Dohody, které porušují princip svobodného soutěžení

31. března 2003, 00:00 - Michael Kincl, právník
31. března 2003, 00:00

Za úmyslné porušení zákazu kartelové dohody může být uložena pokuta Kartelové dohody tvoří jednu ze skutkových podstat možného narušení hospodářské soutěže.

Za úmyslné porušení zákazu kartelové dohody může být uložena pokuta

Kartelové dohody tvoří jednu ze skutkových podstat možného narušení hospodářské soutěže.

ZOHS uvádí jako příklad takových dohod dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách, o omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic, o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, o tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí, o uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni a o tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot). Uvedený výčet je pouze demonstrativní, takže za kartelovou dohodu může být považována i dohoda v tomto výčtu neobsažená. Nezbytnou podmínkou ovšem je, že musí jít o dohodu mezi výše zmíněnými subjekty, v jejímž důsledku došlo či může dojít k narušení hospodářské soutěže.

Uzavření kartelové dohody

Již z té skutečnosti, že jde o dohody, vyplývá, že jejich účastníky budou nejméně dva subjekty. Kartelovou dohodu lze uzavřít různými způsoby. Nejčastější formou je ústní dohoda. Velice sporná je situace, kdy jeden soutěžitel informuje veřejně o výši cen svých produktů a jeho konkurenti po tomto prohlášení ceny svých výrobků dorovnají na jeho úroveň. Je obtížné určit, zda toto cenové následování není tzv. paralelním jednáním, které kartelovou dohodu nezakládá. Dohoda znamená souhlasný projev vůle na ní zúčastněných subjektů. Pokud by se mělo jednat o dohodu kartelovou, je nezbytné, aby mezi jejími subjekty došlo ke shodě na určitém jednání. Měly by tedy být alespoň rámcově vymezeny vzájemné kroky či práva a povinnosti.

Oprávnění ÚOHS

ÚOHS je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Do jeho kompetencí tak mimo jiné patří zjišťování, zda nedošlo k uzavření kartelové dohody. Je třeba zdůraznit, že ÚOHS v této oblasti disponuje rozsáhlými pravomocemi. Předně může, jakmile pojme podezření, že došlo k uzavření kartelové dohody, zahájit z vlastního podnětu správní řízení. Impulzem k tomuto kroku, jak se v praxi ukazuje, budou zpravidla údaje z tisku či jiné indicie získané z monitorovací činnosti ÚOHS, podněty jiných soutěžitelů, ale v neposlední řadě i podněty samotných účastníků kartelové dohody, kteří mohou mít v důsledku ÚOHS aplikovaného leniency programu výhodnější postavení než ostatní účastníci kartelové dohody. V rámci zahájeného řízení jsou soutěžitelé povinni podrobit se šetření ÚOHS. Pro účely těchto šetření je ÚOHS oprávněn vyžadovat od soutěžitelů, a pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, od orgánů veřejné správy podklady a informace potřebné pro svoji činnost a prověřovat jejich úplnost, pravdivost a správnost. K tomuto účelu jsou jeho zaměstnanci oprávněni vstupovat na pozemky, do všech objektů, místností a dopravních prostředků, které jsou místem prověřování, nahlížet do obchodních knih a jiných obchodních záznamů, pořizovat si z nich výpisy a na místě požadovat ústní vysvětlení. S těmito oprávněními koresponduje povinnost soutěžitelů a orgánů veřejné správy výkon těchto oprávnění ÚOHS umožnit.

Důsledky uzavření kartelových dohod

Kromě výše uvedeného zákazu a neplatnosti kartelových dohod se jejich účastníci vystavují postihu ze strany ÚOHS. Pokud ÚOHS zjistí, že došlo k uzavření zakázané dohody, vydá rozhodnutí, kterým tuto skutečnost deklaruje, a plnění na základě takové dohody do budoucna zakáže. Rovněž může uložit na kartelové dohodě zúčastněným soutěžitelům pokutu do výše 10 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončený kalendářní rok. Tato pokuta může být uložena pouze v případech, kdy ÚOHS zjistí, že zákaz uzavření kartelové dohody byl porušen úmyslně či z nedbalosti. Pokutu lze ukládat opakovaně, a to do tří let ode dne, kdy se o porušení uvedeného zákazu ÚOHS dozvěděl, nejpozději však do 10 let, kdy k porušení zákazu došlo. Pro řízení vedené ÚOHS platí podpůrně zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zdůrazňuji, že pokud chce ÚOHS někoho potrestat za kartelovou dohodu, musí mít mimo jiné nade vší pochybnost prokázáno, že k uzavření kartelové dohody vůbec došlo a že sankcí postižený subjekt byl jejím účastníkem.

Leniency program

S cílem zvýšit objasněnost kartelových dohod vyhlásil ÚOHS tzv. leniency program. Byl vyhlášen sdělením předsedy ÚOHS a jeho znění je přístupné na oficiální webové stránce ÚOHS (www.compet.cz). Program obsahuje postup při aplikaci mírnějšího režimu při ukládání pokut v případě kartelových dohod. Mírnější postup spočívá především ve snížení, příp. neuložení pokuty účastníku kartelové dohody, který poskytne ÚOHS relevantní informace o existenci takové dohody. Zjednodušeně řečeno, ten účastník kartelové dohody, který ÚOHS sdělí všechny podstatné údaje o této dohodě, může vyváznout poměrně snadno. Pokuta mu v určitých případech nemusí být dokonce ani uložena, byť se na uzavření kartelové dohody aktivně podílel. Na první pohled to vypadá jako snadný nástroj, když ne přímo ke zničení konkurenta, tak alespoň ke znepříjemnění jeho „života“. Se svým konkurentem uzavřu kartelovou dohodu, vše řádně zaznamenám a pak tyto záznamy předám ÚOHS. Ten mi pak promine, příp. sníží pokutu. Aplikace leniency programu záleží plně na uvážení ÚOHS. Lze jen doufat, že ÚOHS bude zmíněný program užívat racionálně, aby předešel jeho možnému zneužívání. Především k neuložení pokuty by mělo docházet pouze ve výjimečných případech. Domnívám se, že takový krok by měl být ze strany ÚOHS řádně odůvodněn.

Kartelové dohody

Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže. Tyto dohody jsou ze zákona zakázané a neplatné, pokud ZOHS nebo jiný zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nepovolil rozhodnutím na základě individuální žádosti soutěžitelů nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku.

(podle § 3 odst. 1 ZOHS)

Druhy kartelových dohod

* Vertikální dohody

dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu (např. dohoda mezi výrobcem a odběratelem).

* Horizontální dohody

dohody mezi soutěžiteli působícími na stejné úrovni trhu (např. dohody mezi soutěžiteli produkujících stejný výrobek). Za horizontální dohody se považují i smíšené dohody soutěžitelů, kteří působí současně na téže horizontální úrovni i na různé vertikální úrovni trhu zboží. V případě pochybností o charakteru dohody stanoví ZOHS domněnku, že se má za to, že jde o dohodu horizontální.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s…
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně zajímavé auto
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Technologie
Uber zlepšuje podmínky pro své řidiče a přidává živé sledování
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Koupě roku? Amazon dnes prodává Galaxy S8 jen za 13 200 Kč
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
AMD brzo vydá nové procesory, podpora už je v BIOSech. APU Raven Ridge možná v lednu?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít