KPMG: Vývoj eurozóny přidělává manažerům vrásky

29. února 2012, 17:08 - Profit, TZ
29. února 2012, 17:08

Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji v eurozóně nechce 36 procent vedení firem z 31 zemí světa včetně České republiky unáhleně přijímat žádná opatření a zatím vyčkává. Přibližně třetina manažerů přitom cítí, že jejich podnikání ohrožuje především nedostatek dostupných finančních zdrojů.

Foto: Profimedia.cz

 Letošní výsledky průzkumu Business Leaders Barometer – Jak uspět v měnícím se světě celosvětové sítě poradenských společností KPMG potvrzují přetrvávající skepsi vrcholových manažerů v oblasti vývoje globální ekonomiky. Výrazně také narůstají jejich obavy o budoucnost eurozóny.

Přestože se obecně hovoří o čtyřech možných scénářích vývoje, budoucnost eurozóny je značně nejistá. Zřejmě i proto se více než třetina firem zatím nerozhodla přistoupit k žádnému krizovému opatření,“ vysvětluje Jan Žůrek, řídící partner společnosti KPMG Česká republika.

Hned 32 procent respondentů průzkumu tvrdí, že utahování opasků a nedostatek dostupných finančních prostředků může významně ohrozit fungování jejich firmy. Rozvoji v jejich podnikání brání podle 34 procent manažerů vládní úsporná opatření, která se snaží snížit schodky státních rozpočtů. Letos se navíc výrazně zhoršila důvěra podniků ve společnou evropskou měnu – už 37 procent manažerů (proti 23 procentům v 2011) je přesvědčeno, že euro ve své současné podobě přestane do pěti let existovat.

Nástup druhé ekonomické recese čeká polovina dotázaných

Oslovení vrcholoví manažeři předpovídají globální ekonomice negativní vývoj. Polovina z nich (51 procent) se domnívá, že se situace nezlepší. Naopak to vypadá, že vstupujeme do druhé Velké hospodářské krize. Více než tři čtvrtiny respondentů (79 procent) ke všemu očekávají, že minimálně jedna členská země eurozóny nebude schopna splácet své závazky, a s největší pravděpodobností se tak ještě letos ocitne na pokraji bankrotu.

Snižování nákladů pokračuje

Z průzkumu dále vyplynulo, že většina podniků – čelící nejistému vývoji globální ekonomiky, potažmo eurozóny – nadále omezuje náklady a zaměřuje se na efektivitu výroby. Největší priority vedení firem nyní přisuzují potřebě zavádět změny ve fungování podniku, aby došlo ke snížení nákladů (43 procent), zlepšit řízení hotovostních toků a pracovního kapitálu (32 procent), využít příležitosti k růstu prostřednictvím úspěšných akvizic (30 procent), připravit podnik na zásadní změny obchodního modelu (25 procent), a dále řídit, rozvíjet a udržet své klíčové pracovníky ve společnosti (24 procent).

Češi sází na inovace a potřebu adaptovat se na změny v chování zákazníků

Ani v České republice se obecné trendy v řízení firem příliš neliší. Podle výsledků průzkumu mají místní respondenti jen vyšší ambice měnit provoz podniku tak, aby dosáhli ještě nižších nákladů; opatření tohoto typu plánuje hned 63 procent manažerů. Vyšší prioritu než jejich kolegové v ostatních zemích ještě přisuzují inovacím v oblasti produktů a služeb (33 procent) a potřebě přizpůsobit se změnám chování zákazníků (30 procent),“ komentuje lokální výsledky Jan Žůrek.

Zneklidňující nedostatek plánování

Průzkum dále odhalil nízkou připravenost manažerů na případnou krizi eurozóny. Celých 36 procent na negativní vývoj zatím překvapivě nehodlá vůbec reagovat. Necelá čtvrtina (23 procent) uvedla, že určité plánování pro případ, že by krize nastala, probíhá na skupinové úrovni.

Nedostatečný růst nutí podniky zvyšovat zisky pomocí podnikových transakcí, aby buď získaly větší podíl na trhu, nebo se zbavily svých neprosperujících divizí. Celá čtvrtina vedoucích pracovníků proto zvažuje, že změní svůj obchodní model. V některých sektorech, jmenovitě např. v maloobchodu nebo médiích, jde zdaleka o nejvýznamnější téma.

Motivovaní zaměstnanci? Pro firmy to nejdůležitější

Jedním z pozitivních výsledků průzkumu je, že se firmy mnohem více zaměřují na podporu talentů a řízení lidských zdrojů. Jestliže dochází k omezení růstu, je logické, že se vedení snaží zaměstnance motivovat, aby nebyla ohrožena samotná obchodní činnost,“ konstatuje Jan Žůrek.

Vývojeurozónypřidělávámanažerůmvrásky

Vzhledemktěžkopředvídatelnémuvývojiv eurozóněnechce36procentvedenífiremz 31zemísvětavčetněČeskérepublikyunáhleněpřijímatžádnáopatřeníazatímvyčkává.

Přibližnětřetinamanažerůcítí,žejejichpodnikáníohrožujepředevšímnedostatekdostupnýchfinančníchzdrojůavládníopatřenívedoucíke snižováníschodkůrozpočtů.

Letošnívýsledkyprůzkumu//Business////Leaders////Barometer//// – ////Jak////uspět////v měnícím////se////světě//*celosvětovésítěporadenskýchspolečnostíKPMGpotvrzujípřetrvávajícískepsivrcholovýchmanažerův oblastivývojeglobálníekonomiky.Výraznětakénarůstajíjejichobavyobudoucnosteurozóny.

„Přestožeseobecněhovoříočtyřechmožnýchscénáříchvývoje,budoucnosteurozónyjeznačněnejistá.Zřejměiprotosevícenežtřetinafiremzatímnerozhodlapřistoupitkžádnémukrizovémuopatření,“ vysvětlujeJanŽůrek,řídícípartnerspolečnostiKPMGČeskárepublika.

Hned32procentrespondentůprůzkumutvrdí,žeutahováníopaskůanedostatekdostupnýchfinančníchprostředkůmůževýznamněohrozitfungováníjejichfirmy.Rozvojivjejichpodnikáníbránípodle34procentmanažerůvládníúspornáopatření,kterásesnažísnížitschodkystátníchrozpočtů.Letossenavícvýraznězhoršiladůvěrapodnikůvespolečnouevropskouměnu – už37procentmanažerů(proti23procentůmv 2011)jepřesvědčeno,žeeurovesvésoučasnépodoběpřestanedopětiletexistovat.

Nástupdruhéekonomickérecesečekápolovinadotázaných

Oslovenívrcholovímanažeřipředpovídajíglobálníekonomicenegativnívývoj.Polovinaz nich(51procent)sedomnívá,žesesituacenezlepší.Naopaktovypadá,ževstupujemedodruhéVelkéhospodářskékrize.Vícenežtřičtvrtinyrespondentů(79procent)kevšemuočekávají,žeminimálnějednačlenskázeměeurozónynebudeschopnasplácetsvézávazky,as největšípravděpodobnostísetakještěletosocitnenapokrajibankrotu.

Snižování nákladů pokračuje

Zprůzkumudálevyplynulo,ževětšinapodniků – čelícínejistémuvývojiglobálníekonomiky,potažmoeurozóny – nadáleomezujenákladyazaměřujesenaefektivituvýroby.Největšípriorityvedenífiremnynípřisuzujípotřebězavádětzměnyvefungovánípodniku,abydošlokesníženínákladů(43procent),zlepšitřízeníhotovostníchtokůapracovníhokapitálu(32procent),využítpříležitostik růstuprostřednictvímúspěšnýchakvizic(30procent),připravitpodniknazásadnízměnyobchodníhomodelu(25procent),adáleřídit,rozvíjetaudržetsvéklíčovépracovníkyvespolečnosti(24procent).

Češisázínainovaceapotřebuadaptovatsenazměnyv chovánízákazníků

„Aniv Českérepubliceseobecnétrendyv řízenífirempřílišneliší.Podlevýsledkůprůzkumumajímístnírespondentijenvyššíambiceměnitprovozpodnikutak,abydosáhliještěnižšíchnákladů;opatřenítohototypuplánujehned63procentmanažerů.Vyššíprioritunežjejichkolegovév ostatníchzemíchještěpřisuzujíinovacímv oblastiproduktůaslužeb(33procent)apotřeběpřizpůsobitsezměnámchovánízákazníků(30procent),“ komentujelokálnívýsledkyJanŽůrek.

Zneklidňujícínedostatekplánování

Průzkumdáleodhalilnízkoupřipravenostmanažerůnapřípadnoukrizieurozóny.Celých36procentnanegativnívývojzatímpřekvapivěnehodlávůbecreagovat.Neceláčtvrtina(23procent)uvedla,žeurčitéplánovánípro případ,žebykrizenastala,probíhánaskupinovéúrovni.

Nedostatečnýrůstnutípodnikyzvyšovatziskypomocípodnikovýchtransakcí,abybuďzískalyvětšípodílnatrhu,nebosezbavilysvýchneprosperujícíchdivizí.Celáčtvrtinavedoucíchpracovníkůprotozvažuje,žezměnísvůjobchodnímodel.V některýchsektorech,jmenovitěnapř.vmaloobchodunebomédiích,jdezdalekaonejvýznamnějšítéma.

Motivovanízaměstnanci?Profirmytonejdůležitější

„Jednímzpozitivníchvýsledkůprůzkumuje,žesefirmymnohemvícezaměřujínapodporutalentůařízenílidskýchzdrojů.Jestližedocházík omezenírůstu,jelogické,žesevedenísnažízaměstnancemotivovat,abynebylaohroženasamotnáobchodníčinnost,“ konstatujeJanŽůrek.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít