Daňové zákony II

13. ledna 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Miloš Hovorka daňový poradce miloshovorka@volny.cz
13. ledna 2003, 00:00

Samostatná příloha týdeníku Profit 3/2003 Co by měli vědět daňoví poplatníci Přehled o některých změnách daňových zákonů, daňový kalendář pro rok 2003 Tématem změn daňových zákonů, k nimž došlo v minulém roce, jsme se zabývali již v předešlém čísle Profitu.

Samostatná příloha týdeníku Profit 3/2003

Co by měli vědět daňoví poplatníci

Přehled o některých změnách daňových zákonů, daňový kalendář pro rok 2003

Tématem změn daňových zákonů, k nimž došlo v minulém roce, jsme se zabývali již v předešlém čísle Profitu. V této příloze přinášíme pokračování v přehledu jednotlivých změn s komentáři. Připojujeme praktický daňový kalendář pro rok 2003.

V následujícím textu volně navazujeme na minulé číslo Profitu a uvádíme přehled změn daňových zákonů (zákon o rezervách, zákon o DPH, o dani silniční, o dani z nemovitostí, o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí), k nimž došlo v roce 2002. K jednotlivým změnám připojujeme komentář a pro lepší přehlednost graficky rozlišujeme stávající znění zákona (tučným písmem) a změnu (kurzivou). Zaměřili jsme se především na výklad k novým tiskopisům „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2002 - TYP B“ a „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které vydalo ministerstvo financí. Daňoví poplatníci si při vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období roku 2002 snad konečně užijí klidu. Nové tiskopisy jsou po dlouhých 10 letech od daňové reformy k 1. lednu 1993 přehledné a zbytečně neobtěžují daňové poplatníky. Ulehčí vyplňování daňových přiznání statisícům daňových poplatníků a ulehčí i práci tisíců pracovníků finančních úřadů. Pochvalu si zaslouží ministerstvo financí také za to, že publikovalo tiskopisy na svých internetových stránkách a umožnilo tak podnikatelské veřejnosti a dalším zájemcům seznámit se s nimi ve značném předstihu. Čtenáři dále jistě uvítají praktický daňový kalendář i desatero zásad, kterými je dobré se řídit při odvádění záloh na daň z příjmů.

Poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti nebo z funkčních požitků (ze zaměstnání) pouze ze zdrojů na území České republiky toto DAP nevyplňují a za stanovených podmínek vyplňují pouze Přiznání typu A.

Změny zákona o rezervách v roce 2002

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2002 novelizován pouze dvakrát, přitom druhá novelizace provedla pouze terminologické úpravy v návaznosti na změnu zákona o účetnictví platnou od 1. 1. 2002.

1. Změna zákona o rezervách vyplývající ze zákona č. 126/2002 Sb.

Zákonem č. 126/2002 Sb., došlo k novému znění celého § 5 Bankovní rezervy a opravné položky, a protože se týká pouze bank, tak se tímto ustanovením v tomto článku nezabýváme.

2. Změna zákona o rezervách vyplývající ze změny zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Zákonem č. 260/2002 Sb., došlo pouze k terminologické úpravě v návaznosti na změnu zákona o účetnictví platnou od 1. 1. 2002. Pojmy „účetní hodnota pohledávky“ a „hodnota pohledávky“ byly nahrazeny pojmem „jmenovitá hodnota pohledávky“. Pojem „cena pořízení“ byl nahrazen pojmem „pořizovací cena“.

Změny v tiskopise přiznání k dani z příjmů fyzických osob - typ B

Ministerstvo financí vydalo tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2002 - TYP B“ č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 9 (dále jen „DAP“) a tiskopis „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2002“ č. 25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č. 10.

Tiskopis DAP je určen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a slouží jako přiznání k dani z příjmů, které jsou předmětem daně, tj. příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona), z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona), z kapitálového majetku (§ 8 zákona), z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona). Tiskopis DAP tvoří základní část a 4 přílohy k výpočtu daňové povinnosti.

Základní část daňového přiznání

„Základní část“ tiskopisu tvoří pouze 4 strany formátu A4 a obsahuje:

identifikační údaje na titulní straně tiskopisu ( 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi a údaje typu přiznání),

2. ODDÍL - Základ daně, ztráta (v tomto oddílu se provádí součet jednotlivých dílčích základů daně vypočtených podle jednotlivých příloh a odečítá ztráta od základu daně),

3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem (v tomto oddílu se vyplňují údaje ke zjištění nároků na uplatnění nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona, uplatňované částky nezdanitelné části základu daně po.dle § 15 zákona, částka odčitatelné položky podle § 34 odst. 3 a odst. 7 zákona, provede výpočet základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně a vypočte daň podle § 16 odst. 1 zákona),

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta (v tomto oddílu se sčítá výše vypočtená daň podle § 16 odst. 1 zákona nebo částka z ř. 328 přílohy č. 3 s daní ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona vypočtenou v příloze č. 4 a výsledkem je daň celkem, v případě že úhrnem dílčích základů daně je v oddíle 2 ztráta, tak se zde přenese výše této ztráty),

5. ODDÍL - Dodatečné daňové přiznání (z názvu je patrné k čemu tento oddíl slouží),

6. ODDÍL - Placení daně (v tomto oddíle se zjišťuje kolik zbývá poplatníkovi doplatit, když se od vypočtené celkové daně z oddílu 4 odečtou zaplacené zálohy a další vymezené částky zaplacené poplatníkem),

Zadní část tiskopisu je určena k vyplňování údajů o přílohách DAP, k prohlášení poplatníka, že všechny jím uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné a k údajům o zástupci. Součástí je i nově “ Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob“ , což je nutno považovat za velmi pozitivní změnu oproti minulosti, protože řada poplatníků si myslela, že přeplatek na dani jim automaticky zašle správce daně sám. Po zjištění omylu (často s určitým časovým odstupem) museli vyplňovat žádost o vrácení přeplatku na předepsaných tiskopisech správce daně. Takto nebude docházet ze strany poplatníků k opomenutí podávání žádosti o vrácení přeplatku, protože žádost je součástí DAP na zadní straně tiskopisu.

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2002 (MFin 5405/1 - vzor č. 10) obsahují pouze 4 strany a jsou přehledné.

Přílohy k daňovému přiznání

Tiskopis DAP tvoří celkem 4 přílohy k výpočtu daňové povinnosti, které jsou určeny k dílčím výpočtům podle jednotlivých druhů a zdrojů příjmů:

Příloha č. 1, která slouží k výpočtu dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona), k doplňujícím údajům o podnikání, vyplnění tabulky o stavu majetku a závazků, pokud je poplatník účetní jednotkou účtující v jednoduchém účetnictví,

Příloha č. 2, která slouží k výpočtu dílčích základů daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona
), příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona),

Příloha č. 3, která slouží k výpočtu daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě,

Příloha č. 4, která slouží k výpočtu daně ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona (jde o výpočet daně u vyjmenovaných příjmů plynoucích ze zahraničí).

Tiskopis každé z příloh obsahuje zároveň i pokyny k vyplňování, což poplatníkovi práci při vyplňování daňového přiznání velmi zpřehlední a zjednoduší. Poplatník bude vyplňovat pouze přílohy, pro které má věcnou náplň. To znamená, že přílohy, které nebude vyplňovat, nebude ani k DAP přikládat. To je opět pozitivní změna oproti minulosti, kdy poplatník musel v daňovém přiznání „procházet“ i oddíly a kolonky, pro které neměl náplň a tyto proškrtávat. V praxi tak budou většinou součástí DAP pouze přílohy č. 1 a č. 2. Oproti minulosti je důsledně dodržováno hned na počátku to, že příjmy z kapitálového majetku podle § 8 (např. úroky z podnikatelského účtu) nejsou součástí příjmů podle § 7 a v této příloze se tak ani neobjeví (jsou zahrnovány přímo do „Základní části“ DAP na řádek 33 2. ODDÍLU - Základ daně, ztráta).

Přehled o příjmech a výdajích nebude

V minulém roce tolik poplatníky trápící tabulka „Přehled o příjmech a výdajích“ nebyla vůbec do této přílohy zahrnuta a v DAP se tak neobjeví! V příloze je pouze tabulka o stavu majetku a závazků u poplatníků vedoucích jednoduché účetnictví, která je oproti minulosti opět jednodušší (vypuštěním některých řádků a jednoho sloupce).

ILUSTRACE: JAN LIŠKA

* Nejvíce používaná Příloha č. 1, která slouží k výpočtu dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona), je přehledná a stejně tak i pokyny k jejímu vyplnění.

Změny zákona o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2002 novelizován celkem třikrát:

1. Zákonem č. 276/2002 Sb., se zákon o dani z přidané hodnoty změnil takto:

“ V příloze č. 1 se číselný kód harmonizovaného systému „ex 70 10 91“ nahrazuje číselným kódem harmonizovaného systému „ex 70 10 90“ a název zboží „skleněné lahve pro nápoje“ se nahrazuje názvem zboží „skleněné lahve pro nápoje o objemu nad 0,15 l a pod 2,5 l“.“

2. Zákonem č. 320/2002 Sb., se zákon o dani z přidané hodnoty změnil takto:

“ 1. V § 45f odst. 2 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „správního úřadu“.

2. V § 45f odst. 6 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „příslušného správního úřadu“.

3. Zákonem č. 575/2002 Sb., došlo s účinností od 30. 12. 2002 k doplnění zákona o dani z přidané hodnoty o následující přechodná ustanovení takto:

“ Přechodná ustanovení:

1. Plátce, který v období od 1. srpna 2002 do 31. prosince 2002 poskytl bezúplatně humanitární pomoc do oblastí postižených povodněmi a záplavami v České republice v roce 2002 ve formě zboží, služeb, případně staveb a nedokončených staveb a uskutečnil tak zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 33 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 258/1994 Sb., může předložit do 30. září 2003 samostatné dodatečné daňové přiznání na snížení daňové povinnosti.

2. Plátce, který u přijatých zdanitelných plnění použitých pro účely uvedené v bodě 1 uplatnil nárok na odpočet podle § 19a odst. 1 zákona číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 17/2000 Sb., v plné výši a provedl úpravu odpočtu daně podle § 22 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., může uvést v samostatném dodatečném daňovém přiznání rozdíl mezi daňovou povinností stanovenou po úpravě odpočtu daně podle § 22 zákona čís. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., a daňovou povinností stanovenou bez úpravy odpočtu daně podle § 22 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb.

3. Plátce, který u přijatých zdanitelných plnění použitých pro účely uvedené v bodě 1 neuplatnil nárok na odpočet podle § 19a odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 17/2000 Sb., může uplatnit u těchto přijatých zdanitelných plnění v samostatném dodatečném daňovém přiznání nárok na odpočet daně v plné výši.“

KOMENTÁŘ

Jde o nejvýznamnější změnu zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2002. Z důvodové zprávy k této změně vyplývá, že při poskytování bezúplatné humanitární pomoci ve formě zejména zboží a služeb postupují plátci daně tak, že neuplatňují daň na výstupu, a to vzhledem k tomu, že humanitární pomoc obětem katastrof a živelních pohrom je osvobozena od daně podle § 33 zákona o DPH, protože se jedná o součást služeb sociální péče. A však vzhledem k tomu, že osvobození od daně je u sociální péče spojeno s nemožností uplatnit nárok na odpočet daně, dochází u plátců daně ke zvýšení daňové povinnosti. Proto se navrhlo doplnit v rámci novely zákona o DPH přechodná opatření, podle kterých by plátci měli možnost v době do 30. června 2003 předložit dodatečné daňové přiznání a snížit svoji daňovou povinnost o částku daně, která vyplývá z toho, že nemohli uplatnit nárok na odpočet daně u těch přijatých zdanitelných plnění, která použili pro vlastní zdanitelná plnění, tj. pro bezúplatnou pomoc obětem a řešení důsledků povodní a záplav v ČR v roce 2002.

Změna zákona o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2002 novelizován jen jednou, a to zákonem č. 207/2002 Sb. s tím, že všechny změny nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003 a jsou následující:

1. § 1 Účel zákona je počínaje 1. lednem 2003 zrušen.

2. § 2 Předmět daně zní počínaje 1. lednem 2003 takto: “

(1) Předmětem daně silniční (dále jen „daň“) jsou silniční motorová vozidla (1) a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“) registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsou-li používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních právních předpisů (1b) nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určená výlučně k přepravě nákladů.

(1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro vozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro vozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona číslo 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(1b) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

(2) Předmětem daně nejsou

a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, (1c) ja
kož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, (1c)

b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. (2)

(1C) § 3 ZÁKONA Č. 56/2001 SB.

