Jak si výhodně naspoříte

07. dubna 2003, 00:00 - Tomáš Vladislav Novák, revue@wo.cz
07. dubna 2003, 00:00

Snad nejvýhodnější je dnes spořit v tzv. stavebním spořeníDostat najednou výhodný úrok, státní příspěvek a ještě zhodnocení vkladu, to je dnes spíše námět z literatury sci-fi. Ale kupodivu (přes všechny státní zásahy), taková možnost ještě stále existuje.Poprvé se stavební spoření objevilo už po první světové válce v Německu.

Snad nejvýhodnější je dnes spořit v tzv. stavebním spoření

Dostat najednou výhodný úrok, státní příspěvek a ještě zhodnocení vkladu, to je dnes spíše námět z literatury sci-fi. Ale kupodivu (přes všechny státní zásahy), taková možnost ještě stále existuje.

Poprvé se stavební spoření objevilo už po první světové válce v Německu. V roce 1921 založil Georg Krapp sdružení, které za příspěvky vybírané od svých členů začalo stavět rodinné domy a byty. Zpočátku byly byty přidělovány losem - teprve po čase, když začalo být toto spoření nabízeno bankami a začalo být podporováno státem, dostalo dnešní podobu.

Účelné, cílené spoření

Stavební spoření je forma účelového spoření, která umožňuje jak spořit, tak čerpat účelový úvěr. Spočívá (jak praví zákon):

* v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

* v poskytování úvěrů a v poskytování státního příspěvku účastníkům stavebního spoření.

Tím může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Stavební spoření je upraveno zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a díky jemu smí být poskytováno pouze speciálními bankami - stavebními spořitelnami. Jenom ty mohou ve svém názvu užívat slova „stavební spořitelna“ a nabízet produkt pod označením „stavební spoření“. Oproti jiným druhům spoření (nesmíte je zaměňovat se spořením „běžným“, kdy si ukládáte finanční přebytky a příležitostně je zase vybíráte), je výrazně omezena možnost manipulovat se zůstatkem vkladu, což je ovšem plně vyváženo vyšším zhodnocováním vkladu. Dosud se dalo stavební spoření používat jako zvláště výhodný vklad s pětiletou výpovědní lhůtou. A to je právě také záležitost, která se mnohým ekonomům a poslancům (a dlužno dodat, že právem) nelíbí. Účelovost spoření je vyjádřena tím, že svůj vklad můžete čerpat (a stejně tak i eventuální úvěr) pouze na své bytové potřeby, čímž zákonodárce rozumí získání bytu, výstavbu nebo koupi stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku pro stavbu pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se již stavba pro bydlení nachází, změnu, modernizaci a údržbu bytu, domu nebo jejich části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí, stavební úpravu nebytového prostoru na byt, úhradu závazků souvisejících s těmito účely (pochopitelně s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených za porušení povinností při řešení bytových potřeb). To vše se týká pouze území České republiky.

Výběr stavební spořitelny

Smlouvu o stavebním spoření nabízejí ve všech bankách, do kterých vstoupíte. Většina z nich totiž s některou stavební spořitelnou spolupracuje jako jejich dealer. Kromě toho jsou k dispozici vlastní pobočky stavebních spořitelen, kde nabízí své služby řada externích prodejců, lze se podívat i na internet. Zůstává ovšem otázka, kterou spořitelnu si vybrat. Můžete se rozhodnout podle velikosti spořitelny (počtu uzavřených smluv či objemu spravovaných peněz, nechat se získat nabízenými výhodami (i když o serióznosti stavebních spořitelen svědčí, že se nijak zvlášť nepodbízejí - samotný produkt je natolik solidní a výhodný, že to nemají zapotřebí). Pokud jste se už rozhodli, stačí vám k uzavření smlouvy o stavebním spoření platný občanský průkaz nebo (pokud chcete spoření sjednat pro dítě) kromě občanského průkazu i rodný list dítěte.

Naspořit si, nebo získat výhodný úvěr

Pokud chcete jenom spořit, není třeba uzavírat smlouvu s cílovou částkou vyšší než asi 140 000 Kč - jinak jen vyhazujete peníze za poplatky. Pokud potřebujete získat úvěr, je dobré se zeptat, jaké má stavební spořitelna požadavky na zajištění úvěru, který žádáte - vyhnete se tím zbytečnému úřadování a zdrcující administrativě. Zatímco některé stavební spořitelny poskytují úvěry bez zajištění pouze do 30 000 Kč, je možné si u jiných vypůjčit bez zajištění až 100 000 Kč. Zcela neúčelné - z hlediska rychlosti vyřízení úvěru a administrativní náročnosti - je např. stanovení výše cílové částky těsně nad uvedenými limity pro poskytování úvěrů bez zajištění. Je-li pro vás obtížné zajistit si více než jednoho ručitele, stojí za zvážení uzavření stavebního spoření u stavební spořitelny, která umožňuje jednomu ručiteli ručit najednou u více úvěrů jednoho dlužníka.

Průběh stavebního spoření

Standardní cyklus stavebního spoření má dvě fáze: fázi spoření a fázi úvěrovou. V rámci spořicí fáze jste povinni spořit měsíčně částku, kterou jste sjednali ve smlouvě. Většina stavebních spořitelen v ČR přitom nabízí stavební spoření přednastavené tak, aby spořicí fáze trvala nejméně pět let a účastník naspořil za toto období 40 nebo 50 procent tzv. cílové částky. Během této fáze spoření můžete smlouvu měnit (výši cílové částky, varianty atd.), pokud se změní vaše představy a potřeby. Změny i celé stavební spoření podrobně upravují Všeobecné obchodní podmínky a uzavřená smlouva o stavebním spoření. Pokud po pěti letech nemáte zájem o využití výhodného úvěru, můžete smlouvu o stavebním spoření vypovědět a své velmi dobře zhodnocené peníze (vklady, státní podpora, úroky z vkladů a státní podpory) plus případné úrokové zvýhodnění vybrat a libovolně použít.

Způsoby placení

Uzavřením smlouvy se zavážete k placení minimálního měsíčního vkladu, který je vyjádřen procentem z cílové částky. Platit ho můžete převodem z účtu u jiných peněžních ústavů (trvalým příkazem, zadáváním jednorázových příkazů k úhradě, hotově na poště pomocí poštovní poukázky, srážkou ze mzdy, v hotovosti na pobočce spřízněné banky nebo na pokladně centrály či pobočky stavební spořitelny nebo i prostřednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva - SIPO.

Jak stavební spoření končí

Výpovědí smlouvy před uplynutím pěti let přijdete o zálohy státní podpory připsané na účtu stavebního spoření. Spořitelna také může požadovat sankci za předčasné zrušení smlouvy (obvykle 0,5 % z cílové částky). Výpověď smlouvy do 5 let je vhodné vždy dobře zvážit, neboť není pro účastníka výhodná. Při výpovědi smlouvy po uplynutí pěti let máte nárok na výplatu připsaných záloh státní podpory a někdy i na zvýhodnění při nečerpání úvěru (záleží na stavební spořitelně). Výpověď smlouvy se podává vždy k poslednímu dni v měsíci. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi stavební spořitelně. Smlouva je ukončena k poslednímu dni výpovědní lhůty a teprve potom následuje výplata naspořených prostředků (včetně státní podpory při splnění zákonných podmínek) převodem na bankovní účet klienta nebo šekovou poukázkou. V případě smrti přecházejí ze zákona práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy buď na dědice ze zákona, nebo na dědice vzešlého z dědického řízení. Ti předkládají kopii úmrtního listu a dojde ke změně účastníka stavebního spoření. Dědic se může rozhodnout, zda smlouvu vypoví (v tom případě se na výplatu vztahují stejná pravidla jako pro ostatní účastníky), nebo bude dál spořit. Při zdědění smlouvy se státní podporou zůstávají zálohy státní podpory zachovány a další státní podpora je nárokována na nového účastníka. Dědic může mít dvě smlouvy se státní podporou současně - vlastní a zděděnou, bez ohledu na to, zda svoji smlouvu uzavřel před, nebo po zdědění smlouvy. Zdědí-li smlouvu bez státní podpory, nemůže si tuto smlouvu změnit na smlouvu se státní podporou. Pokud je více dědiců a smlouvu převezme jeden z nich, může se smlouvou nakládat stejně. Pokud se dědicové nedohodnou, kdo z nich práva a povinnosti převezme, smlouva zanikne dnem úmrtí účastníka a dojde k výplatě zůstatku na účtu včetně záloh státní podpory podle stanovených podílů na dědictví bez ohledu na to, jak dlouho smlouva trvala.

Jaké úvěry nabízejí stavební spořitelny?

České stavební spořitelny poskytují dva základní typy úvěrů: úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr. Úvěr ze stavebního spoření je poskytován všemi českými stavebními spořitelnami. Na čerpání úvěru má účastník stavebního spoření nárok, pokud jeho smlouva trvá v době žádosti o úvěr alespoň 24 měsíců, naspořil částku požadovanou stavební spořitelnou pro přidělení úvěru (většinou 40 až 50 % z cílové částky), dosáhl parametru ohodnocení požadovaného stavební spořitelnou, prokázal zajištění úvěru, jeho návratnost (tj. své dostatečné příjmy) a účelovost vynaložení prostředků úvěru na zajištění svých bytových potřeb. Při standardním nastavení smlouvy o stavebním spoření, kdy účastník spoří zhruba 0,5 až 0,6 % z cílové částky měsíčně, vzniká nárok na úvěr ze stavebního spoření obvykle nejdříve po 5 letech. Pokud však účastník spoří částky vyšší, či dokonce jednorázově složí na účet stavebního spoření celý požadovaný vklad ve výši 40 až 50 % cílové částky, může získat nárok na úvěr ze stavebního spoření dříve - při jednorázovém složení celého požadovaného vkladu již asi po dvou letech. Úvěry ze stavebního spoření jsou spořitelnami úročeny velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 5 až 6 % ročně. Překlenovacím úvěrem se „překlene“ doba, než splníte veškeré podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Jelikož však stavební spořitelna pro překlenovací úvěry nesmí použít prostředky z vkladů ostatních účastníků (z tzv. fondu stavebního spoření) a poskytuje tudíž překlenovací úvěry z jiných - dražších - prostředků, jsou překlenovací úvěry mnohem dražší než úvěry ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr poskytuje stavební spořitelna ve výši celé cílové částky. Následkem toho dlužník paradoxně platí i úroky z vkladů, které sám naspořil. Splátky překlenovacího úvěru zahrnují pouze platbu úroků - splácením překlenovacího úvěru tak nesnižujete své zadlužení a zbytkovou částku úvěru. Po splnění všech podmínek pro získání levného úvěru ze stavebního spoření spořitelna překlenovací úvěr částečně splatí naspořenými prostředky účastníka a zbytkovou část „přemění“ na úvěr ze stavebního spoření.

Výhody stavebního spoření

* státní podpora 25 % z ročních úspor až do výše 4500 Kč,

* úročení vkladu 2-3 % po celou dobu spoření,

* úroky z úspor a státní podpory jsou osvobozeny od daně z příjmu,

* úspory jsou ze zákona pojištěny,

* spoření není omezeno věkem, každý člen rodiny může spořit a získat státní podporu, úvěr ze stavebního spoření je poskytován s pevnou úrokovou sazbou 5-6 % p. a., možnost využití překlenovacího úvěru,

* při čerpání úvěru stavebního spoření a překlenovacího úvěru je možné odepsat zaplacené úroky ze základu daně z příjmu,

* pokud nebudete čerpat úvěr, po pěti letech spoření můžete použít uspořenou částku na cokoli a případně získat i úrokové zvýhodnění

Nevýhody stavebního spoření

* omezení roční výše státní podpory částkou 4500 Kč u ročních vkladů nad 18 000 Kč, minimální doba trvání stavebního spoření (5 let), pokud chcete pouze spořit a naspořené prostředky použít na cokoli,

* při ukončení stavebního spoření bez čerpání úvěru do pěti let od uzavření smlouvy ztráta záloh státní podpory,

* relativně vysoké úroky u překlenovacích úvěrů

Trh stavebního spoření*

Stavební spořitelna Tržní podíl (%)

ČMSS 34,8

STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČS 24,4

VSS KB 14,3

RAIFFEISEN 12,4

WÜSTENROT 7,3

HYPO 6,8

*POZN.: podle uzavřených smluv za 1-9 2002

Nejvýhodnější spoření

Stavební spořitelna úrok v % p. a.

HYPO - Nadstandard (NS) 4,0 RAIFFEISEN - D-01, M-01 3,0 VSS KB 3,0 WÜSTENROT 3,0 ČMSS 2,0 STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČS 2,0 *POZN.: PO 5 LETECH BEZ ÚVĚRU 2 % + AŽ 100 % PŘIPS. ÚROKŮ + VÝŠE ST. PODPORY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Nejlevnější úvěr ze stavebního spoření

Stavební spořitelna úrok v % p. a.

HYPO - Nadstandard (NU) 3,9

STAVEBNÍ SPOŘ. ČS 4,75

ČMSS - Invest 4,8

RAIFFEISEN 4,9

WÜSTENROT 5,0

VSS KB 6,0

Roční podpora v záv. na výši měsíční úložky

měsíční vklad roční vklad roční podpora

100 Kč 1 200 Kč 300 Kč

200 Kč 2 400 Kč 600 Kč

300 Kč 3 600 Kč 900 Kč

400 Kč 4 800 Kč 1 200 Kč

500 Kč 6 000 Kč 1 500 Kč

1 000 Kč 12 000 Kč 3 000 Kč

1 500 Kč 18 000 Kč 4 500 Kč

Trh stavebního spoření

Stavební spořitelna počet smluv * cíl. částka * počet smluv cíl. částka * ČMSS 96 746 17,9 99 303 15,4 STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČS 45 945 5,6 54 060 5,7 VSS KB 53 900 8,0 34 380 5,3 RAIFFEISEN 34 550 4,1 24 331 2,9 WÜSTENROT 14 411 2,6 12 004 1,5 HYPO 12 445 2,9 10 247 1,5 celkem 258 027 41,1 234 325 32,3 POZN.: *podle uzavřených smluv za 1-2 2003, 1-2 2002, *** v mld. Kč

Stavební spořitelny v ČR

* ČESKOMORAVSKÁ STAV. SPOŘ., A. S. Vinohradská 3218/169 Praha 10 www.cmss.cz

* HYPO STAV. SPOŘITELNA, A. S. Senovážné náměstí 4/1588 Praha 1 www.hypos.cz

* RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA, A. S. Koněvova 2747/99 Praha 3 www.rsts.cz

* STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČS, A. S. Vinohradská 180 Praha 3 www.burinka.cz

* VŠEOBECNÁ STAV. SPOŘITELNA KB, A. S. Bělehradská 128/222 Praha 2 www.vsskb.cz

* WÜSTENROT - STAV. SPOŘ., A. S. Janáčkovo nábř. 41 Praha 5 www.wuestenrot.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít