Komplikace při exportu do Ruska a Indie

30. března 2010, 16:00 - Lenka Šustrová, odbor mnohostranné a společné politiky ministerstva průmyslu a obchodu
30. března 2010, 16:00

Tímto článkem zahajujeme seriál o obchodních překážkách vstupu na zajímavé trhy. V prvním díle se zaměříme na bariéry obchodu s Ruskem a Indií. Představíme také evropskou iniciativu MAS, která se snaží takové překážky hledat a odstranit.

Autor: Shutterstock

Podmínkou úspěchu na zahraničním trhu je dokonalá znalost exportních překážek a správná strategie pro jejich odstranění. K tomuto účelu funguje na úrovni Evropské unie takzvaná strategie pro přístup na trh (Market Access Strategy – MAS). Nejedná se o nástroj nový, MAS vznikla již dávno před krizí, jenže v té době si její význam málokdo plně uvědomoval.

Prvním impulzem pro intenzivnější implementaci MAS byla obnovená Lisabonská strategie a její důraz na vnější konkurenceschopnost a malé a střední podniky. V roce 2007 tak byly nastaveny mechanizmy spolupráce Evropské komise, členských států Unie a podnikatelské sféry, a byla spuštěna internetová databáze přístupu na trh.

Poznejte deset největších překážek |KDE HLEDAT INFORMACE?|
|Více informací o strategii a databázi přístupu na trh najdete na stránkách www.mpo.cz v sekci zahraniční obchod, dotazy můžete zaslat na e-mail prekazky.obchodu@mpo.cz. Důležité podklady lze nalézt také v evropské databázi pro přístup na trh MADB na internetové adrese http://madb.europa.eu.|
Členské státy, včetně České republiky, si od MAS slibovaly vytvoření nových exportních příležitostí, a to zejména pro malé a střední podniky. Zmíněná databáze nejenže poskytuje informace o podmínkách vstupu na trhy mimo Unii, ale dává i možnost řešit konkrétní situace, s nimiž se vývozce na třetím trhu setkal. Význam této bezplatné služby je evidentní, a to opět především z hlediska malých a středních podniků. Nový rozměr získala MAS v souvislosti s finanční krizí. Z těchto důvodů se Česká republika za předsednictví Radě EU zasadila o spuštění projektu klíčových bariér na třetích trzích – TOP10. Projekt spočívá ve zmapování obchodních překážek na strategických vývozních trzích a výběru deseti největších bariér – proto TOP10. Projekt překážky podrobně popisuje a navrhuje „společnou kuchařku“ pro jejich překonání. Priorit nemusí být vždy deset, nemělo by jich ale být více. Cílem je neplýtvat silami a omezenými prostředky tam, kde chybějí nástroje a neúspěch je téměř jistý, nebo kde situace závisí na řadě dalších faktorů; jako příklad lze uvést vázaná cla, která jsou předmětem jednání ve WTO.
Projekt začal s dynamickými trhy |CO NABÍZÍ EVROPSKÁ DATABÁZE PRO PŘÍSTUP NA TRH MADB?|
|* Aplikované celní sazby (Applied Tariffs): vyhledávání podle číselného HS kódu produktu nebo podle popisu zboží, a to ve vztahu k vybrané zemi; podrobné poznámky související s uplatňovaným tarifem. * Průvodce dovozními formalitami pro exportéry (Exporters Guide to Import Formalities): vyhledávání podle číselného HS kódu produktu nebo podle popisu zboží, a to ve vztahu k vybrané zemi; veškeré informace o formulářích, certifikátech, povinných náležitostech obchodních faktur a dalších dokumentech nezbytných při dovozu do vybrané země. * Statistiky (Statistical Database): souhrnný přehled obchodních toků mezi Evropskou unií a nečlenskými zeměmi EU umožňující vyhledávání podle zemí i směru obchodu. * Sanitární a fytosanitární opatření (SPS Database): odkaz na samostatnou databázi opatření přijatých třetími zeměmi. * Překážky obchodu (Trade Barriers Database): přehled a podrobný popis překážek v členění podle zemí, podle odvětví nebo podle skupin uplatňovaných opatření. * Registr stížností (Complaint Register): umožňuje uživateli podat podnět nebo stížnost na překážku obchodu, která mu brání v přístupu na trh. Každý jednotlivý podnět je prošetřen Evropskou komisí, která komunikuje se stěžovatelem ohledně dalšího postupu. Databáze MADB je vedena v anglickém jazyce. Stížnosti mohou být podávány v českém jazyce prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu, které kontakt i komunikaci podniku s Komisí zprostředkuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu můžete kontaktovat na e-mailové adrese prekazky.obchodu@mpo.cz.|
České předsednictví zvolilo pro zahájení TOP10 trhy BRIC, tedy Brazílie, Ruska, Indie a Číny, které jsou také prioritními zeměmi pro export České republiky. Seznamy prio­ritních překážek pro BRIC byly dokončeny loni v září, přičemž práce na jejich odstranění probíhá průběžně. Zároveň jsou monitorovány výsledky, respektive reakce třetích stran na zvolený postup a argumentaci, abychom měli jistotu, že zvolená strategie je správná. V případě Ruska tak již například víme, že Achillovou patou je nedostatek konkrétních důkazů. Překážky na tomto trhu totiž do značné míry spočívají v nedodržování právního rámce. Situaci komplikuje i to, že Rusko není ve Světové obchodní organizaci. Z povahy problému je tedy jasné, že úspěch jednání s ruskou stranou záleží na schopnosti zdokumentovat potíže, s nimiž se evropské podniky setkávají. Podniky by se tedy neměly nechat zastrašit hrozbou odvetných akcí, jinak skončíme v začarovaném kruhu. Tolik tedy krátký úvod k aktivitám MAS a k projektu TOP10. V prvním díle seriálu o bariérách se nyní podíváme na trhy Ruska a Indie. Jaké jsou největší překážky při obchodním vstupu do těchto východních zemí?
V Rusku panuje právní nejistota V Rusku jsou vysoká dovozní cla nebo relativně malá vymahatelnost práva. Projekt TOP10 identifikoval následující překážky: Vydávání víz a pracovních povolení – nedostatečné roční kvóty pro zahraniční pracovníky, zdlouhavý a netransparentní schvalovací proces při získávání pracovních povolení, přísně omezené pracovní cesty zaměstnanců zahraničních firem. Celní záležitosti – přetížení na hranicích, pomalé celní procedury, celní odhady, odbavení a garance, nutnost vyhotovovat exportní deklarace. Sanitární a fytosanitární opatření – netransparentní, diskriminační, nepřiměřené kontroly a schvalovací procedury (nové technické směrnice pro mléko a mražená masa), nerespektování mezinárodních pravidel. Nárůst dovozních cel – v rámci ruského vládního protikrizového plánu byla od začátku roku 2009 zvýšena dovozní cla na celou řadu výrobků, včetně automobilů, zemědělských produktů, kombajnů a většiny ocelářských výrobků. Technické překážky obchodu, osvědčení a prohlášení o shodě – obtížné a nepřiměřené technické směrnice založené na certifikacích a prohlášeních o shodě, dopad na nejrůznější odvětví a výrobky. Právní jistota a zákony – protichůdné a nadbytečné právní předpisy, jejich svévolné vymáhání, netransparentní investiční prostředí, byrokracie. Silniční daně – evropští dopravci čelí diskriminačnímu přístupu. Vracení DPH – evropští podnikatelé čelí dlouhým lhůtám pro vrácení DPH a často se musejí obracet k soudu. Ochrana duševních práv – problémy se softwarovým pirátstvím a nedostatečná ochrana duševních práv ruskými úřady. Sibiřské přelety – dohoda z roku 2006 o odstranění plateb nebyla ruskými úřady implementována, proces se oddaluje spolu s přístupem Ruska k WTO. Exportní cla na suroviny – na řadu výrobků od zemědělských, přes hlavní komodity (kovy) až po přírodní zdroje včetně energií a dřeva. Zemědělské produkty – dovozní překážky tvoří nepřiměřené požadavky na pesticidy, antibiotická rezidua a mikrobiologické nálezy v zemědělských produktech a rostlinách. Železniční tarify – rozlišuje se mezi domácími a mezinárodními destinacemi a domácí tranzitní nákladní přepravou. |CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM OBCHODNÍ PŘEKÁŽKY?|
|* Celní překážky * Obtížné celní postupy při dovozu, vývozu a tranzitu a rovněž nerovná nebo diskriminační daňová pravidla a postupy. * Technické předpisy, normy a postupy posuzování shody, které nejsou v souladu s pravidly WTO. * Zneužívání sanitárních a fytosanitárních opatření, tedy opatření, která nejsou v rámci stávajících pravidel WTO opodstatněná zdravotními a bezpečnostními důvody. * Omezení přístupu k surovinám, jako například omezení vývozu v podobě vývozní daně či dvojích cen. * Nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení původu, a nedostatky v jejich řádném používání a prosazování. * Překážky obchodu se službami a překážky přímým zahraničním investicím, jako například neoprávněné limity na podíl zahraničních vlastníků, povinnost zakládání společných podniků či diskriminační zacházení. * Restriktivní pravidla a postupy pro účast na veřejných zakázkách, které brání společnostem z EU reálně se ucházet ve třetích zemích o veřejnou zakázku. * Zneužívání nástrojů na ochranu obchodu nebo jejich používání v rozporu s pravidly WTO ze strany třetích zemí (zejména neodůvodněná ochranná a antidumpingová opatření). * Nespravedlivé nebo diskriminační používání státních podpor a dalších subvencí ve třetích zemích. |
Některé překážky vstupu na ruský trh se ale už podařilo odstranit. V roce 2008 Rusko ohlásilo záměr zvýšit vývozní cla na kovový šrot s platností od ledna 2009. Podle přijatého harmonogramu mělo být rovněž zvýšeno vývozní clo na dřevo. EU se koordinovaným úsilím podařilo realizaci záměrů prozatím zabránit, u dřeva byl nově stanoveným termínem leden 2010. Bylo tak dosaženo alespoň částečného úspěchu.
Indie požaduje drahé certifikace**

Miliardový a rychle se rozvíjející indický trh je pro vývozce lákavým soustem, firmy dodávající zdravotnické potřeby nebo potravinářští vývozci ale musejí počít s dovozními překážkami.

Cla na víno a alkohol – interní daňová diskriminace v některých státech.

Povinná certifikace BIS na ocelářské výrobky – nadbytečný, těžkopádný a nákladný certifikační proces.

Dovozní opatření na kuřecí a vepřové maso – byla uplatňována v souvislosti s ptačí chřipkou od roku 2004, a to i vůči zemím s nízkým rizikem.

Nové standardy na radiální pneumatiky – tyto výrobky by do budoucna měly podléhat povinné certifikaci.

Veterinární potvrzení omezující dovoz vepřového a hovězího masa a dalších produktů – Indie požaduje veterinární potvrzení jdoucí nad rámec mezinárodně uznávaných standardů.

Dovozní licence a poplatky na různé produkty – horizontální opatření, nově se týká i pneumatik a některých výrobků z oceli, vydávání licencí nepodléhá pevným pravidlům.

Zdravotnické pomůcky – netransparentní legislativa způsobuje problémy při dovozu a prodeji.

Poštovní a distribuční služby – omezení přeshraničního poskytování těchto služeb.

Dovozní požadavky na zeleninu – dovoz některých druhů zeleniny podléhá testování na přítomnost škůdců, které představuje administrativní překážku dovozu.

I obchod s Indií již ovšem zaznamenal jedno ulehčení. V listopadu 2008 rozhodla asijská země o zavedení nových postupů při dovozu kůží a kožešin. Dovoz pod­léhal od března loňského roku předložení certifikátů prokazujících zdravotní nezávadnost a kvalitu, které šly nad rámec běžných sanitárních standardů a obchodních praktik. Evropské unii se díky včasné akci podařilo docílit revize požadavků a jejich uvedení do souladu s mezinárodními pravidly pouhé tři měsíce po jejich zavedení do praxe.

V dalším díle seriálu v příštím čísle se podíváme na exportní bariéry při vstupu na další bouřlivě se vyvíjející trhy – do Brazílie a Číny.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in…
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Nejlepší ojetá auta do 100 000 Kč, která jsou levná na provoz
Technologie
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Xeony generace Ice Lake mají 38 jader a HBM2. Xeony Phi nahradí 44jádrová verze ISX-H
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít