Jaké služby nabízejí svým klientům pojišťovny

17. února 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Tomáš Vladislav Novák publicista
17. února 2003, 00:00

Pojistit se není nikdy na škodu. Víte ale proti čemu? Každá pojišťovna o sobě tvrdí, že je nejlepší. A není lehké posoudit, nakolik je to pravda. Profit přináší porovnání produktů některých vybraných pojišťoven pro podnikatele.

Pojistit se není nikdy na škodu. Víte ale proti čemu?

Každá pojišťovna o sobě tvrdí, že je nejlepší. A není lehké posoudit, nakolik je to pravda. Profit přináší porovnání produktů některých vybraných pojišťoven pro podnikatele.

Allianz

Pro sjednání Komlexního programu NOE platí tyto zásady: každý druh pojištění si můžete sjednat v libovolné variantě, vyšší varianta vždy zahrnuje rozsah varianty nižší a když si sjednáte více druhů pojištění, obdržíte slevu na pojistném. Čím vyšší varianty pojištění si vyberete, tím větší slevu obdržíte. Změny obsahu variant nejsou možné.

* Pojištění autosalonů a autoservisů (speciální produkt pro prodejce automobilů)

Umožňuje ucelené pojištění garantující stabilitu obchodní sítě prodejců a opraven automobilů v případě vzniku škody. Pojištění autosalonů a autoservisů nabízí komplexní pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku, nových vozidel v prodejnách a prodejních skladech, vozidel převzatých do opravy, ojetých vozidel určených k prodeji, vozidel se zvláštní poznávací značkou.

* Souhrnné pojištění majetku

Předmětem pojištění mohou být budovy a věci movité (výrobní a provozní zařízení, zásoby). Sjednává se na novou hodnotu (tj. částku, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení nové věci) nebo na časovou hodnotu (hodnota snížená o opotřebení majetku). Může krýt následující rizika: požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, vichřice nebo krupobití, povodeň nebo záplava, zemětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, voda z vodovodního zařízení, voda ze sprinklerových hasicích zařízení, krádež vloupáním a loupež, náraz motorového vozidla, kouř, nárazová vlna způsobená nadzvukovým letadlem. Pojištění lze rozšířit podle individuálních potřeb zákazníka v rámci doložek Allianz, jako např. pojištění proti pádu stromů, stožárů a jiných předmětů. Dále je možné sjednat komplexní pojištění proti všem rizikům, zvané také „Allrisk pojištění“ (vztahuje se na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena).

* Pojištění skla

Vztahuje se především na pevně osazené zasklení (tj. okenní tabule i vnitřní zasklení). Na přání klienta lze rozšířit např. o předměty umístěné vně budovy (např. firemní štíty, reklamní tabule, vnější osvětlení). Pojištění se sjednává proti riziku rozbití skla. V rámci pojištění skla je možné sjednat i pojištění nákladů vynaložených v příčinné souvislosti s pojistnou událostí (např. náklady na provizorní opravu či speciální povrchovou úpravu pojištěného zasklení nebo náklady na lešení a jiné pomůcky včetně montáže anebo demontáže stavebních součástí nutných k úpravě zasklení).

* Pojištění strojů

Je určeno pro stroje nebo strojní zařízení, které jsou schopny zahájení práce nebo jsou již v provozu. Jedná se o speciální druh pojištění, který velmi vhodně doplňuje souhrnné pojištění majetku. Je koncipováno jako „Allrisk pojištění“, tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Významnou předností je skutečnost, že se toto pojištění vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem, které jsou velmi časté: chyba obsluhy, nešikovnost, neodborné zacházení, nezkušenost apod. Pokud klient nemá sjednáno souhrnné pojištění majetku, lze tato rizika dopojistit i v rámci pojištění strojů.

* Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Představuje pojistnou ochranu pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci. Účelem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je minimalizovat škody, které mohou vzniknout konečnému spotřebiteli v důsledku vady výrobku, za kterou výrobce nebo prodejce odpovídá podle příslušných právních předpisů. Tato pojištění se vztahují rovněž na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby. Lze sjednat i rozšířenou územní platnost podle požadavků klienta.

* Pojištění přerušení provozu

Toto specifické pojištění by mělo obzvlášť upoutat pozornost podnikatelů. Je důležitým doplňkem souhrnného pojištění majetku, pojištění elektroniky a strojů. Zabrání pojištěnému podniku snížení výkonnosti a zajistí plynulé pokračování činnosti a další rozvoj podniku v případě vzniku škody, a to až do doby, než podnik dosáhne svého původního postavení na trhu. Pojištění se vztahuje na ušlý Provozní zisk a stálé náklady podniku (tj. mzdy, náklady na energii, apod.), které musí podnik vynakládat i v případě zastavení nebo přerušení své činnosti v důsledku věcné škody. Věcnou škodou se rozumí ztráta, zničení nebo poškození majetku pojištěného provozu, kterou způsobí některé z pojištěných rizik. Pojištění se vztahuje i na náklady, které jsou vynaložené k odvrácení bezprostředně hrozící škody a zmírnění následků škody (např. náklady na přechodně pronajaté výrobní prostory, na příplatky za práci přesčas). Přerušení provozu lze pojistit podle přání klienta proti stejným rizikům jako při souhrnném pojištění majetku.

* Základní pojištění provozu (pro živnostníky)

Zjednodušená forma pojištění pro malé a střední podniky. Sjednává se na hodnotu věcí movitých, která vyjadřuje limit, do kterého pojišťovna uhradí vzniklou škodu. Základní pojištění provozu se vztahuje na rizika: požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla; vichřice nebo krupobití; voda z vodovodního zařízení.

* Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Vztahuje se na odpovědnost za škodu na životě, zdraví, věci a jinou z nich vyplývající majetkovou škodu (ztráta na výdělku nebo ušlý zisk po dobu pracovní neschopnosti), za kterou provozovatel nestátního zdravotnického zařízení odpovídá v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Pojištění lze rozšířit i na odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech či na věcech zaměstnanců. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku.

* Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání ekonomických a právnických profesí

Zahrnuje odpovědnost za čistou finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá v souvislosti s výkonem povolání. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku. Pojištění se vztahuje také na škodu na životě, zdraví a věci způsobenou provozní činností pojištěného, včetně náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby.

Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP nabízí pojištění hospodářských rizik (tj. pojištění pro podnikatele a průmysl) prostřednictvím tzv. volného univerzálního produktu, který poskytuje velmi širokou pojistnou ochranu a umožňuje vytvořit pojistnou smlouvu individuálně, podle konkrétních potřeb a požadavků klienta.

* Pojištění majetku

Sjednává se pro následující rizika: Pojištění „All-Risk“ (pojištění majetku proti „všem rizikům“ s výjimkou těch, která jsou vylo
učena) - varianta základního krytí, zúženého krytí a varianta rozšířeného krytí. Živelní pojištění: Základní pojištění „FLEXA“ zahrnuje rizika požár, výbuch, úder blesku, náraz letadla nebo pád předmětu. Doplňkově lze dále sjednat pojištění následků vichřice, krupobití, zřícení skal nebo zemin (nezaviněné), povodně, záplavy, sesuvu lavin, pádu stromů nebo stožárů, poškození tíhou sněhu nebo námrazy a vodovodní škody.

* Pojištění pro případ odcizení

Zahrnuje riziko krádeže vloupáním, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením a dále riziko loupežného přepadení. Se slevou je možno sjednat pouze pojištění pro případ krádeže vloupáním, bez rizika loupežného přepadení. Předmětem pojištění mohou být všechny movité věci a stavební součásti. Cennosti lze pojistit jak uložené v místě pojištění, tak i při přepravě poslem.

* Pojištění pro případ úmyslného poškození nebo zničení věcí (vandalizmus)

Sjednává se doplňkově k pojištění pro případ odcizení. Vztahuje se na škody způsobené následkem úmyslného poškození nebo zničení pojištěné věci, které vzniklo jakýmkoli způsobem.

* Pojištění skla

Sjednává se doplňkově k pojištění majetku. Vztahuje se na poškození nebo zničení skel osazených jako stavební součásti budov, pokud je to ve smlouvě stanoveno, vztahuje se pojištění také na nápisy a malby na skle, nosnou konstrukci, nalepené fólie a snímače zabezpečovacího zařízení apod.

* Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladicím zařízení

Sjednává se pro případ poškození obsahu chladicího zařízení v důsledku nenahlášeného výpadku elektrického proudu nezaviněného pojištěným nebo funkční poruchou chladicího zařízení.

* Pojištění strojů, jejich součástí, výbavy a příslušenství, jakož i strojních zařízení

Zahrnuje náhlá poškození nebo zničení strojů jakoukoli nahodilou událostí „all risk“, jež omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost.

* Pojištění elektroniky

Je komplexním pojištěním elektronických zařízení a přístrojů sdělovací, informační a lékařské techniky, ostatních elektronických zařízení a přístrojů (počítače a zařízení na zpracování dat) a přenosných počítačů a elektroniky mimo místo pojištění v rozsahu „all risk“. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoli nahodilou událostí (s výjimkou pevně stanovených výluk) i na případy odcizení.

* Pojištění výstav a veletrhů

Komplexní pojištění exponátů, zboží určeného k prodeji, zařízení výstavní expozice, včetně zázemí, zásob a svršků pracovníků. Pojištěna jsou živelní rizika, vodovodní škody a odcizení.

* Pojištění cestovních kanceláří

Sjednává se povinně pro případ úpadku cestovní kanceláře (zákonné pojištění). Cestovní a cestovní zdravotní pojištění.

* Pojištění stavebních a montážních rizik

Poskytuje komplexní ochranu proti všem rizikům, jež vzniknou na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech s výjimkou těch, která jsou z pojištění vyloučena. Pojištění zahrnuje i odpovědnost za škody vyplývající ze stavební nebo montážní činnosti v případě, že za ni pojištěný na základě právního předpisu odpovídá.

* Pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu podniku

Kryje ušlý zisk z výrobní činnosti a stálé náklady pojištěného, které musí bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení provozu z důvodu požáru, aby bylo možno obnovit provoz v původním rozsahu. Pojištění se sjednává pro celý provoz, který má samostatně vedené účetnictví.

* Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti

Jeho předmětem je ušlý zisk z nezávislé činnosti (z důvodu škody na zdraví nebo věcné škody), kterého by pojištěný dosáhl, kdyby provoz nebyl přerušen. Pojištěny jsou rovněž stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat v souvislosti s nezávislou činností v době přerušení provozu. Pojištění je učeno především pro lékaře, architekty apod.

* Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Vztahuje se na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací.

* Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání

Je náhradou škody, kterou pojištěný způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, pokud za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

* Pojištění odpovědnosti makléřské firmy/ /pojišťovacího agenta

Zákonem stanovené pojištění odpovědnosti makléřské firmy/pojišťovacího agenta za škody, které způsobil v souvislosti s výkonem své činnosti.

* Pojištění profesní odpovědnosti

Sjednává se pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škody následujících profesí: autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, znalců a tlumočníků, advokátů, veterinárních lékařů, notářů, daňových poradců a auditorů, účetních, správců konkurzní podstaty atd.

* Havarijní pojištění motorových vozidel

Lze sjednat pro jednotlivé vozidlo i soubory vozidel. Jde o pojištění havárie nebo odcizení, případně pojištění „all risk“. Klient si individuálně volí podmínky pojištění (spoluúčast, územní platnost apod.) K základnímu pojištění vozidla lze sjednat doplňková připojištění: zavazadel a věcí osobní potřeby, úrazové pojištění dopravovaných osob, pojištění nadstandardní výbavy, pojištění převozu věcí pro podnikatelskou činnost a pojištění strojních rizik speciálních vozidel.

* Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

(Povinně smluvní pojištění) pro jednotlivá vozidla i soubory vozidel (flotily).

* Pojištění vnitrostátní přepravy

Týká se rizik poškození, zničení, odcizení nebo ztráty přepravovaných věcí. Dále se vztahuje na všechny škody vzniklé v přímé souvislosti s dopravní nehodou, která postihla pojištěné vozidlo. Přeprava musí být prováděna vlastním jménem pojištěného a na jeho účet.

* Pojištění zahraniční přepravy

Poskytuje pojistnou ochranu zboží proti všem rizikům (případně v omezeném rozsahu), která mohou vzniknout při provádění zahraniční přepravy. Jako speciální připojištění lze sjednat i pojištění nebezpečí války a občanských nepokojů.

* Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Vztahuje se na škodu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy.

* Pojištění psů

Nabízí Česká podnikatelská pojišťovna jako jedna z mála pojišťoven. Všechny druhy pojištění lze sjednat na všech pobočkách ČPP, nebo přímo na Odboru underwritingu generálního ředitelství. Produkty České podnikatelské pojišťovny si můžete sjednat i na přepážkách České pošty

Hasičská vzájemná pojišťovna

* Pojištění majetku

Zahrnuje pojištění staveb a movi
tých věcí pro případ poškození nebo zničení živelními riziky, nárazem dopravního prostředku, vodou z vodovodních zařízení a pro případ odcizení, pojištění skel pro případ poškození nebo zničení, pojištění přepravy cenností a věcí zvláštní hodnoty pro případ krádeže vloupáním a loupeže.

* Pojištění motorových vozidel

Poskytuje pojistnou ochranu pro případ havárie, živelní události a pro případ odcizení vozidla. Pojištění je možno rozšířit i na nadstandardní výbavu vozidla, zavazadla a věci osobní potřeby.

* Pojištění strojů a strojních zařízení

Sjednává se pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění těmito nahodilými událostmi: chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou; přetlakem či podtlakem páry, plynu nebo kapaliny; nedostatkem vody v kotli; nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou; zkratem či jiným působením elektrického proudu (např.: přepětím, vadou izolace, mechanickým namáháním způsobeným elektrickým proudem, indukcí, účinkem blesku); selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení; vniknutím cizího tělesa do pojištěné věci; nesprávnou obsluhou.

* Pojištění silniční přepravy nákladu

Předmětem pojištění je přepravované zboží nebo věci (náklad) při přepravě po silnici a při úkonech se silniční dopravou souvisejících. Pojištěnými riziky jsou: živelní událost, poškození nebo zničení věcí při dopravní nehodě, odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením při přepravě, odcizení pojištěných věcí v příčinné souvislosti s dopravní nehodou.

* Další pojištění: pojištění hospodářských zvířat, zemědělských plodin, lesů, koní, vleček a výstav, úrazové pojištění.

* Pojištění odpovědnosti za škodu

Vztahuje se na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě, tj. zejména: odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil jinému provozní činností; odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitých staveb a jejich příslušenství a součástí, uvedených v pojistné smlouvě; odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít