Krize přiměla myslet Čechy na zadní kolečka

22. října 2010, 11:19 - Tomáš Johánek
22. října 2010, 11:19

Kvůli hospodářské recesi zaznamenaly pojišťovny silnější tendenci lidí pojišťovat se proti budoucím rizikům. Jaké novinky v současnosti nabízejí, na to jsme se zeptali zástupců největších tuzemských pojišťoven.

Foto: Jakub Stadler

V rámci ankety mezi největšími tuzemskými pojišťovacími ústavy jsme se ptali na dvě otázky:

1/ Jaké novinky přinesla vaše pojišťovna v letošním roce v oblasti životního pojištění? 2/ Jak se ekonomická krize projevila na vůli lidí uzavírat a platit životní pojistky, registrujete nějaké změny? (odpovědi řadíme v abecedním pořadí podle jména pojišťovny)

Václav Bálek - tiskový mluvčí, Allianz pojišťovna

1/ Novinky byly vázány jak na oblast běžně placených, tak jednorázově placených produktů. V oblasti běžně placených produktů jsme v dubnu 2010 zavedli produkt PRO život. Je primárně určen pro krytí pojistných rizik, zatímco investiční složka není povinná. V oblasti jednorázově placených produktů jsme pak přišli s produktem BONUSinvest, který velmi zajímavým způsobem kombinuje investici do různých typů podkladových aktiv za současné stoprocentní garance vložených prostředků – úspěšný prodej BONUSinvestu končí právě v těchto dnech.

2/ Spíše nežli nějaký pokles zájmu registrujeme určitou změnu v chování lidí. Možná právě kvůli krizi si lidé více uvědomují různá rizika a hledají způsob jejich krytí. Tento trend se jistě projevil i na úspěšném rozjezdu zmíněného produktu PRO život – nyní po půlroce od zavedení tvoří produkce PRO života více než čtvrtinu nové produkce z hlediska objemu pojistného, z hlediska počtu smluv je podíl ještě vyšší. Rovněž v oblasti investic hodně lidí hledá určitou jistotu, dosažené výsledky prodeje produktu BONUSinvest, respektive konkurenčních produktů rovněž nabízejících garanci vložených prostředků jsou toho zřetelným dokladem.

Milan Novotný - ředitel odboru produktového managementu životního pojištění, Česká pojišťovna

1/ Novinek bylo hned několik a Česká pojišťovna se zaměřila na některé aktuální situace a důvody klientů, kvůli nimž si sjednávají životní pojištění – zda jím chtějí víc chránit sebe, zabezpečit svoji rodinu, nebo spořit.

První novinkou bylo životní pojištění Diamant, které je kombinací životního pojištění, úrazového, pojištění závažných onemocnění na 33 diagnóz, pojištění invalidity, renty a ještě asistenční služby Medik nebo Medik plus – obě jsou také novinkou letošního roku.

Druhou produktovou novinkou bylo rizikové životní pojištění Multirisk a zatím poslední byla Prémiová Garance – jednorázové investiční životní pojištění s unikátním zhodnocením 18 procent za čtyři roky. Takže letos těch novinek bylo opravdu hodně, v příštím roce bychom chtěli klientům přinést další produkty investičního životního pojištění s atraktivním zhodnocením.

2/ Česká pojišťovna nezaznamenala žádné významné změny v zájmu o naše životní pojištění a přesun preferencí klientů k určitému typu produktů. I v současné době část klientů více vyhledává produkty s vyšší mírou jistoty, například konzervativní fondy u investičních životních pojištění či aktuálně právě vyprodanou tranši jednorázového pojištění Prémiová Garance. Velká většina klientů, která si sjednává u ČP životní pojištění, se zároveň zajímá o kvalitní krytí rizik, například úrazové pojištění – tento trend jsme zaznamenali v posledních dvou, třech letech.

Marek Woitsch - ředitel úseku životního pojištění, Česká podnikatelská pojišťovna

1/ Už začátkem letošního roku jsme uvedli do prodeje jedno z nejvariabilnějších rizikových pojištění na trhu. Naše Rodinné úrazové pojištění MOZAIKA nabízí rozšíření klasického úrazového pojištění o nová rizika a umožňuje pojistit na jedné pojistné smlouvě i další osoby. K hlavnímu pojištění lze zvolit připojištění smrti, invalidity, pracovní neschopnosti včetně pojištění nákladů domácnosti a připojištění pobytu v nemocnici z důvodu nemoci nebo úrazu. Produkt lze sjednat také výhradně pro úrazové pojištění dítěte. V průběhu roku 2010 jsme inovovali naši nabídku u investičních typů životních pojištění. Prakticky každá následná verze těchto produktů obsahovala významné úpravy pojistitelných rizik a rozšíření investičních možností. Na trh jsme uvedli produkt investičního životního pojištění Evropská penze PREMIUM, který úspěšně prodává Broker Consulting.

Ve spolupráci s dalším významným externím obchodním partnerem, kterým je společnost Partners For Live Planning, nabízíme od října inovovaný produkt investičního životního pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3. Novými riziky jsou invalidita II. stupně nebo II. + III. stupně, závažné onemocnění a poranění, zproštění od placení pojistného z důvodu ztráty zaměstnání.

Další novinkou je denní odškodné za dobu léčení úrazu i od 60. dne,

připojištění zdravotní asistence (rychlé informace, lékař na telefonu, asistenční služby), připojištění prokazatelných nákladů domácnosti a připojištění právní ochrany rodiny.

2/ V životním pojištění zaznamenáváme pokles u jednorázově placených pojistných smluv, který přičítáme právě důsledkům krize. V porovnání s trhem však ČPP výrazně uspěla v důležitém segmentu běžně placeného pojistného, které v pololetí me
ziročně vzrostlo

o 21 procent. Lidé volí především produkty, které je ochrání před riziky, ale současně jim dávají možnost vytvořit si finanční rezervy.

Velkou výhodou je standardní variabilita našich produktů. Klienti mohou průběžně upravovat parametry pojistné smlouvy v závislosti na své aktuální životní situaci. Vždy lze smlouvu modifikovat tak, aby splňovala nároky a požadavky klienta a ve svém nastavení byla pro něj maximálně výhodná pro danou etapu života.

Speciál: Životní pojištění

Jiří Cívka - tiskový mluvčí, Generali pojišťovna

1/ V loňském roce reagovala Generali na stávající vývoj trhu velmi úspěšným produktem BeneFIT, který jako první pojištění svého druhu vrátí klientovi část zaplaceného pojistného v případě bezeškodního průběhu. V letošním roce jsme navázali neméně úspěšnými produkty Allegro či Genio.

Na zájem v oblasti jednorázového životního pojištění jsme reagovali nabídkou produktu Grand, který při garantovaném zhodnocení rezerv ve výši 3,25 % p.a. nabízí vyšší plnění pro případ dožití. Další dvě unikátní novinky letošního roku jsou určené vybraným segmentům trhu, respektive cílovým skupinám. První z nich je vyhrazena ženám, pro které jsme připravili samostatné pojištění rakoviny prsu Femina. Druhou z těchto novinek je speciální pojistný program pro amatérské fotbalisty Trefa.

2/ Trend je oproti minulosti více zaměřený na pojištění rizik, a to nejlépe pro celou rodinu či menší skupinu osob. Je to levnější než spoření a zdá se, že česká populace dospívá k zodpovědnějšímu přístupu. Poučeni krizí jsou lidé obezřetnější a ve větší míře si začínají uvědomovat každodenní nástrahy, které jim život přináší. Přes přetrvávající obavu z reakce trhů evidujeme také zvýšený zájem o jednorázové tranše napojené na investiční životní pojištění vzhledem k nadstandardnímu zhodnocení vložených prostředků.

Jindřich Skrip - zástupce ředitele Úseku pojištění osob, Kooperativa pojišťovna

1/ Naší největší novinkou je univerzální životní pojištění Perspektiva 7BN. Svým obsahem a variabilitou maximálně vyhovuje našim klientům, když mimo jiné umožňuje kombinovat zajištění rizik s tržní i garantovanou investiční strategií. Že je o toto pojištění velký zájem, dokládá i fakt, že jsme od začátku roku 2010 prodali již přes 60 tisíc kusů tohoto pojištění.

2/ Ano, lidé podstatně méně využívají investiční složku životního pojištění a pečlivě si vybírají rizika, která si pojistí. Trendem celého pojistného trhu jsou jednoznačně univerzální produkty, které umožňují pojistit celou rodinu na jedné pojistné smlouvě proti desítkám nejrůznějších rizik. Další výhodou je vysoká míra jejich variability – přizpůsobení pojistné ochrany aktuální životní situaci. Platební prázdniny, možnost zaplatit mimořádné pojistné, možnost částečného výběru jsou dnes zcela standardní součástí nabídky všech pojišťoven na trhu pojištění osob. Nicméně přesto jsme v posledních dvou letech, kdy mnoho klientů v důsledku finanční krize přišlo o zaměstnání, zaznamenali velký nárůst žádostí o přerušení placení či odprodání části kapitálové hodnoty pojištění. Nicméně situace se již zlepšuje.

Martin Rotkovský - odpovědný pojistný matematik, UNIQA pojišťovna

1/ Letos v září jsme důkladně inovovali náš produkt rizikového životního pojištění s dividendou, který doznal celkem 35 změn, doplnění a aktualizací. Soustředili jsme se zejména na požadavky, které jsme v této souvislosti dostávali od klientů, a současně reagovali na trendy životního pojištění, a to i s ohledem na finanční recesi. Dá se říci, že náš produkt je nyní nejkomplexnější odpovědí na potřeby trhu. První výsledky ukazují, že je o něj velký zájem. Řada změn v produktu je skutečně převratných, nicméně podložených seriózní analýzou. K těm patří například rozlišování sazeb pojistného podle pohlaví v úrazovém pojištění s významnou úlevou pro ženy, zařazení rekordních 34 závažných diagnóz do krytí proti velmi vážným onemocněním, program zdravotní asistence pro děti i dospělé včetně snadnějšího přístupu ke specialistům na špičkových pracovištích anebo první implementace právní ochrany rodiny do životního pojištění. Zásadní je plné oddělení rizikové a spořící složky v zájmu napro
sté transparentnosti nákladů. Prioritní je všestranné krytí rizik, pružné nastavení s ohledem na různé fáze života a možnost doplňkového spoření.

2/ Z čísel za prvních šest měsíců letošního roku vyplývá, že dynamiku pojistného trhu zabezpečují prakticky jen jednorázové vklady pojistného, které se spíše blíží svou povahou bankovním termínovaným vkladům a jejichž růst je také dán zejména prodejem přes pobočky bank. Běžně placené životní pojištění, které je výrazně důležitější součástí našeho podnikání, se ještě s recesí nevyrovnalo a jeho růst ani nezkopíroval inflaci. U běžně placeného životního pojištění se na stagnaci podílí více důvodů – objektivním byla rozhodně rostoucí nezaměstnanost nebo obavy z ní.

Přes relativně stabilní růst průměrných příjmů došlo k výrazně většímu rozevření nůžek mezi skupinami na horní a spodní hranici příjmového spektra. U druhé skupiny vedly finanční problémy často k přechodům od fáze akumulační – tvoření rezerv – do stavu jejich čerpání. Přineslo to však i jeden ozdravný důsledek: Veřejnost se začíná zajímat o rizika a snaží se proti nim chránit. Za oblast pojišťovnictví jsme v tomto ohledu svědky něčeho, co by se dalo nazvat „návratem ke kořenům“.

Roman Ondrůšek - manažer produktů pojištění osob, Wüstenrot pojišťovna

1/ Životní pojišťovna Wüstenrot přinesla letos na trh novinky v podobě inovace svých tří produktů: Wüstenrot ProSichr, Wüstenrot Profesional a Wüstenrot ProInvest. Všechna tato pojištění jsou založena na stavebnicovém systému, což je pro klienta velmi přehledné. Podle svých potřeb si k základnímu pojištění může zvolit ze široké nabídky připojištění, a zajistit si tak komplexní ochranu v případě úrazu a nemoci, invalidního důchodu či vážných onemocnění. Navíc je možné tato připojištění v průběhu pojištění libovolně měnit.

Produkt Wüstenrot ProSichr je nové rizikové životní pojištění, u kterého je pojistná částka pro případ smrti konstantní po celou dobu trvání pojištění. Wüstenrot ProSichr slouží především k zajištění blízkých osob nebo finančních závazků v případě nešťastné události. Hlavní výhodou tohoto produktu je vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné.

Wüstenrot Profesional je moderní, flexibilní pojištění s variabilní spořící složkou, která garantuje zhodnocení ve výši 2,5 procenta kapitálové hodnoty pojištění. Slouží především k zajištění pojištěné osoby, rodiny nebo finančních závazků v případě nešťastné události. Investiční životní pojištění Wüstenrot ProInvest kombinuje výhody pojistné ochrany klasického životního pojištění s investováním volných finančních prostředků do fondů. Investovat můžete do domácích i zahraničních fondů podle vlastní investiční strategie, nebo dle některého z doporučených investičních programů. U všech pojištění se klient může připojistit na zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti. U pojištění Wüstenrot Profesional a ProInvest pak lze využít daňového zvýhodnění a při splnění zákonných podmínek si odečíst až 12 tisíc korun ročně od základu pro výpočet daně z příjmu.

2/ Někteří naši klienti využili možnosti přerušení placení pojistného, které naše produkty životního pojištění umožňují. Část klientů zažádala o snížení splátek pojistného. Zájem klientů se v době krize obracel od investičního životního pojištění k produktům, které zaručují garanci vložených prostředků nebo zajištění pojistné ochrany v případě smrti, vážné nemoci, invalidity nebo úrazu. I nadále očekáváme zvýšený zájem o kapitálové životní pojištění s garantovaným výnosem a o rizikové životní pojištění. V oblasti investičního pojištění předpokládáme opětovnou orientaci klientů od konzervativních investičních programů zpět k dynamičtějším. Za naši pojišťovnu celkově očekáváme nárůst počtu uzavřených smluv v oblasti životního pojištění.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Nejlepší protipirátská ochrana Denuvo padla. Cracky vznikají ještě v den vydání her
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít