Jak zabezpečit studium dětí

30. září 2009, 16:57 - Petr Pokorný
30. září 2009, 16:57

Menší měsíční částky po delší dobu bolí méně než velké investice na poslední chvíli

Studium na státních školách je sice dosud zdarma, ale to se může v dohledné době rychle změnit. Navíc existuje mnoho soukromých škol, v nichž je třeba platit školné. Přitom výdaje na studium i bez školného nejsou nízké. Jak na ně získat finance? Například zhodnocením finančních prostředků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.
Rodiče, kteří si včas uvědomí zmíněnou finanční náročnost studia vlastních dětí a rozhodnou se ukládat určitou částku, aby si vytvořili odpovídající finanční rezervu, si mohou vybírat mezi několika produkty – spořicím účtem, termínovaným vkladem či produktem investičního bankovnictví. Zvolená forma vždy záleží na rizikovém profilu rodiče a také v případě investic na jeho předchozí zkušenosti s investováním na finančních trzích.

Spořicí účet

Češi jsou obecně spíše konzervativní investoři. A ani současná globální ekonomická situace, přestože je dle zkušených investorů vhodná k nákupům, investory laiky k odvážnému investování neláká. Pokud chce rodič spořit pro vlastní dítě, nemíní riskovat ztrátu a zároveň mít uložené finance rychle k dispozici bez sankcí, je pro něho ideální spořicí účet.
Nabídka v této oblasti je široká a v obdobných formách jej nabízí většina bank. Úroková sazba se v současné době nejčastěji pohybuje okolo 2,5 procenta a úroky se většinou připisují měsíčně, někdy však i čtvrtletně či ročně. Hlavní výhodou tohoto produktu je možnost vkladů v libovolné výši a výběrů bez sankcí a výpovědní lhůty. Tato výhoda se však pro méně disciplinované vkladatele může snadno stát nevýhodou. Jednoduchý výběr bez omezení totiž může svádět k častému odčerpávání vložených prostředků. A naspoření částky potřebné ke studiu se proto může zkomplikovat.

Další možnosti

Nabízí se proto další varianta – klient vloží prostředky na termínovaný vklad. Opět jde o velmi konzervativní produkt s pevně danou úrokovou sazbou. Ta je obvykle vyšší než u spořicích účtů, ale oproti nim nelze vložené prostředky libovolně vybírat. Výběr je často omezen výpovědní lhůtou. U termínovaných vkladů uzavřených na určitou dobu – obvykle od jednoho do pěti let – je předčasný výběr sankcionován, případně vyplacena pouze vložená jistina (původní vklad) bez zhodnocení. S termínovaným vkladem lze tedy s minimálním rizikem spořit ve středně- až dlouhodobém horizontu a s možností předčasného ukončení v případě potřeby.
Klientům ochotným nést určitou míru rizika lze doporučit podílové fondy. Pro investice do podílových fondů je třeba znát rizikový profil klienta – tedy riziko, které je ochoten akceptovat. Důležitý je také investiční horizont. Klient s nízkou averzí k riziku, který je ochotný investovat a podstoupit relativně vyšší riziko, může využít mnoha akciových fondů či jiných investičních nástrojů, nabízejících nejen vysoké zhodnocení, ale i hrozbu značné ztráty. Naopak klientovi s vysokou averzí k riziku, který chce investovat spíše konzervativně, lze doporučit fondy peněžního trhu. Jejich výkonnost se v současné době pohybuje přibližně na stejné úrovni jako zhodnocení spořicích účtů. Značně tedy záleží na délce horizontu, ve kterém chce klient finanční prostředky zhodnocovat – za jak dlouho chce získat stanovenou částku.

Konzervativní investor

Tento, spíše konzervativní investor tvoří v české populaci většinu – chce naspořit sto tisíc korun v krátkodobém horizontu – například během jednoho roku. V tomto případě není dobré investovat, protože v takovém krátkém horizontu jde o investiční nástroje s vysokou rizikovostí, což neodpovídá profilu klienta. Měl by využít zmíněné spořicí účty či termínované vklady, popřípadě fondy peněžního trhu. U spořicích účtů s měsíčním připisováním úroků se tím měsíční úložka bude pohybovat přibližně okolo 8300 korun. Pokud bude investor odvážnější, může například využít repo operace, short-sales, diskontní nebo bonusové certifikáty.
Pro střednědobého, spíše konzervativního investora – investice v horizontu zhruba pěti let – jsou vhodné také dluhopisové, zajištěné či garantované fondy, dluhopisy a diskontní nebo bonusové certifikáty. Možné jsou také balancované fondy s akciovým podílem okolo 30 procent či click fondy, které klientům nabízejí zachování chráněné hodnoty portfolia, většinou na úrovni 90 procent.

Rizikovější investice

S delším horizontem totiž klesá riziko ztráty. Investice je rozložená v delším časovém úseku a při případném poklesu je delší doba na opětovný růst. Riziko ztráty navíc lze eliminovat diverzifikací portfolia, tedy rozložením investic do více produktů a také takzvaným pravidelným investováním. To znamená, že vklady do vybraných investičních nástrojů nevkládá investor jednorázově, pokud to lze, ale rozloží je obvykle na měsíční vklady. Pak značně záleží na investorově odolnosti vůči volatilitě trhu a na dodržení zvolené strategie.
Pokud investor při poklesu nepanikaří a impulzivně neprodává a pokračuje v pravidelném investování, může naopak získat výhodu nákupu za nízkou cenu při propadu a zajímavého zhodnocení, jakmile trhy opět rostou. Ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu, například deseti až patnácti let, se tedy volatilita trhu výrazněji neprojevuje. Lze proto i konzervativnímu klientovi navrhnout rizikovější investice – například do balancovaných fondů, akcií a akciových fondů či outperformance certifikátů a tak dále.

Role času

Další alternativou jsou garantované investiční certifikáty. Klient se podílí na vývoji podkladového aktiva, kterým mohou být komodity, indexy, koše akcií a tak dále. Vstupní investice se pohybuje v rozmezí dvacet až padesát tisíc korun. Na rozdíl od investic do podílových fondů však nemůže pravidelně měsíčně vkládat peníze.
Pro klienta, který chce získat sto tisíc korun ve střednědobém horizontu pěti let, je vhodný dluhopisový nebo balancovaný fond. U dluhopisového fondu při průměrném zhodnocení 3,75 procenta ročně na pět let je měsíční investice zhruba 1515 korun. Balancovaný fond při průměrném zhodnocení pět procent ročně na pět let vyžaduje měsíční investici zhruba 1470 korun. Striktně konzervativní klient může v tomto horizontu využít fond peněžního trhu – při zhodnocení tří procent ročně bude investovat měsíčně 1545 korun.
Pro stejného klienta v horizontu deseti let je vhodný akciový nebo balancovaný fond. Při průměrném zhodnocení sedm procent ročně jde o měsíční investici zhruba 590 korun. U konzervativní investice při průměrném zhodnocení tři procenta ročně je měsíční investice zhruba 725 korun.
Na uvedených příkladech je dobře vidět roli, kterou hraje zejména čas. Proto zejména rodiče menších dětí by si měli uvědomit, že menší měsíční částky po delší dobu vložené do produktu dle jejich povahy bolí méně než velké jednorázové investice na poslední chvíli. A pokud dítě nakonec nepůjde na studia? Možná mu tím naspořili základ na samostatné bydlení nebo sobě na vysněnou dovolenou. A pokud vytrvají, mohou si významně přilepšit k budoucí, (snad) státem poskytované penzi.

Repo operace

Úvěrová operace či obchod.
Klient využije úvěr poskytnutý bankou na nákup cenných papírů.
Jako jištění úvěru slouží nakoupené cenné papíry převedené na účet banky.
Repo obchody jsou prováděné s nejlikvidnějšími investičními nástroji obchodovanými v segmentu SPAD Burzy cenných papírů Praha.

Short-sales

Krátký prodej nebo krátká pozice.
Principem je prodat cenný papír za momentální cenu při očekávání jeho zpětného nákupu v budoucnosti za nižší hodnotu.
Klient spekuluje na pokles ceny tohoto investičního instrumentu a profituje z něj.
Aby mohl krátký prodej uskutečnit, půjčí si cenný papír od jiného investora, který jej vlastní.
Rozdíl cen v době prodeje třetí straně a zpětného nákupu tvoří základ zisku nebo ztráty klienta.

Zajištěný fond

Přináší investorovi v předem pevně stanovené době, obvykle tří, čtyř nebo pěti let, zhodnocení závislé na vývoji konkrétního trhu.
V případě propadu na konci stanovené doby vyplatí původní investovanou částku.
Investor vydělává na rostoucích trzích, ale neztrácí na klesajících.
Většina fondů výnosy po dosažení určitého zhodnocení (obvykle tří až pěti procent) takzvaně zamyká
neboli nastavuje novou minimální hranici, pod kterou původní investice nemůže klesnout.

Garantovaný fond

Obdoba zajištěného fondu.
Uzavřený akciový indexový fond s garancí jistiny na dobu určitou.

Click-fond

Většina portfolia je alokovaná do maximálně bezpečných nástrojů peněžního trhu, jako jsou státní pokladniční poukázky a dluhopisy s nízkou dobou splatnosti.
Tato takzvaná chráněná část činí například 90 procent portfolia a poskytuje investorům odpovídající ochranu části jejich investice.
Fond svou investiční strategií průběžně uzamyká 90 procent nejvyšší dosahované hodnoty podílového listu na denní (týdenní, měsíční) bázi.
Tím omezuje riziko ztráty.

Balancovaný fond

Finanční prostředky jsou investované současně do akcií, obligací i do instrumentů peněžního trhu.
Váha jednotlivých druhů cenných papírů se může měnit dle aktuální situace na trzích.

Diskontní certifikáty

Jejich nákupem si investor pořizuje podkladové aktivum.
Například podkladovou akcii nebo index s diskontem z aktuální ceny – bezpečnostní nárazník.
Zato je však jeho podíl na růstu podkladového aktiva omezen na určitý strop – cap nebo referenční cena.
Při splatnosti může emitent buď vykoupit certifikát za maximální hodnotu (cap) nebo dodat podkladové aktivum.
Popřípadě, pokud se použije index jako podkladové aktivum, má možnost hotovostní
úhrady, která se rovná hodnotě indexu.

Bonusové certifikáty

Poskytují možnost inkasovat zisk při rostoucí, stagnující i klesající hodnotě podkladového aktiva.
Přitom zisk je při rostoucí ceně teoreticky neomezený.
Každý bonusový certifikát má emitentem pevně dané dvě hranice.
Prvním důležitým parametrem je bonus bariéra – minimální hodnota podkladového aktiva, při které je vyplácen bonus.
Druhým, takzvaná bonus hranice, je horní hodnota podkladového aktiva, při které investor inkasuje bonus.
Pod pojmem bonus rozumíme hodnotu certifikátu, která se vyplatí v den splatnosti, pokud se cena aktiva po celou dobu pohybovala nad bonus bariérou.

Outperformance certifikát

Umožňuje vydělávat více na posilujících trzích, současně však neztrácet rychleji než u akcií.
U tohoto typu instrumentu rostou výnosy rychleji než u podkladového aktiva.
Pákový efekt působí pouze při posílení trhu.
Pokud podkladové aktivum do splatnosti oslabí, držitel certifikátu utrpí stejnou ztrátu jako u přímé investice.
Jeho výhodou je neomezený potenciální výnos.
Za neomezený výnos musí investor většinou zaplatit nižším pákovým efektem.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Převod dovolené z roku 2017 do nového roku
Banky mění hypoteční sazby jak na běžícím pásu
Jak vysoký je minimální důchod?
Valorizace 2018: kolik si od ledna důchodci polepší?
Jak se bude v roce 2018 počítat čistá mzda v ČR a jak na Slovensku?
Auta
Je vám 760 koní v Chevroletu Corvette ZR1 málo? Hennessey…
Ares Panther je reinkarnace De Tomaso Pantera s technikou Lamborghini
Mazda MX-5 dostala motor 1.5 Turbo. Má 210 koní 268 Nm
Dacia Duster opět bohatým bere a chudým dává (první jízdní dojmy)
McLaren Senna je extrémní okruhový nástroj za 22 milionů. Už je vyprodaný
Technologie
DVB-T2 chytne již 97,2 % domácností. Na pokrytí čekají jen jižní Čechy
Design Fluent „nakazil“ i Skype pro Windows 10. Ten vrací statusy a umožňuje chatování bez přidání do adresáře
Android v prosinci 2017: Oreo je na každém dvoustém zařízení
Intel uvádí procesory Gemini Lake. Pentia a Celerony s Wi-Fi, LPDDR4 a jádry Goldmont+
Paměťový superpočítač od HP bude bojovat s Alzheimerem. Jeden člověk je pro něj 100 GB dat
Hry pro příležitostné hráče