Jak si vybrat advokátní kancelář?

24. dubna 2006, 00:00 - TOMÁŠ TYLL
24. dubna 2006, 00:00

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Základní otázkou při výběru advokátní kanceláře je odvětví práva, v jakém hledáme právní pomoc. Jiná kritéria výběru uplatňujeme při hledání obhájce ve věcech trestních, jiná při hledání advokáta pro sepsání návrhu o rozvedení manželství.

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Základní otázkou při výběru advokátní kanceláře je odvětví práva, v jakém hledáme právní pomoc. Jiná kritéria výběru uplatňujeme při hledání obhájce ve věcech trestních, jiná při hledání advokáta pro sepsání návrhu o rozvedení manželství. Podnikatelů se nejčastěji týká odvětví obchodního práva, na které se zaměří následující text.

Advokacie může být vykonávána v České republice advokáty následujícími způsoby:

  • samostatně
  • společně s jinými advokáty jako účastník sdružení advokátů,
  • jako společník veřejné obchodní společnosti
  • jako společník obchodní společnosti s ručením omezeným,
  • jako společník komanditní společnosti,
  • v zaměstnaneckém poměru k jinému advokátovi.

Advokát není státním zaměstnancem ani nezískává oprávnění k výkonu advokacie od státu. Jedná se o svobodné povolání, přičemž osvědčení o způsobilosti k výkonu advokacie vydává samosprávná stavovská organizace - Česká advokátní komora se sídlem v Praze.

Zájemce o výkon profese musí pochopitelně splnit určité základní podmínky:

  • dosažení vysokoškolského právnického vzdělání,
  • koncipientská praxe (v současnosti minimálně tři roky),
  • úspěšné složení (ne jednoduchých) advokátních zkoušek.

KOMORA VEDE SEZNAM ADVOKÁTŮ

Jelikož se v advokátním stavu neuplatňuje princip uzavřeného počtu (tzv. numerus clausus) jako například u notářů, může být advokátů tolik, kolik jich složí zkoušky - a kolik jich uživí trh. Konkurence je tedy značná a alespoň co do počtu je z čeho vybírat.

Česká advokátní komora vede oficiální a zároveň úplný seznam všech advokátů, kteří smějí poskytovat právní služby v České republice. Ten je snadno přístupný na webové stránce komory www.cak.cz. V současnosti je zde zapsáno přes devět tisíc advokátů, z toho zhruba 7,3 tisíce aktivních. V těchto počtech však nejsou zahrnuti koncipienti.

Zmíněný internetový formulář umožňuje i základní vyhledávání advokátů podle různých kritérií -zejména podle právního zaměření, a to i v rámci obchodního práva (například živnostenské právo, cenné papíry, autorské právo a podobně). Vyhledávání je možné také podle sídla, jména, příjmení nebo čísla registrace - to je vhodné zvláště pro její ověření.

Nejrůznější soukromé seznamy advokátů nejsou příliš důvěryhodné, zejména pro svou zastaralost.

HLAVNÍ JE ŘÍCI, CO POTŘEBUJETE

Seznam České advokátní komory nám tedy pomůže najít advokáta. Ani různá vyhledávací kritéria však samozřejmě neumožňují automaticky posoudit kvalitu jím poskytovaných služeb.

Co vlastně rozumíme zmíněnou kvalitou? Pro podnikatele-klienta je to zejména efektivita právní pomoci - to znamená, zda služby, které mu advokát poskytne, jsou vzhledem k vynaloženým finančním nákladům a času opravdu účinné.

Je zřejmé, že kvalita advokátních služeb je relativní, závislá na požadavcích klienta - co vyhovuje jednomu klientovi, může být zničující pro druhého. A nejde jen o cenu, tedy výši takzvaných palmárních účtů.

Hledáte-li jako podnikatelé advokáta, je důležité vědět, jaký problém potřebujete vyřešit. Nejde přitom o znalost právního řešení (to by pak bylo angažování advokáta zřejmě opravdu luxusem), ale o schopnost formulovat věcně problém a srozumitelně jej advokátovi popsat.

Ačkoli se může zdát, že jde o banalitu, většina problémů ve vztahu advokáta a klienta pramení z podcenění této složky poskytované služby - na základě nejasného a nepřesného zadání se jen těžko a obtížně můžeme dočkat uspokojivého výsledku.

Z toho se odvíjí také jedno z kritérií pro výběr advokáta: Umí vámi vybraný právník pochopit váš problém po věcné stránce? Dokáže se vás ptát? Přizná, jestliže mu je po věcné stránce něco nejasného?

Druhou otázkou obvykle bývá cena. Zde plně platí, že jen málokdo je tak bohatý, aby si mohl dovolit kupovat příliš laciné služby. Položte si také otázku, jaké zisky mohou přijít (nebo naopak jaká rizika a ztráty vám hrozí), pokud investujete do právní služby (nebo ji oželíte).

Z druhé otázky se hned odvíjí třetí: Kolika advokátů je třeba, aby na případu pracovalo? Jak velký rozsah právních služeb potřebujete a do jaké šíře? Potřebujete vyřešit jednotlivou kauzu jen a právě nyní, nebo chcete také detailní rozbor i s ohledem na prevenci a možná řešení v budoucnu? Obstaráte si sami formality jako výpis z rejstříku trestů, nebo chcete (třeba z časových či prestižních důvodů), aby vám takové záležitosti obstaral advokát?

A konečně za čtvrté: V jakém časovém období skutečně potřebujete právní řešení? Ihned, nebo je možné posečkat a nechat si vypracovat případ v klidu, důkladně?

ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA?

Při výběru advokátní kanceláře může hrát roli již zmíněná její velikost, tedy počet právníků. Nic vám nebrání využít obou extrémů:

Na jedné straně to je samostatný advokát. Jeho velkou výhodou je zejména dokonale osobní přístup ke kauze a klientovi. Úskalím však mohou být fyzické limity této jediné osoby (a z toho plynoucí možné indispozice). Den má totiž jen 24 hodin, vy zřejmě nejste jediný klient a chřipka se nevyhýbá nikomu z nás…

Na druhé straně to je velmi bohatě dimenzovaná kancelář se stovkami (i tisíci) právníků na několika kontinentech. I zde hrozí rizika, konkrétně zbytečné výdaje a určitá nevyhnutelná šablonovitost a neosobnost. Výhody takové obří kanceláře se však projeví třeba v případě, že jste velkou mezinárodní korporací a před připravovanou fúzí potřebujete audit. Právě to je jedním z vhodných úkolů pro gigantické advokátní kanceláře.

Avšak drtivá většina právních případů a řešení je pro podnikatele výhodně řešitelná pomocí služeb středně velké advokátní kanceláře. Klient má totiž podporu v dostatečném počtu právníků, současně ale předimenzovaná personální velikost kanceláře nevede ke schematičnosti, ztuhlosti a anonymitě při právní pomoci. Důvěra a osobní kontakt mezi klientem a právníkem je totiž pro řešení právního případu klíčová, neboť lokální problém (a každý problém tkví konec konců v určitém místě) vyžaduje lokální znalost právního prostředí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU LIDÉ

Největší bohatství a kvalita každého podnikání dnes závisí na lidech. To platí také v advokacii - vždyť plnicí pero i počítač má k dispozici každý. A tak je vhodné zjistit si při výběru advokátní kanceláře odpověď na následující otázky:

Je personální obsazení advokátní kanceláře dostatečně stabilní?

Jaká je její tradice a historie?

Jsou současní advokáti v této kanceláři dlouhodobě - (začínali ve stejné kanceláři už jako koncipienti nebo dokonce jako studenti?)

Rozšiřuje se kancelář postupným, důkladným vývojem? Nebo je advokátní kancelář doslova průtokovým ohřívačem lidských zdrojů, kdy každý měsíc či půlrok jsou s dodávkou kancelářských papírů a tonerů inzerovány i nabídky nových pozic advokátů a koncipientů?

Jaké je věkové složení advokátů v kanceláři? Snoubí se zde dlouholetá zkušenost s neotřelým pohledem noviců v oboru?

RŮZNÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ

Některé kanceláře jsou zaměřeny spíše na prevenci a předcházen
í problémům, některé spíše na právní boj za jakoukoliv cenu až do úplného vyčerpání (obvykle finančních prostředků klienta). Samozřejmě zde ale do značné míry záleží též na přání -a vkusu - klienta.

Umí vámi vybraná advokátní kancelář například odmítnout příležitost k právně nesmírně zajímavému sporu, dokonce s vysokou pravděpodobností i vítěznému (po právní stránce), jestliže by takový spor byl pro vás jako klienta ekonomicky nevýhodný? Někdy je příhodnější varování před možnými náklady, riziky a délkou sporu v prostředí nevýkonného a rozvráceného českého obchodního soudnictví, takže se ekonomicky z dlouhodobého hlediska vyplatí spíše dohoda s protistranou. Preventivní přístup spočívá v názoru, že lepší je ve spolupráci s advokátní kanceláří vydělávat peníze než je utrácet za spory, které nejsou nezbytně nutné.

Kvalitní advokátní kancelář by také měla být schopna doporučit vám některé z možných řešení jako nejvíce adekvátní a umět ho zdůvodnit (přestože je samozřejmě třeba rozlišovat mezi rozhodnutími právními a manažerskými). Nicméně právní rozbor určité situace od některých advokátních kancelářích připomíná teoretické slovníkové heslo se závěrečným doporučením typu „neříkáme tak ani tak, rozhodnutí je na vás“.

Všímejte si také toho, zda je vaše advokátní kancelář schopna navrhovat určitá alternativní řešení, pokud se váš původní věcný záměr ukáže právně nerealizovatelným. Nebo se spokojí s prostým „ne“?

INFORMAČNÍ ZDROJE A REFERENCE

Většinu shora uvedených otázek by měla v rámci výběru advokátní kancelář umět zodpovědět automaticky -např. prezentací svých webových stránek. O přístupu k řešení požadavků klientů se lze rovněž poučit zhodnocením firemních zpravodajů nebo bulletinů, pokud je kancelář vydává.

Osobní reference (ať pozitivní, nebo negativní) se mohou na první pohled jevit jako nezpochybnitelný zdroj, ale je nutno být při jejich hodnocení obezřetný - každý případ je jedinečný, každá kauza je neopakovatelná.

ZÁKONNÁ OMEZENÍ I v advokacii sice platí „náš zákazník - náš pán“, ale přání klienta má své hranice v zákoně o advokacii. Advokát je totiž při poskytování právních služeb vázán právními předpisy, takže příkazy klienta lze plnit pouze v jejich mezích. Advokát je povinen odmítnout poskytnutí takových právních služeb, které by porušovaly zákon, i kdyby měl klient přání typu „pane advokáte, my víme, že to je protiprávní, ale napište nám papír, že je to v pořádku“. ČINNOST ADVOKÁTA Podrobnou úpravu obsahuje zákon č. 86/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (zatím poslední novelou byl zákon č. 79/2006 Sb.). ADVOKÁTNÍ TARIF Nedohodne-li se klient s advokátem na smluvní odměně, pak platí advokátní tarif (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb. a vyhlášky č. 618/2004 Sb.)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít