Konec jednoduchého účetnictví se blíží!

22. dubna 2003, 00:00 - Miloš Hovorka, daňový poradce
22. dubna 2003, 00:00

Myslete už nyní na to, co by mohla změnit novela zákona o účetnictvíNovela zákona o účetnictví je navrhována vzhledem k vývoji práva Evropských společenství a právního řádu ČR. Měla by nabýt účinnosti od 1. ledna 2004.

Myslete už nyní na to, co by mohla změnit novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví je navrhována vzhledem k vývoji práva Evropských společenství a právního řádu ČR. Měla by nabýt účinnosti od 1. ledna 2004.

Změny se dotýkají několika okruhů, které jsou předmětem navrhované zákonné úpravy:

a) zrušení soustavy jednoduchého účetnictví,

b) nového vymezení fyzických osob jako účetních jednotek,

c) povinného používání Mezinárodních účetních standardů podle příslušného nařízení Evropské komise.

Dále jsou navrhovány změny, které vyplynuly z poznatků získaných za dosavadní účinnosti zákona o účetnictví, a změny formální povahy, vyplývající z výše uvedených změn konkrétních ustanovení. Podle zákona o účetnictví budou po novele postupovat následující fyzické osoby:

1. Fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Tyto osoby budou povinny vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku, nerozhodnou-li se vést účetnictví již ode dne zahájení podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, až do dne výmazu z obchodního rejstříku, nevznikla-li jim povinnost podle bodů 2 až 4.

2. Fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou plátci daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty, a to za podmínek stanovených v § 4 odst. 3. To znamená, že tyto osoby jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se staly plátcem DPH, až do posledního dne účetního období, ve kterém jim byla zrušena registrace k dani z přidané hodnoty,

3. Fyzické osoby, které dobrovolně vedou účetnictví namísto daňové evidence podle zákona o daních z příjmů. Tyto osoby jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se rozhodly vést účetnictví, nerozhodnou-li se vést účetnictví již ode dne zahájení podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, až do dne ukončení uvedené činnosti nebo do posledního dne účetního období, ve kterém se rozhodly vedení účetnictví ukončit, nevznikla-li jim povinnost podle bodů 1, 2 a 4.

3. Fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní zákon. Tyto osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak. S výjimkou ukončení činnosti budou moci fyzické osoby podle bodů 2 a 3 ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí pěti po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých vedly účetnictví. Ostatní fyzické osoby nebudou povinny vést účetnictví a povedou daňovou evidenci příjmů a výdajů, která bude upravena novelou zákona o daních z příjmů. Zatím není rozsah této daňové evidence navržen. Z důvodové zprávy k novele zákona o účetnictví však vyplývá, že v případě navrhované daňové evidence bude důraz kladen na co největší zjednodušení a co nejmenší zatížení daňových poplatníků.

Daňové dopady

Podle stávající úpravy § 5 odst. 8 zákona o daních z příjmů jsou poplatníci z řad fyzických osob při přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné povinni postupovat podle přílohy čís. 3, která je nedílnou součástí zákona o daních z příjmů a podle které platí tento daňový postup:

1. Základ daně se zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.

2. Základ daně se sníží o hodnotu přijatých záloh, závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Z výše uvedeného mj. vyplývá, že daňové základy fyzických osob za rok 2004 by byly jednorázově zvýšeny o hodnoty zásob a pohledávek evidovaných k 31. 12. 2003.

Účtování v plném nebo zjednodušeném rozsahu

Účetní jednotky budou účtovat vždy podvojně, a to buď v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu budou moci z uvedených fyzických osob účtovat ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon. Ve zjednodušeném rozsahu budou moci dále například účtovat:

a) občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti a jejich orgány nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, honební společenstva a nadační fondy, pokud jejich výnosy za bezprostředně předcházející účetní období nebo výše vlastního jmění nebo výše fondů nepřesáhly 6 000 000 Kč,

b) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem,

c) územní samosprávné celky,

d) příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodl jejich zřizovatel.

Zjednodušený rozsah účetnictví je vymezen v novele tak, že hlavní důraz bude kladen na omezení používaných účetních metod. Povinnost oceňovat reálnou hodnotou bude minimalizována, obdobně jako účtování o tvorbě rezerv a opravných položek (kromě těch, které jsou daňově uznatelné). Možnost účtovat globálně na skupinových účtech a spojení účtování v deníku a hlavní knize (tzv. „americký deník“) má umožnit vedení účetnictví i bez použití výpočetní techniky - ručně. Zjednodušení se týká i sestavování účetní závěrky.

Mezinárodní účetní standardy

Konsolidující účetní jednotky, jejichž vydané cenné papíry jsou registrovány na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU, budou povinny použít pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy. Ostatní konsolidující účetní jednotky mají mít i nadále možnost sestavit účetní závěrku podle českých předpisů nebo mohou pro její sestavení a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní účetní standardy. Účinnost ustanovení o použití Mezinárodních účetních standardů se odkládá až na účetní období započaté 1. lednem 2005 a později.

Další změny

Novela zákona o účetnictví přináší i další změny:

* Uplatnit hospodářský rok budou moci účetní jednotky i bez souhlasu finančního úřadu jako dosud, a to na základě oznámení změny účetního období svému správci daně nejméně tři měsíce před plánovanou změnou.

* Povinnost vyhotovovat výroční zprávu budou mít nejen účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nýbrž všech jednotky, které jsou obchodními společnostmi.

* Prováděcí právní předpis upraví zařazení účetních jednotek do jednotlivých skupin podle charakteru jejich činnosti, uspořádání a označování položek účetní a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití, postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, a to pro jednotlivé skupiny účetních jednotek.

Změny zákona o účetnictví

KDO BUDE SPOKOJEN

Tisíce fyzických osob dosud vedoucích jednoduché účetnictví, které nově nebudou účtovat vůbec a povedou pouze jednoduchou evidenci příjmů a výdajů stanovenou zákonem o daních z příjmů (neplátci DPH - majitelé menších prodejen, restaurací, provozoven služeb pro obyvatelstvo apod.)

KDO BUDE NESPOKOJEN

Většina těch fyzických osob, které budou muset přejít z jednoduchého na podvojné účetnictví. Vedení účetnictví tak bude složitější než dříve a také bude třeba předem propočítat i daňové dopady účetního přechodu, které mohou mnohé podnikatele značně finančně zatížit.

Zásoby

Poplatníci s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti mohou využít stávající ustanovení § 23 odst. 14 zákona o daních z příjmů a hodnotu zásob nezahrnovat do základu daně jednorázově, nýbrž rovnoměrně po pěti následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení podvojného účetnictví.

Pohledávky se splatností do konce roku 1994

Poplatníci mohou využít ustanovení Čl. II zákona číslo 492/2000 Sb., bod 7., umožňující uplatnit jako daňový výdaj i tyto neuhrazené pohledávky nebo jejich část, a to ve zdaňovacím období, ve kterém budou poprvé účtovat v soustavě podvojného účetnictví.

Pohledávky s pozdějším termínem splatnosti

Poplatníci budou moci využít možnosti tvorby opravných položek podle zákona o rezervách, které se jim uznají také jako daňový výdaj.

Zrušení soustavy jednoduchého účetnictví

Podle novelizovaného § 1 odst. 1 bude zákon o účetnictví stanovovat rozsah a způsob vedení podvojného účetnictví a jeho průkaznosti. To znamená, že po novele zákona již nebude existovat možnost účtování v soustavě jednoduchého účetnictví.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít