LEGISLATIVA

04. prosince 2006, 00:00 - admin
04. prosince 2006, 00:00

ŽIVNOSTI, PODNIKÁNÍ OBECNĚ494/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007.Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 476/2006 Sb.

ŽIVNOSTI, PODNIKÁNÍ OBECNĚ

494/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).

476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007.

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 476/2006 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2007.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, DŮCHODY, NEMOCENSKÁ

461/2006 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007.

462/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu.

463/2006 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

490/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku.

496/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (dřevozpracující průmysl, lesní a vodní hospodářství).

464/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (elektrotechnický průmysl, zemědělství).

BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA

456/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

485/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu.

Sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 485/2006 Sb.

518/2006 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící „fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů“, čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

FINANČNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH

458/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.

482/2006 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování.

511/2006 Sb. Sdělení ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006 - 2009, 3,25 %.

OBCHOD, MINCE

494/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).

451/2006 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum - observatoř“ po 2500 Kč.

DOPRAVA

465/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn.

460/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn.

455/2006 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

484/2006 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

466/2006 Sb. Vyhláška o bezpečnostní letové normě.

517/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.

507/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

508/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kuponů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kuponů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů.

NÁJEMNÉ, STAVEBNICTVÍ, REALITY

457/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

468/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

491/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

492/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

475/2006 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EMISE, OBALY, ODPADY

455/2006 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

ENERGIE, MĚŘIDLA

477/2006 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst. 478/2006 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla.

453/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.

AUTORSKÉ PRÁVO

488/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn.

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ

450/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží. 473/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. 467/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení.

493/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostl
inných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

464/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

ZDRAVOTNICTVÍ

479/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

472/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

472/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

483/2006 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

CHEMICKÝ PRŮMYSL

474/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků.

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLY

454/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

470/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

472/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

489/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

FÚZE, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

471/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.

TEXTILNÍ PRŮMYSL

509/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.

510/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken.

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

485/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu.

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

496/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně.

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

464/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, VEŘEJNÁ SPRÁVA

469/2006 Sb. Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít