Jak si poradit s daní z příjmů právnických osob, II. část

27. září 2004, 00:00 - Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce
27. září 2004, 00:00

komplexní a praktický návod – 2. část

pokračování z minulého čísla

(zdp = zákon o daních z příjmů)

Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí

a) kapitálově spojené osoby, přitom

1. jestliľe se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou vąechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,

2. jestliľe se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou vąechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými,

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby:

1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,

2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými,

3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,

4. blízké (osobou blízkou je podle § 116 občanského zákoníku příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manľel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliľe by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociovala jako újmu vlastní. Stupeň příbuzenství dvou osob se určuje podle počtu zrození, jimiľ v řadě přímé pochází jedna od druhé a v řadě pobočné obě od nejbliľąího společného předka.),

5. které vytvořily právní vztah převáľně za účelem sníľení základu daně nebo zvýąení daňové ztráty.

Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo období, za něľ je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů.

Příklad:

Společnost A vyrábí potravinářské výrobky a dodává je společnosti B, která je prodává v síti svých obchodů. Společnosti A a B jsou kapitálově spojené osoby.

V rámci průniku na trh krajského města bude po přechodnou dobu společnost A dodávat společnosti B některé ze svých výrobků za cenu, která bude niľąí neľ cena, kterou by mezi sebou uzavřely nezávislé osoby. Společnost B Xak můľe bezkonkurenčně levně prodávat výrobky zákazníkům nově zřízeného supermarketu.

Rozdíl v cenách tak bude správci daně doloľen důvody výąe uvedené obchodní strategie.

 

Jak se upraví výsledek hospodaření při ukončení činnosti

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhoľ se vychází pro zjiątění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo zahájení likvidace, se upraví u poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří vedou účetnictví, o ůstatky vytvořených rezerv a opravných poloľek podle zákona o rezervách, výnosů příątích období, výdajů příątích období, příjmů příątích období a nákladů příątích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace.

 

Jak se upraví u pronajímatele nebo jeho postupníka základ daně

při zruąení smlouvy o finančním pronájmu

Ve zdaňovacím období, v němľ dojde ke zruąení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného movitého majetku a předmět pronájmu byl odpisován podle § 30 odst. 4 ZDP, upraví pronajímatel nebo jeho postupník (§ 30 odst. 12 písm. g) základ daně o rozdíl mezi uplatněnými odpisy a odpisy vypočtenými podle § 31 nebo 32. Toto ustanovení se nepouľije v Fřípadě, kdy bude pronajímatelem bezprostředně uzavřena nová smlouva o finančním pronájmu tohoto majetku, a v případech, kdy byl předmět finančního pronájmu prokazatelně zničen nebo odcizen.

 

Jaký je vliv účetnictví na základ daně

Pro zjiątění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zákona o četnictví, pokud zvláątní předpis nebo ZDP nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení daËové povinnosti jiným způsobem.

Jaký má být minimální základ daně u stálé provozovny

U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůľe být základ daně niľąí nebo daňová ztráta vyąąí, neľ jaké by dosáhl z téľe nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek poplatník se sídlem či bydliątěm na území České republiky. Ke stanovení můľe být pouľito poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo činností, srovnatelné výąe obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů. Rovněľ lze pouľít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho různým částem.

 

Kdy se zahrnuje oceňovací rozdíl

při koupi podniku nebo části podniku do základu daně

Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloľku podle obchodního zákoníku, nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých sloľek majetku v účetnictví prodávajícího sníľeným o převzaté závazky (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku“).

Kladný oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku se zahrnuje do výdajů (nákladů) rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výąi připadající na počet měsíců v přísluąném zdaňovacím období nebo období, za něľ je podáváno daňové přiznání.

Záporný oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku je částkou zvyąující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výąi připadající na počet měsíců v přísluąném zdaňovacím období nebo období, za něľ je podáváno daňové přiznání, pokud nebyl ve stejné výąi podle zákona o účetnictví součástí příjmů (výnosů).

Neodepsanou část záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku je poplatník povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední sloľky dlouhodobého nehmotného majetku nebo hmotného majetku; obdobně lze postupovat i u neodepsané části kladného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku.

Při postupném vyřazování majetku tvořícího koupený podnik nebo část podniku se oceňovací rozdíl nemění. Při nájmu podniku, jehoľ pronajímatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku, můľe nájemce na základě písemné smlouvy s pronajímatelem pokračovat v Tahrnování tohoto oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání nájmu.

Při fúzi nebo při převodu jmění na společníka nebo při rozdělení obchodní společnosti nebo druľstva se neodepsaná část kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku zahrne do základu daně zanikající obchodní společnosti nebo druľstva, pokud n
ebylo dohodnuto, ľe nástupnická obchodní společnost nebo druľstvo pokračuje v zahrnování do základu daně obdobně, jako by k přeměně nedoąlo.

Kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloľku, nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloľek majetku sníľeným o převzaté závazky (goodwill) se zahrnuje do základu daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku.

Podle Čl. II Přechodná opatření bod 16. zákona č. 438/2003 Sb. platí, ľe toto ustanovení se pouľije i na kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloľku, nabytého koupí do 31. 12. 2003 a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloľek majetku sníľeným o převzaté závazky (goodwill), avąak tento kladný nebo záporný rozdíl se sniľuje o účetní odpisy uplatněné do 31. 12. 2003 a doba 180 měsíců se sniľuje o počet měsíců, po které byl tento rozdíl odpisován ve zdaňovacím období 2003 nebo ve zdaňovacím období započatém v roce 2003 podle zvláątních právních předpisů upravujících účetnictví.

9. Společný systém zdanění při převodu podniku,

výměně podílů, fúzi a rozdělení

Aby byly podniky úspěąné v konkurenčním boji na evropském a _větovém trhu, tak se spolu třeba sloučí, jeden převádí za podíl na druhé firmě část své firmy, nebo provádějí jiné podnikové reorganizace.

Z daňového hlediska by měly být tyto reorganizace pro firmy daňově neutrální. To např. znamená, ľe pokud při převodu podniku nebo jeho části bude převáděný majetek oceněn výąe neľ je jeho účetní hodnota, tak i kdyľ se tento rozdíl bude účtovat do výnosů převádějící firmy, tak zvyąovat její základ daně nebude. Dále to ale také znamená, ľe přijímající firma nebude provádět daňové odpisy z takto výąe přeceněného majetku, nýbrľ bude pokračovat v odpisování započatém převádějící firmou.

Daňové postupy při podnikových reorganizacích jsou obsaľeny v § 23a aľ 23d ZDP o daních z příjmů, a to v návaznosti na Směrnici Rady č. 90/434/ EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech majetku a výměnách podílů a nabývají obecně účinnosti dnem vstupu do Evropské unie. Nevztahují se vąak pouze na případy, kdy na jedné straně musí být daňový rezident jiného členského státu EU, ale také na případy, kdy na obou stranách jsou rezidenti naąí republiky.

 

Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost (§ 23a)

Převodem podniku nebo jeho samostatné části na společnost (dále jen „převod podniku nebo jeho samostatné části“) se pro účely ZDP rozumí postup, při kterém společnost převádí, bez toho, aby zanikl (dále jen „převádějící společnost“) podnik nebo jeho část, která představuje samostatný organizační a funkční celek slouľící k órovozování jednoho nebo více předmětů podnikání (dále jen „podnik nebo jeho samostatná část“), na jinou společnost (dále jen „přijímající společnost“) tak, ľe za převedený podnik nebo jeho samostatnou část získá převádějící společnost podíl v přijímající společnosti nebo se zvýąí její vklad do základního kapitálu přijímající společnosti.

Nabývací cenou podílu v přijímající společnosti je cena převedeného podniku nebo jeho samostatné části, jak byl oceněn pro nepeněľitý vklad podle obchodního zákoníku, v 0statních případech cena zjiątěná podle zákona o oceňování majetku.

Příjmy (výnosy) vzniklé u převádějící společnosti při převodu podniku nebo jeho samostatné části v souvislosti s oceněním převedeného majetku a závazků pro účely převodu podniku nebo jeho samostatné části se nezahrnují do základu daně.

Přijímající společnost nebo přijímající společnost prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky pokračuje v odpisování započatém převádějící společností u převedeného hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat podle ZDP (§ 30 odst. 12 písm. m).

Přijímající společnost nebo přijímající společnost prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky je oprávněna:

a) převzít rezervy a opravné poloľky související s převedeným podnikem nebo s jeho samostatnou částí, vytvořené převádějící společností podle zákona o rezervách za podmínek, které by platily pro převádějící společnost, pokud by se převod podniku nebo jeho samostatné části neuskutečnil,

b) převzít daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty vyměřené převádějící společnosti, která souvisí s převedeným podnikem nebo jeho samostatnou částí a dosud nebyla uplatněna jako poloľka odčitatelná od základu daně převádějící společností. Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako poloľku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti zdaňovacích období bezprostředně následujících_po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta převádějící společnosti vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem. Neprokáľe-li poplatník, jaká část daňové ztráty se vztahuje k převedenému podniku nebo k jeho samostatné části, stanoví se tato část daňové ztráty podle poměru hodnoty převedeného majetku zachycené v účetnictví převádějící společnosti podle zákona o účetnictví bezprostředně před převodem sníľené o převedené závazky při převodu podniku nebo jeho samostatné části a hodnoty veąkerého majetku zachycené v účetnictví převádějící společnosti podle zákona o účetnictví sníľené o veąkeré závazky převádějící společnosti bezprostředně před provedením převodu [podle Čl. II bod 17. zákona číslo 438/2003 Sb., platí, ľe převzetí daňové ztráty podle § 23a odst. 5 písm. b) a § 23c odst. 8 písm. b) ZDP lze provést poprvé u daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období, ve kterém vstoupí smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost],

c) převzít poloľky odčitatelné od základu daně vztahující se k převedenému podniku nebo jeho samostatné části, na něľ vznikl nárok převádějící společnosti v souladu s § 34 odst. 3 a násl., a které dosud nebyly uplatněny převádějící společností, za podmínek, které by platily pro převádějící společnost, pokud by se převod podniku nebo jeho samostatné části neuskutečnil.

 

Výąe uvedená ustanovení odstavců (§ 23a odst.2, 3 a 5) se pouľijí, pokud

a) převádějící společnost i přijímající společnost jsou poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3 a mají formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,

b) převádějící společnost je společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie a přijímající společnost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a převedený majetek a závazky nejsou po převodu součástí stálé provozovny přijímající společnosti umístěné mimo území České republiky, nebo

c) převádějící společnost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným nebo je společností, která je daňovým rezidentem jiného

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít