst. 7 větě druhé se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

7. V § 39a odst. 2 písm. a) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

8. V § 39a odst. 3 se slova „okresních úřadů“ nahrazují slovem „krajů“.

9. V § 39a odst. 4 větě první se slova „okresních úřadů“ nahrazují slovem „krajů“.

10. V § 39b odst. 1 se slovo „okresu“ nahrazuje slovem „kraje“.

11. V § 39b odst. 2 se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

12. V § 39c se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

13. V § 39d odst. 1 větě první se slova „územního obvodu okresu“ nahrazují slovy „území kraje“.

14. V § 40 odst. 2 větě první se slova „Okresní úřady“ nahrazují slovem „Kraje“.

15. V § 40 odst. 3 se slova „okresními úřady“ nahrazují slovem „kraji“.

16. V § 54 odst. 2 se na konci věty za slova „též obce“ vkládají slova „v přenesené působnosti“.

17. V § 57 odst. 1 se za slova „Hlavní město Praha vykonává“ vkládá slovo „přenesenou“.

18. V § 57 odst. 2 se za slova „Ostatní obce vykonávají“ vkládá slovo „přenesenou“.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 1 14/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Čl. XCIII

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 36 odst. 2 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „krajské a obecní úřady“ a slovo „územním“ se nahrazuje slovem „správním“.

2. V § 36 odstavec 2 se poznámka pod čarou č. 8) zrušuje.

ČÁST DEVADESÁT Á ČTVRTÁ

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Čl. XCIV

Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona číslo 102/2000 Sb., zákona číslo 132/2000 Sb., zákona číslo 489/2001 Sb., zákona číslo 256/2002 Sb. a zákona číslo 259/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 se v první a poslední větě slova „obecně závazné vyhlášce“ nahrazují slovem „nařízení“.

2. V § 23 odst. 3 se slova „obecně závazné vyhlášce“ nahrazují slovem „nařízení“.

3. V § 23 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12b) zrušuje.

4. V § 27 odst. 6 poslední věta zní: „Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením.“

5. V § 27 odst. 7 větě druhé se slova „obecně závaznou vyhláškou“ nahrazují slovem „nařízením“.

6. V § 40 odst. 1 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a slova „okresní úřady“ se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

7. V § 40 odst. 3 návětí zní: „Krajský úřad“.

8. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova „přesahuje územní obvod jednoho okresu a“ zrušují.

9. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní: „e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.

17) “.

10. V § 40 odst. 4 v návětí se slova „Okresní úřady“ nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

11. V § 40 odst. 4 se čárka na konci písmena c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

12. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní: “(6) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený s
právní orgán. T ento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.“

13. V § 41 odst. 1 větě první se slova „a obce“ zrušují.

14. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova „okresními úřady a obcemi“ nahrazují slovy „příslušnými silničními správními úřady“.

15. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

„§ 44a Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Čl. XCV

Zákon číslo 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona číslo 478/2001 Sb. a zákona číslo 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě třetí se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a ve větě čtvrté slova „okresní úřad“ slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

4. V § 4 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

5. V § 5 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

6. V § 5 odst. 2 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

7. V § 6 odst. 1 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

8. V § 6 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

9. V § 7 písm. c) se slova „okresního úřadu nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

10. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „okresním úřadem“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

11. V § 24 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

12. V § 25 větě první se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

13. V § 32 odst. 2 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ a ve větě druhé slova „okresní úřad“ slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

14. V § 32 odst. 3 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a ve větě druhé slova „Okresní úřad“ slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

15. V § 33 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

16. V § 33 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obce zařazený do obecního úřadu“.

17. V § 33 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

18. V § 38 odst. 1 a 2 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

19. V § 39 odst. 4 větě třetí se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

20. V § 51 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

21. V § 51 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

22. V § 52 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

23. V § 53 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

24. V § 53 odst. 2 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

25. V § 54 odst. 1 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

26. V § 54 odst. 3 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

27. V § 56 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

28. V § 57 větě první se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“, v písmenu b) se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ a v písmenu c) se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

29. V § 58 odstavec 4 zní: “(4) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona ministerstvem jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané obcí jsou příjmem obce.“

30. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

„§ 59a Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Čl. XCVI

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. hh) se slova „okresní úřad je okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

2. V § 43 odst. 5 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a ve větě druhé slovo „okresu“ slovem „kraje“.

3. V § 67 odst. 1 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

4. V § 67 odst. 2 větě první se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a ve větě druhé slova „okresní úřad“ slovy „příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

5. V § 77 odst. 1 písmeno a) zní: „a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,“.

6. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) na silnici II. a III. třídy1) a na místní komunikaci 1) obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.“.

7. V § 77 odst. 2 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

8. V § 77 odstavec 3 zní:

“(3) Užití dopravních značek „Železniční přejezd se závorami“, „Železniční přejezd bez závor“, „Návěstní deska“, „Tramvaj“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a užití dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“, má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy1) místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem. 11) “.

9. V § 77 odstavec 4 zní:

“(4) Užití dopravních značek „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelného signálu „Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad 11) po projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy 1) nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci, 1) vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.“.

10. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova „okresním úřadem“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

11. V § 79 odst. 5 větě první se slova „okresním úřadem“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.

12. V § 86 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

13. V § 88 odst. 4 se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

14. V § 90 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

15. V § 92 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

16. V § 92 odst. 5 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

17. V § 93 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

18. V § 93 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

19. V § 93 odst. 3 větě první se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

Poznámky k textu:

1) § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

2) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 18) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 20), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2a) Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Z důvodu většího rozsahu přílohy Speciál o Měsíci internetu přerušíme v příštím vydání zveřejňování obvyklé aktuální legislativy - zákona č. 320/2002 Sb. Najdete ho opět v Profitu č. 11 a v dalších vydáních.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít