LEGISLATIVA 8/2004

16. února 2004, 00:00 - admin
16. února 2004, 00:00

Příloha obsahuje: ZÁKON č. 15/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn Rozeslán: 21. ledna 2004 Účinnost: Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), nabyl účinnosti dnem 31.

Profit LEGISLATIVA Příloha obsahuje: ZÁKON č. 15/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Rozeslán: 21. ledna 2004

Účinnost: Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), nabyl účinnosti dnem 31. prosince 1992

Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993

Zákon č. 127/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví

a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou čl. I bodů 21 a 54, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004, a s výjimkou čl. I bodů 22 a 85, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost

ZÁKON Č. 15/2004 SB., (SBÍRKA ZÁKONŮ ČÁSTKA 5, ROZESLÁNA 21. LEDNA 2004) OBSAHUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 539/1992 SB., O PUNCOVNICTVÍ A ZKOUŠENÍ DRAHÝCH KOVŮ (PUNCOVNÍ ZÁKON), JAK VYPLÝVÁ ZE ZMĚN PROVEDENÝCH ZÁKONEM Č. 19/1993 SB. A ZÁKONEM Č. 127/2003 SB.

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 19/1993 Sb. a zákonem č. 127/2003 Sb.

ZÁKON

O PUNCOVNICTVÍ A ZKOUŠENÍ DRAHÝCH KOVŮ(PUNCOVNÍ ZÁKON)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

§ 1

Předmět úpravy Zákon upravuje a) puncovnictví a zkoušení drahých kovů, b) práva a povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, prodávají nebo jinak uvádějí na trh výrobky z drahých kovů.

Vymezení pojmů § 2 Drahé kovy Drahými kovy jsou pro účely tohoto zákona zlato, stříbro, platina, paladium, iridium, rodium, rutenium a osmium.

§ 3

Výrobky z drahých kovů

(1) Za výrobky z drahých kovů se pro účely tohoto zákona považují

a) klenotnické, bižuterní, medailérské a jiné zlatnické a stříbrnické výrobky ze slitin zlata, stříbra nebo platiny, které mohou být kombinovány s přírodními či syntetickými kameny, perlami, smaltem, korálem, sklem a jinými nekovovými materiály (dále jen „zboží“),

b) klenotnické slitiny, polotovary a pájky z drahých kovů (dále jen „klenotnické slitiny“), určené pro výrobu a opravy zboží,

c) slitiny z drahých kovů užívané v péči o chrup (dále jen „dentální drahé kovy“),

d) české mince z drahých kovů vydané podle zvláštního právního předpisu 1) (dále jen „české mince“),

e) lístkové zlato a stříbro,

f) opotřebené, neúplné nebo poškozené zboží obchodované zpravidla za cenu v něm obsaženého drahého kovu (dále jen „zlomky“).

(2) Za zboží se pro účely tohoto zákona nepovažují

a) výrobky ze zlata o ryzosti nižší než 333/1000,

b) výrobky ze stříbra o ryzosti nižší než 500/1000, c) výrobky z platiny o ryzosti nižší než 800/1000, d) přístroje, nástroje a jiné předměty z drahých kovů určené k technickým, vědeckým, laboratorním, vyučovacím nebo obdobným účelům, bez ohledu na jejich ryzost.

(3) Zboží je dovoleno v tuzemsku vyrábět nebo ze zahraničí pro obchodování v tuzemsku dovážet, jen pokud má zákonnou ryzost, stanovenou tímto zákonem (§ 5).

§ 4

Pro účely tohoto zákona se rozumí a) tuzemské zboží - zboží vyrobené v tuzemsku po nabytí účinnosti tohoto zákona včetně zboží, které vzniklo podstatnou úpravou jiného zboží,

b) cizí zboží - zboží dovezené ze zahraničí po nabytí účinnosti tohoto zákona podnikatelem,

2) jehož předmět podnikání zahrnuje obchodování s vý

robky z drahých kovů (dále jen „obchodník“), c) staré zboží - zboží předkládané k puncovní kontrole v jednotlivých kusech různých vzorů, a které je - staršího nebo neuvedeného původu, nebo - neprošlo tuzemskou puncovní kontrolou, nebo - je předkládáno jinou osobou než jeho výrobcem anebo dovozcem, nebo - je předkládáno osobou bez živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání, d) opravené zboží úředně - označené zboží, u kterého musí být při opravě vyměněna součást označená puncovní značkou, nebo u kterého při opravě musí být puncovní značka poškozena, pokud objednatel opravy písemně nepožádal, aby oprava byla provedena bez úředního označení, e) registrovaná slitina - klenotnická slitina, která je zapsaná v seznamu registrovaných slitin (§ 49), f) výrobce-podnikatel,

2) jehož předmět podnikání zahrnuje výrobu nebo

opravu zboží nebo výrobu či zpracování klenotnických slitin nebo výrobu českých mincí nebo dentálních drahých kovů. Výrobcem je rovněž osoba, která některou z uvedených činností provozuje na základě jiného než podnikatelského oprávnění

2a) anebo její činnost v oblasti výroby nebo oprav

zboží spočívá v realizaci výsledků vlastní duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním zákonem,

2b)

g) obchodování - prodej včetně obstarání prodeje, nabízení k prodeji, nákup za účelem dalšího prodeje a prodej použitého zboží, h) výrobní značka - obvykle dvou až třímístný alfanumerický znak, přidělený Puncovním úřadem (§ 6), vycházející ze jména a příjmení nebo obchodní firmy výrobce, s doplňujícími znaky, umístěný v charakterizujícím ohraničení, určený k označování výrobcem produkovaného zboží, i) odpovědnostní značka - obvykle dvou až třímístný alfanumerický znak, přidělený Puncovním úřadem (§ 6), vycházející ze jména a příjmení nebo obchodní firmy obchodníka, s doplňujícími znaky, umístěný v charakterizujícím ohraničení, určený k označování obchodníkem dovezeného zboží.

§ 5 Zákonné ryzosti

(1) Ryzost znamená poměrný hmotnostní obsah drahého kovu ve slitině vyjádřený v tisícinách (1/1000), takže ryzí kov má ryzost 1000/1000. Zákonnými ryzostmi jsou

a) pro zboží zlaté

ryzost č. 0 - 999/1000

ryzost č. 1 - 986/1000

ryzost č. 2 - 900/1000

ryzost č. 3 - 750/1000

ryzost č. 4 - 585/1000,

b) pro zboží stříbrné

ryzost č. 0 - 999/1000

ryzost č. 1 - 959/1000

ryzost č. 2 - 925/1000

ryzost č. 3 - 900/1000

ryzost č. 4 - 835/1000

ryzost č. 5 - 800/1000,

c) pro zboží platinové

ryzost č. 0 - 999/1000

ryzost č. 1 - 950/1000

ryzost č. 2 - 900/1000

ryzost č. 3 - 850/1000

ryzost č. 4 - 800/1000.

(2) Ryzost 580/1000 u zlatého starého zboží se považuje za nejnižší zákonnou ryzost.

HLAVA II

§ 6

Orgány puncovnictví a zkoušení drahých kovů Státní správu v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů vykonávají podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu

2c) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Puncovní úřad.

2c)

§ 7 zrušen

ČÁST DRUHÁ

PUNCOVNÍ KONTROLA

HLAVA I

Předmět a rozsah puncovní kontroly

§ 8

Puncovní kontrola spočívá ve zjištění a ověření ryzosti a předepsaného stavu zboží, které jsou stanoveny tímto zákonem. Výsledkem puncovní kontroly je úřední označení zboží puncovní značkou příslušné zákonné ryzosti (dále jen „puncovní značka“) nebo jiným způsobem stanoveným tímto zákonem nebo jeho rozbití (§ 22 odst. 1).

§ 9

(1) Pov
inné puncovní kontrole, pokud není dále stanoveno jinak (§ 27 a § 50 odst. 1 a 2), podléhá a) tuzemské a cizí zboží, určené pro obchodování v tuzemsku, b) staré zboží v případě, že má být předmětem obchodování, c) opravené zboží.

(2) Ostatní staré zboží může být předloženo k puncovní kontrole.

HLAVA II

Zkoušení zboží

§ 10

Tuzemské zboží (1) Tuzemské zboží předkládá výrobce k puncovní kontrole kompletní, vyčištěné a v takovém stavu, aby je bylo možné zkoušet a označovat bez nepřiměřené manipulace. Zboží musí být do té míry dohotovené, aby po jeho označení nemohla být puncovní značka poškozena, změněna nebo odstraněna.

(2) Výrobce je povinen při předložení písemně oznámit druh, hmotnost, počet kusů a ryzost tuzemského zboží. Jestliže je tuzemské zboží vyrobeno z jiné než registrované slitiny, je výrobce povinen při předložení rovněž písemně oznámit druh a množství ve slitině použitých kovů.

(3) Tuzemské zboží musí být zhotoveno tak, aby je bylo možné trvanlivě označit puncovní značkou, pokud se výrobce nedohodne s Puncovním úřadem výjimečně jinak.

(4) Předložené tuzemské zboží musí výrobce trvanlivě označit přidělenou výrobní značkou na místě, které stanoví Puncovní úřad, a to takovým způsobem, aby vedle ní bylo možné umístit puncovní značku.

§ 11

Cizí zboží (1) Cizí zboží, nejedná-li se o případ podle odstavce 4, předkládá k puncovní kontrole obchodník, který je dovezl, spolu s rozhodnutím v celním řízení o propuštění cizího zboží do volného oběhu.

4)

(2) Obchodník je povinen předložit cizí zboží k puncovní kontrole nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.

(3) Cizí zboží předložené k puncovní kontrole je obchodník povinen trvanlivě označit nebo nechat trvanlivě označit přidělenou odpovědnostní značkou na místě, které stanoví Puncovní úřad tak, aby vedle ní bylo možné umístit puncovní značku.

(4) Cizí zboží, které pochází z členského státu Evropské unie a které není úředně označeno podle § 50 odst. 2, předkládá k puncovní kontrole obchodník, který je dovezl spolu s doklady prokazujícími jeho původ.

(5) Ustanovení § 10 odst. 1 až 3 platí pro předkládání cizího zboží obdobně.

§ 12

Staré a opravené zboží (1) Staré zboží, které má být předmětem obchodování předkládá k puncovní kontrole obchodník s vyznačením počtu kusů, druhu a hmotnosti starého zboží.

(2) K puncovní kontrole podle odstavce 1 mohou staré zboží předložit ijiné osoby než obchodník.

(3) Opravené zboží předkládá k puncovní kontrole výrobce spolu s vyměněnou součástí.

§ 13

Nesplní-li osoba, která má povinnost zboží předložit (dále jen „předkladatel“) povinnosti uvedené v § 10, § 11 odst. 1, 3 až 5 a § 12, nepřijme Puncovní úřad zboží k puncovní kontrole.

§ 14

Zkouška ryzosti zboží (1) Zkoušku ryzosti zboží provádí Puncovní úřad na prubířském kameni nebo jiným nedestruktivním způsobem anebo chemicky. (2) Chemickou zkoušku ryzosti zboží (dále jen „chemická zkouška“) provede Puncovní úřad v případě, že tuzemské nebo cizí zboží je vyrobeno z jiné než registrované slitiny nebo pokud nedestruktivní zkouška podle odstavce 1 není průkazná.

(3) U starého zboží nebo opraveného zboží může Puncovní úřad provést chemickou zkoušku jen se souhlasem předkladatele. Odmítne-li předkladatel souhlas udělit, Puncovní úřad staré nebo opravené zboží vrátí.

(4) K provedení chemické zkoušky je Puncovní úřad oprávněn odebrat potřebný vzorek zkoušeného zboží, pokud jej nepředloží předkladatel.

HLAVA III

Předepsaný stav zboží

§ 15

Povolené kombinace (1) Zboží předložené k puncovní kontrole může být zhotoveno i z téhož drahého kovu různých zákonných ryzostí nebo z různých drahých kovů.

(2) Součásti potřebné k dosažení nezbytné pevnosti a pružnosti zboží mohou být vyrobeny z obecných kovů; v ostatních případech je k tomu třeba předchozího souhlasu Puncovního úřadu. Součásti z obecných kovů musí být snadno rozpoznatelné a pokud je to technicky možné, označené znaménkem „METAL“.

(3) U klenotnické slitiny použité k výrobě zboží musí výrobce nebo dovozce zajistit její chemické přezkoušení co do ryzosti; slitina může vedle základního drahého kovu obsahovat jenom kovy, jejichž užívání připouští prováděcí předpis. Ke kovům sobsahem do 3/1000 se nepřihlíží.

(4) Pokovení zboží smí být provedeno pouze v takové míře, aby bylo možno nedestruktivní zkouškou určit obsah drahého kovu v základní slitině. N ení dovoleno pokovení zboží z drahého kovu povlakem z obecného kovu, a to ani formou mezivrstvy.

(5) Výjimku z odstavců 3 a 4 může v odůvodněných případech udělit Puncovní úřad.

§ 16

Pájení tuzemského nebo cizího zboží (1) K pájení zboží, s výjimkou zboží platinového, musí být použita pájka ze stejného drahého kovu, z jakého je zhotoveno zboží. K pájení platinového zboží lze použít zlatou pájku.

(2) K pájení zboží lze použít jenom pájku o ryzosti stanovené v prováděcím předpise.

(3) Použití jiných pájek nebo spojování nekovovým materiálem je možné jen po předchozím souhlasu Puncovního úřadu nebo v případech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Při pájení stříbrného a platinového zboží smí být pájka použita pouze v množství nezbytně nutném ke spájení; nesmí být použita k zesilování či vyplňování zboží.

§ 17

Ustanovení §§ 15, 16 se pro staré a opravené zboží použijí přiměřeně.

HLAVA IV

Úřední označování zboží a nakládání se závadným zbožím

§ 18

Zboží, které má zákonnou ryzost, předepsaný stav a vyhovuje právním předpisům,

4a) Puncovní úřad trvanlivě označí příslušnou puncovní značkou nebo je označí jiným způsobem podle tohoto zákona. Pokud má zboží závadu, kterou lze odstranit, vydá Puncovní úřad zboží předkladateli a označení provede po jejím odstranění.

§ 19

Pro každou zákonnou ryzost a drahý kov je stanovena puncovní značka. Zvláštní puncovní značky jsou pro staré zboží, jež nedosahuje ani nejnižší zákonné ryzosti. Vyobrazení a popis puncovních značek, jakož i znaménka „METAL“ stanoví prováděcí předpis.

§ 20

(1) Puncovní značkou pro nejblíže nižší zákonnou ryzost označí Puncovní úřad zboží, které má jinou ryzost než zákonnou, ale vyšší, než je nejnižší zákonná ryzost.

(2) Zboží zhotovené z téhož drahého kovu, dvou, popřípadě více různých zákonných ryzostí se označí puncovní značkou nižší, popřípadě nejnižší zákonné ryzosti.

(3) Pokud je zboží zhotovené z více drahých kovů, označí se odpovídajícími puncovními značkami pro použité drahé kovy, přičemž se neužijí značky těch kovů, jichž je užito méně než jedna pětina hmotnosti předmětu a jejichž hmotnost je menší než 0,5 gramu.

(4) V případě dohody podle § 10 odst. 3 nebo je-li to zejména z důvodu charakteru, tvaru nebo rozměrů účelné, označí Puncovní úřad zboží zavěšením plomby s puncovní značkou nebo vydáním osvědčení.

§ 21 (1) Má-li zlaté nebo stříbrné staré zboží předepsaný stav a nemá ani nejnižší zákonnou ryzost (§ 5), označí se puncovní značkou pro staré zboží.

br/>(2) Pokud staré zboží nelze bez poškození označit trvanlivě puncovní značkou, označí je Puncovní úřad zavěšením plomby s puncovní značkou nebo vydáním osvědčení.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se pro opravené zboží použijí obdobně.

§ 22

Nakládání se závadným zbožím (1) Zboží, s výjimkou zboží starého nebo opraveného, jež nevyhovuje ryzosti nebo nemá předepsaný stav, Puncovní úřad rozbije, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Zbytky po rozbití a neoznačené staré nebo opravené zboží vrátí Puncovní úřad předkladateli.

(3) Tuzemské a cizí zboží může Puncovní úřad rozbít až tehdy, jestliže a) proti rozhodnutí Puncovního úřadu již nelze podat opravný prostředek (§§ 25, 26), b) předkladatel se práva na podání opravného prostředku výslovně vzdal, c) po splnění podmínek uvedených v písmenech a) nebo b) předkladatel cizího zboží nepostupoval podle § 23.

§ 23 (1) Pokud předkladatel do sedmi dnů ode dne doručení oznámení výsledku puncovní kontroly písemně potvrdí Puncovnímu úřadu, že závadné cizí zboží vyveze mimo území České republiky, a do dalších 20 dnů složí Puncovnímu úřadu peněžní jistotu ve výši dvojnásobku hodnoty drahého kovu obsaženého v cizím zboží, Puncovní úřad mu toto zboží vydá.

(2) Prokáže-li předkladatel ve lhůtě stanovené Puncovním úřadem při vydání zboží podle odstavce 1, že toto zboží vyvezl mimo území České republiky, Puncovní úřad mu peněžní jistotu vrátí; v opačném případě peněžní jistota propadá ve prospěch státního rozpočtu. Stanovená lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.

(3) Postupovat podle odstavce 1 může předkladatel i po rozhodnutí o některém z opravných prostředků (§§ 25, 26).

(4) Do doby, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, se podmínka vývozu cizího zboží mimo území České republiky podle odstavců 1 a 2 nepovažuje za splněnou, bylo-li zboží vyvezeno na území Slovenské republiky, s výjimkou případů, kdy toto zboží bylo na území České republiky ze Slovenské republiky dovezeno.

§ 24 Puncovní úřad je oprávněn odstranit ze zboží údaje, které by mohly uvádět v omyl o jeho ryzosti, hmotnosti nebo stavu. Tyto údaje je oprávněn odstranit i z předmětů, které jsou se zbožím zaměnitelné.

HLAVA V

Opravné prostředky

§ 25 Odvolání

(1) Opravným prostředkem proti výsledku puncovní kontroly (§ 8) je odvolání, na jehož základě se provede opakovaná zkouška ryzosti nebo předepsaného stavu zboží.

(2) Odvolání se podává Puncovnímu úřadu, a to do sedmi dnů ode dne oznámení výsledku puncovní kontroly. O odvolání rozhoduje Puncovní úřad. Odvolání proti výsledku puncovní kontroly podle § 18 a 21 nemá odkladný účinek.

(3) Směřuje-li odvolání proti výsledku zkoušky ryzosti zboží (§ 14), provede Puncovní úřad opakovanou zkoušku chemicky.

(4) Jsou-li pro to důvody, Puncovní úřad v odvolacím řízení zboží úředně označí nebo původní označení změní nebo je odstraní; jinak výsledek puncovní kontroly potvrdí.

(5) Odvolání není přípustné po sdělení předkladatele učiněném podle § 23 odst. 1.

§ 26 Žádost o konečné vyzkoušení ryzosti zboží (1) Opravným prostředkem proti rozhodnutí o odvolání je žádost o konečné vyzkoušení ryzosti zboží.

(2) Žádost o konečné vyzkoušení ryzosti zboží se podává písemně vedoucímu Puncovního úřadu do sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí o odvolání. O žádosti rozhoduje vedoucí Puncovního úřadu na základě návrhu jím ustavené komise. (3) Proti rozhodnutí o žádosti o konečné vyzkoušení ryzosti zboží se nelze odvolat.

(4) Ustanovení § 25 odst. 3 až 5 platí obdobně.

HLAVA VI

Výjimky z puncovní kontroly

§ 27 (1)

Povinné puncovní kontrole nepodléhá a) zboží: 1. smaltem úplně potažené, 2. u kterého má hmotnost drahého kovu vzhledem k hmotnosti ostatních použitých materiálů podřadný význam (např. pouhé uzávěry nebo obruby a úchyty kamenů, ouška), 3. o velmi nízké hmotnosti nepřevyšující limit uvedený v prováděcím předpise, b) cizí zboží propuštěné v celním řízení do režimu tranzitu

5) nebo do režimu s ekonomickým účinkem, 5a)

c) tuzemské zboží určené k propuštění do režimu vývozu,

5b)

d) staré zboží uvedené v prováděcím předpise.

(2) Zboží uvedené v odstavci 1 písm. c) může být předloženo k puncovní kontrole; má-li být takové zboží úředně označeno, musí vyhovovat podmínkám stanoveným tímto zákonem.

(3) Puncovní kontrole nepodléhají české a zahraniční mince, a to ani tehdy, jsou-li součástí zboží, které této kontrole podléhá a jsou s ním volně spojeny.

(4) V pochybnostech, zda zboží podléhá puncovní kontrole, rozhodne Puncovní úřad.

§ 28 (1) Zboží uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) bodě 3 musí výrobce nebo obchodník trvanlivě označit číslem vyjadřujícím odpovídající ryzost (dále jen „ryzostní číslo“). Je-li to zejména z důvodu charakteru, tvaru nebo rozměru zboží účelné, postupuje Puncovní úřad podle § 20 odst. 4.

(2) Úředně neoznačené zboží uvedené v § 27 odst. 1 písm. a), pokud jinak vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem, a dále úředně neoznačené zboží uvedené v § 27 odst. 1 písm. d) může být předmětem obchodování v tuzemsku.

§ 29

Odpovědnost za škodu (1) Puncovní úřad odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení zboží, které převzal za účelem provedení povinné puncovní kontroly, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

(2) Puncovní úřad neodpovídá za škodu, jestliže a) k poškození zboží došlo v důsledku chemické zkoušky, pokud ji Puncovní úřad vykonal řádně a byl podle tohoto zákona k jejímu provedení oprávněn, b) Puncovní úřad v souladu s tímto zákonem tuzemské nebo cizí zboží rozbil.

(3) V ostatních případech odpovídá Puncovní úřad podle ustanovení obecných předpisů o odpovědnosti za škodu.

ČÁST TŘETÍ

ZKOUŠENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ A VĚCÍ Z DRAHÝCH KOVŮ

§ 30

České mince Výrobce českých mincí je povinen předložit Puncovnímu úřadu vzorky z ražby k ověření ryzosti. Bez souhlasu Puncovního úřadu nemůže výrobce předat ražbu odběrateli; ustanovení zvláštních předpisů

6) nejsou tímto dotčena.

§ 31

Dentální drahé kovy (1) Dentální drahé kovy mohou být předmětem obchodování nebo mohou být jinak uváděny do oběhu pouze za podmínky, že neohrozí zdraví osob nebo životní prostředí. Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže tyto kovy splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

6a)

(2) Výrobci nebo obchodníci jsou povinni předkládat Puncovnímu úřadu podle jeho pokynů vzorky dentálních drahých kovů k ověření ryzosti.

§ 32

Lístkové zlato a stříbro (1) Puncovní úřad ověřuje na žádost ryzost lístkového zlata nebo stříbra. Lístkové zlato nebo stříbro se předkládá k ověření ryzosti v knížce.

(2) Jestliže zjištěná ryzost lístkového zlata nebo stříbra odpovídá ryzosti deklarované na obalu knížky, ověří Puncovní úřad ryzost tak, že na obal knížky otiskne úřední razítko.

(3) K ověření ryzosti odebere Puncovní úřad namátkou vzorek v rozsahu do 1 % celkového počtu lístků, nejméně však jeden kus; za odebraný vzorek nepřísluší náhrada.

§ 33

Věci z drahých kov

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít