Dají nám vědět - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Dají nám vědět

, Josef Michl,
Dají nám vědět
Zdroj: Euro.cz

Vláda utajuje důležitý dokument ke kauze Diag Human

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) stále srší optimismem, pokud jde o výsledek kauzy Diag Human (podrobněji o dosavadním vývoji případu viz EURO 21/2006). Jak říká Adam Halmoši, vedoucí samostatného oddělení komunikace ÚZSVM, neexistují „žádné další nároky společnosti (Diag Human – pozn. redakce), respektive jsou-li vznášeny, nejsou oprávněné“. Úřad prý k takovému tvrzení přináší řadu důkazů. Dalšími nároky Adam Halmoši myslí požadavky na náhradu škody za ušlý zisk převyšující částku 327 milionů korun, kterou už český stát zaplatil společnosti Diag Human v roce 2002.

Těžký úkol.

Právní zástupci státu ale budou před rozhodčím senátem obtížně prokazovat, proč se názor české strany tak příkře změnil, když už v oficiálním dokumentu z roku 2001 ministerstvo zdravotnictví uznává nárok společnosti Diag Human na odškodnění v řádu miliard korun. Jedná se o předkládací zprávu k materiálu předloženému do vlády ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem. Na jeho základě vláda Miloše Zemana přijala v prosinci 2001 usnesení, v němž ukládá ministrům financí a zdravotnictví zastavit soudní spory, kterými se stát snažil zpochybnit legitimitu arbitrážního řízení a v součinnosti s firmou Diag Human podniknout kroky vedoucí k co nejrychlejšímu uzavření kauzy.

Pohankova skupina.

Ministr ve zprávě schválené vládou mimo jiné hovoří o činnosti pracovní skupiny, složené z představitelů ministerstva zdravotnictví, financí a Konsolidační banky, kterou vedl tehdejší náměstek (a dnes opět náměstek) ministra zdravotnictví Michal Pohanka. Skupina rozhodla, že určením výše škody budou pověřeni dva nezávislí soudní znalci. S představiteli Diagu Human se zástupci státu shodli na Radomilu Kochánkovi a Josefu Luňákovi. Bylo stanoveno, že obě strany sporu mohou se znalci komunikovat jen na zasedání pracovní skupiny a znalci „budou vycházet z předložených podkladů, jejichž obsah bude odsouhlasen jak představiteli státu, tak firmy Diag Human, a v případě použití materiálů firmy Diag Human bude jejich autentičnost potvrzena příslušným odborným útvarem ministerstva zdravotnictví“.

Věrohodně a objektivně.

„Výše uvedený postup zaručující maximální věrohodnost a objektivitu předávaných a použitých podkladů byl všemi zúčastněnými stranami dodržen až do posledního zasedání pracovní skupiny, které proběhlo dne 3. 5. 2001,“ stojí dále v dokumentu s tím, že škoda vzniklá firmě Diag Human „činí ode dne 9. 3. 1992 ke dni 31. 12. 2000 po zaokrouhlení celkovou částku ve výši 3 813 667 000 Kč, z čehož škoda ve formě ušlého zisku činí 2 558 750 000 Kč a úroky z prodlení částku 1 254 917 000 Kč“. Zpráva označuje tento znalecký posudek za „v současné době nejkomplexnější a nejucelenější materiál o výši škody vzniklé Diag Human a o způsobu jejího výpočtu“. Připomíná též, že „dle uvedené techniky výpočtu škody narůstá v čase její výše i s úroky z prodlení o 1,2 milionu Kč denně“.

Samé miliardy.

Ani v dalších částech zprávy není jediná věta, která by zpochybňovala výchozí údaje nebo metodiku použitou ve znaleckém posudku, což se dnes snaží právní zástupci státu prokázat. Zato jsou připomínány další odhady pravděpodobné výše škody, které však prý „svojí systematikou a úplností zdaleka nedosahují výše uvedeného znaleckého posudku“. Jde o odhady soudního znalce Zdeňka Častorála, který v roce 1999 vyčíslil škodu na zhruba čtyři miliardy, bývalého přednosty transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové Jiřího Rondiaka, který v roce 2000 odhadl škodu na 5,9 miliardy, a Konsolidační banky, která ve stanovisku z roku 2001 hovoří zhruba o třech miliardách.

Naléhavá potřeba konce.

Ve vládním dokumentu se výslovně zdůrazňuje: „Ačkoli uvedené materiály obsahují poměrně značné rozdíly při určení výše škody vzniklé firmě Diag Human, shodným znakem všech zůstává její určení v řádu miliard korun a její trvalý nárůst v řádu milionů korun denně, což vyvolává naléhavou potřebu řešení uvedeného sporu se zamezením či alespoň eliminací dalšího zvyšování jeho negativního dopadu na státní rozpočet ČR.“ To bylo před čtyřmi a půl roku. Od té doby představitelé státu nadále hovoří o optimistických vyhlídkách a údajných trumfech v rukávu, aniž by s nějakým seznámili veřejnost, která s napětím čeká, zda jí úřady nedají vědět, že má zase kvůli prohrané arbitráži sáhnout hluboko do kapsy. V posledním odhadu předloženém firmou Diag Human činí celková škoda 12,5 miliardy korun.

Vyhrazeno.

Uvedené citáty pocházejí z dokumentu, který je zřejmě kopií předkládací zprávy, již v roce 2001 poslal do vlády ministr Bohumil Fišer. Je pravděpodobné, že při projednávání ve vládě nedoznala žádných úprav. Stoprocentně se to ale týdeníku EURO ověřit nepodařilo. Ani úřad vlády, ani ÚZSVM, ani ministerstvo zdravotnictví týdeníku EURO předkládací zprávu neposkytly, ačkoliv ji musí mít ve svých archivech. Dle stanoviska mluvčí vlády Lucie Orgoníkové je materiál v režimu VYHRAZENÉ, o jehož zrušení může rozhodnout pouze ministerstvo zdravotnictví. Přitom vláda již v březnu zrušila stupeň utajení VYHRAZENÉ u zmíněného usnesení vlády, jehož je předkládací zpráva nedílnou součástí. Zároveň vláda souhlasila se zrušením vzájemné mlčenlivosti, což zástupci firmy Diag Human navrhovali již několik let.