Krize se projeví až letos - Euro.cz

Přihlášení

Krize se projeví až letos

, Karel Zaoral,
Krize se projeví až letos
Zdroj: Euro.cz

Brzdou rozvoje dosud byly spíše zákony

Zatímco banky ztěžují fyzickým osobám i podnikatelům přístup k financování (jako příklad uveďme polskou mBank, která ze dne na den rezignovala na poskytování hypoték na nové bydlení), leasingové společnosti nemají s dopady krize zatím téměř žádné skutečně výrazné potíže. „Obecně je na trhu vidět, že ochota půjčovat, ať už ze strany bank či ostatních finančních institucí, je nižší, respektive je daleko přísněji nastaveno schvalování nových úvěrů. Nicméně i v tomto stavu očekáváme letos růst významu leasingových společností a jejich nabídky financování, protože leasing má výhodu v zajištění půjčky předmětem financování. Navíc je přístupný v místě prodeje těchto předmětů a nabízí řadu dalších služeb, jako například pojištění. Takovouto substituční roli nedostatku finančních zdrojů leasing úspěšně plnil již v polovině devadesátých let, díky čemuž se stal oblíbeným a masově využívaným produktem,“ říká mluvčí ČSOB Leasing Jan Dryák.

Pokles kvůli daním
V meziročním srovnání sice loňský rok z hlediska objemu leasingových služeb znamená pokles, avšak nikoli kvůli krizi. Příčiny poklesu leasingu o sedmadvacet procent v roce 2008 se skrývají v extrémně vysoké základně roku 2007, ještě vyostřené daňovými změnami platnými od ledna 2008, a také omezením nákupu nových vozidel právnickými osobami ve třetím čtvrtletí roku 2008, které způsobilo očekávání letošní novely zákona o DPH. Ta radikálně mění pravidla odpočtu daně u automobilů. „Tyto daňové změny napomohou oživení ekonomických aktivit. Jsou významné v kontextu zvažovaných protikrizových opatření. Vytvářejí příhodnější prostor, aby v jejich rámci bylo účelněji využíváno leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu, zejména v aktivitách malých a středních podniků,“ komentuje novelu předseda představenstva Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) Martin Kofroň. Lze tedy očekávat, že kumulovaný zájem o výhodnější nákupy firemních vozidel udrží zájem o leasing i v roce 2009. „Vysoká základna roku 2007 a propad ke konci roku 2008 lze však interpretovat i jako nízkou základnu pro letošní rok. Pokud se budeme bavit o procentech, lze jimi tímto způsobem snadno zamaskovat stagnaci nebo i mírný faktický pokles do čísel, která vyjadřují růst. Přesto pokud leasingové společnosti vezmou část trhu bankám, mohou letošní rok přežít a vykázat růst i na tvrdých číslech,“ komentuje analytik Atlantiku FT Patrick Vyroubal.

Uprostřed krize
Letošní rok však bude přesto plně vykazovat efekty spojené s ekonomickou krizí. Už nyní lze sledovat důsledky omezení dostupnosti úvěrů, snižování firemních investic a také recese důležitých evropských ekonomik pro české exportéry. ČLFA z předběžných výsledků za rok 2008 vyvozuje, že negativní dopady současného ekonomického vývoje na leasing jsou mírnější než v případě řady jiných finančních institucí a dalších odvětví naší ekonomiky. V případě nebankovních úvěrů pro podnikatele došlo k mimořádnému růstu o více než 45 procent, což také můžeme přičíst na účet nízké důvěry v bankovním sektoru. Podnikatelé jdou zkrátka tam, kde jim vyhoví. „Zatímco banky ztěžují přístup k financování, stabilita nebankovních poskytovatelů leasingu umožňuje těmto institucím reagovat na počínání bank a vyjít podnikatelům vstříc,“ říká Kofroň. Mají prý dostatečnou kapitálovou vybavenost a těží z dlouhodobě zajištěného refinancování prostřednictvím dlouhodobých a střednědobých úvěrových toků. „Je pravdou, že banky zpřísňují své nároky na bonitu klientů. Pokud současně platí, že nebankovní poskytovatelé leasingu jsou tak kapitálově silní, jak tvrdí, je tu určitá šance na akvizici části trhu, kterou dříve držely právě banky,“ potvrzuje Vyroubal. Výhodou leasingu by měla být také omezená životnost strojního vybavení a vozového parku. Určité investice do tohoto typu majetku jsou pro firmy nutné i v období krize. „Bankovní úvěry jsou nezbytné pro provozní financování, tedy pro zásoby, pohledávky a podobně, zato leasing je cestou pro financování investic, rozšiřování či obnovy strojního zařízení, vozového parku a podobně. Toto platí zejména pro malé a střední firmy či podnikatele, kteří jsou i našimi hlavními zákazníky. Nicméně si musíme připustit, že očekáváme větší zdrženlivost podniků při nových investicích a tedy i nižší poptávku jejich financování,“ říká Dryák.

Neplatičů se nebojí
Velkou výhodou oproti bankovním poskytovatelům financování je v případě leasingových společností také zajištění vztahu s klientem vlastnictvím předmětu leasingu po celou dobu jeho trvání. Zatímco v případě třeba kreditních karet, kde se začíná projevovat problém s nesplácenými dluhy, leasingovky podobné potíže v současnosti nepozorují. „Počty problémových klientů nám výrazně nestoupají, přestože určitý nárůst vidět můžeme,“ potvrzuje Kofroň. Ten se odehrává především v rizikových oborech typu automobilového průmyslu nebo dopravy. Z auditovaných čísel předloňského roku přitom vyplývá, že nebankovní subjekty sdružené pod ČLFA napumpovaly do české ekonomiky více než 200 miliard korun, za loňský rok pak 184 miliard korun. Například v oblasti financování nákupu nových automobilů nebankovní subjekty dosáhly pětačtyřicetiprocentního podílu na českém trhu. Přesto krize ani tomuto sektoru nepomáhá. Na výroční konferenci Leaseurope/Eurofinas v Madridu se lídři nebankovních institucí shodli na tom, že recese evropských ekonomik bude mít i na jejich byznys negativní dopady. Přesto očekávají, že nebankovní úvěry v roce 2009 nepoklesnou, což by členům ČLFA zaručilo vesměs stejné zisky, jakých dosáhli loni.

Legislativní překážky
Nyní se také ukazuje, že změny na přelomu let 2007/2008 v pravidlech nízké kapitalizace a obecně v daňovém režimu leasingu mohou být v období krize na škodu. „Ke zlepšení podmínek pro využívání leasingu, především malými a středními podnikateli, přispělo zkrácení minimální doby leasingu,“ uvádí Kofroň v reakci na poslední novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Na druhou stranu zůstávají v platnosti značně zkomplikované podmínky podnikání v segmentu leasingu nemovitostí. V důsledku změn, které s sebou loňská daňová reforma přinesla, leasing přišel o svou největší dosavadní atraktivitu, a to možnost rychlého odpisu. Smlouva o leasingu se také musí uzavřít minimálně na 30 let, což je nárůst o celých 22 let ve srovnání se situací do konce roku 2007. Byla také zavedena maximální hranice daňové uznatelnosti ročních leasingových splátek, což značně snižuje atraktivitu a vlastně i použitelnost produktu jako takového. I přes změny v důsledku daňové reformy leasing zůstává pro právnické osoby nejdostupnější formou financování při pořizování majetku. V důsledku daňového znevýhodnění finančního leasingu se u investorů začíná stále více uvažovat o operativním leasingu, což je časově ohraničený pronájem předmětu leasingu bez následného převodu tohoto předmětu do vlastnictví nájemce na závěr leasingového období – může sice k tomu dojít, ale pouze v případě zájmu obou smluvních stran. Operativní leasing je výhodný z hlediska výrazného zlepšení finančních výkazů nájemce, jelikož se tam neobjeví zadluženost v podobě úvěru. Z toho také vyplývá, že splátky operativního leasingu neovlivní míru kapitalizace nájemce, a tím pádem neomezí možnost financovat jiné projekty. Splátky leasingu jsou také nadále plně daňově uznatelné náklady.

Nová pravidla
I od letošního prvního ledna vstupují do hry formou novely zákona o DPH opět nová pravidla pro leasing. Obecná definice finančního pronájmu byla zrušena. Vcelku logicky nyní může být finanční pronájem považován jak jako dodání zboží, tak i jako poskytnutí služby. Lišit se od sebe budou služby a zboží zněním smlouvy. Pokud bude ve smlouvě jednoznačně zakotvena povinnost odkupu zboží nájemcem, jedná se o dodání zboží. V ostatních případech už ale půjde o poskytnutí služby. Zejména je nutné dávat pozor na výstup z operativního leasingu v případech, kdy má nájemce pouze oprávnění k odkupu najatého zboží.
Dříve zákon o DPH umožňoval sjednat dílčí plnění. Pokud byla tedy v leasingové smlouvě sjednána dílčí plnění, pronajímatel nemusel uplatnit daň jednorázově při přenechání předmětu leasingu nájemci. Daň přiznával postupně podle jednotlivých splátek sjednaných ve smlouvě či splátkovém kalendáři, který byl také daňovým dokladem.
S přijatou novelou dochází k důležité změně, akutní zejména u leasingu automobilů. Jestliže je nově ve smlouvě stanovena povinnost předmět leasingu odkoupit, a tudíž se jedná o dodání zboží, vzniká povinnost odvést daň z celkové ceny finančního pronájmu jednorázově hned při přenechání předmětu leasingu nájemci. Nově tedy splátkový kalendář nebude současně i daňovým dokladem a pronajímatel je povinen do patnácti dnů od vzniku povinnosti přiznat daň a vystavit nájemci daňový doklad, na kterém uvede DPH z celkové ceny finančního pronájmu. Podnikatelům tak hrozí, že za leasingovou smlouvu zaplatí víc. Například u automobilů, u kterých nemají nárok na odpočet. Leasingové společnosti si budou muset účtovat DPH již na počátku smluvního vztahu. „Tím leasingovým společnostem vzniknou náklady, které bude potřeba uhradit, a které mohou naúčtovat zákazníkovi. Řešením je sepsat smlouvu jako poskytnutí služby, nikoliv dodání zboží,“ říká Martin Diviš z oddělení daňových a právních služeb PricewaterhouseCoopers.
V případech, kdy se bude jednat o poskytnutí služby, bude totiž možné postupovat jako u klasických nájemních smluv a uplatňovat dílčí zdanitelná plnění, kdy jednotlivá data dílčích plnění budou uvedena ve smlouvě, případně ve splátkovém kalendáři, čímž se daň rozprostře do celého období splácení.
Celé to působí dojmem, jako by si česká politická reprezentace s leasingem nějak nedokázala poradit. Tvrdě nastavená pravidla nízké kapitalizace jsou po roce změkčována, skryté dvojí zdanění v leasingu nemovitostí ponecháno, dělení na služby a zboží je nově dané pouze dikcí smlouvy – je to chaos.

BOX
FAKTA
– V roce 2008 poskytly nebankovní společnosti sdružené v ČLFA do české ekonomiky finanční produkty (vstupní dluh) v souhrnu přes 185 miliard korun.
– Podíl leasingu na financování investic u nás dlouhodobě přesahuje třicet procent. V současných podmínkách se i přes dílčí pokles objemu leasingu tento podíl nesnižuje.
– Významné jsou daňové odvody poskytovatelů nebankovních finančních služeb.
– Důležití zaměstnavatelé – například v leasingu působí podle Českého statistického úřadu přibližně 3000 odborných pracovníků.
– Aktivity nebankovních poskytovatelů finančních služeb přispívají (zprostředkovaně přes příjemce služeb) k vytváření nových pracovních míst.
– Členské společnosti ČLFA poskytující leasing, spotřebitelské i podnikatelské úvěry financovaly v roce 2008 pořízení 151 047 osobních vozidel (z toho 72 973 nových – to znamená přibližně 51 procent nově registrovaných nových osobních aut).

TABULKA
Pořadí členských společností ČLFA podle souhrnu pořizovacích cen leasovaných věcí za rok 2008
(v milionech Kč)
ČSOB Leasing; 13 355,84
UniCredit Leasing CZ; 12 043,69
VB Leasing CZ; 8 031,47
SG Equipment Finance Czech Republic; 7 228,09
Deutsche Leasing ČR; 6714,50
ŠkoFIN; 6488,00
MB Fin. Services ČR; 5410,92
IMMORENT ČR; 5380,00
Raiffeisen-Leasing; 4488,58
s Autoleasing; 4301,62
LeasePlan ČR; 3599,37
Ostatní; 18 593,96
Pramen: ČLFA