(2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.“

3. § 3 Osvobození od daně zní počínaje 1. lednem 2003 takto:

„Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L (1) a jejich přípojná vozidla,

(1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla registrované v zahraničí, nejde-li o vozidla provozovaná na území České republiky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují, (3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku, (3b)

(3a) § 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(3b) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 21 zákona č. 513/1991 Sb.

d) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,

e) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky , vozidla požární ochrany, vozidla zdravotnické, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním výstražným světlem (3c) zapsaným v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená výstražným světlem je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),

(3c) § 65 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 102/1995 Sb.

f) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací (3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, (3d) s výjimkou osobních automobilů,

(3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

g) vozidla na elektrický pohon.“

4. § 4 Poplatníci daně zní počínaje 1. lednem 2003 takto:

“(1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která

a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

b) užívá vozidlo registrované v zahraničí na území České republiky nebo vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

(2) Poplatníkem daně je rovněž

a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci (4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,

(4a) § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba (4b) k účelům uvedeným v § 2 odst. 1,

(4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

c)stálá provozovna nebo jiná organizační složka (3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

(3b) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 21 zákona č. 513/1991 Sb.

(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.“

5. V § 6 Sazby daně zní počínaje 1. lednem 2003 odstavec 5 takto:

“(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1 , která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.“

6. § 8 Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň zní počínaje 1. lednem 2003 takto:

“(1) U vozidel, která jsou registrována na území České republiky a u vozidel registrovaných v zahraničí, jsou-li na území České republiky provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují, (3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku, (3b) vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně. (4c)

(3a) § 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(3b) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 21 zákona č. 513/1991 Sb.

(4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

(2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.

(2) U vozidel registrovaných v zahraničí, která nejsou uvedena v odstavci 1, vzniká daňová povinnost dnem vstupu na území České republiky a zaniká dnem výstupu z území České republiky; správcem daně je orgán uvedený ve zvláštním předpise. (5)

(5) § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1993 Sb. celní zákon.“

7. V § 10 Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň zní odstavec 5 počínaje 1. lednem 2003 takto:

“(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidlauvedená v § 3 odst. 1 písm. a) až g) , pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.“

8. V ostatních ustanoveních zákona o dani silniční došlo již pouze k drobným změnách, kdy se např. slovo „evidovaných“ nahrazuje slovem „registrovaných“ a zároveň došlo k uzákonění povinnosti podat daňové přiznání (podle § 15 odst. 1 tohoto zákona) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období i pro poplatníka, který je v konkurzním řízení.

Změny zákona o dani z nemovitostí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2002 novelizován jen jednou a to zákonem čís. 576/2002 Sb. s tím, že všechny změny nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003 a jsou následující:

1. § 5 Základ daně zní počínaje 1. lednem 2003 takto:

“ (1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m 2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m 2 ve vyhlášce (16b) vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.

(16b) Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek.

(3) Základem daně u pozemků hospodářských lesů (2) a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb (1) je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m 2 a částky 3,80 Kč.

(1) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

(2) Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemků v metrech čtverečních zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.“

2. V § 6 Sazba daně zní počínaje 1. lednem 2003 odstavec 3 takto:

„Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, na kterou bylo vydáno stavební povolení a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m 2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby, na niž bylo vydáno stavební povolení.“

3. § 13a Daňové přiznání zní počínaje 1. lednem 2003 takto

“ (1) Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti a za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího období. Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí.

(2) Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

a) ke změně sazeb daně,

b) ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,

c) ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 3 a 4 anebo

d) k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu, poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(3) Povinnost podat daňové přiznání za podmínek podle odstavce 1 má též poplatník, na jehož majetek byl prohlášen konkurz podle zvláštního právního předpisu.

(4) Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí jiného společného zástupce.

(5) Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitosti, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

(6) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání, je poplatník povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.“

4. Za § 17 Zmocňovací ustanovení se vkládá nový § 17a, který zní počínaje 1. lednem 2003 takto:

„17a

(1) Obec může při řešení důsledků živelních pohrom zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitostí lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací období.

(2) Obecně závazná vyhláška podle odstavce 1 musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo. Částečné osvobození se vyjádří procentem. Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku v jednom vyhotovení správci daně do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její účinnosti.

(3) Poplatník uplatní nárok na osvobození podle odstavce 2 v dodatečném daňovém přiznání, uplatňuje-li tento nárok za již uplynulé zdaňovací období nebo uplatňuje-li jej na běžné zdaňovací období po termínu pro podání daňového přiznání.“

_

Sankce za nesplnění některých povinností daňovým subjektem

Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas, může správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 % (§ 68 zákona o správě daní a poplatků). Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání ani na výzvu správce daně, je správce daně oprávněn předpokládat, že daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání daň ve výši nula, popřípadě vyměřit daň podle pomůcek. Nezaplatí-li daňový dlužník daň nebo zálohy na daň včas, je povinen platit z dlužné částky penále podle § 63 zákona o správě daní a poplatků. Podrobnější informace o daňových přiznáních a placení daní včetně příslušných daňových tiskopisů a čísel bankovních účtů pro jednotlivé daně si může poplatník (plátce) vyžádat u finančního úřadu.

_

KOMENTÁŘ

Z důvodové zprávy vyplývá, že výše uvedená novela zákona reaguje na dosavadní poznatky a zkušenosti a zároveň na změny v uplatňování souvisejících předpisů. Jedná se převážně o legislativně technickou úpravu zákona, např. odstranění nesrovnalostí při vymezení stavebního pozemku, zjednodušení podání daňového přiznání a celkovou racionalizaci správy daně z nemovitostí. Novela odstraňuje negativa při výkladu stavebního pozemku. Výměra stavebního pozemku bude vždy jednoznačně dána zastavěnou plochou stavby, která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb. Zákonem č. 65/2
000 Sb., kterým byl novelizován zákon o dani z nemovitostí s účinností od 1. 1. 2001, byl předmět daně ze staveb rozšířen o byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí nebo nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Za podmínek daných ustanovením § 9 odst. 1 písmeno j) zákona o dani z nemovitostí jsou byty osvobozeny od daně ze staveb do zdaňovacího období roku 2002 včetně. Pokud by nebyla změna zákona provedena (nové odstavce 2 a 3 v § 13a), tak by poplatníci bytů (několik set tisíc) podléhajících osvobození měli za povinnost podat do 31. 1. 2003 opět daňové přiznání. To by znamenalo jak zátěž pro poplatníky, tak i značnou administrativní náročnost pro správce daně, který na základě daňových přiznání podaných poplatníky v roce 2001 má již potřebné údaje zaneseny ve své evidenci. V zájmu poplatníka a zjednodušení administrativy se navrhovaná úprava vztahuje rovněž na případy, kdy podle příslušných ustanovení zákona o dani z nemovitostí uplynula zákonná lhůta přiznaného osvobození a předmět daně není ani částečně osvobozen z jiného důvodu. V důsledku přijetí navrhované úpravy poplatník nemá po skončení osvobození povinnost podat daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že daň z nemovitostí plyne plně do rozpočtu obcí, je do zákona zapracováno ustanovení zmocňující obce vydat obecně závaznou vyhlášku, která v případech živelních pohrom umožní v nezbytném rozsahu osvobození od daně z nemovitostí.

Změny zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů byl v roce 2002 novelizován dvakrát. K první novele došlo zákonem č. 148/2002 Sb., s účinností od 17. 4. 2002 a pro podnikatelskou sféru jsou nejdůležitější zejména následující změny zákona:

1. V § 8 odst. 1 (Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je) zní po novele písmeno b) takto: „b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, (2b) vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací,“

(2b) Například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekučních činností (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

2. V § 19 odst. 3 (Od daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí) bylo doplněno nové písmeno d), které zní po novele takto: „d) příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3000 Kč.“

3. V § 20 odst. 6 (Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny) písmeno f) zní po novele takto: “ f) převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně,“

4. V § 21 (Daňové přiznání) odst. 1 poslední věta zní po novele takto: “ Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o ceně nemovitosti, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti; znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemku bez trvalých porostů a staveb nebo nemovitosti z vlastnictví obce, v případě vydražení nemovitosti anebo v případě zcela osvobozeného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti, s výjimkou vkladu nemovitosti do obchodní společnosti nebo družstva, pokud správce daně nestanoví jinak.“

K druhé novele došlo zákonem č. 198/2002 Sb., který má účinnost od 1. ledna 2003 a kde v § 20 zní po novele odstavec 15 takto:

“(15) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu (13b) a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek, (13c) nejsou-li tato bezúplatná nabytí majetku od daně darovací osvobozena podle předchozích odstavců.“

(13b) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

(13c) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Tip: Jak získat Windows 10 Fall Creators Update co nejdříve?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít