Jasnější pravidla, modernější postupy

26. září 2005, 00:00 - JUDR. MARIANNA SVOBODOVÁ
26. září 2005, 00:00

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Návrh zcela nového zákona o veřejných zakázkách v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Oproti dosavadnímu stavu má přinést jednodušší a přehlednější systém. Vláda předpokládá, že nová úprava začne platit od 1. ledna 2006.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Návrh zcela nového zákona o veřejných zakázkách v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Oproti dosavadnímu stavu má přinést jednodušší a přehlednější systém. Vláda předpokládá, že nová úprava začne platit od 1. ledna 2006.

Řadu nových moderních prvků přináší návrh nového zákona o veřejných zakázkách, který nedávno schválila vláda a nyní jej projednávají poslanci. Cílem změn je hlavně efektivnější nakládání s veřejnými prostředky, zavedení některých zjednodušených postupů a snížení časové náročnosti zadávacích řízení. Jednou ze zásadních novinek je výrazné snížení cenového limitu pro povinnost vypsat veřejnou zakázku. Zákon upravuje také „elektronizaci“ celého procesu. Nový zákon má vstoupit v účinnost 1. ledna 2006. Do konce ledna je totiž Česká republika povinna sladit právní úpravu v oblasti veřejných zakázek s normami Evropské unie (konkrétně se jedná o unijní směrnice 2004/17/EC a 2004/18/EC). Sněmovna současně projednává také návrh nového zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Takzvaný koncesní zákon bude upravovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru v rámci projektů Public Private Partnership (PPP), také on má vstoupit v účinnost 1. ledna příštího roku. Další projednávání obou zákonů bude Profit samozřejmě sledovat.

PRUŽNĚJŠÍ LHŮTY A POVOLENÉ POSTUPY Samotná definice veřejné zakázky zůstane v zásadě zachována v podobě, v jaké je obsažena ve stávajícím zákoně č. 40/2004 Sb. Rozumí se jí tedy úplatná písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je poskytnutí dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací. Podle výše předpokládané ceny (v novém zákoně označené jako předpokládaná hodnota) budou veřejné zakázky rozděleny na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Od 1. ledna 2006 má být za veřejnou zakázku považována každá zakázka na dodávky nebo služby s předpokládanou cenou přesahující 100 tisíc korun bez DPH. V případě stavebních prácí se limit zvyšuje na 500 tisíc korun bez DPH. Ve srovnání s dosavadním limitem dvou milionů korun tedy půjde o výrazné rozšíření povinnosti postupovat při zadávání podle tohoto zákona. U podlimitních zakázek návrh předpokládá zavedení flexibilnějších lhůt pro podání žádostí o účast i pro podání konkrétní nabídky. Zákon má zároveň zavést zcela nový institut zjednodušeného podlimitního řízení, ve kterém vyzývá veřejný zadavatel nejméně pět zájemců k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace. U veřejných zakázek na některé služby - třeba hotelové, kulturní nebo právní - získají zadavatelé možnost využít flexibilnější způsoby (například takzvané jednací řízení s uveřejněním). V případě zakázek malého rozsahu bude zadavatel muset vyzvat k podání nabídky zpravidla nejméně tři zájemce. ZELENÁ PRO OUTSOURCING ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Současné rozdělení zadavatelů do tří skupin zůstane v novém zákoně zachováno. Povinné subjekty se tedy dělí na veřejné, dotované a sektorové zadavatele, přičemž v případě třetí zmíněné skupiny dochází ke změně dosavadního názvu. Veřejným zadavatelem je typicky Česká republika nebo obec. Dotovaným zadavatelem má být například osoba, která zadává veřejnou zakázku na stavební práce hrazenou z více než 50 procent z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem. Sektorovým zadavatelem (dosud označovaným jako odvětvový zadavatel) bude třeba osoba působící v odvětvích energetiky či dopravy. Zcela nově jsou do této kategorie zařazeny také osoby poskytující poštovní služby. Ze skupiny sektorových zadavatelů naopak budou vyjmuty subjekty z odvětví telekomunikací. Novinkou v právní úpravě je možnost outsourcingu zadavatelských činností nebo jejich částí. Zadavatel se tedy bude moci nechat zastoupit třetí osobou při výkonu svých práv a povinností v zadávacím řízení. Ale pozor: Nejvýznamnější úkony bude muset zadavatel i nadále učinit sám. Jedná se o zadání veřejné zakázky (tedy samotné rozhodnutí o jejím přidělení), vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Zadavatelé budou mít možnost poptávat dodávky, služby a stavební práce také prostřednictvím centrálního zadavatele, tedy společného nákupního subjektu. Užitečné to může být hlavně pro menší obce, které se mohou domluvit na jednotném postupu. Cílem jsou úspory v nákladech na řízení i v celkové ceně díky rozsahu těchto větších dodávek a služeb.

PŮJDE TO I BEZ PŘEDBĚŽNÝCH OZNÁMENÍ

Uveřejňování oznámení o veřejných zakázkách (předběžné oznámení, zahájení a ukončení řízení) bude nadále probíhat na takzvané Centrální adrese, v případě nadlimitních veřejných zakázek také v Úředním věstníku EU. Významnou změnou oproti stávající právní úpravě má být zrušení povinnosti zadavatelů uveřejňovat předběžná oznámení. Ta zůstanou povinná pouze na veřejné zadavatele a nadlimitní veřejné zakázky. V případě veřejných zadavatelů jen tehdy, budou-li chtít využít následnou možnost zkrácení lhůty pro předložení nabídek.

VÍCE MOŽNOSTÍ PŘI ZADÁVÁNÍ

Návrh nového zákona o veřejných zakázkách rozlišuje šest druhů zadávacích řízení. K již známým čtyřem druhům (otevřenému řízení, užšímu řízení, jednacímu řízení s uveřejněním a jednacímu řízení bez uveřejnění) přibudou dva nové: soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Úplnou novinkou je takzvaný soutěžní dialog. Představuje postup vedoucí k nalezení jednoho nebo více vhodných řešení zvláště složité zakázky a k její následné realizaci. Možnost použití soutěžního dialogu bude omezena pouze na veřejné zadavatele a výlučně na zvláště složité zakázky. Za takovou je možné považovat pouze tu, u níž zadavatel nebude objektivně schopen vymezit technické podmínky nebo právní či finanční požadavky na její předmět plnění. V rámci dialogu s potenciálními dodavateli pak tedy bude docházet k upřesnění představ veřejného zadavatele - na základě informací poskytnutých dodavateli. Po nalezení jednoho či více vhodných řešení zadavatel vyzve všechny původně vyzvané zájemce k podání nabídek. V již zmíněném zjednodušeném podlimitním řízení musí veřejný zadavatel vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace nejméně pět zájemců. Při zadávání zakázky na stavební práce bude možné tento druh řízení použít pouze v případě, že předpokládaná cena veřejné zakázky nepřesáhne 30 milionů korun bez DPH. V novém zákoně bude podrobněji než dosud upraven procesní postup u jednotlivých druhů řízení. Podrobnější úprava se týká například možností a podmínek omezení počtu zájemců v užším řízení, postupu při hodnocení kvalifikace nebo složení hodnotící komise. Novinka se týká také zadávání zakázek na základě rámcové smlouvy. Podle stávajícího zákona mají možnost uzavírat rámcové smlouvy pouze sektoroví zadavatelé. Nový zákon předpokládá rozšíření této možnosti i na veřejné zadavatele, včetně centrálních zadavatelů. Rámcová smlouva přitom představuje dohodu mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli (takzvaný pool), jejíž účelem je stanovit podmínky pro zakázky, které mají být zadány během určité doby trvá
ní rámcové smlouvy. Doba jejího trvání nesmí, s výjimkou řádně odůvodněných případů, přesáhnout čtyři roky.

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY A AUKCE

Návrh zákona reaguje také na stále rozšířenější využívání elektronické komunikace. Jeho součástí jsou proto dva nové instituty: dynamický nákupní systém a elektronická aukce. V prvním případě jde o plně elektronický systém, který budou moci zadavatelé využívat pro pořízení běžného a obecně dostupného zboží, služeb a stavebních prací. Je tedy určen pro běžné nákupy zadavatele. Veřejná zakázka se může týkat už samotného vytvoření a fungování dynamického nákupního systému, a to na časově omezenou dobu nejdéle čtyř let. Tento systém pak zadavatel může využívat při udělování zakázek. Po celou dobu trvání musí být otevřený všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro přijetí do systému. Elektronické aukce mají umožnit předkládání nových, snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek. Vedle samotné komunikace musí elektronické zařízení využívané při aukci současně umožňovat sestavení aktuálního pořadí nabídek, jejich hodnocení je automatické. Po prvním úplném zhodnocení pak mohou účastníci aukce své nabídky (v rámci vymezeného časového období či stanoveného počtu aukčních fází) nadále vylepšovat. Délka celého procesu bude vždy časově omezena. Po celou dobu trvání elektronické aukce musí mít každý uchazeč kdykoliv přístup k informaci o jeho aktuálním pořadí nebo o aktuálně nejlepších aukčních hodnotách.

ŠANCE PRO KAŽDÉHO? Zákon zakazuje jakékoliv konkrétní odkazy na obchodní značky nebo označení příznačná pro jednoho dodavatele. „Zadání veřejné zakázky musí být natolik obecné, aby se do veřejné zakázky mohl přihlásit každý,“ řekl vedoucí legislativněprávního odboru ministerstva pro místní rozvoj David Dvořák. Dodal, že například i kvalifikační požadavky musí být stanoveny přiměřeně veřejné zakázce. „To znamená ani ne příliš měkce nebo tvrdě, aby například byly vyloučeny malé subjekty,“ doplnil Dvořák. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví však i nový zákon zneužití kritérií, na jejichž základě se v tendru vybírá nejvhodnější firma, stále umožňuje. Podle svazu tak i nadále může zadavatel nastavit kritéria tak, aby zvítězila vybraná společnost či skupina firem. Vyřešena není podle svazu ani odborná způsobilost zadavatelů. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Smyslem veřejných zakázek na straně zadavatele je získat kvalitu za co nejnižší cenu a nejlepší podmínky tím, že publikací poptávky zadavatel zajistí účast více dodavatelů. Ti pak předkládají své nabídky podle předem známých podmínek. Pro dodavatele by měly veřejné zakázky znamenat transparentní příležitost jak uplatnit své výrobky či služby na určitém trhu. Cílem je, aby v soutěži vyhrál dodavatel s nejlepší nabídkou. Postup, který musí zadavatel dodržet při poptávání zboží, služeb nebo stavebních prací, proto upravuje zákon. Podrobný přehled dosavadní právní úpravy jsme přinesli v Profitu č. 31/2005. SEZNAM DODAVATELŮ**

Zájemci, kteří chtějí využít možnost požádat o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů bezplatně, tak musí učinit nejpozději do konce tohoto kalendářního roku. Od ledna 2006 bude zápis do seznamu zpoplatněn částkou 3000 korun. Rovněž výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů bude od ledna zpoplatněn, a to částkou 300 korun. Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede ministerstvo pro místní rozvoj.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
8 smartphonů do 10 000 Kč: kompakt, phablet, odolňák i vlajková loď [Vánoce 2017]
Robot Atlas je zase mrštnější. Podívejte, jak udělá salto (video)
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít