Co přináší zvýšení minimální mzdy

13. prosince 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER
13. prosince 2004, 00:00

Vláda v uplynulém týdnu zvýšila minimální mzdu. Na koho se tato sazba vztahuje a kdy ji lze snížit? Jaké je skutečné minimum pro různé skupiny zaměstnanců? Přinášíme přehled aktuálního stavu.

ZMĚNY OD 1. LEDNA

Na první pohled je to jasné: Mzda nesmí být nižší než vládou určená minimální mzda. Jenže v praxi se většiny pracovníků týkají spíše minimální mzdové tarify (viz níže). A co se vlastně zahrnuje do mzdy? Jsou to všechny složky mzdy, nepatří však do ní platby za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci. N árok na alespoň minimální mzdu mají všichni zaměstnanci v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Nerozlišuje se, jde-li o poměr na dobu určitou či neurčitou, o hlavní, vedlejší či souběžný pracovní poměr. Jestliže zaměstnanec sjednal několik pracovních poměrů (a to is jedním zaměstnavatelem), vzniká nárok na minimální mzdu v každém z těchto poměrů samostatně. Minimální mzda se však nevztahuje na činnosti prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). U nich je stanovení výše odměny výhradně smluvní záležitostí.

NĚKOMU JEŠTĚ MÉNĚ Pro některé skupiny zaměstnanců jsou stanoveny snížené sazby minimální mzdy. Jsou určeny příslušným procentem ze základní sazby (tedy ze 42,50 koruny za hodinu a 7185 korun za měsíc). Cílem je posílit konkurenceschopnost těchto skupin na trhu práce. * 90 procent základní sazby , jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu šesti měsíců ode dne vzniku tohoto poměru nebo vztahu, * 80 procent základní sazby , jde-li o mladistvého zaměstnance (tj. mladšího než 18 let), * 75 procent základní sazby , jde-li o poživatele částečného invalidního důchodu, * 50 procent základní sazby , jde-li o poživatele plného invalidního důchodu nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod. Uvedené procentní sazby, jimiž se snižuje minimální mzda, platí u zmíněných skupin zaměstnanců také pro minimální mzdové tarify, o nichž pojednáme dále. V PRAXI TÉMĚŘ VŽDY VÍCE

V kolektivních smlouvách, uzavíraných mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi, lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než předepisuje vládní nařízení. Pro ostatní zaměstnavatele podnikatelské sféry, u kterých není mzda sjednána v kolektivní smlouvě, platí minimální mzdové tarify. Těchto tarifů je dvanáct (viz tabulka) . Jsou rozlišeny podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce - od těch nejméně kvalifikovaných a nejhůře odměňovaných prací (první stupeň) až po ty nejkvalifikovanější a nejlépe placené (dvanáctý stupeň). Minimální mzdový tarif stanovený pro nejnižší má shodnou výši s minimální mzdou, ostatní stupně ho mají vyšší. Odměňování v soukromém sektoru se řídí zákonem o mzdě. Ve veřejných službách a veřejné správě, tedy v rozpočtové sféře, se postupuje podle zákona o platu.

NEJMÉNĚ PENĚZ ZA JEDNODUCHÉ ČINNOSTI

Minimální mzda tedy může být v praxi legálně uplatňována jen vůči velmi úzké skupině pracovníků. Jde o lidi, vykonávající nejméně kvalifikované práce odpovídající prvnímu tarifnímu stupni. Jsou to činnosti sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací konané s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji (úklid, mytí) bez vazeb na další procesy a činnosti. Může jít také o jednotlivé manipulační operace s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do pěti kilogramů) v příznivých vnějších podmínkách. Zaměstnanec při těchto činnostech nese odpovědnost za snadno odstranitelné škody, které mohou vzniknout vlastní činností. Nároky na smyslové funkce jsou „běžné“, stejně jako nároky na soustředěnost, pohotovost a emocionální stabilitu. Také zátěž nervové soustavy je při těchto činnostech „běžná“. Navíc jde o práce bez rizika pracovního úrazu. Takovými zaměstnáními jsou například

* kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů,

* provádění běžného úklidu, výměna prádla, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým vysavačem,

* přípravné a dílčí práce v obchodním provozu včetně ruční přepravy zboží,

* drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků,

* značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček,

* pomocné práce při výrobě jídel, třeba sběr, mytí a čištění nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků.,

* ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami o hmotnosti do pěti kilogramů s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků,

* ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně,

* balení a příprava sazenic k expedici,

* obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.

ZÁLEŽÍ NA DÉLCE PRACOVNÍ DOBY

Výše minimální hodinové mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin - tj. osm hodin denně, přičemž půlhodinová přestávka na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítává. Avšak určité skupiny zaměstnanců mají stanovenou nižší týdenní pracovní dobu:

* nejvýše 38,75 hodin týdně u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem,

* nejvýše 37,5 hodin týdně u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém nebo třísměnném režimu,

* nejvýše 30 hodin týdně u zaměstnanců mladších 16 let. Ve všech těchto případech se minimální mzda (tedy spíše minimální mzdový tarif) za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn - při různé délce stanovené týdenní pracovní doby - nárok na stejnou výši minimální mzdy za týden či za měsíc. Konkrétní sazby hodinové minimální mzdy se pak odvodí ze základních sazeb podle následujícího vzorce:

(Minimální mzda při týdenní pracovní době 40 hodin / Počet hodin při zkrácenné týdenní pracovní době) x 40 = Minimální mzda při zkrácené pracovní době 

Taková úprava se týká pouze hodinové minimální mzdy (resp. mzdového tarifu na hodinu), neboť minimální mzda a minimální mzdový tarif stanovený na měsíc zůstane - při stanovené pracovní době 40 hodin za týden - stejný i při zkrácené pracovní době. Nižší rozsah pracovní doby bez snížení mzdy lze rovněž dohodnout v kolektivní smlouvě nebo jej může zaměstnavatel (dobrovolně) stanovit ve svém vnitřním předpisu. A jak postupovat u člověka odměňovaného měsíční mzdou, který má individuálně sjednanou kratší než stanovenou pracovní dobu? Nebo když v měsíci neodpracoval všechny pracovní směny? Náleží mu minimální mzda pouze ve výši odpovídající odpracované době. Například pokud má zaměstnanec sjednanou pouze dvacetihodinovou týdenní pracovní dobu (místo čtyřicetihodinové), nenáleží mu minimální mzda ve výši 7185 korun, ale pouze ve výši 3592,50 koruny.

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY (OD 1. 1. 2005) | Tarifní stupeň| (v Kč za hodinu) (v Kč za měsíc)  Příklad práce |

 1 42,50 7 185činnosti sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací konané s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji (úklid, mytí) bez vazeb na další procesy a činnosti 
 244,307 480práce stejného druhu konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy  
 346,207 810stejnorodé činnosti s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy (řízení silničních motorových vozidel, nabídka a prodej zboží, ruční přesun hmot apod.)  
 448,808 240dílčí odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky (řízení silničních vozidel o hmotnosti od 3,5 do 12 tun, zdění zdiva, strojní a ruční obrábění materiálů, pokladní manipulace s peněžní hotovostí, samostatné činnosti na počítačích v prostředí databázových systémů apod.)
 551,908 770různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů (opravy automobilů, vyzdívání zdiva z kamene apod.)
 655,709 420zajišťování širšího souboru činností s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání s vymezenými výstupy (samostatné laboratorní práce, řízení a obsluha samojízdných strojů, řízení a údržba automatických zařízení apod.) 
760,1010 160složité odborné práce, umělecké práce, plánování, rozpočtování (zhotovování prototypů výrobků, zajišťování správy rozsáhlého majetku, zajišťování zásobování, odborné práce středních zdravotnických pracovníků apod.)
865,2011 020zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy (komplexní zajišťování účetnictví, zajišťování obchodní agendy, řízení odborných prací apod.)
970,9011 980složité systémové práce, dílčí metodické a koncepční práce (stanovování programů rozvoje firemních soustav, zajišťování právní agendy, navrhování konstrukčních řešení apod.)
1077,8013 150komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy (projektování složitých investičních celků, stanovování finanční, personální a obchodní strategie podniku)
1186,1014 550činnosti s nespecifikovanými vstupy, preventivní a léčebná činnost, systémová koordinace (projektování nových úprav počítačových systémů, řízení a koordinace systémových specializovaných prací)
1295,6016 160nejsložitější tvůrčí systémové práce a činnosti s nespecifikovanými vstupy  

Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí; nařízení vlády č.333/1993 Sb., v platném znění.

RŮST MINIMÁLNÍ MZDY

datum měsíční minimum 
 2/19912000 Kč 
 1/19922200 Kč 
 1/19962500 Kč 
 1/19982650 Kč
 1/19993250 Kč 
 7/19993600 Kč  
 1/20004000 Kč 
 7/20004500 Kč 
 1/20015000 Kč 
 1/20025700 Kč 
 1/20036200 Kč 
 1/20046700 Kč 
 1/20057185 Kč

Pramen: MPSV

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít