Jak na ně? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Jak na ně?

, David Říha,
Jak na ně?
Zdroj: Euro.cz

I velké podniky mohou dosáhnout na dotační programy

V českém podnikatelském prostřední je rozšířený názor, že strukturální fondy EU jsou určeny pouze pro neziskový sektor, malé a střední podniky, přičemž jejich získání je administrativně velice náročné. Tato představa však není zcela správná. Po hlubším studiu možných zdrojů je často možné nalézt dotační program vhodný i pro velké podniky.

Analýza zdrojů

Podniky obvykle mají přehled o projektech, které chtějí v příštích letech uskutečnit a financovat ze strukturálních fondů EU. Než však začnou řešit detaily a jejich návaznost na jednotlivé programy, měly by nejprve komplexně prověřit všechny v budoucnu plánované projekty současně. Z našich zkušeností vyplývá, že není vhodné se omezovat pouze na strukturální fondy EU, ale je třeba vzít v úvahu i národní zdroje podpory (například v případě investic do technologických center, výzkumu a vývoje, tvorby nových pracovních míst, rozšiřování výroby a tak dále). Tato analýza vyžaduje přehled o všech možnostech získání prostředků, kterým však podniky často nedisponují.
Součástí analýzy možných zdrojů financování by mimo jiné mělo být prověření, zda je nezbytné, aby projekt prováděl podnik sám, nebo je-li vhodnější spojit se s dalšími partnery. Provádí-li společnost projekt například společně s vysokou školou nebo obcí a pro tento účet založí neziskovou organizaci, počet potenciálních dotačních programů je mnohem širší a navíc lze získat větší podíl dotací. Velké podniky mají zpravidla nárok na podporu ve výši maximálně 40, respektive 36 procent (v závislosti na místě uskutečnění projektu), zatímco neziskové organizace až do 90 procent.

Příprava žádosti

Dalším krokem je srovnání podmínek jednotlivých dotačních programů a postupné vylučování těch nejméně vhodných. Mezi klíčové otázky, na které by si společnost měla mimo jiné odpovědět, obvykle patří: Má moje společnost vhodnou podnikatelskou aktivitu a přijatelný finanční rating? Je v programu dostatek finančních prostředků? Také je dobré zjistit, jaké jsou například minimální a maximální výše dotace, jaké projektové výdaje jsou v rámci dotačních programů a tak dále.
Evropská komise dosud neschválila všechny dotační programy a ve většině případů nebyly uveřejněny první výzvy k předkládání žádostí, proto by se společnosti neměly spoléhat na dostupné informace. Jakmile si tedy vyberou konkrétní dotační program, je vhodné projekt projednat s poskytovateli podpory, tedy například s CzechInvestem či úřadem regionální rady, a ujistit se, že již neexistují žádné další podmínky, které by společnosti měly dodatečně splnit.
Po úspěšném ukončení analýzy všech možných zdrojů podpory a výběru vhodného programu by podniky měly zahájit práci na přípravě žádosti o dotaci. Stěžejními jsou vyplnění formuláře žádosti a vypracování studie proveditelnosti. Oba dokumenty mají jasně definovanou strukturu.
Mimo to doporučujeme co nejdříve ověřit, jaké přílohy bude třeba k žádosti přiložit, a také zhodnotit pracnost jejich obstarání. Často je nutné předložit dokumenty vydané příslušnými úřady (například územní rozhodnutí, stavební povolení, předběžný či závazný příslib bankovního úvěru, bankovní záruka, vyjádření či rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody a podobně).

Výběrová kritéria

Následně je vhodné zjistit výběrová kriteria pro hodnocení žádosti. Studii proveditelnosti a žádost o dotaci je z praktického hlediska vhodné připravit tak, aby co nejvíce odpovídaly těmto výběrovým kriteriím. Zejména ve studii proveditelnosti je třeba zdůraznit veškeré pozitivní charakteristiky projektu, které umožní získat co nejlepší bodové ohodnocení od hodnotitelské komise. Dle našich zkušenosti má větší šanci získat podporu projekt pečlivě popsaný a přesně navázaný na konkrétní výběrová kriteria, než ten sice s objektivně lepšími charakteristikami, které však nejsou v žádosti o dotaci dostatečně popsány.
Závěrečným krokem je podání žádosti se všemi povinnými přílohami.