Daňové přiznání za rok 2020: termín podání - Euro.cz

Přihlášení

Daňové přiznání 2020: Do kdy podat daňové přiznání za loňský rok?

,
Daňové přiznání 2020: Do kdy podat daňové přiznání za loňský rok?
Zdroj: Anna Vacková, E15

Ať už patříte mezi podnikatele, nebo se řadíte k zaměstnancům, kterým v loňském roce plynuly příjmy od několika zaměstnavatelů, nejspíš vás v blízké době čeká povinnost podat daňové přiznání. Jestliže se k tomuto kroku právě chystáte, určitě vás zajímá, do kdy podat daňové přiznání 2020 a zda existuje nějaký rozdíl v termínech, pokud se to rozhodnete učinit elektronicky.

Co je daň z příjmů?

Jako daň z příjmů se označuje procentuální podíl příjmů fyzické či právnické osoby, který se za určitých podmínek odvádí do státního rozpočtu, což probíhá nedobrovolně, opakovaně a nevratně. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se za předmět této daně považují:

 • příjmy ze závislé činnosti,
 • příjmy ze samostatné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy.

Zatímco některé příjmy, kam patří například vybrané úvěry a půjčky, dani z příjmů nepodléhají, peněžní i nepeněžní příjmy získané směnou, výhrou nebo ve formě ceny z některých soutěží a her se mezi zdanitelné příjmy řadí. Dále pak existují příjmy osvobozené od daně, což jsou například sociální dávky nebo stipendia.

Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání?

Ve většině případů řeší za zaměstnance roční zúčtování daně jeho zaměstnavatel. Existují však i situace, kdy musí zaměstnanec sám podat daňové přiznání. To platí například v momentě, kdy:

 • má více než jedno zaměstnání (přivýdělek na DPP, DPČ nebo jako OSVČ),
 • má na podnikatelských účtech úroky,
 • má příjmy z pronájmu,
 • má příjmy z kapitálového majetku,
 • obdržel dary, které podléhají zdanění,
 • prodal nemovitost, kde příjem z prodeje není od daně osvobozen.

Jaká je situace pro OSVČ?

Na rozdíl od zaměstnanců, za které může roční zúčtování daně vyřešit jejich zaměstnavatel, mají osoby samostatně výdělečně činné povinnost daňové přiznání podávat vždy samy. Základ daně v tomto případě činí rozdíl mezi příjmy a výdaji. Daň z příjmů se pak počítá z částky, o níž příjmy za daný kalendářní rok přesahují výdaje, které byly prokazatelně použity k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Někdy ovšem dochází i ke ztrátě, kterou může OSVČ v následujících pěti zdaňovacích obdobích odečíst od úhrnu dílčích základů daně.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Kdy se podává daňové přiznání?

Chystáte se podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 a nejste si jistí, do kdy je nutné tento krok učinit? V tom případě byste měli vědět, že nejzazší termín podání daňového přiznání nově závisí na tom, zda ho plánujete odevzdat standardní cestou, nebo jste se naopak rozhodli pro elektronickou formu.

V minulosti bylo datum odevzdání daňového přiznání stejné, ať už jste se rozhodli zvolit standardní cestu, nebo jste naopak dali přednost elektronickému způsobu. V letošním roce je však situace jiná. Nejzazší termín odevzdání daňového přiznání standardním způsobem připadá na 1. dubna 2021. Jestliže se však rozhodnete pro elektronické podání, lhůta se prodlužuje až do 1. května 2021 (respektive 3. května).

Pokud patříte mezi osoby, které mají povinný audit, anebo vám daně zpracovává daňový poradce, termín podání daňového přiznání 2020 je nejpozději do 1. července 2021. Daňové přiznání se totiž v tomto případě podává nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. I prostřednictvím poradce však může být daňové přiznání podáno ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Ačkoliv se lidé často ptají, do kdy odevzdat daňové přiznání, může se stát, že výše zmíněné termíny nestihnou. Pak je dobré vědět, že v souladu s daňovým řádem se toleruje čtyřdenní zpoždění (pracovní dny). Bez sankcí tak můžete letos odevzdat vyplněné daňové přiznání nejpozději ve čtvrtek 8. dubna 2021.

Termín odevzdání přehledu o příjmech a výdajích

Mezi povinnosti osob samostatně výdělečně činných patří samozřejmě také odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Jestliže patříte mezi OSVČ, měli byste tento přehled odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

Pokud jste daňové přiznání odevzdali standardní formou v nejzazším možném termínu, je pro vás závazné datum 3. května 2021, kdy musíte dodat přehled o příjmech a výdajích. V případě, že jste daňové přiznání podávali elektronickou cestou, jste povinni svůj přehled odevzdat do 1. června 2021 na OSSZ, do 3. června 2021 pak i na zdravotní pojišťovnu.

Patříte-li mezi osoby, které mají nařízený audit nebo kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nejzazší termín odevzdání přehledu o příjmech a výdajích se ještě o nějakou dobu posouvá. Nejpozději však musíte potřebné dokumenty dodat na OSSZ i zdravotní pojišťovnu do 2. srpna 2021.

Jednotná paušální daň

Od roku 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné, jejichž příjmy za zdaňovací období nedosahují jednoho milionu korun, nově uplatňovat paušální daň. Jde o jednu měsíční platbu, která zahrnuje jak zdravotní a sociální pojistné, tak i daň z příjmů.

Patříte-li mezi podnikatele, kteří se rozhodli tuto formu využít, odpadne vám nově povinnost podávat daňové přiznání. Také ovšem nebudete moci čerpat daňový bonus, daňové odpočty a slevy. I v tomto případě byste však měli své příjmy pečlivě evidovat, jelikož by je mohl finanční úřad jednoho dne chtít zpětně doložit.

Kdy se podává dodatečné daňové přiznání?

Dodatečné daňové přiznání musí poplatník podat ve chvíli, kdy zjistí, že jeho daň z příjmů by měla být vyšší než částka vypočtená v daňovém přiznání. Podává se až po uplynutí termínu pro přiznání daní z příjmů (jinak by bylo možné podat opravné daňové přiznání), a to nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy člověk chybu v přiznání zjistí.

Další možností je pak dobrovolné (či fakultativní) podání dodatečného daňového přiznání. To může poplatník provést ve chvíli, kdy zjistí, že správná výše daňové povinnosti by měla být nižší než poslední známá daňová povinnost, tedy že daň z příjmů vypočtená v daňovém přiznání by měla být ve skutečnosti nižší.

Vrácení daní 2021

V některých případech může daňovým poplatníkům vzniknout daňový přeplatek, což se typicky stává díky uplatnění různých daňových slev. Pokud jste i vy zjistili, že jste na daních zaplatili více, než bylo nezbytně nutné, máte nárok na vrácení daní (tzv. vratka daně).

Zaměstnanci, kterým zajišťuje roční zúčtování daně jejich zaměstnavatel, obdrží tyto peníze společně s březnovou výplatou. Ostatní si však o tento daňový přeplatek musí sami zažádat u finanční správy, a to prostřednictvím žádosti, která je součástí formuláře daňového přiznání, nebo pomocí elektronického formuláře pro vrácení daně.

Minimální částka, kterou vám finanční úřad v rámci daňového přeplatku vrátí, je nově 200 Kč (do roku 2021 se jednalo o sumu 100 Kč). Menší obnosy momentálně finanční úřad nevrací, ale přeplatky se postupně sčítají, takže o ně můžete zažádat hromadně, a to až 6 let zpětně.

Pokud jde o termín vyplacení tohoto daňového přeplatku, mělo by k tomu dojít během 30 dnů od posledního řádného termínu podání daňového přiznání. Nově je také možné, aby finanční úřad vrátil poplatníkovi přeplatek v hotovosti (místo bezhotovostního převodu). To ovšem funguje maximálně do výše 1000 Kč.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání podává každá osoba, jejíž roční zdanitelné příjmy přesáhly 15 000 Kč, přičemž lidé v daňové ztrátě to musí učinit vždy. Zatímco za většinu zaměstnanců může roční zúčtování daně vyřídit jejich zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné jsou povinné řešit daňové přiznání samy. To se ovšem nevyhne ani zaměstnancům, kterým například plynou příjmy z více zaměstnání (přivýdělek na DPP, DPČ nebo jako OSVČ) nebo mají příjmy z pronájmu.

Kdy podat daňové přiznání?

Poplatníky většinou nejvíce zajímá, do kdy se podává daňové přiznání. Letos nově záleží na tom, jakým způsobem se rozhodnete tento krok provést. Nejzazší termín odevzdání daňového přiznání standardním způsobem je 1. dubna 2021. V případě elektronického podání se lhůta prodlužuje do 1. května 2021 (respektive 3. května 2021). U osob, které mají povinný audit, nebo jim daně zpracovává daňový poradce, je nejzazším termínem 1. červenec 2021.

Jaký je termín odevzdání přehledu o příjmech a výdajích?

Přehled o příjmech a výdajích je nutné odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Pokud jste ho odevzdali standardní formou, nejzazší termín je stanoven na 3. května 2021, v případě podání elektronickou cestou je to pak 1. června 2021 (na OSSZ) a 3. června 2021 (na zdravotní pojišťovnu).

Kdo má nárok na vrácení daní?

Daňovým poplatníkům, kteří na daních zaplatili více, než měli, vzniká nárok na vrácení daní (vratka daně). Zaměstnanci, kterým vyřizuje roční zúčtování daně zaměstnavatel, obdrží tyto peníze s březnovou výplatou. Ostatní si o přeplatek musí zažádat sami. Minimální částka, kterou pak finanční úřad vrací, je momentálně 200 Kč, přičemž peníze by měly dorazit během 30 dnů od posledního řádného termínu podání daňového přiznání.