Daně z příjmů a daňově uznatelné výdaje

17. března 2003, 00:00 - Miloš Hovorka, daňový poradce, miloshovorka@volny.cz
17. března 2003, 00:00

Stanovit správně daň z příjmů nemusí být vůbec jednoduchéZákon č. 586/1992 Sb., který upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, byl za dobu své existence již více než padesátkrát novelizován. Mnohá jeho ustanovení jsou nejasná nebo si dokonce protiřečí.

Stanovit správně daň z příjmů nemusí být vůbec jednoduché

Zákon č. 586/1992 Sb., který upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, byl za dobu své existence již více než padesátkrát novelizován. Mnohá jeho ustanovení jsou nejasná nebo si dokonce protiřečí.

Při úvahách o zdaňování příjmů někdy bývá problematické, že není u poplatníků dodržován logický postup a tak snadno dochází k opomenutí nějaké daňové výhody, nebo naopak k opomenutí nějaké daňové povinnosti.

Příjmy

1. PŘÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANĚ

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou, to znamená, že jejich zdaňování nepřichází vůbec podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZDP) v úvahu, níže vyjmenované příjmy. Mohou však být předmětem daně a tedy zdaňovány podle jiných zákonů - např. podle zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Předmětem daně tak podle § 3 odst. 4 ZDP nejsou

a) příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby (zákon č. 92/1991 Sb.), zděděním, vydáním (podle zákona č. 403/1990 Sb. a dalších zákonů) nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností; předmětem daně u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností,

b) úvěry a půjčky, s výjimkou příjmů věřitele z vrácené půjčky nebo úvěru, které nabyl úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi hodnotou půjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena,

c) příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů (§ 143a občanského zákoníku). Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou i jiné příjmy než výše uvedené. Velká skupina příjmů, které nejsou předmětem daně je pro zaměstnance uvedena v § 6 odst. 7 ZDP. V návaznosti na § 7 odst. 12 se zase za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem. I když je příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob, tak to ještě neznamená, že se vždy zdaní. ZDP v § 4 vymezuje desítky druhů příjmů fyzických osob, které mohou být za určitých okolností od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Velkou skupinu těchto osvobozených příjmů tvoří příjmy z prodeje a převodu majetku. Pro tuto skupinu příjmů je charakteristické posuzování splnění určité časové lhůty (časového testu), která je odlišná v závislosti na tom, zda prodávaný nebo převáděný majetek byl, je nebo není zahrnut do obchodního majetku poplatníka. Přitom:

* v případě nezahrnutí do obchodního majetku je pro účely osvobození posuzována doba, která uplynula mezi nabytím a prodejem majetku,

* v případě zahrnutí do obchodního majetku je pro účely osvobození posuzována doba, která uplynula od vyřazení majetku z obchodního majetku.

Od daně jsou tak např. osvobozeny

a) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejících pozemků, uskutečněného v době do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku,

b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písm. a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých dědictvím od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé, nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor včetně nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku,

c) příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, včetně příjmů z prodeje movitých věcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

Od daně mohou být osvobozeny

* příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, nejde-li o prodej cenných papírů,

* příjmy z prodeje cenných papírů,

* vyjmenované dotace, granty nebo příspěvky na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení a na odstranění následků živelní pohromy, a další příjmy, vyjmenované v § 4 ZDP.

Osvobozeny od daně z příjmů však nejsou pouze příjmy uvedené v § 4 ZDP. Významná skupina příjmů, které jsou od daně osvobozeny pro zaměstnance, je uvedena v § 6 odst. 9 ZDP a také některé příjmy v rámci § 10 jsou podle § 10 odst. 3 od daně z příjmů osvobozeny (např. příjmy z příležitostných činností, z příležitostného pronájmu movitých věcí a další).

Poplatníci daně z příjmů právnických osob

Z § 18 ZDP vyplývá, že předmětem daně nejsou u podnikatelských subjektů v podstat

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít