Dotace z fondů Evropské unie

21. března 2005, 00:00 - David Vondrák
21. března 2005, 00:00

Podpora v rámci strukturálních fondů je na národní úrovni poskytována zejména prostřednictvím takzvaných operačních programů. Prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie se poskytuje podpora pro řešení strukturálních hospodářských a sociálních problémů Unie. Snižují se tak rozdíly mezi regiony a sociálními skupinami.

Podpora v rámci strukturálních fondů je na národní úrovni poskytována zejména prostřednictvím takzvaných operačních programů.

Prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie se poskytuje podpora pro řešení strukturálních hospodářských a sociálních problémů Unie. Snižují se tak rozdíly mezi regiony a sociálními skupinami. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) financuje méně rozvinuté regiony, výrobní investice, infrastrukturu, rozvoj malého a středního podnikání, investice do vzdělání, výzkumu a životního prostředí. Mezi oblasti podporované Evropským sociálním fondem (ESF) patří podpora zaměstnanosti (rekvalifikace), vzdělávacích systémů a tvorba nových pracovních míst. Další prostředky lze čerpat z Fondu soudržnosti (takzvaný Kohezní fond), který je určen na podporu velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy.

Prostředky ze všech těchto fondů jsou na úrovni členského státu uvolňovány do takzvaných operačních programů a v jejich rámci potom do specializovaných podprogramů (či opatření). Podmínkou tohoto systému je částečné spolufinancování programů ze strany státního rozpočtu.

NEJEN OPERAČNÍ PROGRAMY

V České republice v současnosti existuje celkem pět specificky zaměřených operačních programů: Operační program Průmysl a podnikání, Společný regionální operační program, Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Operační program Infrastruktura. Tyto operační programy budou fungovat až do konce roku 2006, poté budou pro období 2007-2013 vyhlášeny nové.

Na oblast hlavního města Prahy se výše uvedené operační programy nevztahují. Jsou pro ni definovány obdobně strukturované, ale zjednodušené programy JPD 2 (Jednotný programový dokument pro Cíl 2) a JPD 3 (Jednotný programový dokument pro Cíl 3). Vedle toho v rámci Strukturálních fondů existují takzvané evropské iniciativy INTERREG (program přeshraniční spolupráce), EQUAL (národní spolupráce zaměřená na boj proti formám diskriminace a nerovnosti na trhu práce) a LEADER (zlepšení ekonomického prostředí a kvality života ve venkovských oblastech).

PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ

Podpora ze strukturálních fondů obecně nesmí přesáhnout 75 procent uznatelných projektových nákladů u veřejných subjektů a 50 procent u komerčních projektů. Fakticky však bývá podpora často nižší. Vedle přímé finanční pomoci bývají formou podpory také zvýhodněné úvěry.

Získat dotace ze strukturálních fondů Evropské unie chce trpělivost s náročnou administrací a schopnost obstarat dostatek vlastních zdrojů. Mezi základní podmínky programů totiž patří, že finanční prostředky jsou uvolňovány až po úspěšné realizaci projektu. Jen výjimečně, při takzvané etapizaci projektu, je umožněno průběžné čerpání dotace.

Za přípravu a chod jednotlivých operačních programů jsou zodpovědná příslušná ministerstva. Žádost spolu se zpracovanou projektovou dokumentací žadatel předkládá po oficiálním vyzvání k předkládání projektů příslušnému zprostředkujícímu subjektu. Tím bývají podřízené agentury ministerstev, které jsou vždy uvedeny v kontaktech všech programů.

ZPŘÍSNĚNÍ PODMÍNEK PRO ROK 2005

Podávat žádosti do operačních programů bylo možno poprvé během roku 2004. Vzhledem k tomu, že dosavadní zájem o podávání projektů byl velmi vysoký, dochází pro rok 2005 v řadě případů k přesunu většího objemu finančních prostředků k nejžádanějším programům. Zároveň však dochází ke zpřísnění podmínek pro žadatele (například užším vymezením uznatelných nákladů) a k omezení horních limitů pro čerpání financí. (Velký zájem byl zejména o program Rozvoj, o jehož připravované druhé fázi jsme podrobně psali v Profitu č. 10/2005.)

Považujeme za nutné upozornit, že tabulkové přehledy obsažené na následujících stránkách zachycují stav k první polovině března 2005 a nemohou tedy předjímat případné změny a úpravy nebo nově vyhlašované programy, jež budou zveřejněny v průběhu dalších měsíců roku. Pro podrobné a zaručeně aktuální informace proto doporučujeme v maximální možné míře využívat odkazů na původní zdroje, zejména prostřednictvím webových stránek vypisovatelů jednotlivých programů (příslušných ministerstev, agentur či evropských institucí).

Tabulka

* OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Je nejdůležitějším operačním programem, specificky zaměřeným na podporu podnikání. Jeho prioritou je rozvoj a prosperita malých a středních podniků, zvyšování konkurenceschopnosti firem a podpora inovací formou nákupu nových technologií.

V rámci OPPP bylo pro období do roku 2006 vyhlášeno celkem jedenáct programů. U pěti z nich je zprostředkujícím subjektem, který zajišťuje jejich implementaci, agentura CzechInvest.

Program Inovace organizuje CzechInvest spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Banka sama pak administruje programy Start a Kredit.

Zprostředkujícím subjektem programu Marketing je agentura CzechTrade. Administrátorem posledních dvou programů je Česká energetická agentura (ČEA).

Název Program Vypisovatel Popis

Prosperita - program OPPP MPO / Podpora infrastruktury průmyslového

rozvoje infrastruktury CzechInvest vývoje, zejména vědeckotechnických

pro posilování vazeb parků, podnikatelských inkubátorů a center

výzkumu a vývoje na pro transfer technologií.

průmysl

Reality - program OPPP MPO / Podpora projektů přípravy, rozvoje

rozvoje podnikatelské CzechInvest a regenerace průmyslových zón,

infrastruktury podnikatelských nemovitostí.

Školicí střediska OPPP MPO / Podpora projektů stavební rekonstrukce

- Infrastruktura pro CzechInvest a modernizace stávajících objektů firemních

rozvoj lidských školicích zařízení, dále projekty výstavby

zdrojů v průmyslu a vybavení nových oborových školicích zařízení

a podnikání sloužících pro vzdělávání více podnikatelských

subjektů.

Klastry - Rozvoj OPPP MPO / Podpora projektů zakládání a rozvoje

informačních CzechInvest odvětvových sdružení, tzv. klastrů,

a poradenských na regionální i nadregionální úrovni.

služeb

Rozvoj II - Program OPPP MPO / Podpora rozvoje konkurenceschopnosti MSP

podpory podniků ve CzechInvest ve fázi růstu, tzn. podpora zvyšování technologické

fázi růstu s využitím úrovně i zdokonalování procesů, jako například

intenzifikačních zavádění certifikací a mezinárodních standardů.

faktorů rozvoje.

Žadatel Uzávěrka Kontakt

Podnikatel-práv. osoba, která prokáže Průběžně až do CzechInvest,

spolupráci s institucí terciárního vzdělávání, odvolání, posledním Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,

výzkumným ústavem apod. Též obec, kraj, termínem pro tel.: 296 342 500,

instituce terciárního vzdělávání, výzkumný podání žádostí fax: 296 342 502,

ústav. je říjen 2006. e-mail:

programy@czechinvest.org

Vlastník podnikatelské nemovitosti nebo Průběžně až do CzechInvest, viz výše

vlastník související existující či plánované odvolání, posledním

dopravní nebo technické infrastruktury: obec, termínem pro podání

svazek obcí či kraj, rozvojová společnost, žádostí je říjen 2006.

podporovaný podnik, který splňuje

kritéria malého a středního podniku.

Podnikatelské subjekty samostatné, nebo Průběžně až do CzechInvest, viz výše

jako součást právnické osoby, kterou vytvoří odvolání, posledním

spojením s dalšími subjekty za účelem termínem pro

realizace projektu. podání žádostí

je říjen 2006.

Kraje nebo jimi určené organizace, instituce Průběžně až do CzechInvest, viz výše

terciárního vzdělávání, výzkumné odvolání, posledním

organizace se sídlem v ČR. termínem pro

podání žádostí

je říjen 2006.

Malý a střední podnikatel se sídlem na Vypsání programu CzechInvest, viz výše

území ČR. Rozvoj pro další

období se

momentálně

připravuje.

Název Program Vypisovatel Popis

Inovace - program OPPP MPO / Podpora projektů zaměřených na zvýšení

podpory inovací CzechInvest technických a užitných hodnot výrobků a služeb

výrobků, technologií či zvyšujících efektivnost procesů výroby

a služeb (dotace) a poskytování služeb nebo na zavedení pokrokových

metod řízení, provedení významných změn

organizační struktury či změn ve strategické

orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací.

Inovace - program OPPP MPO / Podpora projektů zaměřených na zvýšení technických

podpory inovací Českomoravská a užitných hodnot výrobků a služeb či zvyšujících

výrobků, technologií záruční efektivnost procesů výroby a poskytování služeb

a služeb (úvěr) a rozvojová nebo na zavedení pokrokových metod řízení,

banka provedení významných změn organizační struktury

(ČMZRB) či změn ve strategické orientaci podnikatele či jiných

netechnických inovací.

Start - program OPPP MPO / Podpora realizace podnikatelských záměrů (pořízení

podpory začínajících Českomoravská hmotného i nehmotného majetku, popř. i financování

podnikatelů záruční zásob) fyzických i právnických osob vstupujících do

a rozvojová podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem;

banka podpora bude poskytována formou zvýhodněného

(ČMZRB) úvěru.

Kredit - program OPPP MPO / Podpora realizace rozvojových podnikatelských

podpory podniků Českomoravská projektů malých podnikatelů s kratší historií

v počátečním stádiu záruční (pořízení hmotného i nehmotného majetku,

rozvoje a rozvojová popř. i financování zásob).

banka

Marketing OPPP MPO / Podpora zvyšování konkurenceschopnosti českých

CzechTrade firem na zahraničních trzích formou podpory získávání

marketingových informací, tvorby propagačních

materiálů, účasti na výstavě nebo veletrhu

v zahraničí apod.

Úspory energie OPPP MPO / ČEA Podpora projektů vedoucích ke snižování energetické

náročnosti v průmyslových podnicích pomocí snížení

energetické náročnosti procesů spojených s výrobou,

přeměnou a rozvodem energie, nových technologií

zpracování energetických surovin, zavádění kombino-

vané výroby elektřiny a tepla (kogenerace) apod.

Obnovitelné zdroje OPPP MPO / ČEA Podpora projektů zavádění výroby elektrické energie

energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie, jako např.

projekty výstavby, obnovy nebo rekonstrukce zařízení

na využívání obnovitelných zdrojů energie, projekty

kombinované výroby elektřiny a tepla využívající

k výrobě obnovitelný zdroj energie apod.

Žadatel Uzávěrka Kontakt

Podnikatel podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., Průběžně až do CzechInvest, viz výše

obchodního zákoníku, bez omezení velikosti, odvolání, posledním

vedoucí účetnictví, minimálně dvě uzavřená termínem pro podání

účetní období. žádostí je říjen 2006.

Podnikatel podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., Průběžně až do Českomoravská záruční

obchodního zákoníku, bez omezení velikosti, odvolání, posledním a rozvojová banka, a. s.,

vedoucí účetnictví, minimálně dvě termínem pro podání Jeruzalémská 964/4,

uzavřená účetní období. žádostí je říjen 2006. 110 00 Praha 1,

tel.: 255 721 111,

fax: 255 721 110,

e-mail: info@cmzrb.cz

Fyzické osoby - podnikatelé, splňující Průběžně až do Českomoravská záruční

všechny podmínky programu; obchodní odvolání, posledním a rozvojová banka, a. s.,

společnosti s výjimkou akciových termínem pro podání viz výše

společností, nebo družstva s výjimkou žádostí je říjen 2006.

bytových družstev, které splňují všechny

podmínky programu.

Malý podnikatel se sídlem na území ČR Průběžně až do Českomoravská záruční

(právnické osoby) nebo občan ČR s trvalým odvolání, posledním a rozvojová banka, a.s.,

pobytem na území ČR. Musí být oprávněn termínem pro podání viz výše

k podnikání na území ČR odpovídajícímu žádostí je říjen 2006.

předloženému projektu.

Příjemce musí splňovat tyto podmínky: Průběžně až do CzechTrade,

a) sídlo na území ČR odvolání, posledním Dittrichova 21,

b) právnická osoba termínem pro podání 128 01 Praha 2,

c) exportér žádostí je říjen 2006. tel.: 224 907 500,

d) malý/střední podnikatel, fax: 224907 503,

který vede účetnictví e-mail: info@czechtrade.cz

e) plátce daně z příjmu.

Příjemce podpory musí: Průběžně až do Ministerstvo průmyslu

a) mít sídlo na území ČR odvolání, posledním a obchodu, Na Františku 32,

b) být malým a středním podnikatelem termínem pro podání 110 15 Praha 1,

c) být registrován jako plátce daně z příjmu žádostí je říjen 2006. tel.: 224 851 111,

d) zapsán v obch. rejstříku. email: mpo@mpo.cz

Příjemce musí především Průběžně až do Ministerstvo průmyslu

a) mít sídlo na území ČR odvolání, posledním a obchodu, viz výše

b) být malým a středním podnikatelem termínem pro podání

c) být registrován jako plátce daně z příjmu. žádostí je říjen 2006.

* OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

Obsahem Operačního programu Infrastruktura je modernizace a rozvoj celostátně významné infrastruktury, snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí, zlepšování kvality a ochrany životního prostředí, podpora budování ochranných opatření před povodněmi, rekultivace a sanace starých ekologických zátěží, podpora recyklace odpadů. Tento program řídí společně ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy.

Název Program Vypisovatel

Modernizace civilních OP Infrastruktura Ministerstvo

letišť nadregionálního životního prostředí /

významu Ministerstvo dopravy

Výstavba přístavní OP Infrastruktura Ministerstvo životního

infrastruktury prostředí / Ministerstvo

a modernizace dopravy

vodních cest

Podpora OP Infrastruktura Ministerstvo životního

kombinované dopravy prostředí / Ministerstvo

dopravy

Podpora zavádění OP Infrastruktura Ministerstvo životního

alternativních paliv prostředí / Ministerstvo

dopravy

Studijní a výzkumné OP Infrastruktura Ministerstvo životního

projekty prostředí / Ministerstvo

k zabezpečování dopravy

problematiky zlepšení

životního prostředí

Zlepšování OP Infrastruktura Ministerstvo životního

infrastruktury prostředí / Státní fond

ochrany ovzduší životního prostředí ČR

Nakládání s odpady OP Infrastruktura Ministerstvo životního

a odstraňování prostředí / Státní fond

starých zátěží životního prostředí ČR

Popis Žadatel Uzávěrka

Opatření 1.3. Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury Vlastníci letišť a související dopravní 30. září 2006

celostátního významu OPI. Cílem opatření je modernizace technické infrastruktury nadregionálního významu

infrastruktury letišť s nadregionální důležitostí a vytvoření podmínek poskytující v této oblasti

zlepšení funkce letišť u velkých aglomerací pro podporu služby veřejnosti.

podnikatelských aktivit.

Opatření 1.4. Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury Ředitelství vodních cest ČR, 30. září 2006

celostátního významu OPI. Cílem opatření je zlepšení situace vodní Povodí Labe, s.p., Povodí Vltavy s.p.,

infrastruktury a přispění tak ke zvýšení výkonnosti s paralelním vlastníci přístavní infrastruktury

respektováním ochrany životního prostředí.

Opatření 2.2, Priority 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní Vlastníci/správci dopravní infrastruktury, momentálně

prostředí. Opatření je zaměřeno na technologie kombinované dopravy, vlastníci/provozovatelé veřejných není vypsáno

vznik veř. dopravně-logistických center a vznik nových nebo rozvoj dopravně-logistických center

existujících překladišť a následné propojení jednotlivých druhů dopravy. a překladišť kombinované dopravy.

Opatření 2.3, Priority 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní Zadavatelé výzkumných projektů ve momentálně

prostředí. Opatření je navrhováno pro financování výzkumných projektů veřejném zájmu, právnické osoby není vypsáno

na podporu rozvoje alternativních typů pohonu, podporu zavádění provozující dopravu.

alternativních paliv a podporu aplikace u technologií pro výrobu

a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologii palivových článků.

Opatření 2.4, Priority 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní Zadavatelé výzkumných projektů momentálně

prostředí. Opatření je zaměřeno na podporu výzkumu nových postupů ve veřejném zájmu. není vypsáno

v oblasti dopravního trhu a jeho harmonizace. Stěžejními cíli je zmírnění

negativního vlivu dopravy na životní prostředí a realizace zpoplatnění

dopravní cesty.

Opatření 3.3. Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Obecně prospěšné organizace, územní Termín pro druhé

OP Infrastruktura. Opatření se zaměřuje na využívání šetrných technologií samosprávné celky, občanské sdružení, kolo výzev:

při spalování (zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách příspěvkové organizace, organ. složky 15. března 2005.

nebezpečného odpadu, snižování emisí z velkých a středních veřejných státu a další nepodnikatelské subjekty. Další kola výzev

spalovacích zařízení), na snižování emisí těkavých organických látek Podnikatelské subjekty: obch. předpokládána.

a na využívání obnovitelných zdrojů energie. společnosti, stát. podniky, družstva,

fyzické osoby-podnikatelé.

Opatření 3.4. Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Právnické osoby, založené k nepodni- Termín pro druhé

OP Infrastruktura. Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného katelským účelům (obecně prospěšné kolo výzev:

na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho organizace, územní samospr. celky, obč. 15. března 2005.

podílu na celkové produkci odpadu. Dělí se na dvě kategorie: A) Vybudování sdružení, svazky obcí, přísp. organizace, Další kola výzev

integrovaného systému sběru a recyklace odpadů, B) Rekultivace org. složky státu apod). Podnikatelské předpokládána.

a sanace starých ekologických zátěží. subjekty (pouze projekty kategorie A).

Kontakt: Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Tel.: 972 211 111, fax: 972 231 184, www.mdcr.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov.

Tel: 267 994 300, fax: 272 936 585,e-mail: opinfra@sfzp.cz, www.sfzp.cz

* OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Operační program Rozvoj lidských zdrojů se zaměřuje na aktivní politiku zaměstnanosti, rozvoj celoživotního vzdělávání, sociální integraci a rovnost příležitostí. Program řídí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Název Program Vypisovatel Popis

PROFESE - OP RLZ Ministerstvo Cílem programu je podpora odborného růstu

Program průmyslu / zaměstnanců průmyslových podniků a dalších

podpory CzechInvest podnikatelských subjektů v profesích, které

odborného vyžadují speciální odborné a profesní znalosti

růstu a dovednosti, a tím zvyšování jejich

pracovníků konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti

s ohledem na měnící se podmínky na trhu.

Podpora OP RLZ Ministerstvo Grantové schéma. Opatření 1.1, Posílení

aktivní politiky práce aktivní politiky zaměstnanosti při

zaměstnanosti a sociálních zaměstnávání uchazečů a zájemců

věcí o zaměstnání. Priority: 1. Aktivní politika

zaměstnanosti.

Začlenění OP RLZ Ministerstvo Grantové schéma. Opatření 2.1, Integrace

skupin práce specifických skupin obyvatelstva ohrožených

ohrožených a sociálních sociální exkluzí Priority: 2. Sociální integrace

sociální exkluzí věcí a rovnost příležitostí.

Podpora OP RLZ Ministerstvo Grantové schéma. Opatření 2.2, Rovné

rovných práce příležitosti pro ženy a muže na trhu práce.

příležitostí a sociálních Priority: 2. Sociální integrace a rovnost

žen a mužů věcí příležitostí.

na trhu práce

Adaptabilita a OP RLZ Ministerstvo Grantové schéma. Opatření 4.1, Zvýšení

podpora konku- práce adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

renceschopnosti a sociálních na změny ekonomických a technologických

podniků věcí podmínek, podpora konkurenceschopnosti

a organizací Priority: 4. Adaptabilita a podnikání.

Žadatel Uzávěrka Kontakt

Firmy ze zpracovatelského sektoru, sektoru Vyhlášení programu CzechInvest, Štěpánská 15,

průmyslových a environmentálních služeb a dalších a výzvu k předkládání 120 00 Praha 2,

služeb bezprostředně navazujících na výše žádostí o podporu tel.: 296 342 500,

uvedené sektory. lze předpokládat fax 296 342 502,

na konci března e-mail:

2005. programy@czechinvest.org

Fyzické i právnické osoby, zejména zaměstnavatelé, Termín pro 1. výzvu: SSZ MPSV ČR,

vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, 25. března 2005. Karlovo nám.1,

zaměstnavatelské agentury a organizace sociálních 128 01 Praha 2,

partnerů splňující podmínky programu. tel.: 221 923 245,

e-mail: anna.makalousova@mpsv.cz

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů Termín pro 1. výzvu: Odbor poradenství

mohou být jak fyzické, tak právnické osoby splňující 8. března 2005 a zprostředkování SSZ MPSV ČR,

podmínky programu. Další kola výzev Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,

předpokládána. Ing. Igor Sládek,

tel.: 221 923 260,

e-mail: sladek.igor@mpsv.cz

Žadateli mohou být především zaměstnavatelé - fyz. i práv. Termín pro 1. výzvu: SSZ MPSV ČR,

osoby bez omezení velikosti podniku a jeho organizační 11. března 2005 Karlovo nám.1,

formy, organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance, Další kola výzev 128 01 Praha 2,

nestátní i státem zřízené organizace prosazující rovnost předpokládána. tel.: 221 923 581,

žen a mužů, vzdělávací a poradenské instituce, e-mail: jan.kejzlar@mpsv.cz

zabývající se řešením politiky rovnosti žen a mužů.

Oprávněnými žadateli jsou specifikované fyzické Termín pro 1. výzvu: Odbor trhu práce,

nebo právnické osoby se sídlem v ČR. 29. dubna 2005. SSZ MPSV, Karlovo nám. 1,

128 01 Praha 2,

tel.: 221 922 347,

e-mail: hana.markova@mpsv.cz

* OPERAČNÍ PROGRAM ZEMĚDĚLSTVÍ

Operační program Zemědělství má zajistit dostupný kapitál pro oblasti venkova a zemědělství, zlepšení marketingu, zemědělské produkce a technického vybavení. Program spadá do působnosti ministerstva zemědělství.

Název Popis

Investice do Podopatření 1.1.1. Opatření 1.1. - Investice do zemědělského majetku k provádění Priority I.

zemědělského majetku - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství. Podopatření

a podpora začínajícím je zaměřeno především na odstraňování negativních vlivů vyplývajících ze zemědělské produkce

mladým zemědělcům na životní prostředí. V rámci tohoto opatření budou také podporováni mladí začínající zemědělci.

Prohloubení Podopatření 1.1.2. Opatření 1.1. - Investice do zemědělského majetku k provádění Priority I.

diverzifikace - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství. Podopatření

zemědělských činností je zaměřeno na podporu diverzifikace činností zemědělských podniků za účelem získání nových

zdrojů příjmů zemědělců. Podporované aktivity se musí týkat produktů, uvedených

v Příloze I Smlouvy ES (tzv. Římské smlouvy o založení ES).

Zlepšení zpracování Opatření 1.2. Priority I. - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu

zemědělských výrobků hospodářství. Opatření zabezpečí transfer nových technologií a inovací do zpracování zemědělských

a jejich marketing produktů, zvyšování standardu výrobků ze zemědělské produkce, rozvoj výrobních oborů

využívajících tuzemskou zemědělskou produkci a zlepšení marketingu zemědělských výrobků.

Obnova lesního Podopatření 1.3.1. Opatření 1.3. - Lesní hospodářství k provádění Priority I. - Podpora

potenciálu zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství. Toto podopatření je

poškozeného zaměřeno na obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem,

přírodními kalamitami aby les v co nejkratší době znovu začal plnit všechny své produkční i mimoprodukční funkce.

Investice do lesů Podopatření 1.3.2. Opatření 1.3. - Lesní hospodářství k provádění Priority I. - Podpora

zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství. Záměrem tohoto

podopatření je zpřístupnění lesa jak pro k přírodě šetrné technologie, tak pro návštěvníky lesa.

Cílem není pouze výstavba cestní a vodní infrastruktury, ale i její včasná údržba a opravy.

Za tímto účelem bude posílena kapacita techniky pro její údržbu a podpořeny technologie

na hospodaření v lesích, které jsou k lesu i podloží maximálně šetrné.

Sdružování Podopatření 1.3.3. Opatření 1.3. - Lesní hospodářství k provádění Priority I.

majitelů lesa - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství.

Orientace podopatření je na zvýšení odborné úrovně hospodaření v lesích.

Sdružení majitelů lesů budou schopna zaměstnávat odborný lesnický personál,

čímž dojde ke zvýšení ekonomické efektivnosti hospodaření ve sdružených lesích.

Zalesňování Podopatření 1.3.4. Opatření 1.3. - Lesní hospodářství k provádění Priority I. - Podpora zemědělství,

zemědělsky zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství. Podopatření se zaměřuje na zalesnění

nevyužívaných půd zemědělsky nevyužívaných nelesních půd.

Pozemkové Podopatření 2.1.1. Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí k provádění

úpravy Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. Prostředky tohoto podopatření slouží

k uspořádání vlastnických práv k pozemkům, funkční úpravě pozemků a jejich reálnému vytyčení.

Obnova potenciálu Podopatření 2.1.2. Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí k provádění

a zachování Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. Podopatření je zaměřeno na zlepšení

zemědělské krajiny a ochranu zemědělsky využívaných pozemků v oblastech s nepříznivým vodním režimem. Podporu

lze poskytnout na: a) obnovu zemědělského produkčního potenciálu, b) prevenci před povodněmi.

Řízení a zajištění Podopatření 2.1.3. Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí k provádění

funkčnosti Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. Podopatření je zaměřeno na celkové

zemědělských zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a na posílení jeho vodohospodářských

vodních zdrojů a mimoprodukčních funkcí, s ohledem na jejich protipovodňový a krajinotvorný význam.

Rozvoj venkova Podopatření 2.1.4. Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí k provádění

Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. Hlavním cílem tohoto podopatření

je zapojení širokých vrstev obyvatelstva do spolupráce při řešení problematiky jednotlivých oblastí

formou převzetí iniciativy rozhodovacích procesů týkajících se příslušné venkovské oblasti.

Žadatel Uzávěrka

Fyzické a právnické osoby nebo osoby Termín pro

zapsané do evidence samost. 5. kolo výzev:

hospodařících rolníků, jejichž příjmy 8. dubna 2005

pocházejí ze zeměďělské výroby.

Fyzické a právnické osoby nebo osoby momentálně

zapsané do evidence samost. není vypsáno

hospodařících rolníků, jejichž příjmy

pocházejí ze zemědělské výroby.

Podnikatel na základě zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách momentálně

a tabákových výrobcích, v platném znění - tedy osoba, která vyrábí, není vypsáno

s výjimkou fyzických osob provozujících zemědělskou prvovýrobu

nezapsaných do evidence podle zvláštního předpisu, nakupuje,

dováží nebo skladuje potraviny za účelem jejich uvádění do oběhu,

a osoba, která s nimi obchoduje.

A) vlastník lesa nebo nájemce lesa, Termín pro

B) vlastník veřejných lesů (správce lesů ve vlastnictví státu 5. kolo výzev:

nebo kraje), 8. dubna 2005

C) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů.

A) vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, Termín pro

že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje, 5. kolo výzev:

B) sdružení s právní subjektivitou vlastníků 8. dubna 2005

nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a).

Sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu Termín pro

na založení sdružení a k datu podání žádosti sdružuje nejméně 5. kolo výzev:

10 vlastníků lesa a minimální výměra sdružení je 150 ha. 8. dubna 2005

A) vlastník pozemku, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu Termín pro

nebo kraje, 5. kolo výzev:

B) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebonájemců pozemků 31. května 2005

(vymezených v podmínkách programu).

Konečnými příjemci podpory jsou vlastníci momentálně

pozemků - fyzické a právnické osoby včetně obcí. není vypsáno

Právnická osoba, podnikající v zemědělství nebo samostatně Termín pro

hospodařící rolník, vlastník nebo nájemce objektu, 5. kolo výzev:

který je předmětem žádosti. 8. dubna 2005

Právnická osoba (kromě sdružení a svazů), podnikající v zemědělství momentálně

nebo provozující meliorační zařízení, samostatně hospodařící není vypsáno

rolník, vlastník nebo nájemce objektu, který je předmětem žádosti,

vlastník nebo nájemce pozemku (u nových staveb).

Příjemcem podpory je místní akční skupina (MAS), která předloží momentálně

kvalitní rozvojovou strategii v souladu s příslušnými podmínkami není vypsáno

programu. Konečnými příjemci jsou předkladatelé dílčích projektů

v rámci integrované rozvojové strategie.

Název Popis

Diverzifikace Podopatření 2.1.5. Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí k provádění

zemědělských Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. Cílem tohoto podopatření

aktivit a aktivit je vytvoření dalších zdrojů příjmů subjektů podnikajících v zemědělské výrobě (výstavba,

blízkých rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení pro groturistiku, zařízení a vybavení zařízení pro

zemědělství volný čas, podpora pro využívání alternativních zdrojů energie atp.).

Odborné Opatření 2.2. Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. Opatření

vzdělávání je zaměřeno na vzdělávání subjektů v sektoru zemědělství a lesním hospodářství

za účelem dosažení zvýšení efektivity práce výroby jako celku.

Zpracování ryb Podopatření 2.3.1. Opatření 2.3. Rybářství k provádění Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství

výrobků a marketing a odborné vzdělávání. Cílem podopatření je rozšíření nabídky sortimentu zpracovaných ryb a výrobků

z ryb z ryb v tržní síti a efektivnější využití místních zdrojů a domácí suroviny.

Chov vodních Podopatření 2.3.2. Opatření 2.3. Rybářství k provádění Priority II. - Rozvoj venkova, rybářství

živočichů - a odborné vzdělávání. Hlavním cílem podopatření je podpora akvakultury. Podporu lze poskytnout na:

akvakultura A) zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky, rozšíření stávajících jednotek),

B) modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity.

Činnosti prováděné Podopatření 2.3.2. Opatření 2.3. Rybářství k provádění Priority II. - Rozvoj venkova,

odborníky v rybářství rybářství a odborné vzdělávání. Podporu lze poskytnout na:

a propagační opatření A) založení producentských organizací,

B) snížení patologických rizik při chovu ryb,

C) podpora hledání nových odbytišť.

Žadatel Uzávěrka

Fyzické a právnické osoby nebo osoby zapsané do evidence momentálně

samostatně hospodařících rolníků, jejichž příjmy pocházejí není vypsáno

ze zemědělské výroby.

Konečnými příjemci podpory jsou zemědělci, pracovníci lesního momentálně

hospodářství, a zpracovatelé produktů rostlinné i živočišné výroby. není vypsáno

Konečnými příjemci podpory jsou producentské organizace momentálně

a subjekty vyrábějící produkty z ryb (právnické i fyzické osoby). není vypsáno

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, momentálně

jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, není vypsáno

na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku.

Konečnými příjemci podpory pro založení producentských organizací momentálně

mohou být schválené producentské organizace dle patřičného nařízení. není vypsáno

Konečnými příjemci podpory pro ostatní podporované činnosti

mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí

z akvakultury nebo ze zpracování ryb a vodních živočichů.

Kontakt: Ministerstvo zemědělství, řídicí orgán OP Zemědělství, Těšnov 17, Praha 1. Tel.: 221 813 005, Fax: 221 812 974, www.mze.cz

* SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Mezi priority Společného regionálního operačního programu (SROP) náleží rozvoj místních podnikatelských aktivit, regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií, místní rozvoj lidských zdrojů, zlepšení životního prostředí v obcích a regionech, oživení venkovských oblastí a rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. SROP funguje pod správou ministerstva pro místní rozvoj, výzvy k jednotlivým opatřením jsou v různých termínech vypisovány prostřednictvím krajských samospráv. V níže uvedené tabulce naleznete výběr podpor momentálně vypsaných v rámci SROP.

Název Program Vypisovatel

Infrastruktura pro rozvoj SROP Ministerstvo pro

lidských zdrojů v regionech místní rozvoj

Podpora regionální a místní SROP Ministerstvo pro

infrastruktury cestovního místní rozvoj

ruchu

Rozvoj dopravní SROP Ministerstvo pro

obslužnosti v regionech místní rozvoj

Rozvoj informačních SROP Ministerstvo pro

a komunikačních místní rozvoj

technologií v regionech

Rozvoj regionální SROP Ministerstvo pro

dopravní infrastruktury místní rozvoj

Popis Uzávěrka

Opatření 3.1 v rámci Priority 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, zaměřené na podporu 31. března 2005 (platí pro aktuální 3. kolo výzev

investičních projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení a sociální integrace. a pouze pro regiony, kde byla výzva vyhlášena)

Podopatření: 4.2.2 v rámci Priority 4 - Rozvoj cestovního ruchu. Cílem programu v oblasti 31. března 2005 (platí pro aktuální 3. kolo výzev

cestovního ruchu je výrazně zkvalitnit společné služby v cestovním ruchu, a pouze pro regiony, kde byla výzva vyhlášena)

zkvalitnit informační obsluhu a marketing cestovního ruchu.

Podopatření 2.1.2 v rámci Priority 2 - Regionální rozvoj infrastruktury. V rámci podopatření budou 31. března 2005 (platí pro aktuální 3. kolo výzev

podporovány rozvojové investiční projekty, zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti včetně a pouze pro regiony, kde byla výzva vyhlášena)

propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí.

Opatření 2.2 v rámci Priority 2 - Regionální rozvoj infrastruktury. Jeho součástí je podpora aktivit 31. března 2005 (platí pro aktuální 3. kolo výzev

spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany, mimo jiné v knihovnách, komunitních a pouze pro regiony, kde byla výzva vyhlášena)

centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.

Podopatření: 2.1.1 v rámci Priority 2 - Regionální rozvoj infrastruktury. V rámci podopatření bude 31. března 2005 (platí pro aktuální 3. kolo výzev

kladen důraz na realizaci a podporu větších silničních projektů, realizovaných v centrech a pouze pro regiony, kde byla výzva vyhlášena)

osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy.

Kontakt: Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídicí orgán SROP ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. Kontaktní telefon: 224 861 224, kontaktní e-mail pro dotazy: srop@mmr.cz. Informace o Programu SROP taktéž poskytují jednotlivé Sekretariáty regionálních rad. Web: www.mmr.cz.

Přílohu „Podpory a dotace“ připravila společnost Nexus Group, s. r. o.

Tabulkové přílohy: Jakub Štark

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít