Co všechno jste chtěli vědět o futures - Euro.cz

Přihlášení

Co všechno jste chtěli vědět o futures

, Tomáš Skřivánek,
Co všechno jste chtěli vědět o futures
Zdroj: Euro.cz

Deriváty zatím investory v Praze nezaujaly

Pražská burza umožnila zájemcům po desetiletí příprav nepříprav obchodovat na svém parketu s futures kontrakty. Tento druh investování je na českém trhu na rozdíl od zahraničí novinkou. V Polsku, Maďarsku či Rakousku investoři již delší dobu při zhodnocování majetku nebo zajištění pozic derivátů využívají. Začátky ale byly i tam těžké.

Co mohou nabídnout.

Investoři zatím mohou nakupovat tříměsíční kontrakt na index nazvaný PX FUT Dec06 splatný letos v prosinci či šestiměsíční kontrakt PX FUT Mar07 splatný v březnu příštího roku. V budoucnu budou pravidelně přibývat další šestiměsíční kontrakty se splatností v březnu, červnu, září a prosinci. S vypisování delších ani kratších kontraktů zatím burza nepočítá. K futures na akciový index by měly brzy přibýt ještě kontrakty na jednotlivé akcie, do budoucna nejsou vyloučeny ani komoditní futures, případně futures na úrokové sazby nebo měny.

Investoři otevírají své pozice ve futures kontraktech ze tří základních motivů: spekulace, zajištění a arbitráž. S futures kontrakty je možné beze změny v nákladech a obchodním procesu spekulovat na vzestup ceny (v případě kupujícího futures, long pozice) i na její pokles (v případě prodávajícího futures, short pozice), což činí futures velmi univerzálním nástrojem. Zejména producenti mohou prostřednictvím futures kontraktů provádět zajištění svých otevřených pozic.

Za kolik

Skutečná cena kontraktu je stanovena standardním způsobem, tedy na základě nabídky a poptávky na trhu. Pro investora v dlouhé pozici – kupujícího- znamená růst futures ceny zisk, pro prodávajícího ztrátu. Minimální změna ceny kontraktu, tedy i minimální velikost zisku/ztráty, je určena burzou. U futures kontraktů provádí burza každý den přeceňování všech pozic a zúčtování a vypořádání vzniklých zisků či ztrát. Dojde-li k růstu futures ceny proti předchozímu dni, znamená to, že investor v dlouhé pozici získá na konci obchodního dne rozdíl mezi současnou a předchozí úrovní ceny. Subjekt v krátké pozici naopak tento rozdíl ztrácí, a pakliže nemá na svém účtu dostatečnou finanční rezervu, musí peněžní prostředky doplnit, jinak je jeho pozice obchodníkem uzavřena. Při poklesu futures ceny naopak získává investor v krátké pozici a ztrácí investor v dlouhé pozici. Vlastní vypořádání v době splatnosti provádí rovněž clearingový dům, který dle stavu otevřených pozic k okamžiku ukončení obchodování s daným kontraktem
• buď podkladové aktivum proti penězům v případě fyzického vypořádání,
• nebo pouze peněžní rozdíly mezi futures cenou a aktuální cenou na spotovém trhu v případě peněžního vypořádání. Peněžní vypořádání probíhá na denní bázi v rámci denního vypořádání zisků a ztrát čili v den splatnosti proběhne již pouze vypořádání odpovídajícího cenového pohybu za poslední obchodní den.
Způsob vypořádání je stanoven ve specifikaci každého kontraktu nebo v pravidlech vydaných burzou. Některé burzy umožňují například jen peněžní vypořádání.
Důležitým znakem futures kontraktů je, že jejich vypořádání je garantováno burzou. Dochází tedy k eliminaci rizika protistrany. Proto jsou obchody s futures, a vlastně i ostatní burzovní obchody s deriváty, pro investory bezpečnější než jiné typy obchodů.

Výhody a nevýhody.

Standardizace parametrů kontraktů vede na rozvinutém trhu k vysoké likviditě. Vypořádání futures kontraktů je garantováno, a je tedy zcela odstraněno kreditní riziko. Pákový efekt umožňuje realizovat nadproporciální zisky při omezeném objemu investovaných prostředků, a to za absence nákladů financování, na rozdíl od klasických maržových obchodů. S futures kontrakty lze stejným způsobem a při stejných nákladech otevírat krátké i dlouhé pozice. V případě, že to daná burza umožňuje, existuje možnost výběru z více způsobů uzavření pozice. Díky dennímu vypořádání zisků a ztrát dochází k průběžné realizaci zisků, které mohou být investorem využity.
Pákový efekt funguje oběma směry, a tudíž způsobuje i vysokou rizikovost futures kontraktů. Díky dennímu vypořádání zisků a ztrát dochází k průběžné realizaci ztrát, na které musí mít investor dostatečnou rezervu, aby nedošlo k nedobrovolnému uzavření pozice. S futures kontrakty jsou dále spojena stejná rizika, která jsou potenciálně spojena s jakoukoliv jinou investicí, například tržní a měnové riziko.

První měsíc – nic moc.

V současné době mohou investoři na pražské burze obchodovat s futures kontrakty na akciový index PX se splatností v prosinci 2006 a v březnu 2007. Jedná se tedy o dva nové investiční nástroje téhož typu, ale s odlišnou dobou vypořádání. Investoři dosud o tyto investiční možnosti projevili jen minimální zájem. Ke konci října bylo na prosincovém kontraktu provedeno celkem patnáct obchodů o celkovém objemu 5,23 milionu korun, přičemž deset z 19 obchodních dní bylo s nulovým objemem. Na březnovém kontraktu proběhlo k tomuto datu celkem čtrnáct obchodů o celkovém objemu 6,13 milionu korun a shodou okolností rovněž deset z 19 obchodních dní zcela bez aktivity. Uvádět relativní podíl těchto obchodů na celkovém objemu obchodů na burze nemá ani smysl. Hlavní příčinou je nedostatek informací o zcela novém způsobu investování.

Zkušenosti ze zahraničí.

Futures kontrakty na index se v Polsku i Maďarsku začaly obchodovat již v roce 1998. Objemy obchodů byly zpočátku zanedbatelné a například v Polsku představovaly méně než jedno procento z celkového objemu. V následujících letech objem dále rychle rostl, ale podíl na celkovém objemu byl stále relativně malý. Výrazný zlom přinesl až rok 2001, kdy po třech letech obchodování s futures na index byly v Polsku zavedeny futures kontrakty i na jednotlivé tituly. Následně se objem futures kontraktů výrazně zvýšil a představoval více než padesát pět procent celkového objemu burzy. Objemy futures tedy byly větší než objemy na akciích. Tento poměr je přibližně zachován dodnes. V Maďarsku se v současnosti futures kontrakty podílejí asi z čtyřiceti pěti procent na celkovém objemu burzy a v případě Rakouska je to dokonce šedesát procent. Zde se ale futures obchodují již čtrnáct let. Po zkušenostech Polska a Maďarska lze očekávat, že význam futures časem vzroste. Nelze však počítat s horizontem měsíců, ale spíše dvou až tří let. Důležité také bude, kdy se zahájí obchodování s futures na jednotlivé tituly.

David Nový
autor pracuje v dealingu společnosti Atlantik FT