KONEČNĚ ZAČÍNÁME - Euro.cz

Přihlášení

KONEČNĚ ZAČÍNÁME

, Dagmar Truncová,
KONEČNĚ ZAČÍNÁME
Zdroj: Euro.cz

O f f s e t o v é     p r o g r a m y

Bez zahraničních investic se česká ekonomika ze situace, ve které se momentálně nachází, nedostane. Šancí pro ni mohou být takzvané offsety čili programy průmyslové spolupráce. Řekl to týdeníku EURO ředitel společnosti Fridrich s Capital Services, která se jejich problematikou zabývá zhruba rok.

Česká republika se stala členem NATO, a do popředí zájmu se tak dostává potřeba vojensko-průmyslové spolupráce s ostatními členskými zeměmi aliance. Důvodů je však více. Například je nutné dohnat to, co český zbrojní průmysl v posledních deseti letech zameškal, a zároveň k nám přivést zahraniční investice.

Offset je program spolupráce

Společnost Fridrich s Capital Services, kterou mnohé české podniky znají především jako úspěšného realizátora vstupů zahraničních finančních a strategických investorů do českých podniků, se problematikou offsetů zabývá přibližně jeden rok. Své znalosti v tomto oboru činnosti nabídla Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Při rozvoji offsetů v ČR chce podle slov ředitele a vlastníka společnosti F. Fridricha využít kontaktů na zahraničních kapitálových trzích, především v USA, a také své zkušenosti z kompenzačních obchodů.

Jde o programy průmyslové spolupráce, pro které se mezi odborníky ujal název převzatý z angličtiny – offsety. Offset je ve skutečnosti ekonomickou kompenzací při nákupu techniky, materiálů a služeb, který je financován ze státního rozpočtu a vyhlašován je v rámci veřejných obchodních soutěží. Vztahuje se na nákupy od zahraničního dodavatele v hodnotě nad 300 milionů korun nebo na zahraniční subdodávky pro tuzemské finální dodavatele přesahující hodnotu 100 milionů korun. Jednodušeji to lze též vyjádřit tak, že offset je jakákoli protihodnota, kterou vyžaduje Česká republika jako kupující nějakého produktu (stroje, zařízení, technologie a podobně) od jiné země jako částečnou, nebo úplnou kompenzaci za tento nákup.

Jsou dvě kategorie offsetů – přímý offset, který se vždy vztahuje k přesně určenému konečnému předmětu nákupu českou vládou a zahrnuje přímé a souběžné projekty českých podnikatelských subjektů na zajištění zakázky; například výrobu, montáž nebo testování dílů, komponentů, montážních podcelků, velkých montážních podcelků nebo i kompletní montáž zakoupeného produktu. Souběžně s tím jsou poskytovány všechny potřebné materiály, nástroje, zařízení, školení, certifikace, kontrola a předpokládá se i společná účast ve výběrových řízeních na prodej produktu mimo území ČR.

V nepřímém offsetu jde podle Fridricha o souběžné zapojení dalších českých subjektů do projektů souvisejících s činností uchazeče o veřejnou zakázku či o zapojení jejich subdodavatelů. Může jít o přenos technologií, vědecký výzkum či vývoj, pomoc při financování investic, vytváření společných podniků, marketingovou pomoc při realizaci produktů ve třetích zemích, spolupráci při zprostředkování prodeje produktu třetí vládě nebo obchodnímu partneru, zaškolení do nových dovedností a technologií.

Jaké jsou podprodukty

Podproduktem jsou i takzvané koncesní projekty, jejichž atraktivita spočívá ve výši přidělených offsetových kreditů a také studie a průzkumy, jako například studie proveditelnosti, makroekonomické studie, studie údržby a oprav nebo studie potřeb nových technologií.

Offsetový kredit je offsetovou komisí uznaná hodnota jednotlivé offsetové transakce, která se uchazeči započítává do plnění offsetového programu. Stanovuje se jako hodnota offsetové transakce vynásobená offsetovým koeficientem. Jde o převoditelnou měnovou jednotku, kterou se měří dosažené výsledky oproti přijatým závazkům.

Možná za zmínku stojí ještě vysvětlení, co je offsetová kreditní (bankovní) smlouva. Je to dohoda, která umožňuje kumulaci kreditních bodů, a to jak před zahájením offsetového programu, tak nad rámec splněných offsetových závazků. Offsetové kredity jsou sčítatelné v období deseti let a lze je použít i u jiných zakázek a závazků. Offsetovou bankovní smlouvu uzavírá na základě rozhodnutí vlády offsetová komise se smluvní stranou programu. Tato smlouva poskytuje firmám důvod investovat v České republice, čas a finance před dosažením zásadního rozhodnutí o nákupu produktu – buď od vlády nebo obchodního partnera.

Dobrý signál

Podpora offsetových programů může být na dlouhou dobu společně s programem podpory investic, který vláda nedávno schválila, dobrým signálem pro zahraniční investory, aby se o Českou republiku opět začali zajímat. Nevyužití této šance by ji mohlo vrhnout na mnoho let na periferii zájmů světových investičních trhů.

Česká republika má v rozvoji offsetových programů – na rozdíl od Polska a Maďarska – velkou časovou ztrátu, kterou bude jen obtížně dohánět (i s ohledem na svou současnou hospodářskou situaci). Zatímco například Maďarsko přilákalo do poloviny roku 1998 v rámci offsetů investice ve výši téměř 500 milionů dolarů, u nás se jedná o zanedbatelnou částku. Je však možné ocenit to, že již loni v červnu vláda přijala usnesení o realizaci offsetových programů a schválila zřízení meziresortní offsetové komise pro realizaci kompenzujících transakcí.