Co všechno vás čeká před uzavřením manželství? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Uzavření manželství aneb Co vše je potřeba zařídit před tím, než si řeknete „ano“

, Tomáš Bohuslav,
Uzavření manželství aneb Co vše je potřeba zařídit před tím, než si řeknete „ano“
Zdroj: CC0: Pixabay

Vstoupit do svazku manželského je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, jaké člověk během svého života učiní. Je potřeba si jej pečlivě promyslet, dobře naplánovat, a pakliže jste si tímto krokem naprosto jisti, i zařídit spoustu věcí a záležitostí s ním souvisejících. Oč konkrétně se jedná?

Zřejmě tím úplně prvním, co byste měli se svým partnerem zvážit, je, které ze dvou možných forem sňatku ukotvených v zákoně č. 89/2012 Sb. dáte přednost. Na území České republiky totiž smíte být sezdáni buď na základě sňatku občanského, nebo církevního. Jakmile budete mít v tomto ohledu jasno, můžete přikročit k dalším „položkám na seznamu“.

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Mezi následující kroky bude pochopitelně patřit výběr místa, kde se samotný svatební obřad uskuteční. Aby mohl být sňatek právoplatný, musejí také oba snoubenci předložit matričnímu úřadu potřebné dokumenty, kterými prokáží, že jsou k uzavření manželství způsobilí. Těmito dokumenty se v případě, že jsou snoubenci občany ČR podle § 33 zákona o matrikách, jménu a příjmení, myslí:

  • rodný list,
  • občanský průkaz (nebo jiný doklad o státním občanství),
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předešlého manželství, úmrtní list zemřelého manžela (manželky), pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, případně úmrtní list zemřelého partnera (partnerky).

Kromě všeho výše zmíněného musejí oba snoubenci na příslušném matričním úřadu navíc ve spolupráci s matrikářem vyplnit ještě Dotazník k uzavření manželství, na základě jehož předložení zmíněná instituce celý proces z administrativního hlediska zahájí.

V případě, že má být manželství uzavřeno církevní formou, je nicméně potřeba postupovat trochu jinak. V takové situaci totiž musejí oba, respektive alespoň jeden ze snoubenců požádat matriční úřad o vydání osvědčení, které obsahuje potvrzení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro vstup do svazku manželského právě tímto způsobem.

Kdo vás může oddat?

Nedílnou součástí svatebních příprav je rovněž rozhodnutí o tom, kdo bude oba snoubence sezdávat. Zde opět hraje stěžejní roli skutečnost, pro kterou z obou forem sňatku se dotyční rozhodli. Pakliže byla zvolena forma občanská, může vás oddat starosta, místostarosta, pověřený člen zastupitelstva dané obce nebo konkrétní městské části Prahy. Budete-li se brát v hlavním městě, může vás ve výjimečných případech oddat rovněž samotný primátor, respektive náměstek primátora.

Druhou možností je, že vás oddá kněz nebo jiná osoba oprávněná církví, respektive danou náboženskou společností.

Ačkoliv v některých jiných zemích smí snoubence sezdat například jejich dlouholetý přítel, případně někdo jiný jim natolik blízký, české zákony něco takového nepovolují. Pokud byste přesto na tomto stanovisku trvali, jistý způsob, jak toho docílit, existuje. V takové situaci totiž připadá v úvahu takzvaná symbolická svatba na přání. O co se jedná?

Ve skutečnosti je to celkem prosté. Snoubenci ještě před oním velkolepým obřadem zamíří s dvojicí svědků například na radnici, kde je v této skromné sestavě oficiálně sezdá starosta, případně někdo jiný z výše uvedených. Poté tak učiní znovu (již „nanečisto“), tentokrát však už před zraky svých rodičů, příbuzných, přátel a dalších pozvaných hostů za přítomnosti jimi zvoleného oddávajícího během slavnostního ceremoniálu na vybraném místě.

Kolik uzavření manželství stojí?

Co se týče poplatků spojených s administrativním zařizováním vstupu do svazku manželského, ty jsou v podstatě minimální (alespoň tedy ve srovnání s cenou celé svatby jako takové).

500 korun zaplatí každý ze snoubenců za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přičemž pokud nemají žena ani muž žádné další speciální požadavky, jedná se o jediný poplatek, který musejí v souvislosti s tímto právním úkonem uhradit.

Pokud by trvali na tom, že chtějí občanský obřad uspořádat v jinou než stanovenou dobu, případně na jiném než úředně určeném místě, je vydání povolení k uzavření manželství zpoplatněno částkou 1 000 Kč.

Pakliže by jeden ze snoubenců nebydlel trvale na území České republiky, navyšuje se poplatek na dvojnásobek. Pokud by byli cizinci oba, bylo by za vydání povolení potřeba zaplatit celých 3 000 korun.

Jestliže navíc jeden či oba budoucí manželé nerozumí česky, případně jsou neslyšící, je nutné, aby při prohlášení o uzavření manželství byl přítomen též tlumočník. Toho si nicméně musejí na vlastní náklady obstarat sami snoubenci.

Jak je to s příjmením?

Před obřadem je potřeba rovněž vyřešit otázku příjmení, které budou manželé po uzavření svazku používat. Na výběr přitom mají hned z několika variant. Tou nejjednodušší a v praxi nejpoužívanější je pochopitelně situace, kdy si žena, potažmo muž osvojí příjmení společné (Novák/Nováková).

Další variantou je používání společného příjmení, po němž bude v případě jednoho nebo druhého následovat příjmení rodné (Novák/Nováková-Horáková). Kromě toho si manželé rovněž mohou ponechat svá původní příjmení (Novák/Horáková), je však potřeba počítat s tím, že musí do dohody o příjmení uvést, jak za těchto okolností budou potenciálně pojmenovány jejich děti.

Bude-li o to žena mít zájem a bude-li se současně jednat o cizinku, občanku, která je jiné než české národnosti, má trvalý pobyt v cizině nebo její manžel je sám cizincem, může po uzavření manželství užívat příjmení v mužském tvaru.

Jakmile si oba dva řeknou v den svatby své „ano“, zbývá manželům už jen vydat oddací list, což je jakýsi oficiální akt, kterým je celý proces uzavření manželství slavnostně ukončen.

Dále čtěte:

Předmanželská smlouva je pojistkou před majetkovou újmou. Chrání při rozvodu i exekuci

Registrované partnerství mohou lesby a gayové v Česku uzavírat již 13 let. Jaké výhody jim z toho plynou?

Nejvyšší správní soud se postavil proti úřední změně pohlaví bez operace