Integrované řízení má své místo i význam

16. září 2002, 00:00 - Karel Macík a kol., Ústav řízení a ekonomiky podniku, ČVUT Praha
16. září 2002, 00:00

Hledání možností českého strojírenství musí vycházet z nejmodernějších poznatků Čtvrtý rok pokračuje na několika ústavech fakulty strojní Českého vysokého učení technického výzkumný záměr ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Integrované inženýrství. Cílem je aktivně se podílet na dalším rozvoji strojírenství v ČR.

Hledání možností českého strojírenství musí vycházet z nejmodernějších poznatků

Čtvrtý rok pokračuje na několika ústavech fakulty strojní Českého vysokého učení technického výzkumný záměr ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Integrované inženýrství.

Cílem je aktivně se podílet na dalším rozvoji strojírenství v ČR. Záměr vychází z poznávání stavu v našich podnicích z různých průmyslových odvětví, zejména zpracovatelských a z porovnávání s vyspělými podniky v zahraničí. Prudký rozvoj technologií, růst konkurenčního prostředí, procesy globalizace a rychle se měnící potřeby a přání zákazníků na průmyslových i spotřebitelských trzích kladou stále vyšší nároky na producenty všech výrobků a služeb. Tyto trendy vytvářejí nejen nové podnikatelské příležitosti, ale i nové hrozby. Efektivně využívat vznikající příležitosti a spolehlivě vzdorovat potenciálním hrozbám vyžaduje moudré řízení a realizování podnikových procesů pomocí integrovaných technických, ekonomických a manažerských znalostí. Proto budou hrát nezastupitelnou roli nejen komplexně kvalifikovaní průmysloví technici a manažeři, ale především vysoké školy technického zaměření, které budou vychovávat a zdokonalovat generace těchto pracovníků. Problematice integrovaného inženýrství se také věnovaly dvě specializované mezinárodní konference, které se staly součástí odborného doprovodného programu strojírenského veletrhu. Druhá mezinárodní konference věnovaná integraci inženýrství v řízení průmyslových podniků se zaměřením na marketingově orientovaný výzkum a vývoj produktů byla úspěšná zejména v tom, že ukázala výhody úzké součinnosti vývoje techniky s marketingem, ekonomikou a informatikou. Rovněž motivovala podniky, které disponují nevyužitým technickým a pracovním potenciálem a ukázala na široké spektrum možností úzké spolupráce průmyslových podniků s vysokými školami na poli integrování technických, ekonomických, marketingových a informačních znalostí a dovedností.

Třetí setkání

Přáním účastníků obou úspěšných předešlých konferencí bylo, aby byla třetí konference (17. 9. v Kongresovém centru výstaviště BVV) věnována problematice tvorby produktových strategií (product strategies), v nichž je spatřována stěžejní oblast ovlivňující efektivitu podniků. Referáty a diskuze se soustředí na velmi citlivé rozhraní výrobců a spotřebitelů, jímž je vyráběný a na trh dodávaný konečný produkt, ať již se jedná o výrobek, nebo poskytovanou službu. Produkt přicházející na trh prodělává velmi zdlouhavý proces od svého vzniku až po svůj zánik. Jde někdy o mnohem kratší období ve srovnání s obdobím, v němž dochází ještě před objevením se výrobku na trhu k prvnímu podnětům jeho vzniku (poptávka, návrh, vývoj, konstrukce, technologická příprava, prototyp, ověřovací série za současného stanovení cílových nákladů) až po jeho vyřazení z výrobního programu. U spotřebitele je životní cyklus dán časovým intervalem od okamžiku pořízení konkrétního produktu až po ukončení jeho používání. Zvyšující se specializace nutí výrobní podniky k zeštíhlování výroby. S tím souvisí produktový řetězec, v němž se výrobce stává subdodavatelem specializovaných produktů pro výrobce finálního produktu. Řeší se otázka, zda být na straně subdodavatele nebo finálního výrobce. Zajímavým poznatkem je plánování odbytu u subdodavatelů v automobilovém průmyslu pomocí nástroje nazvaného Cockpit Chart, který shrnuje veličiny určující okamžitou situaci v odbytu. Strategie výroby a vývoje produktu vyžaduje flexibilitu. Strategické produktové záměry musí být propojeny s dlouhodobými firemními cíli. Účinným nástrojem je využití metody Balanced Scorecard, která ve spojení s počítačovým plánovacím systémem umožňuje realizovat podnikové strategie zajišťováním transformace strategických cílů do podoby měřitelných a průběžně hodnotitelných ukazatelů. Zahraniční zkušenosti a postřehy ukazují, že budoucnost patří inovativním, pružným a pohyblivým podnikatelským subjektům, k čemuž vychází vstříc stále rozsáhlejší divizionalizace, outsourcing a výstavba virtuálních podniků. S produktovými strategiemi souvisí řada metodologických postupů. Vycházejí z modelování a simulace technických systémů pomocí komplexních modelů virtuální reality. Dále jsou zaváděny metody řízení výrobkových inovací, podporujících komunikaci a integraci inovačních činností, hodnocení a plánování výrobkových inovací (např. metody Target Costing, Quality Function Deployment, Design to Manufacturing).

Manažerské a marketingové aspekty integrovaného inženýrství

Rychlá dynamika potřeb trhu, zkracování životních cyklů výrobků, rychlá změna technologie a rostoucí konkurence vyžadují zrychlení toku inovací a zkvalitnění kvality výrobků a výrobních procesů. Zajištění úspěšnosti výrobkových inovací však není jen dílem invence inženýrů - vývojových pracovníků, konstruktérů a techniků - ale závisí do značné míry i na manažerské a marketingové podpoře celého procesu vývoje a výroby výrobku. Otázky manažerské a marketingové podpory vývoje výrobků jsou řešeny v rámci výzkumného záměru „Integrované inženýrství“ v samostatné sekci zaměřené na řízení efektivnosti celoživotního cyklu výrobku. Výzkumem v této sekci se zabývá Ústav řízení a ekonomiky podniku fakulty strojní ČVUT. Stěžejní částí výzkumu jsou především otázky související se zajišťováním efektivnosti v rámci celoživotního cyklu výrobků s důrazem na předvýrobní etapy. Jde zejména o řešení otázek a problémů souvisejících s implementací tržních a ekonomických parametrů ve fázi vývoje výrobku a metodami řízení a organizace celého procesu vývoje výrobků. Řešení těchto otázek a problémů je obsahem řady příspěvků mezinárodních konferencí „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků“. V dalším textu uvedené výňatky z příspěvků konference blíže dokreslují obsahovou náplň výzkumu, který se zabývá postupy k zajištění efektivnosti v rámci životního cyklu výrobku.

Implementace tržních a ekonomických parametrů

Navržený postup řízení výrobkových nákladů v rámci předvýrobních etap je založen na využití tržních parametrů (ceny) k aktivnímu ovlivňování nákladovosti konstrukčního a technologického řešení výrobku. Postup se v prvém kroku zaměřuje na metody a nástroje tržní analýzy, kterými lze nejen identifikovat požadované funkce a vlastností výrobku, ale i stanovit cílovou cenu výrobku. V dalším kroku se zkoumají možnosti a způsoby odvození cílových nákladů, za které musí být výrobek určité kvality a funkčnosti výroben, aby přinesl během své doby životnosti cílový zisk. Vývoj výrobku je tak vymezen do přísných nákladových limitů. Jejich dodržení dává předpoklad, že výrobek s určitou specifickou funkčností a kvalitou bude při očekávané výši tržní ceny generovat požadovanou míru ziskovosti. Postup je schematicky zachycen na následujícím obrázku. Předmětem výzkumu jsou dále způsoby alokace cílových nákladů na jednotlivé funkční složky a komponenty výrobku, možnosti porovnání dílčích nákladových cílů se standardními náklady a možností redukce nákladů. Navržený postup představuje vysoce náročný iterativní proces, kdy stanovení cílových nákladů probíhá obvykle v několika cyklech, než se podaří stanovit funkčnost, kvalitu a cenu výrobku tak, aby byla dosažena dlouhodobá cílová ziskovost výrobku. Zmíněný postup (tzv. Metoda cílových nákladů) je příkladem systémového průniku nákladů do celého systému vývojových a konstrukčních činností. Představuje efektivní postup zvyšování konkurenčnosti výrobků, který nemusí být jen doménou velkosériové a hromadné produkce. Základní principy metody lze uplatnit i v kusové a malosériové výrobě. Lze říci, že postup stále prochází raným obdobím svého vývoje. I přední světoví výrobci zatím hledají nejvhodnější techniky využitelné pro jeho aplikaci. Je však zřejmé, že bez aplikace těchto postupů bude stále obtížnější se udržet v konkurenci těch firem, které si tento postup při vývoji svých výrobků osvojily.

Metody řízení a organizace procesu vývoje výrobku

Vývoj výrobku, který má být konsistentní svými nákladovými, cenovými, kvalitativními a časovými parametry s potřebami trhu, je náročným procesem, který vyžaduje integrované úsilí a komunikaci činností mnoha úseků a funkcí podniku. S rostoucí složitostí a intenzitou výrobkových inovací roste potřeba komunikace mezi zúčastněnými subjekty, rostou nároky na koordinaci jejich činností a zvyšuje se potřeba metod a nástrojů k podpoře plánování a hodnocení vývojových činností. Úspěšnost vývoje výrobku je do značné míry ovlivňována způsobem řízení a organizace činností podílejících se na vývoji výrobku. Významnou determinantou pro úspěch vývoje výrobku je těsná cílová spolupráce a simultánní průběh vývojových činností, flexibilita organizace, účinná komunikace a týmová práce. Týmová práce vytváří bázi pro efektivní spolupráci mezi vývojovými pracovníky a pracovníky dalších funkčních složek podniku podílejících se na vývoji výrobku, jako jsou např. materiáloví inženýři, pracovníci přípravy výroby, výroby, marketingu, zásobování a controllingu. Aby se vytvořil skutečný interdisciplinární tým („Cross Functional Team“), to vyžaduje vzájemné respektování názorů a způsobů myšlení, angažovanost, iniciativu, motivaci a cílovou orientaci členů týmu. Úspěšnost týmové práce je dále ovlivňována způsobem, jakým jsou řešeny pravomoci, odpovědnosti a kompetence uvnitř týmu. Využitelnost přínosů simultánního inženýrství bude vždy záviset na konkrétních podmínkách, v kterých se podnik nachází. Mezi relevantní podmínky patří zejména firemní kultura, míra flexibility podnikové organizační struktury, osobnost manažera vývoje, intenzita konkurence a délka životního cyklu výrobku. Zkušenosti ukazují, že implementace simultánního inženýrství v podnicích naráží v mnoha případech na bariéry, které souvisí s nedostatečnou flexibilitou organizace a jejich pracovníků, výskytem rezortních egoizmů, odmítavým postojem pracovníků k nových způsobům práce a nedostatečnou podporou ze strany podnikového vedení. Výzkum se zaměřuje zejména na rozvoj a implementaci metod simultánního inženýrství s důrazem na podporu účinné komunikace, týmové práce a plánování v rámci vývoje výrobků. Pozornost se věnuje kromě jiného rozpracování a aplikaci metody Quality Function Deployment (QFD), která představuje multifunkční plánovací nástroj QFD přispívající ke třem základním elementům simultánního inženýrství:

* využívá cross-function týmového přístupu

* podporuje rozhodovací procesy podél celého procesu vývoje výrobku

* pomáhá propojit (integrovat) všechna rozhodnutí učiněná v rámci procesu vývoje výrobku.

Metoda je vnitřně strukturována do čtyř základních fází: I. plánování výrobku, II. plánování dílů a komponent výrobku, III. plánování procesů a výroby, IV. průběžné zlepšování kvality výrobku a procesů. Základním informačním a komunikačním médiem jsou v každé fázi vazbové matice zobrazující kritické výrobkové a procesní informace. Metoda přispívá ke zkvalitnění komunikace, usnadňuje pochopení základních tržních, zdrojových a kvalitativních požadavků na výrobek, vnitropodnikového potenciálu a limitujících faktorů a přispívá k sladění cílů a zájmů všech subjektů zúčastněných na procesu vývoje výrobku. Výzkum je v současné etapě zaměřen primárně na fázi plánování výrobku. Předmětem výzkumné činnosti je ověření možností využití metody QFD ve fázi plánování vývoje výrobku s cílem dosažení vyšší konkurenceschopnosti, zkrácení doby vývoje a zvýšení kvality výrobku - viz následující obrázek. Výzkum je orientován především na hlavní atributy metody QFD, za které lze považovat důslednou orientaci na zákazníka ve všech fázích vývoje výrobku, včasnou a s požadavky zákazníků konzistentní specifikaci výrobku, zkvalitnění interní komunikace mezi jednotlivými činnostmi podniku zúčastněným na procesu vývoje výrobku a přehledné strukturování celého procesu vývoje výrobku. Přímý efekt metody se projevuje ve zvýšené funkčnosti a kvalitě výrobků, snížení nebezpečí pozdějších a dražších úprav a zkrácení celého vývojového procesu.

Řízení životního cyklu výrobku - jeden z nástrojů aplikace integrovaného inženýrství

K udržení nebo zvýšení podílu na trhu (nebo jeho segmentu), popř. pro úspěšné přežití výrobního podniku v konkurenčním prostředí je důležitým předpokladem inovační schopnost, tj. uvádění nových nebo modernizovaných produktů na trh, které budou zákazníkům „ušity na míru“ a kterým také bude výrobce poskytovat efektivní servisní podporu v provozu a údržbě. To vše se koncentruje v metodě marketingového mixu a v pojmu, který je jeho nedílnou součástí - v životním cyklu výrobku. Tvůrčí přístup při analýze křivky životního cyklu výrobku se zaměřuje na možné přínosy především v těchto oblastech:

- zkrácení přípravné fáze výrobku součinností týmů složených z odborníků v marketingu, projekci, konstrukci, technologii, prodeji, nákupu, nákladech a financích, výrobních procesů, servisu atd.

- rychlejší zahájení výroby a tím i dřívější vstup na trh s možností zvětšení tržního podílu, obratu a zisku,

- snížení nákladů na technickou přípravu výroby při využití počítačového modelování, simulací a tvorby digitálních prototypů, tj. počítačového modelu komplexního výrobku, na němž lze provádět vizuální prohlídky, kontrolu geometrické konzistentnosti konstrukce, zkoušet pohybové simulace a montáže, ověřovat ergonomii a to obdobně příp. i lépe než na fyzickém prototypu

- modelování výrobních procesů a redukce technických změn při dosažení kvantifikovatelných úspor v celkových nákladech

- odbourání neproduktivních činností a zvýšení produktivity práce pracovníků především v technických a obchodních útvarech

- řízení životního cyklu výrobku je důsledně založeno na Concurrent nebo Collaborative Engineering, což si přímo vynucuje úzkou spolupráci týmu či pracovníků různých profesí

- včasné podchycení námětů a připomínek těch podnikových útvarů, které by potřebná data dostaly později a tím by se snížila efektivnost změnového řízení

- ovlivňování struktury výrobku např. synchronizací kusovníku konkrétního výrobku s PDM (Product Data Management) s možností variantních pohledů především projektantů, konstruktérů, technologů a zásobovačů na strukturovaná data a také popisem variantních konfigurací sestav a podsestav

- rychlá reakce na globalizaci, která vyvolává změny vývojového, výrobního a prodejního prostředí (vývoj, výroba, prodej a servis může probíhat nezávisle kdekoli)

- udělení mezinárodních certifikátů kvality výrobku a ochrany životního prostředí uznávaných ve všech ekonomicky vyspělých zemích

- přechod od prostého zvládání změn ke strategii, ve které je ohniskem zákazník a jeho potřeba a která je založena na překvapení pro konkurenci (např. propojení s informačními a telekomunikačními technologiemi vytváří nový vícerozměrový prostor pro úspěšnější konkurenceschopnost i pro zákaznický komfort. Příkladem v oboru výrobních technologií to je dálková podpora CNC strojů založená na principu datového propojení CNC strojů s PC s cílem snížit prostoje drahých výkonných strojů, snížit cestovní náklady zvláště při servisních službách v zahraničí, realizovat online technologické konzultace atd. Dálková podpora CNC strojů je jen nástroj k řešení softwarových problémů a nemůže tedy nahradit klasický servisní zásah. V České republice již tuto metodu realizovalo několik výrobců obráběcích strojů např. CETOS Hostivař, OSO Olomouc, KSU Sezimovo Ústí, ŠKODA Machine Tool Plzeň, TOS Čelákovice, TOS Kuřim O. S., a to jak pro tuzemské, tak i zahraniční zákazníky. Jiným příkladem je změna v komunikaci v obchodní oblasti podnik, jenž dnes nemá vlastní prezentaci na Internetu a nekomunikuje elektronickou poštou, nebude zcela jistě dlouhodobě úspěšný).

Dílčí výzkumné úkoly

Analýza a tvorba postupů k zajištění efektivnosti výrobku během jeho životního cyklu. Postupy využívání tržních parametrů (ceny) k aktivnímu ovlivňování nákladovosti konstrukčního a technologického řešení výrobku. Ověření metod a nástrojů tržní analýzy k identifikaci funkcí a vlastností výrobku. Tvorba modelu pro integrovanou činnost s propojením technických, marketingových, ekonomických a informačních hledisek. Nalezení postupů, které budou akcentovat integraci činností všech složek podniku podílejících se na předvýrobních etapách Vytváření systému jakosti a modelování nákladů na jakost v rámci celoživotního cyklu výrobku.

Hlavní přednosti

* vytváření tlaku konkurenčních parametrů na předvýrobní etapy

*dosažení trhem akceptovatelné ceny vyvíjeného výrobku

* dosažení trhem akceptovatelného poměru cena/výkon

* dosažení konkurenceschopnosti.

Integrované inženýrství

V anglosaské odborné terminologii je používán pojem „concurrent engineering“, chápaný ve smyslu souběžnosti vývojových, konstrukčních a technologických aktivit při vzniku nového produktu. Podle všeobecně přijímaného názoru je však třeba do těchto úvah vnést i aspekty širší, tj. ekonomiku, management, marketing, jakost a pohlížet na ně z mnohem širšího hlediska než jen konkrétního průmyslového produktu. Toto širší hledisko můžeme stručně shrnout pod celkovou strategii podniku.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít