Legislativa

08. března 2004, 00:00 - admin
08. března 2004, 00:00

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ, JAK VYPLÝVÁ ZE ZMĚN A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (SBÍRKA ZÁKONŮ ČÁSTKA 19/2004, ROZESLÁNA DNE 13. 2. 2004).

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje

úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 18/1993 Sb., zákonem č. 322/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 72/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 113/1994 Sb., zákonem č. 248/1995 Sb., zákonem č. 96/1996 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 203/1997 Sb., zákonem č. 227/1997 Sb., zákonem č. 169/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 340/2000 Sb., zákonem č. 364/2000 Sb., zákonem č. 117/2001 Sb., zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 148/2002 Sb., zákonem č. 198/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 420/2003 Sb.

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje a) daň dědickou, b) daň darovací, c) daň z převodu nemovitostí.

ČÁST PRVNÍ

Oddíl první Daň dědická

§ 2 Poplatník Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.

§ 3 Předmět daně (1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou a) věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen „nemovitosti“), b) věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen „movitý majetek“). (2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen „tuzemsko“), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá. (3) Jestliže zůstavitel v době své smrti a) byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt

1a) vtuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku, nebo v cizině, b) byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku, c) nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku. (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 4 Základ daně (1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,

b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické, c) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, d) odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví, e) dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku. (2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé části dědictví, připadající na jednotlivého dědice a dědická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen „dluhy“), se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k určité části dědictví se odečte pouze od této části dědictví. (3) Cenou podle odstavce 1 je cena majetku určená v dědickém řízení. (4) Cena majetku nabytého na základě dodatečného projednání dědictví se sčítá s cenou majetku nabytého v dřívějším dědickém řízení. Pro odčitatelné položky platí obdobně odstavce 1 a 2. Pokud byla daň dědická z nabytí majetku v původním dědickém řízení již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou ze základu daně z celkově nabytého majetku.

Oddíl druhý Daň darovací

§ 5 Poplatník (1) Poplatníkem daně darovací je nabyvatel; při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejde-li o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ručitelem. (2) Poplatníkem daně darovací v případech uvedených v § 6 odst. 2 je a) fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo cizincem sdlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území České republiky, 1b)

b) právnická osoba se sídlem na území České republiky.

§ 6 Předmět daně (1) Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou a) nemovitosti a movitý majetek, b) jiný majetkový prospěch. (2) Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině, anebo b) darován v cizině nebo pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, byl-li darovaný nebo pořízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska. (3) Předmětem daně darovací nejsou a) plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, b) důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu,

2) c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu,

2a)

d) dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. To se netýká peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty, e) prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci, f) prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z N árodního fondu. (4) Nabývá-li spoluvlastník při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví, předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku nad tuto hodnotu. Podílem spoluvlastníka se přitom pro účely daně darovací rozumí souhrn hodnot všech jeho podílů na majetku, který je předmětem vypořádání. (5) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobně.

(6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 7 Základ daně (1) Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací, c) clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 o odečtení poměrné části dluhů připadající na majetek, který není od daně osvobozen, platí obdobně. (2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle zvláštního předpisu

2aa) ke dni nabytí majetku. Je-li předmětem daně jiný majetkový pro

spěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou
, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění. (3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá a tento součet cen je základem daně podle odstavce 1. Pokud byla daň darovací z nabytí majetku v tomto období již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.

Oddíl třetí

Daň z převodu nemovitostí

§ 8 Poplatník

(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu,

2b) vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací, c) oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni, d) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně. (2) Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

§ 9 Předmět daně

(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je a) úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním. Podílem spoluvlastníka se přitom pro účely daně z převodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podílů na nemovitostech, které jsou předmětem vypořádání, b) bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním. (2) Předmětem daně z převodu nemovitostí je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od počátku ruší.

2c) (3) Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší. (4) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobně.

§ 10 Základ daně

Základem daně z převodu nemovitostí je a) cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná, b) v případě vydržení cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, 2aa) platná v den sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení, c) cena bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni, d) cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,

2aa) platná v den

nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci nebo na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, e) v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě cena dosažená vydražením, f) cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, g) v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem, h) v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozdíl cen uvedených v písmenu a) před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, i) v případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti, hodnota určená posudkem znalce podle obchodního zákoníku. 2cc)

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

§ 11 Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí (1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. (2) Do I. skupiny patří: příbuzní v řadě přímé a manželé. (3) Do II. skupiny patří: a) příbuzní v řadě pobočné,

2d) a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. (4) Do III. skupiny patří: ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

§ 12 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny

(1) Daň činí při základu daně

přes Kč do Kč

- 1 mil. 1,0 %,

1 mil. 2 mil. 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč,

2 mil. 5 mil. 23 000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč,

5 mil. 7 mil. 68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč,

7 mil. 10 mil. 102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč,

10 mil. 20 mil. 162 000 Kč a 2,5 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč,

20 mil. 30 mil. 412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč,

30 mil. 40 mil. 712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč,

40 mil. 50 mil. 1 062 000 Kč a 4,0 % ze zákl. přesahujícího 40 mil. Kč,

50 mil. a více 1 462 000 Kč a 5,0 % ze zákl. přesahujícího 50 mil. Kč.

(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

§ 13 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny (1) Daň činí při základu daně

přes Kč do Kč

- 1 mil. 3,0 %,

1 mil. 2 mil. 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč,

2 mil. 5 mil. 65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč,

5 mil. 7 mil. 185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč,

7 mil. 10 mil. 285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč,

10 mil. 20 mil. 465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč,

20 mil. 30 mil. 1 165 000 Kč a 8,0 % ze zákl. přesahujícího 20 mil. Kč,

30 mil. 40 mil. 1 965 000 Kč a 9,0 % ze zákl. přesahujícího 30 mil. Kč,

40 mil. 50 mil. 2 865 000 Kč a 10,5 % ze zákl. přesahujícího 40 mil. Kč,

50 mil. a více 3 915 000 Kč a 12,0 % ze zákl. přesahujícího 50 mil. Kč.

(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

§ 14 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny (1) Daň činí při z

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Převod dovolené z roku 2017 do nového roku
Banky mění hypoteční sazby jak na běžícím pásu
Jak vysoký je minimální důchod?
Valorizace 2018: kolik si od ledna důchodci polepší?
Jak se bude v roce 2018 počítat čistá mzda v ČR a jak na Slovensku?
Auta
Mazda MX-5 dostala motor 1.5 Turbo. Má 210 koní 268 Nm
Dacia Duster opět bohatým bere a chudým dává (první jízdní dojmy)
McLaren Senna je extrémní okruhový nástroj za 22 milionů. Už je vyprodaný
Retro: Lamborghini LM002 měl být původně stíhací off-road pro armádu
Renault-Alpine A110 bude zábavné a rychlé auto. I s automatem
Technologie
Paměťový superpočítač od HP bude bojovat s Alzheimerem. Jeden člověk je pro něj 100 GB dat
475 laptopů od HP obsahovalo neaktivní keylogger. Schovával se v ovladači ke klávesnici
Stáhněte si zdarma PC hru Assassin’s Creed IV: Black Flag
Tyto hodinky dostanou Android Wear Oreo a s ním i češtinu
Panelové prostředí přináší multitasking do betaverze e-mailu Outlook.com
Hry pro příležitostné hráče