Kam s projekty, kam pro peníze?

03. května 2004, 00:00 - DUŠAN ŠRÁMEK
03. května 2004, 00:00

SEZNAM KONTAKTŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ GRANTŮ Z EU Přinášíme přehled řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, platebních orgánů a platebních jednotek včetně vysvětlení jejich funkce.

SEZNAM KONTAKTŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ GRANTŮ Z EU

Přinášíme přehled řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, platebních orgánů a platebních jednotek včetně vysvětlení jejich funkce.

Řídicí orgán nese celkovou odpovědnost za realizaci konkrétního programu pomoci EU v ČR. Každý řídicí orgán má rovněž za úkol připravit odpovídající institucionální strukturu, vymezit pravomoci a úkoly jednotlivých článků, včetně nastavení pravidel pro efektivní vzájemnou spolupráci. Řídicí orgán je samozřejmě také odpovědný za včasné a adresné poskytování aktuálních informací ohledně realizace programu, zejména všem potenciálním předkladatelům projektů (konečným příjemcům). Řídicím orgánem konkrétního programu je vždy příslušný odbor na ministerstvu, v jehož gesci se daný program podle usnesení vlády nachází. Přinášíme jejich adresář:

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Mgr. Arnošt Marks, PhD. Tel.: +420 224 861 424 Fax: +420 224 812 930 E-mail: arnost.marks@mmr.cz

Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu a JPD Praha Cíl 2

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Mgr. Věra Jourová Tel.: +420 224 861 710 Fax: +420 224 811 243 E-mail: srop@mmr.cz

Řídicí orgán OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3 a IS EQUAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor pro řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 PhDr. Iva Šolcová Tel.: +420 257 196 843 Fax.: +420 221 923 128 E-mail: Iva.Solcova@mpsv.cz

Řídicí orgán OP Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor strukturálních fondů Na Františku 32, 110 15 Praha 1 JUDr. Ing. Břetislav Grégr Tel.: +420 224 062 917 nebo +420 224 228 991 Fax: +420 224 062 630 E-mail: gregr@mpo.cz

Řídicí orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí

Odbor integrovaného financování Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Ing. Tomáš Oliva Tel.: +420 267 122 530 Fax: +420 272 744 944 E-mail: tomas_oliva@env.cz

Řídicí orgán OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Ministerstvo zemědělství Odbor

Řídicí orgán Operačního programu Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Pavel Sekáč Tel.: +420 221 813 005 Fax: +420 221 812 818 E-mail: sekac@mze.cz

Řídicí orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor Řídicího orgánu Fondu soudržnosti Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Ing. Radka Bučilová Tel.: +420 224 861 671, +420 224 861 446 Fax: +420 224 811 130 E-mail: radka.bucilova@mmr.cz

Řídicí orgán Interreg III A Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor programů EU Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 RNDr. Jiří Horáček Tel.: +420 224 861 207 Fax: +420 224 861 415 E-mail: Jiri.Horacek@mmr.cz

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti řídicích orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Zprostředkující subjekty jsou zpravidla zodpovědné za vymezení obsahu opatření a přípravu tzv. zásobníku projektů (seznamu projektů vhodných pro financování) a současně poskytují informace konečným příjemcům o náležitostech projektových žádostí.

Zprostředkující subjekty pro jednotlivé programy jsou následující:

Společný regionální operační program

* Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 RNDr. Ivo Ryšlavý Tel.: +420 221 580 201 E-mail: ryslavy@crr.cz * CzechInvest Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Ing. Hana Chlebná Tel: +420 296 342 500 E-mail: hana.chlebna@czechinvest.org

Sekretariáty Regionálních rad:

* Region soudržnosti Severozápad - Sekretariát Regionální rady Školní 5336, 430 01 Chomutov (bude fungovat do 30. 6. 2004 zejména pro programy Phare 2001 a Phare 2003/II, poté bude zřízen S-RR v Ústí n. Labem) Tel.: + 420 474 616 244 - Sekretariát Regionální rady Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Tel.: + 420 353 502 272

* Region soudržnosti Jihozápad - Sekretariát Regionální rady U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Tel.: + 420 386 720 213 - Sekretariát Regionální rady Škroupova 18, 306 13 Plzeň Tel.: + 420 377 195 576

* Region soudržnosti Střední Čechy Sekretariát Regionální rady Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Tel.: + 420 257 280 642

* Region soudržnosti Severovýchod - Sekretariát Regionální rady Hradec Králové W onkova 1142, 500 02 Hr. Králové Tel.: + 420 495 817 191 - Sekretariát Regionální rady Pardubice Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Tel.: + 420 466 026 323 - Sekretariát Regionální rady Liberec U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel.: +420 485 226 625

* Region soudržnosti Jihovýchod - Sekretariát Regionální rady Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Tel.: + 420 541 651 334 - Sekretariát Regionální rady Žižkova 16, 586 01 Jihlava Tel.: + 420 564 602 545

* Region soudržnosti Střední Morava - Sekretariát Regionální rady Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Tel.: + 420 585 508 656 - Sekretariát Regionální rady tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín

* Region soudržnosti Moravskoslezsko - Sekretariát Regionální rady 28. října 117, 702 18 Ostrava Tel.: + 420 595 622 318

OP Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti odbor pro implementaci programů ESF Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Ing. Naděžda Holmanová Tel.: +420 221 923 242 E-mail: nadezda.holmanova@mpsv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor evropské integrace a mezinárodních vztahů

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Šárka Glatzelová Tel.: +420 257 193 672 E-mail: glatzelovas@msmt.cz.

Zprostředkujícím subjektem pro globální grant je: Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS)

Jelení 196/15, 118 00 Praha 1 Radim Burkon Tel.: +420 233 356 173 E-mail: radim.burkon@nros.cz OP Průmysl a podnikání

CzechInvest

 Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Ing. Hana Chlebná Tel.: +420 296 342 500 E-mail: hana.chlebna@czechinvest.org CzechTrade Dittrichova 21 P.O. Box 76, 128 01 Praha 2 Ing. Jitka Hanzlíčková Tel.: +420 224 907 500, +420 224 907 501 E-mail: hanzlickova@czechtrade.cz

Česká energetická agentura

U Sovových mlýnů 9, 118 00 Praha 1 Ing. Josef Bubeník Tel.: +420 257 534 235 E-mail: bubenik@ceacr.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Ing. Lubomír Rajdl Tel.: +420 255 721 111 E-mail: rajdl@cmzrb.cz

OP Infrastruktura

Ministerstvo dopravy (za sektor dopravy) Odbor mezinárodních vztahů a Evropské unie Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 Ing. Olga Pokorná Tel.: +420 972 231 059 E-mail: olga.pokorna@mdcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR (za sektor životního prostředí)

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Ing. František Krejčí Tel.: +420 267 994 305 E-mail: fkrejci@sfzp.cz

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Platební agentura Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Dipl.Ing.Vladimír Eck E-mail: eck@mze.cz

Fond soudržnosti

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Ing. Tomáš Oliva Tel.: +420 267 122 530 E-mail: tomas_oliva@env.cz

Ministerstvo dopravy

 nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 Ing. Jaromír Slezák Tel.: +420 972 231 152 E-mail: Slezak@mdcr.cz

Interreg III A

Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 RNDr. Ivo Ryšlavý Tel.: +420 221 580 201 E-mail: ryslavy@crr.cz

JPD Praha Cíl 2

 Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 RNDr. Ivo Ryšlavý Tel.: +420 221 580 201 E-mail: ryslavy@crr.cz

Magistrát hl.m. Prahy

Odbor fondů EU Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 Mgr.Kristýna Sokolová Tel.: +420 236 002 236 E-mail: kristyna.sokolova@cityofprague.cz

JPD Praha Cíl 3

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti odbor pro implementaci programů ESF Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Ing. Naděžda Holmanová Tel.: +420 221 923 242 E-mail: nadezda.holmanova@mpsv.cz

Nadace pro rozvoj občanské společnosti

Jelení 196/15, 11800 Praha 1 David Stulík Tel.: +420 220 514 032 E-mail: david.stulik@nros.cz

Magistrát hl.m. Prahy

Odbor fondů EU Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 Mgr. Kristýna Sokolová Tel.: +420 236 002 236 E-mail: kristyna.sokolova@cityofprague.cz

PLATEBNÍ ORGÁN A PLATEBNÍ JEDNOTKY

Platební orgán odpovídá za vypracování a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od EK a současně spravuje finanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU. Některé funkce a aktivity platební orgán delegoval na tzv. platební jednotku v rámci příslušného ministerstva (tj. nezávislý subjekt organizačně oddělený od platebního orgánu, který je zpravidla zřízen v rámci řídicího orgánu konkrétního operačního programu).

Platebním orgánem pro strukturální fondy je: Ministerstvo financí, Odbor Národního fondu

Letenská 15, 118 10 Praha 1 Ing. Jan Gregor Tel.: +420 257 042 460 E-mail: jan.gregor@mfcr.cz

Přehled platebních jednotek: Platební jednotka SROP, JPD Praha Cíl 2 a Interreg A Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor finančního řízení a Platební jednotky SF Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Ing. Stanislav Dušek Tel.: +420 224 861 119 E-mail: dussta@mmr.cz

Platební jednotka OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3

Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor platební jednotky pro ESF Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 Ing. Drahomíra Vrbská Tel.: +420 221 922 870 E-mail: drahomira.vrbska@mpsv.cz

Platební jednotka Průmysl a podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor rozpočtu a financování Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Ing. Valéria Freimannová Tel: +420 224 852 417 E-mail: freimannova@mpo.cz

Platební jednotka OP Infrastruktura

Ministerstvo dopravy Odbor financí a ekonomiky nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 Ing. Jiří Navrátil E-mail: jiri.navratil@mdcr.cz Oddělení platební jednotky Ing. Petr Stejskal Tel.: +420 972 231 412 E-mail: petr.stejskal@mdcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR Odbor účetnictví Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Leo Matušek E-mail: lmatusek@sfzp.cz Oddělení platební jednotky Kateřina Schönfeldová Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Platební jednotka OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Platební agentura Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Dipl.Ing.Vladimír Eck E-mail: eck@mze.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
8 smartphonů do 10 000 Kč: kompakt, phablet, odolňák i vlajková loď [Vánoce 2017]
Robot Atlas je zase mrštnější. Podívejte, jak udělá salto (video)
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít